Bill Clinton 'President van de wereld'

Bill Clinton 'President van de wereld'

William Jefferson Clinton is terug op het wereldtoneel. Bill wenst thans met William aangesproken te worden. Uit zijn recente inspanningen valt af te leiden dat deze eens zo controversiële maar onverklaarbaar geliefde voormalige president van de Verenigde Staten zijn zinnen heeft gezet op tenminste één nieuwe titel: 'Redder der Wereld'.

Clinton Global Initiative

AMEN 70 p14 Clinton 209x200pxOm zich als zodanig te positioneren organiseerde Clinton op 15 september 2005 zijn eerste driedaagse conferentie bij de VN in New York, voor de installatie van het “Clinton Global Initiative” (CGI). Hierbij waren een groot aantal wereldleiders aanwezig. De Chinese krant South China Morning Post schreef: “Clintons plannen zijn groots, maar kan hij de wereld redden?” Clinton wil zijn CGI gebruiken om ‘de wereld te genezen van haar wonden’ zoals hij dat omschrijft. De punten waar de conferentie om draaide waren:

  • beëindiging van de armoede op aarde
  • het gebruik van de godsdienst als een kracht voor verzoening en oplossing van conflicten
  • het invoeren van nieuwe zakelijke strategieën en technologieën om verandering van het klimaat tegen te gaan
  • het versterken van de regeerbaarheid van de wereld.

Het gaat om onderwerpen die het bijzonder goed doen bij een deel van de wereldbevolking, dus is succes verzekerd. Het is natuurlijk mogelijk dat het allemaal niet zo mooi is als het lijkt. Conservatieve blogger en radiopersoonlijkheid Shaun Pierce merkt profetisch op: "Achter Clintons internationale activiteiten zitten politieke motieven." Het zou kunnen zijn dat het Clinton Global Initiative slechts het voorwerk is voor de uiteindelijke greep naar de macht, wat niet als een verrassing zou komen.
Volgens Clinton moet zijn toekomstige rol in de wereld gezien worden als die van een soort ‘priester’.
Op diverse Amerikaanse internetsites wordt hij daarom al als zodanig afgebeeld.
AMEN 70 p14 - StClinton - 120-190px
Volgens de website van het CGI (zie www.clintonglobalinitiative.org) ligt het in de bedoeling om eens per jaar met een select gezelschap, bestaande uit de machtigste en invloedrijkste wereldleiders, samen te komen in New York, voordat de VN vergadert, om te bediscussiëren hoe sommige van ‘s werelds meest ingewikkelde Gordiaanse knopen ontward moeten worden. Clintons vitrine bevat al sterren als koning Abdullah II van Jordanië, de Franse president Chirac, premier Tony Blair, Dick Parsons van Time Warner, Rupert Murdoch van News Corporation en Howard Schulz van Starbucks. Het model van de conventie is het World Economic Forum, dat jaarlijks wordt gehouden in Davos in Zwitserland. Maar volgens Clinton is er een verschil tussen zijn bijeenkomsten en die van anderen: “Als je niets wilt toezeggen om iets te doen, kun je beter thuis blijven.” William wil resultaten zien. Precies zoals de spreuken die de startpagina van het Clinton Initiative tooien, is het doel van de conferentie nobel te noemen. Aan het einde van de conferentie zal van iedere deelnemer worden gevraagd een lijst te tekenen, waarop hij plechtig belooft om iets tastbaars te doen, dat zal helpen één van de verlangde doelen dichterbij te brengen. De deelnemers moeten goed beseffen wat ze beloven want hun beloften zullen ter tafel worden gebracht op de volgende bijeenkomst. Het Clinton Initiative zal controleren of er iets van terecht is gekomen. Zij die de belofte niet waarmaken, mogen het jaar daarop niet terugkomen.

Oppositie

Naar welke nobele resultaten Clinton ook mag uitzien, conservatieven en mensen die tegen abortus zijn, kunnen ervan op aan dat, wat Clintons beweegredenen ook zijn om de wereldvrede te bereiken, deze geenszins zullen lijken op een bouquet mooie rozen. Hij noemt bijvoorbeeld abortus een ‘fundamenteel recht van vrouwen’. Gedurende zijn hele presidentstijd steunde Clinton actief Roe V. Wade, en probeerde hij abortus in het verplichte nationale ziekenfondspakket te krijgen. Hij sprak tweemaal zijn veto uit tegen wetten die probeerden de barbaarse abortusmethode op volkomen levensvatbare kinderen, uit te bannen. Clintons tegenstanders beweren dat hij een destructieve natuur bezit wat betreft het menselijk leven. Op 30 juli 1999 meldde Conservative News dat de Clinton-administratie meer heeft gedaan aan het bevorderen van rechten voor homoseksuelen dan wie dan ook. Hij steunde actief de beweging voor rechten voor homo's en ook overhandigde hij honderden miljoenen dollars belastinggeld aan internationale fondsen om de groei van de bevolking onder controle te houden, waaronder International Planned Parenthood. Velen noemen hem de ´abortuspresident´. En dit is dezelfde man die ‘president van de wereld’ wil worden.

