De dagen van Noach

De dagen van Noach

De ‘dagen van Noach’ zijn een beeld van de ´dagen van de Zoon des mensen´ en Noach is een type van Christus en Zijn verlossend werk…

De naam ‘Noach’

Deze naam betekent: rust, vertroosting en komt van het stamwoord, waarvan ook het bekende woord "Chanoeka" is afgeleid: vernieuwing.
In Openbaring 21 zegt Hij, die op de troon gezeten is: "Zie, Ik maak alle dingen nieuw."
Christus heeft de grond voor dit vernieuwende werk gelegd op Golgotha: “Het is volbracht”. Wie in Hem gelooft ontvangt rust en vertroosting. Waarom? Omdat de genade van God, die in Christus verschenen is zo rijk is: vergeving van zonden, een nieuw leven, een nieuwe toekomst!

Lamech noemde zijn zoon: Noach, want, zo lezen we in Genesis 5:29 "Deze zal ons troosten over de moeitevolle arbeid onzer handen op deze aardbodem, die de HERE vervloekt heeft."
Ook deze woorden bepalen ons uiteraard bij DE Zoon, nl. de Here Jezus Christus. Degene die ons troost door Zijn Heilige Geest NU in dit leven. Wij zijn niet als wezen achtergelaten. Hij is er. Paulus zegt in Filippenzen 4: De Here is nabij! Hij woont in ons!
Wij weten, dat ons leven hier op deze Gode-vijandige en vervloekte aarde niet tevergeefs is. Wij hebben eeuwig leven ontvangen in Christus en ons leven nu is het voorportaal van de toekomst...
Vandaar dat Paulus kan zeggen in 2 Korintiërs 5, vers 6: "Daarom zijn wij te allen tijde vol goede moed....", en in 1 Korintiërs 15, vers 58: "Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, te allen tijde overvloedig in het werk des Heren, wetende, dat uw arbeid niet vergeefs is in de Here..."

Vernieuwing

Het werk van Christus op aarde was zwaar en moeizaam. Hij was de waarachtige "Prediker der gerechtigheid". Hij was het levende Woord in eigen Persoon. Hij was volkomen gehoorzaam aan de Vader en deed alleen maar goede werken. Hij was, om zo te zeggen, “…onder Zijn tijdgenoten een rechtvaardig en onberispelijk Man.” (vgl. Gen. 6:9)
Toch ontmoette hij op aarde strijd, moeite, zorg, tegenstand, lijden, etc. Maar Zijn werk was niet vergeefs! Zijn volbrachte werk is het fundament geworden voor ons behoud. Wij mogen weten nu reeds een nieuwe schepping te zijn (2 Kor. 5:17). Onze tocht door deze wereld eindigt straks in de eeuwige heerlijkheid van God. Wij zoeken hier geen blijvende stad, omdat voor ons een plaats bereid is bij God in de hemel. En dat geldt voor allen, die, net als Noach, genade vonden bij God.
De vernieuwing is begonnen bij de opstanding van Christus en zal uitlopen op de openbaring van de nieuwe schepping en de vervulling van het Gods grote einddoel.
Daartussenin ligt nog de zichtbare wederkomst van Christus en Zijn heerschappij op deze, oude aarde. Hij zal oordelen en vrede brengen, in die volgorde.
De zonen van Noach waren: Sem, Cham en Jafet. Uit hen en hun (70) zonen zijn de volkeren voortgekomen (Gen.10); straks zullen die volkeren leven onder de heerschappij van DE Zoon, Christus, en genieten van de rust die Hij zal brengen.

