God is Liefde - Deel 1

God is Liefde

Deel 1

In Titus 3:4 staat: "...toen de goedertierenheid en mensenliefde van onze Heiland (en) God verscheen ..." In de Here Jezus is de grote liefde (Efe. 2:4 ) van God zichtbaar geworden. In de Bijbel lezen wij twee keer: God is liefde (1 Joh. 4). Dit heeft betrekking op Gods karakter en daarom mogen we zeker weten dat God een liefhebbende Persoonlijkheid is. Voor veel mensen (ook christenen) vormt dit echter een probleem.

De wereld

Veel mensen zijn in hun leven teleurgesteld, of in de medemens. Of zij zien de wereld om zich heen: moord, terreur, onderdrukking, voedsel-en millieuproblemen, atoomdreiging, etc. Velen hebben de hardheid van het leven aan den lijve ondervonden. Voor hen kan het een grote vraag zijn of God wel liefde is. Toch is het antwoord: Ja, God is liefde! En dat God liefde is, dat kun je zien in de Here Jezus. Dat zegt de Bijbel: "Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon gezonden heeft als een verzoening voor onze zonden". De komst van Christus bepaalt ons in de eerste plaats bij de grote liefde van God.
AMEN 70 - p 6 - Kruis 327x613px Wij zijn als mensen vaak kortzichtig. We zoeken de liefde van God in de omstandigheden in de wereld of in ons eigen leven. En als die omstandigheden niet al te best zijn, dan gaan we twijfelen aan de liefde van God. Alsof God die omstandigheden heeft veroorzaakt. Alsof wij Hem daarvoor aansprakelijk mogen stellen. Gemakshalve gaan we dan voorbij aan de schuld van de mens, dikwijls ook aan onze eigen schuld. Bovendien vergeten we dan wie momenteel de overste van deze wereld is. Weet u het nog? Wie kon al de koninkrijken der aarde geven aan wie hij wilde? Lees daarvoor het bijbelgedeelte waarin de duivel probeerde de Here Jezus te verzoeken (Luk. 4). Als de Here toen een knieval voor satan had gemaakt, dan had Hij al de koninkrijken der aarde van hem ontvangen. Hij, satan, was én is de overste van deze wereld, totdat de Here Jezus terugkomt en Zijn Koningschap openbaart.

Golgotha

AMEN 70 - p 7 - Adam en Eva 312x488px Om een volledige openbaring van Gods tederheid, mededogen en liefde te aanschouwen, moeten we naar Golgotha gaan. Overpeins in gedachten het schouwspel van de talloze onzichtbare en ontzette engelen, de wenende discipelen, en de spottende menigte. Onthoudt dat Hij Die lijdt, niemand anders is dan de Eerstgeborene, de Geliefde Zoon van God. Elke poging om de grootheid van Gods liefde te meten zal falen, tenzij we beseffen, dat God zelfs Zijn eigen Zoon niet spaarde. Dan zullen we uitroepen: Waarlijk, God is Liefde!
Het is van belang te lezen wat de profeet Jesaja zegt in hoofdstuk 59, vers 1 en 2: "Zie, de hand des HEREN is niet te kort om te verlossen, en Zijn oor niet te onmachtig om te horen; maar uw ongerechtigheden zijn het die scheiding brengen tussen u en uw God, en uw zonden doen zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij niet hoort".
Het is juist de liefde van onze grote God en Heiland, die de scheiding wil opheffen en de zonden wil verzoenen. Daartoe heeft God zijn Zoon in de wereld gezonden, opdat de wereld door Hem behouden zou worden (Joh. 3:17).
Het kruis van Golgotha staat in deze wereld als een banier van Gods Liefde! Daar heeft God Zijn liefde jegens ons bewezen, "doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven" (Rom. 5:8). Hij is God, Hij is onze Heiland. Hem zij alle eer!
Mogen wij daar niet uit afleiden, dat alles wat God zegt en doet, uit liefde voortkomt? Ook als Hij toelaat, dat de mens zondigt en de wereld haar eigen gang gaat, met alle nare gevolgen van dien. Ik geloof van harte: ja! God is liefde en al Zijn spreken en handelen staat in dat kader.
Het punt is, dat God door de ingewikkeldheid van het bestaan heen een machtig plan volvoert. Dat plan moet ertoe leiden, dat alle mensen Zijn grote liefde leren kennen en waarderen. Eens zal alle knie zich buigen… God zal de eer ontvangen die Hem toekomt. Wie deze God van liefde persoonlijk heeft leren kennen als Verlosser en Heer, kan alleen maar onder de indruk komen van Zijn liefde: “God echter, die rijk is aan erbarming, heeft, om Zijn grote liefde, waarmede Hij ons heeft liefgehad, ons, hoewel wij dood waren door de overtredingen mede levend gemaakt met Christus - door genade zijt gij behouden - en ons mede opgewekt en ons mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten, in Christus Jezus…” (Efe. 2:4-6).
Gods Liefde dreef Hem ertoe ons niet alleen te verlossen van de zonde-schuld, door het verzoeningswerk van Christus, maar ook nog nieuw leven te geven en te verhogen.
Onvoorstelbaar, maar waar! Wij mogen het zeker weten, omdat God het zegt in Zijn Woord. En Zijn Woord is de waarheid.
Nu bezitten wij als Gods kinderen deze heerlijkheid in verborgenheid. Het is niet zichtbaar, vandaar ook, dat zoveel mensen op het verkeerde been gezet worden. Zij denken liefde en leven te vinden in de wereld. Dat loopt uit op teleurstelling en velen raken verstrikt in eigen filosofieën. Zij breken zich het hoofd over de ingewikkeldheid van het bestaan, zonder een echt antwoord te krijgen op de nood van hun hart. Dat antwoord vinden wij alleen bij God Zelf. En Hij gaf ons Zijn Woord om daarin te lezen over die verbijsterende liefde en dat verbijsterende leven. Beide zijn geopenbaard in de Here Jezus Christus, Die Zelf gezegd heeft: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij” (Joh. 14:6).
God heeft de liefde en het leven geopenbaard in Zijn Zoon, en dat is als water. Wij mogen onze rust vinden aan het hart van God. Wij mogen onze dorst lessen door te drinken uit de Bron van het water des levens.

