Jeruzalem, de stad van de grote Koning - Deel 3

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Deel 3

De hoofdstad van Israël heeft een langere en meer bewogen geschiedenis achter de rug dan welke andere stad op aarde ook. De tegenstelling tussen wat Jeruzalem is geweest tot nu toe, en wat zij zal zijn in de toekomst, is onvoorstelbaar groot!

Jeruzalem en de profetie

De wereldpers houdt zich tegenwoordig intens bezig met het Midden-Oosten en met de gebeurtenissen, die zich daar afspelen. Namen als Sinaï, Gaza, Jeruzalem, Damascus, e.a. worden dikwijls als opschrift gebruikt voor artikelen betreffende buitengewoon gewichtige gebeurtenissen in en om de oude landen van de Bijbel. Hier, waar straaljagers gierden en tanks denderden, heeft Mozes zijn volk geleid, heeft Simson zich gekromd en met al zijn kracht het feesthuis van de Filistijnen doen instorten, heeft Jezus Zijn doodsstrijd gestreden, is Paulus door hemels licht verblind en heeft hij de profetenmantel opgenomen.
Het volgende namen wij over uit een dagblad: “Hoe vreemd toch, dat de geschiedenis altijd weer terugkeert tot haar geboortegrond, tot de vruchtbare halve maan, die zich kromt van de oevers van de Nijl naar het dal van de Tigris en de Eufraat, waar de mens zijn eerste steden bouwde en waar hij God aanbad en zijn godsvrucht vastlegde op kleitabletten ten behoeve van volgende geslachten.”
Uit hetzelfde artikel nog het volgende: “Ondanks oorlogen en geruchten van oorlogen blijven de archeologen doorgaan met de stukjes van wat zij gevonden hebben aaneen te passen, om te ontdekken, dat de Bijbel een onvergelijkelijk historisch document is in de geschiedenis van de mens. Gebeurtenissen, in de Bijbel beschreven, worden nog steeds bevestigd door verbazingwekkende vondsten.” Een vooraanstaande bijbelgelovige archeoloog zei eens: “Van alle wetenschappen van deze tijd zijn er twee, die het sterkst vooruitgaan, namelijk de kernfysica en de archeologie van Palestina.”

Herbouw van de tempel

Een belangrijke vraag is: Zal Israël de tempel herbouwen? Het antwoord van de Schrift is: Ja. Om enige zeer duidelijke voorzeggingen in vervulling te doen gaan, moet de tempel herbouwd worden. Dat zal dan de derde tempel zijn. De tempel van Salomo is de eerste geweest en die van Zerubbabel de tweede. De laatste is door Herodes vergroot en verfraaid. Er zijn vele Schriftplaatsen, die de derde tempel voorzeggen, waarvan wij er enkele zullen noemen. Wij lezen in 2 Tessalonicenzen 2: 3, 4: “Dat u niemand verleide op enigerlei wijze; want die (de dag des HEREN) komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is, en dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo, dat hij in de tempel Gods als een god zal zitten, zichzelf vertonende, dat hij God is” (St. Vertaling).

Het is duidelijk, dat als deze profetie in vervulling moet gaan gedurende de grote verdrukking, er een Joodse tempel moet bestaan. De Here Jezus Zelf waarschuwt in Mattheüs 24:15: “Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, de profeet, staande in de heilige plaats, dat alsdan die in Judea zijn, vlieden op de bergen.”

Om te begrijpen waar onze Heiland op doelt, moeten we het boek Daniël opslaan. In Daniël 9:27 vernemen wij, dat ´de vorst, die komen zal´ een verbond zal sluiten met Israël voor de tijd van één jaarweek (dus zeven jaren), maar: “in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen en wel tot de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is”.
Hieruit vernemen wij, dat hij de Joodse eredienst in de tempel zal verstoren en er iets anders voor in de plaats zal stellen. Daniël 12 geeft hier meer licht op: “En van de tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen worden en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn duizend tweehonderd en negentig dagen” (vs. 12).
Dus na drie en een half jaar (1260 dagen) zal op de heilige plaats de, wat de Schrift noemt ´gruwel der verwoesting´ worden geplaatst en van het volk zal verwacht worden, dat het dit zal aanbidden. In het 13e hoofdstuk van Openbaring wordt dit duidelijker, als wij lezen, dat de valse profeet een (afgods)beeld zal maken en de mensen zal dwingen dit te aanbidden op straffe des doods.
Uit dit alles blijkt toch duidelijk, dat er een tempel moet zijn (of op z´n minst een deel daarvan) om deze dingen in vervulling te doen gaan.