Oordeel

Wat die oordelen betreft staan de "dagen van Noach" model voor de "dagen van de Zoon des mensen". Zoals de wereld toen was: verdorven, vol geweld, etc., zo zal het ook in de (nabije) toekomst zijn. De Here Jezus spreekt daarover o.a. in Mattheüs 24:37 e.v.
In de dagen van Noach werden de ongelovigen van de aarde (weg)genomen, terwijl de gelovigen (Noach en de zijnen) op aarde werden (achter)gelaten. Na de zondvloed begon God aan een nieuwe fase in Zijn Heilsplan en Noach en de zijnen hadden daar deel aan (zie pagina 2).
Zo zal het ook gaan ten tijde van de wederkomst van de Here Jezus Christus. De ongelovigen zullen door het oordeel worden (weg)genomen en de gelovigen zullen (achter)gelaten worden. Over hen, die op de aarde achterblijven zal de Messias de felbegeerde en langverwachte "vrede op aarde" brengen.
Jesaja 32:1 zegt: "Zie, een koning zal regeren in gerechtigheid..." Hier wijst de profeet naar de komst van de rechtvaardige Heerser, die komen zou. In vers 17 staat: "En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn, de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid."

Vrede en rust

Het is dus door een rechtstreeks ingrijpen van God, dat de toestand in de wereld heel anders zal worden. De vloek, die sinds de zondeval op de aarde rust, zal worden omgezet in zegen!
De volkeren zullen vrede hebben. De aarde zal haar vrucht geven. Alles zal anders zijn. Het is heerlijk om de geweldige profetieën te lezen, die spreken over die gezegende tijd.
De Heer zal komen tot "wederoprichting aller dingen" (Hand. 3:21). Er zullen tijden van verademing komen "van het aangezicht des Heren" (Hand. 3:19).
Die tijden zullen komen als de Zoon komt: de Here Jezus Christus. Hij zal hemelen en aarde reinigen van ongerechtigheid.
Hij zal het land van Israël reinigen en gereed maken voor Zijn geliefde volk, d.w.z. voor het overblijfsel, dat door de oordelen heen bewaard zal blijven (net als Noach!).
Hij zal de "vervallen hut van David" weer oprichten. Het Davidisch Koningshuis zal in onovertroffen glorie herrijzen en de Heer Zelf zal plaatsnemen op de troon van Zijn vader David (Zie Luk. 1:32). En Zijn koningschap zal geen einde nemen! Zijn kracht zal die van David overtreffen; Zijn wijsheid zal die van Salomo overtreffen; Hij zal de Meerdere zijn van alles en iedereen.
Alles zal worden onderworpen aan de Zoon des mensen (Zie Ps. 8 en Hebr. 2). Zijn heerlijkheid zal wereldwijd bewonderd worden: "Uw ogen zullen de Koning in Zijn schoonheid aanschouwen..." (Jes. 33:17). Alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden, dat Jezus is Here, tot eer van God, de Vader (Fil. 2).

In Openbaring 21 zegt Johannes: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waaren voorbijgegaan..."
Alle "eerste dingen" zullen voorbijgaan. Hij die met het eerste begonnen is, zal Zijn werk voleindigen met het tweede: het volmaakte. Geen moeite zal er meer zijn, geen rouw en geen tranen. Nog eenmaal zal uit Zijn mond klinken: Het is volbracht (Openb. 21:6 "Zij zijn geschied"). De ware Noach zal rust brengen en de volken troosten. Hij zal Zijn Naam uitroepen over allen, die Hem hebben liefgehad. Hij zal zijn wie Hij is, voor altijd: de Schepper, de Verlosser, de Voleinder!

Wat gebeurde er in de dagen van Noach?

"Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des mensen" (Matt. 24:37)

Als Here Jezus spreekt over Zijn wederkomst, zoals in Mattheüs 24, dan vergelijkt Hij die tijd met de "dagen van Noach". Deze vergelijking is tweeledig. Enerzijds wordt gesproken over de toestand waarin de mens(heid) zich bevond in die dagen; anderzijds wijst de Heer op het oordeel, dat in die dagen plaatsvond (de zondvloed). Niet dat de wereld straks opnieuw door het water zal vergaan, nee, Petrus zegt: "de tegenwoordige hemelen en de aarde zijn als een schat weggelegd, ten vure bewaard tegen de de dag van het oordeel en van de ondergang der goddeloze mensen" (2 Petr. 3:7). Dát nu, de ondergang van goddeloze mensen, was ook aan de orde in Noach's dagen. En zó zal het dus straks ook gaan!

