Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?

Vissers en jagers: Breng de Joden thuis?

30 maart 2016 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

AM Blog 2016-03-30 Breng de Joden thuis

Op 29 maart zond de EO een documentaire uit: 'Breng de Joden thuis'. Een actie van Christenen voor Israël (CvI) die al jarenlang loopt. De insteek is dat God vissers en jagers zendt om Joden, vooral uit het 'Noorden' (= Oekraïne, Rusland), terug te (laten) brengen naar het beloofde land, Israël. Is dat inderdaad wat de Bijbel zegt?

Op z'n zachtst gezegd was het een merkwaardige vertoning. Niet zozeer om de mensen zelf, want die zijn overtuigd van en toegewijd aan de taak die zij -naar eigen zeggen- van God hebben ontvangen. Het zij zo. Het gaat mij meer om de starre gedrevenheid en het oneigenlijk gebruik van Bijbelteksten. Goedschiks of kwaadschiks: ‘de Joden móeten terug naar Israël, want anders kan de Messias niet terugkomen. Basta!’ Kosten? We horen het iemand van CvI zeggen en ja, het klinkt weinig respectvol:

'135 euro per Jood'

Ook is het tamelijk bizar om te zien hoe het (profetische) Woord gebruikt (beter: misbruikt) wordt om zo'n actie op touw te zetten en daarvoor heel veel euro’s te vragen van goedgelovige christenen, van wie de meesten helaas (ook) niet gehinderd worden door enige kennis van de Bijbel. Hele en halve waarheden c.q. leugens wisselen elkaar af. Triest.

Vissers en jagers
De gedachte van die vissers en jagers is vooral op Jeremia 16 gebaseerd. In verband met de ongerechtigheid die voor Gods ogen niet bedekt was, zou de HEERE vele vissers en jagers ontbieden om hen van elke berg en heuvel, uit de rotskloven en elke andere mogelijke schuilplaats, op te vissen en op te jagen om hen uit het land te verdrijven: "...daarom zal Ik u uit dit land wegwerpen naar een land dat u niet gekend hebt..." (vs. 13). Deze maatregel was nodig omdat niemand natuurlijk uit zichzelf het land zou verlaten. Integendeel, men was allang vergeten, dat de HEERE ooit gezegd heeft: "…het land is van Mij" (Lev. 25:23). Zijn eigendom dus!
De HEERE zou hen nu met harde middelen uit het land zetten: "Zie, Ik ga boden tot vele vissers zenden, spreekt de HEERE, dat zij hen moeten opvissen. En daarna zend Ik boden tot vele jagers, dat die hen moeten opjagen van elke berg en van elke heuvel, en uit de kloven van de rotsen. Want Mijn ogen zijn gevestigd op al hun wegen. Ze zijn voor Mijn aangezicht niet verborgen en hun ongerechtigheid kan zich niet voor Mijn ogen verhullen..." (vs. 16-17).
Dit opvissen en opjagen is een vergelding voor hun zonde, omdat zij het land hebben ontheiligd. Het is dus niet een zegen van Israëls herstel, maar een oordeel over de zonde van het volk in het land. Israël leefde in de dagen van Jeremia nog in het land. De profeet waarschuwde het volk voor het dreigend oordeel van God. Heel hoofdstuk 16 spreekt daarover. God Zelf zou ervoor zorgen (middels vissers en jagers) dat iedereen uit het land verwijderd zou worden!
Hieruit moge blijken, dat deze woorden dus (meestal) verkeerd worden uitgelegd vandaag. Deze vissers en jagers brengen de Israëlieten niet terug naar het land, maar werden juist gebruikt om hen daaruit te verwijderen! Het is één van de (vele) teksten, die uit hun verband gelicht zijn en een eigen leven zijn gaan leiden. De context maakt de betekenis echter volstrekt duidelijk. In Amos 4:1-3 komen wij dezelfde gedachte tegen als het oordeel wordt uitgesproken over Samaria: "…zie, dagen voor u komen dat men u zal optrekken met haken en wie na u overblijft, met vishaken. Door bressen zult u naar buiten gaan, de ene vrouw na de andere, en weggeworpen worden...".

Deze profetie leert precies het tegenovergestelde van wat men vandaag beweert!

Het gevolg is, dat velen daardoor op een dwaalspoor gebracht worden en, wat nog erger is, de waarheid wordt ernstig geweld aangedaan!

Terugkeer
Zoals gezegd moeten alle Joden uit de hele wereld naar het land Israël terugkeren of terug worden gebracht c.q. gedwongen, en 'dan pas zal de Messias terugkomen'.
Tja, hoe moeilijk kan het zijn. Voor meer info verwijs ik naar de links hieronder, maar ik wil hier nog wijzen op wat de Heere Jezus Christus zei in Zijn eindtijdrede, opgetekend in Mattheüs 24. Hij spreekt daar over een (grote) verdrukking die komen zal (vs. 29), vervolgens zal de Zoon des mensen komen op de wolken van de hemel (vs. 30) en dan zal Hij Zijn engelen uitzenden om de uitverkorenen uit alle windstreken bijeen te brengen (vs. 31). Waarbij we ook moeten bedenken, dat het niet alleen om ‘Joden’ (2 stammen) gaat, maar ook om ‘Israëlieten’ (10 stammen). Kort gezegd: het herstel en de terugkeer vindt plaats bij en na de wederkomst van Christus en omvat alle twaalf stammen. Basta!

Lees hier de uitgebreide uitleg over Jeremia’s profetie.
En hier alles wat de Bijbel zegt over ‘Terugkeer en herstel van Israël’.

Luister hier naar een interview met de maker van de documentaire (55 min.) in het programma Kunststof, met o.a.:
- CvI was aanvankelijk vóór, maar later tegen uitzending
- De ‘strijd’ met Ds. W. Glashouwer, de 'theoloog van CvI'. 
- Motivatie: Jeremia 16
- Samenwerking met Joodse organisaties in Israël
- Beweegredenen om naar Israël te gaan, of juist niet!
- Geld dat erin omgaat: 4 miljoen per jaar
- De eindtijd
- Het niet bekeren van Joden

Deel dit bericht