Oorlog in Irak

Oorlog in Irak

We leven in een enerverende periode. Sinds president Bush de jacht op terroristen heeft geopend zijn alle volkeren verwikkeld in een strijd. Oude tijden herleven. Alle aandacht richt zich op het Midden Oosten, met name op Irak. Saddam Hoessein wordt geacht een onberekenbare, meedogenloze leider te zijn, een gevaar voor de wereldvrede en in ieder geval een bedreiging voor de machtigste natie op deze wereld: Amerika.

Oorlog

Op het moment dat we de laatste hand leggen aan de kopij van dit nummer komt de oorlog steeds dichterbij. Grote kans, dat het wapengekletter al is begonnen terwijl u dit artikel leest. Wat de gevolgen zullen zijn is niet te zeggen. Afgezien dan van de vele slachtoffers die er zullen vallen. Dat is het wrange van oorlog, ook deze oorlog. Talloze onschuldige burgers, waaronder veel kinderen, zullen op gruwelijke wijze het leven laten onder het geweld van kogels en bommen. Wie nog aan de Golfoorlog (1991) denkt zal zich het spektakel nog heinneren. Aan de ene kant generaal Schwarzkopf die op welhaast triomfantelijke wijze op televisie uit de doeken deed hoe precies zijn jongens wel konden mikken uit heun vliegtuigen. Huizen, auto’s... ze werden voor onze ogen aan flarden geschoten. En de mensen, die erin zaten? Ach, wat is een mensenleven..?
Ondertussen hield degene om wie het werkelijk ging.stand. Twee maanden na afloop van de oorlog verscheen Saddam Hoessein in het openbaar, met een pistool in de hand. Irak had de grote satanas, Amerika, weerstaan en toonde zich daarmee de sterkste. Hoe kan het ook anders als ‘Allah het zo heeft geleid’.
Nu is het dan opnieuw zover. Niet alleen de wapens zijn in stelling gebracht, ook de camera’s en microfoons zijn paraat. De show kan beginnen!

Scepsis

Lang niet iedereen is overtuigd van de noodzaak om Irak aan te vallen. Colin Powell heeft op 5 februari een uitgebreide toespraak gehouden voor de VN, met stapels ‘bewijsvoering’ over Saddams activiteiten. Lang niet iedereen is overtuigd. Vooral niet omdat twee dagen later bekend werd, dat één van de bewijsstukken een document blijkt te zijn, dat al tijden op internet te lezen stond. De Britse regering werd behoorlijk in de verlegenheid gebracht. Glen Rangwala, docent politicologie aan de Universiteit van Cambridge, vertelde voor Channel 4 dat grote delen van het Britse rapport over Irak gekopieerd waren uit gedateerde documenten: “Het rapport van de Britse regering omvat 19 pagina’s, waarvan het grootste deel van de pagina’s 6 tot 16 gekopieerd zijn, woord voor woord, zelfs inclusief de grammaticale fouten en typografische vergissingen.” Eén van de documenten was gepubliceerd in september 2002 door Ibrahim al-Marashi, een onderzoeker van ‘the Center for Nonproliferation Studies’ in Monterey, Californië. Rangwala: “De informatie die hij gebruikte is 12 jaar oud en hij vermeldt dat in zijn artikel. De Britse regering heeft de informatie gebruikt zonder dat erbij te zeggen. Het is gepresenteerd als actuele informatie over Irak, terwijl het in werkelijkheid 12 jaar oud is.” 1Bij artikel "Oorlog in Irak" - AMEN 4...
Het NOS-journaal van vrijdag 7 februari maakt er gewag van. Verder werd er vrijwel in geen enkel medium aandacht aan besteed. Waarom niet? Geen idee. Misschien komt het niet goed uit, nu de wereld gemobiliseerd moet worden ten aanval...

De oorlog tegen Irak houdt de gemoederen flink bezig. Zoals gewoonlijk vechten zowel voor- als tegenstanders om hun gelijk. Fatsoenshalve moet eerst gezegd worden, dat niemand voor een nieuwe oorlog in het Midden Oosten kan zijn.

