Jeruzalem, de stad van de grote Koning - Deel 5

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Deel 5

De hoofdstad van Israël heeft een langere en meer bewogen geschiedenis achter de rug dan welke andere stad op aarde ook. De tegenstelling tussen wat Jeruzalem is geweest tot nu toe, en wat zij zal zijn in de toekomst, is onvoorstelbaar groot!

Een lastige steen voor alle volken

Wij hebben reeds gezien, dat volgens de Schrift de Joden in Jeruzalem een nieuwe tempel zullen bouwen. Dat zal dan de derde tempel zijn in de geschiedenis van Israël. De eerste werd door Salomo gebouwd, de tweede door Zerubbabel. Deze tweede werd door Herodes vergroot en verfraaid en in het jaar 70 door de Romeinen verwoest.
Jeruzalem zal een lastige steen zijn voor de volken, volgens Zacharia 12:2, 3: "Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem. Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden. En alle volkeren der aarde zullen zich daarheen verzamelen."
Dit is Gods belofte, dat Hij over Jeruzalem en Zijn volk zal waken; en de volken, die tegen Israël zullen optrekken, zullen ondervinden, dat het een bron van moeite en ellende voor hen zal zijn. Dit wil niet zeggen, dat God de Joden maar zal laten doen wat zij willen. Zij zullen, zowel binnen als buiten Jeruzalem, grote gevaren en moeilijkheden meemaken. Maar de volken die Israël in hun invloedssfeer willen trekken, zullen in grote moeilijkheden komen, wanneer zij de stad Jeruzalem willen aanvallen.

De tempel

Als men ons vraagt, wanneer die derde tempel gebouwd zal worden, dan kunnen wij daarop geen positief antwoord geven. Wel zijn er in de Schrift enkele aanwijzingen. Zo staat het bijvoorbeeld vast, dat de tempel er zal zijn in het midden van de grote verdrukking. Want de mens der zonde, zal zichzelf als de god van de wereld verklaren (2 Tess. 2), en een beeld plaatsen op de heilige plaats en die men moet aanbidden (Matt. 24:15, Opb. 13:14). Waarschijnlijk zal de tempel dus in de eerste 3 ½ jaar van de grote verdrukkingstijd gebouwd worden. In die tijd immers zal de wetteloze een verbond sluiten met Israël. Maar het is mogelijk, dat de bouw al eerder heeft plaats gehad. Wat de plaats van de nieuwe tempel betreft, zijn wij ervan overtuigd, dat die zal zijn op de berg Moria, waar ook de eerste en tweede tempel hebben gestaan. Op die plaats staat nu de Omarmoskee en allerlei andere bouwsels; maar die zullen verdwenen zijn, wanneer het zover is. Het tempelgebied ligt binnen de muren van het oude gedeelte van Jeruzalem.

De twee getuigen

Jeruzalem zal niet alleen de zetel zijn van de derde tempel, maar tevens de verblijfplaats van de twee getuigen, die God zal zenden tijdens de grote verdrukking. Naar ons inzicht blijkt uit de Schrift, dat de twee getuigen zullen optreden in de verdrukkingstijd. Wie deze getuigen zijn is een vraag, die heel wat veronderstellingen heeft opgeworpen. Zover wij weten zal één van hen Elia zijn. Misschien zal de andere Mozes zijn, omdat sommige van de wonderen, die zij zullen verrichten, overeenkomen met die, welke Mozes deed ter bevrijding van Israël uit Egypte. Maar dit is alles slechts gissen!
In Openbaring 11 lezen wij enige bijzonderheden betreffende deze getuigen. Zover wij de Schrift verstaan, zullen deze mannen optreden in de eerste helft van de laatste jaarweek van Daniël (Dan. 9:27). God zegt daarvan: "En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen (d.i. 3 ½ jaar), met zakken bekleed" (Opb. 11:3).
Zij brengen Gods Woord, Gods boodschap drie en een half jaar lang. Dat zal een boodschap zijn tot bekering, waardoor de mensen gewaarschuwd worden voor de naderende komst des Heren. Het zal een boodschap zijn van verlossing door het geloof in Jezus Christus.

Verder worden zij aldus beschreven: " Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan. En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zó de dood vinden. Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen.” (Opb. 11:4-6).

