Psalmen - Deel 4: Een rechtvaardige is nooit alleen (Ps. 37)

Psalmen

Deel 4: Een rechtvaardige is nooit alleen (Ps. 37)

Psalm 37 laat ons zien dat er een weg is tot innerlijke vrede en rust te midden van de spanningen in het leven om welke oorzaak dan ook.

Goddelozen en rechtvaardigen

Laten we ons proberen te verplaatsen in de tijd vlak voor de terugkomst van Jezus Christus op aarde. Het is een tijd waarin de tegenstellingen tussen de rechtvaardigen (zij die verbonden zijn in een relatie met de Rechtvaardige God) en de goddelozen (zij die los staan van God) zeer scherp zijn geworden. Het is een tijd waarin de rechtvaardigen bang kunnen zijn voor het gewelddadige optreden van de goddelozen. Want zo zegt de psalmist in vers 12: “De goddeloze bedenkt snode plannen tegen de rechtvaardige” en vers 14: “De goddelozen hebben het zwaard getrokken en hun boog gespannen om de ellendige en de arme neer te vellen.” Het is de tijd dat de grootste op aarde zichtbare tegenstander van God, letterlijk de ‘antichrist’ de macht heeft in Israël. Hij wordt in deze psalm genoemd: ‘de man die listige plannen uitvoert’ (vs. 7) en een ‘gewelddadige goddeloze’ (vs. 35). Voor de gelovigen is dit een tijd van grote onveiligheid. Probeer je dat maar eens voor te stellen. Uit de omschrijvingen van de goddelozen blijkt hun aard:

Vs. 1 Zij die onrecht doen
Vs. 7 Die listige plannen uitvoert
Vs. 9 Kwaaddoeners
Vs. 20 Vijanden van de HEERE
Vs. 35 Een gewelddadige goddeloze
Vs. 38 Overtreders

Deze psalm is een oproep voor de gelovigen om hun hele benarde levenssituatie over te geven aan God die hen troost met wat ze mogen verwachten. Het land Israël zal het land zijn waar de Messias zal gaan regeren en waar de gelovigen uit Israël mogen gaan wonen in rust en veiligheid. Deze gelovigen zullen dit land gaan bezitten (als erfenis in ontvangst nemen).

Vs. 9 Wie de HEERE verwachten, die zullen de aarde bezitten
Vs. 11 De zachtmoedigen zullen de aarde bezitten
Vs. 29 De rechtvaardigen zullen de aarde bezitten
Vs. 34 Wacht op de HEERE… dan zal Hij u verheffen om de aarde te bezitten.


De rechtvaardigen worden dus in deze psalm aangespoord om te wachten op de vervulling van hun wensen te midden van grote onveiligheid en angsten.

Een wereld vol onveiligheid

Voor hen ligt er dus een troost in deze psalm. Maar vinden wij ook troost en kracht door het lezen van deze psalm? Kan deze psalm dicht bij onze beleving komen? Want is de tegenstelling tussen gelovigen en niet-gelovigen in onze tijd wel zo scherp? Het antwoord is ja en nee. Als wij bijvoorbeeld in de ongelovige nu eens een vriend of vriendin zien waarmee wij wel eens uitgaan of een goed gesprek hebben of de ongelovige is onze collega op het werk waarmee wij het goed kunnen vinden, dan is het moeilijk voor ons om in hen ‘kwaaddoeners’ te zien, ‘vijanden van God’, ‘geweldenaren die ons naar het leven staan’ of ‘zij die zich tegen God verzetten door al Zijn geboden te overtreden’. Door ze zo te zien, kunnen we weinig met deze psalm.

Aan de andere kant worden in grote delen van onze wereld de gelovigen ernstig vervolgd om het feit dat ze geloven in Jezus Christus als de Heere van hun leven. In vele Islamitische landen kan dit de dood betekenen. En we hoeven maar een paar keer een blad te lezen als ‘Open Doors’ of ‘De ondergrondse kerk’ om ons te kunnen voorstellen dat het voor die gelovigen helemaal niet vreemd is om de kwalificaties te herkennen van de goddelozen in deze psalm. Toch lijkt het alsof in onze Nederlandse maatschappij de tegenstellingen zich aanscherpen. Denk maar aan de enorme commotie rond de wet op godslastering, na de dood op Theo van Gogh. Of aan de voortdurende discussie rondom het bijzonder en christelijk onderwijs, dat voor velen afgeschaft moet worden. Waar gaan we in Nederland naar toe? Is een christenvervolging in ons land denkbaar?

De vraag die we ons kunnen stellen is: hoe kunnen we leven in een wereld die ten diepste vijandig en onverschillig staat tegenover God? Want onverschilligheid is ook vijandschap!
En als ons in de wereld onrecht is en wordt aangedaan, hoe kunnen we daar dan mee leren omgaan?

Daarnaast kunnen we ons de vraag stellen hoe veilig we ons kunnen voelen als we onzekerheid hebben over onze toekomst. Kunnen we met behulp van het lezen van deze psalm rust en vrede vinden te midden van een situatie waarin veel dingen onzekere gevoelens geven?
Psalm 37 laat ons zien dat er een weg is tot innerlijke vrede en rust te midden van de spanningen in het leven om welke oorzaak dan ook. Laten wij de richtingwijzers van deze psalm bestuderen om in onze relatie met God veiligheid te kunnen ervaren, waardoor de intieme band met Hem wordt versterkt.