Liefde overwint

Waarom schiep God dan de wereld? Hij had die wereld toch niet nodig? Schiep Hij uit louter machtsbegeerte? Het bijbelse antwoord luidt, dat God door liefde en niet door een innerlijke behoefte gedreven werd. Het wezen van de liefde is te geven en te delen, en de schepping weerspiegelt de overstromende volheid van de God, Die liefde is.
Ook de verlossing door de menswording van God in Jezus Christus is een getuigenis van het wezen van God als liefde (Joh. 3:16; 1 Joh. 4:8). Zoals ook de schrijver van de brief aan de Hebreeën het heeft uitgedrukt: "Want wij hebben geen hogepriester die niet kan meevoelen met onze zwakheden, maar een die in alle dingen op gelijke wijze als wij is verzocht geweest" (Hebr. 4:15). God lijdt niet alleen met ons mee en voelt onze pijn grenzeloos, maar Hij verblijdt Zich ook wanneer wij wandelen in Zijn wegen, en Hij verblijdt Zich over ons geluk.
De liefde van God voor een verloren wereld bracht Hem ertoe Zijn Zoon te geven als losprijs voor allen: “God echter bewijst Zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is.” (Rom. 5:8)
Zijn volbrachte werk is nu voor ons het fundament. Daarop mogen wij rusten en werken, strijden en overwinnen, leven en… sterven.
Wat er ook gebeurt, Gods liefde blijft onveranderlijk en is de waarborg voor ons eeuwig behoud. Ja, zelfs een leven in Zijn heerlijkheid!

De liefde zoekt zichzelf niet

God is, in Christus, naar deze wereld gekomen om ons te zoeken. Hoe is het met ónze liefde gesteld? Is de liefde wederzijds? Velen zoeken tegenwoordig zichzelf, hun eigen identiteit. Ten diepste is dat egoïsme. En welbeschouwd kunnen we daar ook niet vrolijk van worden. Laten wij ons daarentegen verblijden in God. Laten wij ons gelukkig prijzen in Zijn liefde en daarvan getuigen, ook in onze gebeden: ´Heer, ik heb U lief´! Als we overgezet zijn in Zijn Koninkrijk, verkeren we in Zijn liefdesgemeenschap. We mogen zeggen: “Ik heb de Here lief” (Ps. 116:1a).

De Schepper daalde neer in Zijn schepping om de grootste daad van liefde te volbrengen!
Tijdens de schepping klinkt voortdurend het refrein: “En God zag dat het goed was.” Over de schepping van Adam zei God zelfs dat het zeer goed was. Adam werd geschapen zonder Eva. Dit vond God onvolledig en daarom stelde Hij vast: “Het is niet goed dat de mens alleen is.” Dat God de mens maakte naar Zijn beeld, daarin functioneert Zijn liefde in relatie tot de mens. Niet omdat God iets tekort heeft, maar omdat Hij Zijn liefde met de mens wil delen. De ware liefde bestaat slechts in relatie tot de Ander: God, en ook in relatie tot de ander: mens.
God schiep bewust Adam zonder Eva. Omdat God liefde is, wil Hij Adam leren wat liefde is als de hoogste levenskwaliteit van Zijn schepping. Daarom vinden we in het begin van de Schrift ook de instelling van het huwelijk, zoals God dat in gedachten had.

Volgende keer: Gods liefde in de man-vrouw relatie

Meer artikelen in de serie "God is Liefde":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'