Aangenomen of achtergelaten?!

De Heer zegt in vers 40: "...één zal aangenomen worden, en één achtergelaten".
Om de betekenis van deze woorden goed te verstaan is het belangrijk de context te lezen, alsmede andere, relevante schriftplaatsen! We lezen eerst vers 39. De mensen waren etende en drinkende, etc., tot de dag dat Noach in de ark ging "en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zó zal ook de komst van de Zoon des mensen zijn".
Dus: de ongelovigen werden van de aarde weggenomen (zij kwamen om in de watermassa); Noach en zijn gezin bleef (via de bewaring in de ark) op de aarde achter. Met hen vervolgde de Here God Zijn weg ná de zondvloed (vgl. Gen. 8:15 e.v.).
Zó zal het ook gaan in de dagen van de Zoon des mensen. Niet alleen is de toestand van de mens(heid) te vergelijken, maar ook de manier waarop het oordeel zal plaatsvinden over de goddeloze wereld (zie ook 2 Petr. 2:5).

Voleinding

Mattheüs 24 spreekt over de (weder)komst (Gr. parousia), c.q. "voleinding der wereld" (zie vers 3). Het is de tijd, waarin de geschiedenis met Israël en de volkeren tot een voleinding komt. De tijd ook waarin het lang beloofde Koninkrijk op aarde wordt gevestigd. De grote Dag des HEREN breekt aan, en dat begint met oordelen!
Er zal een oordeel over de wereld gaan tot loutering (vgl. Jes. 26:9b) en schifting tussen onrechtvaardigen (ongelovigen) en rechtvaardigen (gelovigen), die leven in die tijd.
Destijds vond Noach genade in de ogen van God en... mocht op aarde blijven!
De goddelozen werden door het oordeel weggenomen.

Vertaling

In onze vertaling lezen wij, dat "één zal aangenomen worden, en één zal achtergelaten worden". In plaats van aangenomen zou het ook vertaald kunnen worden met: terzijde genomen, weggedragen. Het woord achtergelaten kan ook vertaald worden met: verlaten, met rust laten. In Mattheüs 6:12 is het vertaald met: vergeven! De Engelse vertaling (KJV) zegt: "één zal genomen worden, één zal gelaten worden". Dit is nog het meest neutraal en daarom misschien ook wel het beste.
De ongelovige, die leeft tijdens de "komst" of "de dagen" van de Zoon des mensen zal van de aarde genomen worden (door het oordeel). De gelovige die dan leeft en buigt voor Koning Jezus, zal gelaten worden en deelhebben aan het geopenbaarde Koninkrijk. Hij/zij heeft deel aan een nieuw begin, net als Noach, een nieuw tijdperk van gerechtigheid en vrede.
Even later, in de verzen 45 e.v. wordt dit nog met een ander voorbeeld toegelicht: de goede slaaf blijft en wordt gesteld over het bezit van de heer; de slechte slaaf wordt verwijderd.

Andere bijbelteksten

Hetzelfde principe vinden wij op vele plaatsen in de Bijbel terug.
Lees bijvoorbeeld:

  • Genesis 6:7,8
  • Deuteronomium 18:17-19 (vgl. ook Hand.3:23)
  • Jozua 6:24,25 Rachab blijft achter en wordt gered
  • Ezechiël 20:35-38 i.v.m. het herstel van Israël
  • Zacharia 13:8
  • Mattheüs 13:40-43, gelijkenis van het onkruid en vs. 47-49, gelijkenis van het sleepnet
  • Mattheüs 25, de schapen blijven (:34), de bokken verdwijnen (:41).

Zo hebben de dagen van Noach in Genesis 6 een typologische betekenis in verband met de dagen van de Zoon de mensen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'