Jeruzalem, de stad van de grote Koning - Deel 2

Jeruzalem, de stad van de grote Koning

Deel 2

De hoofdstad van Israël heeft een langere en meer bewogen geschiedenis achter de rug dan welke andere stad op aarde ook. De tegenstelling tussen wat Jeruzalem is geweest tot nu toe, en wat zij zal zijn in de toekomst, is onvoorstelbaar groot!

Zomin het Joodse volk maar een gewoon volk is, en het heilige land maar een gewoon land, zomin is Jeruzalem maar een gewone stad. Jeruzalem is een door God voor Zijn volk Israël uitverkoren politiek, cultureel en geestelijk centrum van waaruit Hij Zijn heilsplan wereldwijd bekend zal maken.
Jeruzalem ligt nu als de hoofdstad van de staat Israël in het blikveld van de hele wereld. Wij zijn getuigen van geweldige gebeurtenissen, gepaard gaande met enorme spanningen, die zich in de komende jaren in schokkende voorvallen zullen ontladen. En te midden daarvan ligt Jeruzalem, dat als een reusachtige magneet aller oog op zich richt.
Het is alsof de mensen vermoeden dat de oplossing van de wereldproblemen en de toekomst van de wereld ten nauwste verbonden zijn met het wel en wee van deze stad. Maar, wat voor de ongelovigen slechts een vermoeden is, moet voor ons gelovigen een zekerheid zijn. Zoals Paulus telkens met nadruk zegt: "Ik wil, dat gij weet. . . .", want wie weet, die zal ook waakzaam zijn.

Om een overzicht te krijgen over de betekenis van Jeruzalem in verband met de heils- en wereldgeschiedenis en haar belangrijke rol in de vervulling van de beloften in de profetieën, willen wij Jeruzalem nu beschouwen vanuit 7 verschillende Bijbelse gezichtspunten.

1. Jeruzalem als een grondsteen van vrede en orde

Wij lezen in Jesaja 28:16: "Zo zegt de Here HERE: Zie, Ik leg in Sion een steen ten grondslag, een beproefde steen, een kostbare hoeksteen van een vaste grondslag".
De oorspronkelijke naam van de stad was ´salem´ d.i. ´het vredige´ of ´het volkomene´. De ook nu weer in Israël gebruikelijke vredesgroet ´shalom´ is een afleiding hiervan.

´Jeru´ betekent: iets op zijn definitieve plaats vastzetten. Dit woord staat ook in Job 38:6, waar God aan Job vragen stelt over de aarde: "Waarop zijn haar pijlers neergelaten, of wie heeft haar hoeksteen gelegd?". Wij zouden dus de naam Jeruzalem kunnen vertalen met: Hier op deze plaats is de vrede of de volmaakte orde gevestigd.
Deze ´grondsteen-legging´ doet ons denken aan de nu en dan nog wel toegepaste eerste-steen-legging, waarbij een stenen of koperen plaat in de muur wordt aangebracht met ingebeitelde of gegraveerde datum en andere bijzonderheden. Deze symbolische handeling houdt verband met de eeuwenoude en nog steeds geldende wetenschap, dat zonder een goed fundament het bouwsel geen waarde heeft.
In de Goddelijke grondsteen zijn al de doelstellingen van God met Zijn schepping als het ware ingegraveerd. Maar daarbij moeten wij bedenken, dat het aardse Jeruzalem een afbeelding is van het ware Jeruzalem, dat boven is. In deze grondsteen ligt de onuitsprekelijke liefde van de Goddelijke Bouwmeester verankerd en de gehele ontwikkeling van de reeks "bedelingen" verloopt naar de beginselen van de grondsteen.

Wij hebben dus in deze Goddelijke grondsteen, waarvan het aardse Jeruzalem een schaduwbeeld is, de garantie dat, ondanks de opstand van de satan en zijn vreselijke val, waardoor de mensheid in zonde en dood werd gestort, God toch Zijn doel met deze schepping zal bereiken. De apostel Paulus bevestigt dat in 2 Timotheüs 2:19, waar hij schrijft: "En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk; de Here kent de Zijnen, en; een ieder die de naam des Heren noemt, breke met de ongerechtigheid"!