Reeds in augustus 1967 publiceerde een blad het bericht, dat er kalksteen verscheept werd van Bedford in Indiana naar Israël voor de herbouw van de tempel. Eerst werd dit bericht door de kalksteenleveranciers ontkend; maar later zeiden zij, dat zij dit bericht niet konden ontkennen noch bevestigen. Of dit bericht juist is of niet, vast staat voor ons, dat de tempel herbouwd zal worden, al weten wij niet wanneer.

Er ging in het jaar 1967 een schok door de hele wereld, toen bekend werd, dat de Israeli´s het oude Jeruzalem hadden veroverd. Nu had men toegang tot de Klaagmuur, die zowat het enige is dat er nog over is van de oude tempel. Vele jaren lang konden de Joden niet bij deze muur komen. In een verslag over de verovering van Jeruzalem lezen wij: “Op de eerste dag, dat de toegang tot de muur geopend werd, kwamen 200.000 Joden de muur bezoeken, niet om die als nieuwsgierige toeristen te bekijken, maar om er als met eerbied vervulde pelgrims te bidden.”

Joods verlangen naar de tempel

Bijna twee duizend jaar hebben orthodoxe Joden driemaal per dag gebeden: “Dat het Uw wil mocht zijn, o Here onze God, de God van onze vaderen, dat de tempel nog in onze dagen wordt gebouwd. Dan zullen wij U dienen met eerbied zoals in de dagen van ouds, zoals in ver vervlogen jaren.”
In een ander gedeelte van dit verslag lezen wij: “Wij zijn nu in het stadium, waarin David was, toen hij Jeruzalem bevrijdde. Van die tijd af tot de bouw van de tempel door Salomo ging slechts één generatie voorbij. Zo zal het ook met ons gaan.”
Een andere veelbetekenende zin in dit verslag over de verovering van het oude Jeruzalem luidt aldus: “Deze derde tempel moet gebouwd worden, om Bijbelse profetie in vervulling te doen gaan; zo gaat deze bouw uit de sfeer van politieke mogelijkheid over naar de sfeer van Goddelijke beschikking.”

Het elfde hoofdstuk van de Openbaring verwijst naar dezelfde tempel. We zouden het de ´Verdrukkingstempel´ kunnen noemen. Hij zal een altaar hebben voor de Joodse aanbidders en een voorhof voor de heidenen. Misschien zal hij ook de plaats zijn, waar de twee geheimzinnige getuigen zullen optreden.

Men zou kunnen vragen, waar de tempel in Jeruzalem gebouwd zal moeten worden. In ieder geval zal hij op de berg Moria moeten komen. Daar moest Abraham Izak offeren en daar was ook de dorsvloer van Arauna, die David kocht voor de tempelbouw.
Hier is dus de eerste tempel geweest, die later verwoest is. Zerubbabel heeft daar de tweede tempel laten bouwen, omstreeks 515 vóór Christus. Die was veel minder mooi en groot dan die van Salomo, maar later door Herodes vergroot en verfraaid. Het werk begon ongeveer in het jaar 19 vóór Christus en werd voortgezet tot na zijn dood tot het jaar 64 na Christus. Zes jaar later werd hij door de Romeinen verwoest in 70 na Christus. De westelijke muur daarvan is blijven staan en heet de Klaagmuur.

In 2 Kronieken 6:5 en 6 vertelt Salomo, waarom Jeruzalem de enige bestemde plaats is voor de tempelbouw. Hij herhaalt Gods woorden aan David: “Van de dag aan, dat Ik Mijn volk uit het land Egypte leidde, heb Ik geen stad uit alle stammen van Israël verkoren, om er een huis te bouwen, opdat Mijn Naam daar zou zijn, en geen man verkoren, om vorst te zijn over Mijn volk Israël; maar nu heb Ik Jeruzalem verkoren, opdat Mijn Naam daar zijn zou, en heb Ik David verkoren, opdat hij over Mijn volk Israël heersen zou.”

God Zelf heeft Jeruzalem verkoren als zetel van de tempel!

Meer artikelen in de serie "Jeruzalem, de stad van de grote Koning":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Info & Bestellen

Het voornemen van de eeuwen

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Info & Bestellen