Wereldpresident

John F. Harris, journalist bij de Washington Post, schrijft in een artikel op 1 juni 2005 dat Bill Clinton streeft naar de rol van ´President van de Wereld´. Clinton ontkent de suggestie dat hij bezig is met het opzetten van een alternatief ´Wereldlichaam´ naast de VN. Door zijn verleden, zijn huidige manier van optreden en zijn plannen, is hij voor velen inmiddels topkandidaat voor de rol van antichrist. Het is op zijn minst verbazingwekkend dat Clinton overal waar hij komt, met open armen wordt ontvangen. Het is nog maar ruim zeven jaar geleden (eind 1999) dat de New York Post aan haar lezers vroeg een top-tien lijst samen te stellen van meest verfoeilijke personen van de laatste honderd jaar. Op deze lijst staan naast de namen van Adolf Hitler en Jozef Stalin, ook die van Bill en Hillary Clinton. Hillary stond zelfs op de zesde plaats. Het is nog niet zo lang geleden dat de beide Clintons in de New York Times een onethisch en vulgair echtpaar werden genoemd omdat ze iedereen die ooit in hen geloofde, hebben bedrogen. Vandaag kijkt William er al niet eens meer raar van op dat hij wordt toegeroepen met kreten als: “Wij willen een koning als Clinton” en “Clinton, Clinton, leider van het Universum, vredestichter”

Clinton is een grootmeester in het betoveren van de publieke opinie.

Met het Clinton Global Initiative overtreft hij ook zichzelf. Als u zich laat meeslepen in de droomwereld van de oprichter van het Initiative en zijn zelf geformuleerde 'obsessies' omarmd, wordt het moeilijk om nog terug te denken aan de obsessies van de oude Bill, namelijk buitenechtelijke relaties, meineed, het verdrijven van gevaarlijke getuigen naar het buitenland of naar het graf, of het zich redden uit benarde posities met alle geoorloofde en ongeoorloofde middelen. Zijn regeerperiode stond in het teken van manipulatie, bedrog, corruptie en schandalen, waarvan ´Monicagate´ (de affaire met de toenmalige stagiare in het Witte Huis, Monica Lewinsky) wel de bekendste is. Niet minder dan 21 relaties van de Clintons kwamen ´onder verdachte omstandigheden om het leven’ aldus een artikel in de New York Times (zie o.a. http://cuttingedge.org/articles/scandals.cfm).

Wereldredder

"Je kunt de realiteit van de geschiedenis van de mens veranderen door systematische actie", concludeert de grijsharige ex-president, die geworden is tot een wereldredder, in een spreuk. En dat is een waar woord dat William hier gepredikt! En systematische actie is iets, waarin William heeft laten zien, dat hij goed, zeer goed is. Bill Clinton is nog lang geen geschiedenis, hij heeft nog een wereld te redden. Clinton bereist de wereld om de aandacht op zichzelf te vestigen. Wat velen niet weten is dat William lid is van de Council on Foreigh Relations, de Trilaterale Commissie en de Bilderbergers, drie organisaties die werken aan de vestiging van de Nieuwe Wereld Orde. Clinton is eveneens ingewijd in de bizarre geheime ´Broederschap van de Dood Sociëteit´ het genootschap Skull & Bones, waar ook de huidige president Bush lid van is.

AMEN 70 p15 - S&B logo - 150x130pxDe organisatie is één van de onbekendste, doch invloedrijkste geheime genootschappen in de Verenigde Staten. De mannen die zijn ingewijd geloven dat zij superieur zijn aan alle mensen. Hun overtuiging is, dat zij door het ritueel van de inwijding de ‘vrucht van de boom des levens’ tot zich zullen nemen en dat zij zo als godmensen zullen worden. Ze voelen zich als een soort halfgoden ver verheven boven de massa. Het logo van de Skull & Bones is een schedel met daaronder twee gekruiste botten bekend van de piratenvlaggen. Onder het logo staat het cryptische getal 322, hetgeen volgens kenners een verborgen verwijzing naar Genesis 3:22 is, waar staat dat de mens geworden is als God, kennende goed en kwaad.

Meneer de ‘priester’, meneer de ‘president van de wereld’ en de ‘messias’, zoals hij ook al wordt genoemd, is vorig jaar 60 jaar geworden en heeft om dit te vieren 666 bomen geplant bij het Clinton Presidential Center , zijn presidentionele bibliotheek in de plaats Little Rock in Arkansas. AMEN 70 p 15 Clintons Bibliotheek 271...Het centrum is gebouwd aan de oever van de Arkansas Rivier en herbergt zowel de Archieven van Clinton als het Clinton museum. Bovendien doet het dienst als kantoor voor de Clinton Foundation, een stichting die zich bezig houdt met ontwikkelingsvraagstukken, met name ook met de bestrijding van aids in ontwikkelingslanden. Prachtige plannen waar natuurlijk niemand op tegen kan zijn, dus medestanders genoeg. Ook wil hij naar een oplossing van alle religieuze conflicten in de wereld en denkt dit te kunnen verwezelijken d.m.v. een eenheidsreligie, een Wereldkerk!

Maar Clintons plannen zijn niet zo mooi als ze lijken.Toen hij zijn toespraak hield voor zijn tweede presidentiele ambtstermijn, lag zijn hand op de Bijbel bij Jesaja 58:12 “En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, herbouwers van straten.” Clinton betrok dit vers op zichzelf: “Dit is mijn vers. Ik ben het waarover dit vers gaat” Deze godslasterlijke uitspraak heeft velen doen geloven dat hij de aanstaande ´messias´ is die de wereld zal ‘verlossen’ uit de chaos. De betrokken bijbeltekst gaat echter over de kinderen van Israël en de Hersteller van bressen is de komende Messias, Jezus Christus, Koning der Koningen!

Bronnen o.a: Associated Press, LifeSiteNews.com ´Bill Clinton’s Messianic Complex.´ (met dank aan Jan Smelt voor een deel van de vertaling).
Zie ook: www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'