Breken met de ongerechtigheid geldt ook voor de Verenigde Naties, die Jeruzalem willen internationaliseren; want die stad moet in de eerste plaats het centrum worden van Gods volk, zoals Psalm 122:3-6 het zegt: "Jeruzalem is gebouwd als een stad, die wel samengevoegd is; waarheen de stammen opgaan, de stammen des Heren. Een voorschrift des Heren is het voor Israël de Here te loven. Want daar staan de zetels ten gerichte, de zetels van het huis van David. Bidt Jeruzalem vrede toe: mogen we u liefhebben; rust genieten!"

2. Jeruzalem als de plaats der verlossing

Op de plaats waar men een zaadkorrel in de aarde legt, komt ook de plant met haar vruchten tevoorschijn. Zo zal ook daar, waar de grondsteen der Goddelijke heilsgeschiedenis in de aarde is ingegraven de vervulling van deze heilsgeschiedenis gezien worden, namelijk de verlossing der wereld van zonde, schuld, dood en verlorenheid. Abraham is reeds tot deze plaats der verlossing geleid, toen hij door de offerande van Izak zijn volkomen overgave aan God bewees. Daarom betekent ´Moria´ zoveel als: De HERE voorziet. Ja, God laat Zijn schepping niet over aan engelenmachten, noch aan de machten der duisternis, maar Hij voorziet erin, dat het in de grondsteen vastgelegde doel bereikt wordt.

Toen de tijd daarvoor was aangebroken, is bij Moria (dat nu midden in Jeruzalem ligt) het bloed gestort van de enige volmaakt rechtvaardige Mens, die Zijn leven gaf als zoenoffer en Die dus de Enige was, die zonde kon vergeven en heil kon bewerken. De betekenis van de offerdienst in Jeruzalem was: te wijzen op het Lam van God. De tempel was immers het grote teken, dat er verzoening mogelijk was tussen God en mensen en dat God te midden van Zijn volk wil wonen. Dat was tevens ook een veroordeling van elke zelfverlossing en een oorlogsverklaring aan alle afgoden en godsdiensten van deze wereld. Daarom haten Babel en Rome deze tempel en Jeruzalem.

Maar ook Jeruzalem en Israël zelf kunnen geen verlossing uit benauwdheid en vervolging verwachten, zolang zij hun Verlosser niet erkennen. Er waren toen wel veel Joden en zelfs priesters, die in de Here Jezus geloofden, zoals we in Handelingen 6:7 kunnen lezen en ook nu zijn er vele vooraanstaande Joden, die niet ver zijn van het geloof in Jezus als de Messias, maar het merendeel van de Joden heeft liever Barabbas dan Jezus als leider. Het zal zelfs zover komen, dat Israël zich vrijwillig zal schikken onder de heerschappij van de antichrist. Dit zal slechts 3 ½ jaar duren, maar de daarop volgende jaren zullen verschrikkelijk zijn en de tempel zal opnieuw verwoest worden. Maar dan zullen het oude verbondsvolk de schellen van de ogen vallen - dan zullen zij volgens Zacharia 12:10 en Openbaring 1:7 de Gekruisigde erkennen en over Hem weeklagen als over de meest geliefde Zoon.

3. Jeruzalem als de as van de wereld

Volgens Ezechiël is Jeruzalem een stad "op de navel der aarde", d.w.z. op het middelpunt der aarde. Vanuit dit middelpunt zal God de wereld regeren. Zoals een as of naaf zich bevindt in het middelpunt van een wiel, zo zal Jeruzalem liggen in het centrum, waarom het gehele wereldgebeuren draait.

De duivel kent ook deze samenhang der dingen (duivel -Grieks:diabolos- betekent ´doorelkaarwerper´) en het is hem er om te doen de Goddelijke orde te verstoren, hetgeen het beste kan geschieden door het middelpunt te verwijderen of te verplaatsen.
Zonder een vast middelpunt is er geen orde en geen overzicht meer mogelijk en ontstaat er een algemene verwarring, waarin de duivel ongehinderd kan werken, zoals wij nu reeds in beginsel zien gebeuren .
Niet Jeruzalem moet het middelpunt zijn, maar Babel. Het woord ´babel´ betekent ´verwarring´. De duivel heeft nu voor zijn Babel gekozen Rome en New York. Rome is het geestelijke middelpunt met de paus aan het hoofd. New York is voor de VN het politieke middelpunt. Wij zijn er nu getuigen van wat een wanorde er van deze valse middelpunten uitgaat.

