Advent: groot licht!

Advent: groot licht!

28 november 2014 - door Peter A. Slagter

Labels: , ,

De allereerste profetie in de Bijbel aangaande de komst van Christus vinden helemaal aan het begin, in Genesis 1, vers 3. Het zijn de eerste woorden die God spreekt: "Laat er licht zijn!"

Dit is de allereerste aankondiging van de komst van de Messias! Daarna volgen er meer. In Numeri 24:17, bijvoorbeeld, lezen wij over de profeet Bileam, die zegt: "Ik zal hem zien, maar niet nu; ik zal hem aanschouwen, maar niet van nabij. Er zal een ster uit Jakob voortkomen, er zal een scepter uit Israël opkomen." Later wordt voortgebouwd op deze belofte: "Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen." Zo wordt de Messias aangekondigd door de profeet Jesaja (9:1), enkele honderden jaren voor Zijn geboorte. Vervolgens komen wij terecht in de Evangeliën. De ster van Bethlehem schijnt en brengt de wijzen uit het Oosten bij het Kind Jezus (Matt. 2). In Johannes 1 wordt het licht gezien als een persoon! In vers 9 en 10 zegt Johannes: "Dit was het waarachtige licht, dat in de wereld komt en ieder mens verlicht. Hij was in de wereld..." Het licht blijkt dan te zijn de Persoon van de Heere Jezus Christus! Wat in eerste instantie gezegd wordt tot het volk Israël, krijgt later een breder perspektief als de Heere Jezus zegt in Johannes 8, vers 12: "Ik ben het Licht der wereld." Daarom sprak Jesaja dus over een een groot licht. Omdat het Goddelijk licht is. Denk aan 1 Johannes 2:5 waar staat: "God is licht, en in Hem is in het geheel geen duisternis."

Als Christus straks terugkomt als de Zon der gerechtigheid zal in Hem het heldere licht opgaan over Israël en de volkeren. Niets zal voor Hem verborgen zijn. Hij zal Zijn licht laten schijnen over de aarde en in Zijn onmetelijke wijsheid regeren.

Als het einddoel van Gods heilsplan wordt bereikt in de nieuwe hemelen en een nieuwe aarde zal het volle licht van God openbaar worden.

In de nieuwe schepping zal niets meer zijn, dat tot de vernederde, oude schepping behoort. De "eerste dingen" zullen voorbijgegaan zijn. De Heer zal alle dingen nieuw maken, volgens Openbaring 21:5. En dan wordt de gouden Godsstad zichtbaar en lezen wij in Openbaring 21: "En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar, en het Lam is haar lamp" (vs. 23). God is Licht en als Hij straks zal zijn "alles in allen" (1 Kor. 15:28) dan is alles licht! De duisternis wordt verbannen naar buiten en alles wat in de nieuwe schepping aanwezig is, zal leven in het licht van Gods heerlijkheid.

In alle religies van deze wereld wordt de mens aangemoedigd om goed te doen, te mediteren, te offeren, zich af te zonderen, en wat al niet meer, om 'verlicht' te worden. Waar het in de meeste gevallen op uitloopt, is: wanhoop en diepe duisternis, twijfel en onzekerheid. De overste van deze wereld, de tegenstander van God, probeert de mensen te verleiden met allerlei verlichte ideeën. Wij moeten echter goed bedenken dat hij die zich voordoet als een "engel van het licht" (2 Kor. 11:14) in werkelijkheid de vorst der duisternis is! De Heere Jezus is het grote Licht. Hij wil en kan mensen bevrijden uit de duisternis, zodat zij werkelijk verlicht zullen zijn. Paulus is met het Evangelie van Christus tot de heidenen gezonden "om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht en van de macht van de satan tot God" (Hand. 26:18). 

Wie tot God komt, komt tot het Licht. En wie gelooft, mag getuigen van het Licht!

Advent betekent: komst. Ooit zei God: "Laat er licht zijn..." En dat licht is er nu, in de persoon van Jezus Christus, het Licht der wereld: "Wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben (Joh. 8:12). Licht voor het leven nu, door het Woord (Ps.119:105) en  voor het leven straks, want door de komst van het Licht is er hoop voor de toekomst!

Er is hoop, hoop voor de toekomst.
Kom ga mee en wandel in het licht.
Er is hoop, je hoeft niet meer te twijf’len.
Er is hoop als jij je ogen op Jezus richt!

Deel dit bericht