Gods weg van veiligheid

De kern van deze psalm is mijns inziens vers 25: “Ik ben jong geweest, ik ben ook oud geworden, maar ik heb de rechtvaardige nooit verlaten gezien.”
Dit komt ook terug in de woorden van Hebreeën 13: ‘God zal u niet begeven, noch verlaten…’ En Romeinen 8: ‘Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?’

Een rechtvaardige is nooit alleen en mag grote dingen verwachten van God. En als jij weet dat je in Gods ogen een rechtvaardige bent – en dat ben je wanneer je je leven hebt overgegeven aan God en Hem als Heere van je leven kent – dan is het land dat wij beërven de hemel waarin Christus Zijn heerlijkheid met ons zal delen. De zegeningen van de hemel zijn echter nu al ons deel. Wij mogen innerlijke vrede kennen, Gods kracht ervaren, blijdschap beleven ondanks tranen, liefde bezitten en altijd zeker zijn van Gods aanwezigheid in ons leven. Daarnaast, als een prachtig geschenk, mogen wij leven uit genade waardoor we niet meer in het krijt staan bij God. Er is een intieme, oprechte, eerlijke relatie mogelijk met de Schepper van hemel en aarde!

Wanneer we ons bewust zijn van deze hemelse zegeningen zullen we leren dat in de gevoelens van onveiligheid, onzekerheid over onze toekomst en de ervaringen van onrecht we Gods richtingwijzers voor veiligheid kunnen hanteren om daardoor overeind te blijven in ons leven!

De eerste richtingwijzer: Vertrouw op de HEERE (vs. 3)

Wat is vertrouwen precies? Je zou de volgende definitie kunnen gebruiken: “Vertrouwen is een toestand waarin je jezelf vrijwillig afhankelijk maakt van een ander, wat daarvan ook het gevolg is”. Dit is vertrouwen in relatie tot mensen, maar is ook van toepassing op onze relatie met God. Willen we ons afhankelijk maken van God, welke gevolgen dat ook heeft? Sommigen zeggen: ‘dat kan ik niet!’ Maar het is niet een kwestie van kunnen, maar van willen! Willen wij het wel? En als wij het willen, leren we los te laten en geven wij de controle over ons leven en onze toekomst over aan God: ´Wat de toekomst brenge moge, mij geleidt des Heren hand´. Dat is vertrouwen! En doe in tussentijd gewoon het goede wat je moet doen!

De tweede richtingwijzer: Schep vreugde in de HEERE (vs. 4)

Laat in de spanningen en onzekerheden de Heere Jezus de meest motiverende factor zijn in je bestaan, de liefste Vriend die je hebt, de betrouwbaarste Partner die je kunt vinden, kortom de belangrijkste Persoon in je leven! Want als ons leven om Hem alleen zal draaien, dan worden onze wensen vervuld. Dan leren we bidden: ´Heer, wat er ook gebeurd is, gebeurt en gebeuren zal, ik wil niets meer dan dat U werkelijk leeft in mij en zichtbaar wordt in mijn woorden en daden´.

De derde richtingwijzer: Vertrouw uw weg aan de HEERE toe (vs. 5)

Dit heeft ook alles te maken met de mate waarin we ons leven durven toe te vertrouwen aan God. God zegt: ´Hoe jouw weg er ook uit zal zien, welk onrecht je hebt ervaren of welke onzekerheden je uit de slaap kunnen halen, Mijn weg is altijd de beste voor jou!´

Daarnaast belooft God dat er aan ieder kind van Hem recht zal worden gedaan. Degene die ons onrechtvaardig hebben behandeld zullen, indien zij zich niet bekeren tot God, hun verdiende straf ontvangen, dat recht doet aan ons rechtvaardigheidsgevoel. God zal “uw gerechtigheid tevoorschijn doen komen als het morgenlicht en uw recht doen stralen als de middagzon” (vs. 5).

De vierde richtingwijzer: Zwijg voor de HEERE (vs. 7)

Stil zijn heeft alles te maken met verwachtingen. Wat je verwacht, bepaalt de mate waarin je stil en rustig kunt zijn in je relatie met God. Als je veel onveiligheid ervaart, zal je hart een bron van onrust zijn. De nachten worden dan nachten van bezorgde en piekerende gedachten. In deze nachten kunnen we steunen op Gods beloften, zoals ze ook te vinden zijn in deze psalm:

Vs. 11 Je mag je verlustigen in grote vrede. God heeft jouw leven in Zijn hand.
Vs. 23, 24 Je wordt door God gedragen en in Hem bevestigd. In Hem sta je vast in het leven.
Vs. 39 Je mag Gods bescherming ervaren. In onze tijd is dat de bescherming van ons gedachteleven wanneer we Jezus Christus voor ogen houden!


Daarnaast laat God in deze psalm zien dat we beter niet kunnen kijken naar hen bij wie het allemaal zo goed gaat, terwijl zij God niet kennen. Want die voorspoed is maar relatief (vs. 10).

De vijfde richtingwijzer: Wacht op de HEERE (vs. 34)

De belofte hieraan gekoppeld, is: dan zal Hij u verhogen. Je krijgt zicht op Gods wegen. Je leert te aanvaarden wat Hij doet en toelaat. En je leert Hem te vertrouwen in het geduld dat je oefent. Heel vaak willen wij hier en nu antwoorden terwijl die vaak daar en straks worden gegeven.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'