Na 6000 jaar wereldgeschiedenis onder het beheer van de satan zal God weer orde scheppen. Hij zal Jeruzalem tot haar bestemming als het middelpunt der aarde brengen. Daarmede zijn de tegenwoordige wereldmachten het natuurlijk niet eens. Vandaar hun voortdurende kreet, dat Jeruzalem genaturaliseerd moet worden, d.w.z. dat de wanorde moet blijven bestaan. Zowel de paus als de VN voelen wel aan, dat een zuiver Joods Jeruzalem hun grootste concurrent zal worden, ja, het geestelijk en politiek middelpunt van de wereld.
Ook de andere hoofdsteden zoals Caïro, Amman, Damascus, Bagdad, Londen, Washington, Berlijn, Parijs, ja, zelfs Moskou en Peking zullen zich moeten beraden over Jeruzalem; en wij weten, dat dit beraad zal leiden tot een nieuwe wereldbrand, verschrikkelijker en omvangrijker dan alle voormalige oorlogen.

4. Jeruzalem als de woonplaats van God

Daarover lezen wij in Psalm 76:3 het volgende: "In Salem is immers Zijn tent en op Sion Zijn woning" (zie ook Zach. 8 : 3).
In het middelpunt is het regerings- of bestuurscentrum en daar woont ook de regerende persoon. Volgens Psalm 2 woont God in de hemel, maar Hij woont ook op de aarde, zoals b.v. Leviticus 26:11 zegt: "Ik zal Mijn tabernakel in uw midden zetten en Ik zal geen afkeer van u hebben, maar Ik zal in uw midden wandelen en u tot een God zijn en gij zult Mij tot een volk zijn".
Jeruzalem stelt als as of middelpunt in de eerste plaats slechts de uiterlijke orde voor. Deze uiterlijke orde heeft nu een innerlijke drijfkracht nodig, die het geheel bezielt en beweegt. Wonen betekent zoveel als bezielen, iets met zijn aanwezigheid vullen. Die uiterlijke orde moet er eerst zijn, voordat God die door Zijn Geest kan bezielen en bewegen. Daarom zegt Paulus in 1 Korinthiërs 15:46 "Doch het geestelijke komt niet eerst, maar het natuurlijke, en daarna het geestelijke".

De eerste etappe van de wederherstelling van deze uiterlijke orde in onze tijd was de bevrijding van Jeruzalem van de heerschappij van de Islam in de eerste wereldoorlog, toen kwam de bevrijdingsoorlog van 1948 en de zesdaagse oorlog in 1967. Nu is Jeruzalem weer de hoofdstad van het volk Israël. Er zullen nog vele etappen volgen.

5. Jeruzalem als de stad van de Grote Koning

Wij lezen eerst Mattheüs 5:34, 35: "Maar Ik zeg u, in het geheel niet te zweren: bij de hemel niet, omdat hij de troon van God is; bij de aarde niet, omdat zij de voetbank Zijner voeten is; bij Jeruzalem niet, omdat het de stad van de grote Koning is".

Wij hebben gezien, dat Jeruzalem als de woning van God de innerlijke onzichtbare krachtbron van de Geest op de aarde voorstelt. Jeruzalem als de stad van de grote Koning is een beeld van de uiterlijke, zichtbare heerschappij door Zijn Zoon, de Here Jezus Christus, want Die is de Koning aller koningen. Hij is de vleeswording of de belichaming van God, want God wil niet slechts innerlijk als onzichtbare en stuwende kracht erkend worden, maar Hij wil ook uiterlijk tot volkomen heerschappij en verheerlijking komen. Hij wil zichtbaar heersen en regeren.