Zij zullen door God gezonden worden om te getuigen en niets zal hen kunnen weerhouden van de vervulling van hun opdracht. De mensen zullen hen niet ´uit de ether´ kunnen verdrijven. Televisie, radio en nieuwsbladen zullen tot hun beschikking blijven. Deze getuigen zullen de macht hebben om het werk te volbrengen, dat God hun heeft opgedragen en om te oordelen hen, die hen weerstaan. Zij zullen tenslotte omkomen, maar niet voordat hun werk volbracht is, namelijk als men het evangelie gehoord heeft. De Bijbel zegt dit in Openbaring 11: 7-10: " En wanneer zij hun getuigenis zullen voleindigd hebben, zal het beest, dat uit de afgrond opkomt, hun de oorlog aandoen en het zal hen overwinnen en hen doden. En hun lijk (zal liggen) op de straat der grote stad, die geestelijk genaamd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook hun Here gekruisigd werd. En uit de volken en stammen en talen en natiën zijn er, die hun lijk zien, drie en een halve dag, en zij laten niet toe, dat hun lijken in een graf worden bijgezet. En zij, die op de aarde wonen, zijn blijde en verheugd over hen en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gepijnigd hadden." Dus de mensen zullen gedurende drie en een halve dag deze dode profeten kunnen zien liggen.

De wereld zal zich verblijden over het feit dat de mannen, die een oordeel brachten over hen, die zich tegen het evangelie verzetten, nu dood zijn. Anderzijds mogen wij toch ook wel aannemen, dat vele mensen door hun getuigenis tot bekering zijn gekomen. Volgens Openbaring 7 zal een grote menigte mensen behouden worden tijdens de grote verdrukking.

Verder lezen we, dat na drie en een halve dag "een geest des levens uit God" in hen zal komen en zij weer overeind staan tot grote schrik en vrees van alle (televisie)kijkers. En dan horen zij plotseling een zeer luide stem uit de hemel, die tot de twee getuigen zegt: "Komt herwaarts op!" En zij voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden het.
In Jesaja 43: 10-13 lezen wij over de getuigen van God: "Gij zijt Mijn getuigen, spreekt de Here, en Mijn knecht, die Ik uitverkoren heb, opdat gij het weet en in Mij gelooft en verstaat, dat Ik het ben, dat v66r Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal. Ik, Ik ben de Here, en daar is geen Heiland behalve Mij, Ik heb verkondigd en verlost en Ik heb het doen horen, en geen vreemde god was onder u; en gij zijt Mijn getuigen, spreekt de Here, dat Ik God ben. Ook eer de dag was, ben Ik, en daar is niemand die uit Mijn hand redden kan; Ik zal werken en wie zal het keren?"
Hier lezen wij opnieuw, dat Gods getuigen hun werk zullen voltooien en dat niemand hen dat zal kunnen beletten.

Het strijdtoneel

Jeruzalem zal in de komende tijd nog verscheidene veldslagen meemaken. Tenslotte komt dan de laatste beslissende slag, waarbij de Here, vóór de stad geheel overrompeld zal zijn, Zijn volk te hulp komt. Sedert het koningschap van David heeft Jeruzalem 46 belegeringen ondergaan, waarvan 20 zeer zware. Bij die 20 werden de muren geheel of gedeeltelijk verwoest. De laatste belegering, vlak vóór de wederkomst van Christus, wordt beschreven in Zacharia 14:1-3: " Zie, er komt een dag voor de HERE, waarop de buit, op u behaald, binnen uw muren verdeeld zal worden. Dan zal Ik alle volken tegen Jeruzalem ten strijde vergaderen; de stad zal genomen worden, de huizen zullen worden geplunderd en de vrouwen geschonden. De helft van de stad zal wegtrekken in ballingschap, maar de rest van het volk zal in de stad niet uitgeroeid worden. Dan zal de HERE uittrekken om tegen die volken te strijden, zoals Hij vroeger streed, ten dage van de krijg…"
Dit wordt ook beschreven in Mattheüs 24, waar de snelheid van Zijn komst vergeleken wordt met de bliksem, die uit het oosten komt en naar het westen flitst.
Ook de profeet Joël geeft bijzonderheden, die Christus' komst zullen begeleiden: " Roept dit uit onder de volken: Heiligt de oorlog, doet de helden opstaan; dat alle krijgslieden aantreden, oprukken!
Smeedt uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeimessen tot speren; de zwakke zegge: Ik ben een held. Maakt u op en komt, alle volken van rondom, en verzamelt u. Doe, o HERE, uw helden daarheen afdalen. Laat de volken opstaan en oprukken naar het dal van Josafat, want daar zal Ik zitten om alle volken van rondom te richten” (Joël 3:9-12).

Meer artikelen in de serie "Jeruzalem, de stad van de grote Koning":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'