Psalmen - Deel 2: God alleen is genoeg

Psalmen

Deel 2: God alleen is genoeg

Veel gelovigen kunnen accepteren dat het leven soms een strijd is en dat God lijden toelaat. Maar in hun hoofd hebben zij al een idee hoe dit dan in hun leven moet functioneren.

Wij denken dikwijls dat Gods gebruik van het lijden van drie voorwaarden afhankelijk is.

  1. Het moet tijdelijk zijn – bijv. als een maatregel om ons weer op Gods weg te brengen…
  2. Het moet te begrijpen zijn - bijv… God liet dit toe omdat….
  3. Het moet direct toepasbaar zijn – bijv… als ik mijn lessen heb geleerd, hoef ik de pijn niet nog een keer te ervaren.

Maar we moeten eerlijk zijn. Dit strookt niet met de ervaringen van veel gelovigen. En daardoor blijven we gefrustreerd zoeken naar antwoorden. Maar juist in dit onbegrepen werk van God in het leven, roept God om ons hart. Zoek mij! Vind mij! Laat mij je vervullen met mijn goedheid in de pijn. Laat mij je overweldigen met Mijn nooit ophoudende goedheid terwijl je lijdt… Eens worden jouw tranen parels, geloof en vertrouw je Mij?

Als we zo zoeken naar intimiteit met God, vinden we blijken van Zijn goedheid op onze levensweg. Hoe gebroken deze weg ook is… Hoe we ook gezondigd hebben op deze weg en nog zullen zondigen! We vinden deze uitingen van goedheid in de Psalmen verwoord. Daarom lezen wij met een verlangend hart delen uit verschillende Psalmen. Dit zal ons hart tot aanbidding brengen en ons verlangen naar God versterken!

De uitingen van Gods goedheid

1. God herstelt ons

Te midden van gebrokenheid verlangen we naar herstel. God belooft dat ook (maar heeft daar niet een tijdstip aan verbonden in dit leven – we kunnen echter wel zeker zijn dat Zijn herstel volkomen zal zijn als wij Hem ontmoeten). In dit herstel zullen wij Zijn liefde en trouw gaan ervaren. In dit herstel zien we iets heel groots. Hij verandert ons lot van niets naar grote heerlijkheid. We ervaren dat als onze zonden worden vergeven, als onze ziel Hem ontmoet. Deze ontmoeting versterkt de hoop dat eens alles goed zal komen. Ons geest wordt gebroken door het leven, maar vindt zijn herstel in de Herder van onze ziel.

De HERE is mijn herder,
mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.
Hij leidt mij in de rechte sporen om zijns naams wil.
(Psalm 23:1-3)

De HERE is nabij de gebrokenen van hart en
Hij verlost de verslagenen van geest.
(Psalm 34:19)

2. God zorgt voor ons

Wij zijn eenzame en bange mensen. We hebben een Vaderhand nodig die ons leidt door dit leven, die ons een gevoel van veiligheid geeft, zonder dat de oplossingen van onze pijn direct worden gegeven of ervaren. In deze Vader vinden we de vervulling van ons verlangen naar iets groots en sterks wat tussen ons en onze pijn in gaat staan.

gelijk zich een vader ontfermt over zijn kinderen,
ontfermt Zich de HERE over wie Hem vrezen.
(Psalm 103:13)

3. God geeft ons rust

Al het verdriet, in ons leven of in het leven van hen van wie wij houden, kan ons onrustig maken. We verlangen ernaar te ontsnappen aan de pijn van vandaag. We willen de druk van de ketel. Sommigen boeken een vakantie, gaan er een weekend uit. Anderen vluchten in boeken of films. Weer anderen verliezen zich in sport of een nieuwe relatie. Allemaal met één doel, te ontsnappen aan de werkelijkheid die pijn doet.
Maar de werkelijke rust is alleen te vinden in God! We zijn alleen in en door Hem in staat te rusten te midden van een waanzinnige wereld, waar mensen scheiden, waar gelovigen worden vervolgd, waar ziekten ons levenspad kunnen verwoesten…
Waarom kan een zuster onlangs mij vertellen dat zij temidden van het besef dat zij kanker heeft, de overweldigende nabijheid van God ervaart in een rust die niet verstandelijk te verklaren is? Dat kan alleen omdat die rust wordt gegeven…

HERE, mijn hart is niet hovaardig,
mijn ogen zijn niet trots;
ik wandel niet in grootse dingen,
noch in dingen die te wonderbaar voor mij zijn.

Immers heb ik mijn ziel tot rust en stilte gebracht
als een gespeend kind bij zijn moeder;
als een gespeend kind is mijn ziel in mij.
(Psalm 131:1,2)

4. God vult ons

Wij voelen ons dikwijls niet alleen eenzaam, maar ook leeg. Maar de deur naar het paradijs, waar we naar verlangen, is gesloten. De poort naar de hemel is echter een open poort. Het is goed om te leven met een innerlijke honger. Weiger de leegte van je hart te verminderen door te proberen het te vullen of ervan weg te vluchten. Gebruik je innerlijke honger om alvast te genieten van het geweldige banket dat op ons wacht. Dan proef je nu al veel uitingen van Gods genade. Dan wordt je ziel nu al gevoed met het goede van God. Zijn zegeningen te midden van de pijn, vullen dan de leegtes. En een dankbaar hart groeit in relatie tot Hem die ons verzadigt met Zijn liefde.