Als de stad van de grote Koning is Jeruzalem dus het symbool van de toekomstige, zichtbare en onbeperkte heerschappij op de aarde, zoals Psalm 110 ons dat zo duidelijk schildert.
Daarom hebben de koningen van de volken steeds getracht deze stad in handen te krijgen. De Islam heeft zelfs op het hart van Jeruzalem, op de berg Moria, zijn moskee gebouwd, om aan de wereld te demonstreren, dat niet Christus, maar Mohammed de ware heerser is. Maar Jeruzalem is en blijft de stad van de grote Koning en zal eenmaal Zijn heerschappij aanvaarden. Lees maar Zacharia 14:4 "En Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg, die vóór Jeruzalem ligt tegen het oosten en de Here zal Koning worden over de ganse aarde".
Dan zal ook het volk Israël zelf, dat door zijn verwerping van deze Koning in dienstbaarheid en verstrooiing geraakt was, Hem lovend ontvangen en zich aan Zijn heerschappij onderwerpen. Dan pas kan het zijn oorspronkelijke opdracht vervullen, namelijk een zegen te zijn voor alle volkeren. Maar eer het zover is, zullen er nog vele weeën komen!

6. Jeruzalem als een lastige steen voor alle volken

Dat lezen wij bijvoorbeeld in Zacharia 12:3 " Te dien dage zal Ik Jeruzalem maken tot een steen, die alle natiën moeten heffen; allen die hem heffen, zullen zich deerlijk verwonden".
Voor de wereld is alles wat met God te maken heeft een last! Omdat al het Goddelijke altijd weer de mensen herinnert aan het feit, dat zij met hun leven verantwoordelijk zijn voor de hemelse Rechter. Duidelijker dan ooit tevoren zal God in de komende jaren Zich door de gebeurtenissen in de wereld openbaren als de God van Israël. De terugkeer van vele Joden naar hun oude tehuis, het herstel van Jeruzalem als hoofdstad van het uitverkoren volk en de uitbreiding van het grondgebied van het heilige land - dat alles is toch een begin van de vervulling van de Bijbelse profetie.

Voor allen, die zich verzetten tegen de vervulling of verwerkelijking van deze in de grondsteen Jeruzalem vastgelegde richtlijnen, wordt deze steen een steeds zwaardere last. Een last wil men kwijt worden, daarom spannen de volkeren zich zo in om de Israëli´s terug te dringen naar hun ´oude´ grenzen.
Maar aan de lastige steen Jeruzalem zullen allen, die hem weg willen hebben, zich vertillen en verwonden.

7. Jeruzalem als de bron van zegen voor de aarde

Wij lezen Jesaja 2:1-3 "En het zal geschieden in het laatste der dagen: dan zal de berg van het huis des Heren vaststaan als de hoogste der bergen, en hij zal verheven zijn boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heenstromen en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des Heren, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande Zijn wegen en opdat wij Zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet (Onderwijzing) uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem."
Zodra de volken zich niet meer verzetten tegen een heerschappij van Jeruzalem, maar de unieke betekenis van die stad erkennen en aanvaarden, zal de ´lastige steen´ een bron van zegen worden. Dan zullen de volken uit Sion heil ontvangen en onderricht over alle gebieden van het leven, zoals Paulus het zegt in Romeinen 11:26!

Maar… hoe prachtig en wonderbaar dit alles moge zijn, toch zal dit nog niet de uiteindelijke bestemming van Jeruzalem zijn, maar slechts een volgende stap op de weg naar de voleinding. Lees Psalm 50:2 "Uit Sion, de volkomen schoonheid, verschijnt God in lichtglans".
In het 1000-jarige rijk zal Jeruzalem nog de hoofdstad van Israël zijn. Maar dit Jeruzalem zal ook vergaan en een nieuw Jeruzalem van veel heerlijker bouwmateriaal zal uit de hemel nederdalen. Dit nieuwe Jeruzalem zal dan niet slechts de hoofdstad van Israël zijn, maar de woning van God onder alle volken en mensen. In dit Jeruzalem is God Zelf en het Lam, Jezus Christus, de tempel en de zon.

Alles wat wij nu in een kort overzicht betreffende Jeruzalem gezien hebben, is in de Zoon van God, Jezus Christus, letterlijk vervuld. Hij is de kostelijke "Grondsteen". Hij is de plaats van verlossing, het middelpunt, waarom de hele schepping draait: uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen. Hij is zowel de woning van de onzichtbare God als ook de zichtbaar-wording van God. Hij is de steen des aanstoots alsook de rots waaruit het water des levens opwelt en Hij is de voleinding van alles wat God heeft bepaald en beloofd: Want alle beloften Gods zijn Ja en Amen in Hem, Gode tot lof voor ons!

Meer artikelen in de serie "Jeruzalem, de stad van de grote Koning":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'