De ootmoedigen zullen eten en verzadigd worden,
wie de HERE zoeken, zullen Hem loven,
uw hart leve op, voor immer.
(Psalm 22:27)

Dat zij de HERE loven om zijn goedertierenheid
en om zijn wonderen aan de mensenkinderen,
omdat Hij de dorstende ziel heeft gelaafd
en de hongerende ziel met het goede vervuld.
(Psalm 107:8,9)

5. God verheerlijkt ons

Al deze uitingen van goedheid leiden uiteindelijk tot Gods doel, dat wij in Hem voor altijd worden verheerlijkt.

Ik heb jaren achter elkaar het kerstconcert uit de Rotterdamse Doelen bijgewoond. Nog ieder jaar wordt dit kerstconcert op de televisie uitgezonden door de EO. Het was altijd spannend wanneer dit gebeurde. Want zouden wij in beeld komen? Als kleine jongen was dat zo’n beetje het hoogtepunt van de avond. De koorleden kwamen natuurlijk uitgebreid in beeld – dan riepen we in koor: kijk pa, daar sta je. En dan glunderde mijn vader. Je was immers gezien.

Later zijn mijn vrouw en ik een keer in een uitzending geweest van de EO, in de serie man/vrouw. We waren één van de vier echtparen waarmee werd gesproken vanwege een bepaald onderwerp. We kwamen uitgebreid in beeld. De spanning van het op de televisie komen kan ik bijna nog ervaren.
Maar waarom is dat zo bijzonder? Voor mijzelf was dit omdat ik gezien werd. Het geeft een gevoel van belangrijkheid dat je in beeld komt.

En wat heeft God nu besloten bij de aanvang van Zijn schepping? Dat de mens het hoogtepunt zou worden van Zijn schepping. Dat de mens zou worden gemaakt naar Zijn beeld en Zijn gelijkenis. En hoewel de mens is gevallen, kan in de relatie met God dit beeld weer worden hersteld.

Als de mens al zo veel waarde heeft voor God in zijn gevallen toestand, kunnen we ons dan voorstellen hoe we zullen zijn in de hemel? Kunnen we ons voorstellen dat een iemand daar met een prachtig ontspannen gezicht nooit meer bang zal zijn omdat alle angst voor eeuwig verdwenen zal zijn? Kunnen we ons voorstellen dat alle pijn die een scheiding met zich meebrengt daar nooit meer ervaren zal worden? Kunnen we ons voorstellen dat een ander daar lachend kijkt naar de Here Jezus en zegt: ik kan mij niet meer herinneren hoe het op aarde was? Kunnen we ons voorstellen dat we ons nooit meer zullen schamen voor onze verborgen zonden? Kunnen we ons voorstellen dat al ons verlies op aarde, daar winst betekent? En kunnen we ons voorstellen wat het betekent om de Here Jezus te zien die zoveel voor ons geleden heeft om ons juist daar in de hemel te verheerlijken, te laten delen in Zijn glorie?

Nu al worden wij door God gezien. Nu zijn wij al voor Hem in beeld. Maar straks zullen we voor God voor altijd in beeld zijn! En dat ook ervaren!

Maar Gij, HERE, zijt een schild dat mij dekt,
mijn eer, en die mijn hoofd opheft.
(Psalm 3:4)

Ook gaaft Gij mij het schild uws heils,
en uw rechterhand ondersteunde mij,
uw nederbuigende goedheid maakte mij groot.
(Psalm 18:36)

6. God geeft Zichzelf

Te midden van al ons verdriet, zullen we gaan ervaren, dat we ten diepste hunkeren naar God. Ieder mens is op zoek naar iets groots, iets goddelijks. Dit besef heeft God zelf aan de mens gegeven.
Gods uitingen van goedheid leiden altijd tot Zijn Zoon. Hij is, volgens Paulus, Christus in u, de hoop der heerlijkheid! In Hem stilt God onze honger en voedt Hij ons met hoop. In Hem blijven we altijd verbonden met de goedheid van God, want Hij is eeuwig en wij in Hem!

Maar ik zal in gerechtigheid uw aangezicht aanschouwen,
en bij het ontwaken mij verzadigen met uw beeld.
(Psalm 17:15)

Deze God is genoeg! Hij is in alles genoeg voor ons. Vlucht met de pijn in Zijn armen en laaf je aan Zijn hart. Dan wordt jouw geloof een weten dat Hij ons herstelt, dat Hij voor ons zorgt, ons rust geeft, ons vult en ons in Christus verheerlijkt. Onze God is genoeg.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'