Voor

De voostanders kunnen zich wel vinden in de argumentatie van Bush en de zijnen. De één met wat meer instemming dan de ander. Sommigen met de nodige reserves. Maar toch...
We moeten het zien in een brede context. De historische ramp van 11 september 2001 speelt daarbij een grote rol. Bush’ strijd tegen terrorisme brengt hem als vanzelf bij Irak. Saddam Hoessein is de kwade genius achter netwerken als Al Qaida. Het regime in Bagdad is een broeinest van anti-westerse activiteiten. Bovendien staat hij bekend als een rashater van het Joodse volk. De aanwezigheid van de Al-Aksa moskee in Jeruzalem en de ‘onderdrukking’ van zijn ‘Arabische broeders’ (de Palestijnen) zijn daar ongetwijfeld debet aan. Daar komt bij dat het Saddams droom is de grote leider van de Arabische wereld te worden en heerschappij te hebben over een uitgestrekt gebied van de Middellandse Zee (o.a. Israël) tot aan de Perzische Golf. In 1980 viel hij Iran binnen, dat door de interne revolutie zwak en instabiel was. Saillant detail is dat Amerika en zijn bondgenoten op de hand van Irak waren, dat immers streed tegen anti-westerse Iran, beheerst door fundamentalistische ayatolla’s.Bij artikel "Oorlog in Irak" - AMEN 4...
Het was Saddam vooral ook te doen om de olie, net als later bij zijn inval in Koeweit, de aanleiding tot de Golfoorlog.
Irak zou naar verluid een arsenaal van biologische en chemische wapens bezitten en zelfs bijna een atoombom kunnen maken.
Kortom, redenen genoeg te bedenken om de heerser in Bagdad een kopje kleiner te maken, ook al moet dat – helaas – gaan ten koste van veel mensenlevens. Want dat is het onvermijdelijke gevolg. Het Pentagon komt er openlijk voor uit dat het gebruik van nucleaire wapens niet uitgesloten is. Maar zelfs al wordt het geen tweede Hiroshima, dan nog is het zo klaar als een klontje dat dit (opnieuw) een enorm vuile oorlog wordt. De Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt dat tot een half miljoen Irakese mensen gedood kunnen worden. Het Amerikaanse leger, aldus het Pentagon, zal op één dag meer raketten afvuren dan er gebruikt werden tijdens de hele Golfoorlog van twaalf jaar geleden. Dat zijn er per dag zo’n drie à vierhonderd, genoeg om in een paar dagen Bagdad volledig plat te bombarderen, genoeg om vrijwel alle watertoevoer, communicatie, wegen, elektriciteit en andere essentiële infrastructuur te vernietigen.

Tegen

Het is dan ook niet verwonderlijk dat er veel tegenstanders zijn van een ingrijpen door de VS. George Bush is gebrand op de confrontatie met Irak en zal er alles aan doen om dat te realiseren, met of desnoods zonder toestemming van de VN. De kapitaalverslindende aanwezigheid van materiaal en meer dan honderdduizenden manschappen heeft een aanval onontkoombaar gemaakt. Veel tegenstanders van de oorlog tegen Irak weten precies waarom. Het gaat volgens hen alleen maar om de olie, die in de kelders van Irak overvloedig aanwezig is. Irak bezit na Saoudi Arabië de grootste voorraad olie, zo’n 15.000 miljoen ton, dat is meer dan 10% van de totale olievoorraden in de wereld.2
Dat Bush gevoelig is voor het zwarte goud ligt voor de hand. Hij komt uit een Texaanse familie die haar rijkdom verdiend heeft met het zwarte goud en het is een publiek geheim dat de buitenlandse agenda van de president voor een groot deel bepaald wordt door de Amerikaanse energiemonopolies. Het zou met name de Amerikaanse oliemaatschappijen heel wat waard zijn controle over Irak te krijgen. “Met een oorlog tegen Irak hopen Bush en de oliefirma’s de Iraakse olievelden onder controle brengen, wat het gemakkelijker maakt om later ook die van Iran over te nemen. Irak is de hoofdprijs: 112 miljard vaten gekende reserves, volgens olie-experts daar bovenop nog 220 miljard vaten ongekende. Wat meer is, door de controle over een deel van die reserves, worden de VS voor hun bevoorrading minder afhankelijk van Saudi-Arabië waarmee de relaties de jongste tijd iets meer gespannen zijn. Diversificatie van de bevoorrading. Begrijpelijk dat de Amerikaanse oliereuzen als de dood zijn voor een opheffing van de sancties tegen Irak zonder dat er in Bagdad een bevriend regime komt. Want dan zou ongeveer iedereen aan de exploitatie van de Iraakse olievelden kunnen deelnemen behalve die Amerikaanse firma’s. Nu al staat het Franse TotalFinalElf klaar om na opheffing van de sancties aan de slag te gaan. Russische en Chinese firma’s zijn zelfs een stap verder. Washington tracht al die mogelijke concurrenten te paaien met de belofte dat ze onder een nieuw, VS-gezind regime hun deel zullen krijgen. Steun ons in onze actie tegen Saddam en ge krijgt allemaal uw deel, luidt de boodschap van Washington aan Parijs en Moskou. Maar niemand, ook niet in Moskou en Parijs, die eraan twijfelt dat een oorlog tegen Irak deze keer een veroveringsoorlog wordt waarbij de bezetter zich het leeuwendeel van ‘s lands rijkdommen zal toekennen.” 3

Andere tegenstanders beschuldigen Amerika van ‘neo-imperialisme’: alleen maar belust op het uitbreiden van heerschappij in voor hen strategisch belangrijke gebieden. Daarbij is het afhankelijk van de toestand in de wereld. De Vietnamoorlog was destijds in feite een strijd tegen het ‘oprukkend gevaar van het communisme’. Osama Bin Laden werd eertijds gesteund en bewapend door de Amerikaanse CIA om de Russen op afstand te houden en controle uit te oefenen over Afghanistan. Het kan verkeren. “De Amerikaanse imperialisten hebben veel geleerd van hun ware voorouders, de Romeinen. Toen Rome na de tweede Punische oorlog Hannibal uiteindelijk op de knieën kreeg en haar superioriteit vestigde in het Middelandse Zeegebied, waren de Romeinen nog steeds als de dood voor een nieuwe opleving van Carthago. Cato, die aan het hoofd stond van de oorlogsstokers, besloot elke toespraak die hij gaf – waar die ook over ging – met dezelfde woorden: “Delenda est Carthago”: Carthago moet vernietigd worden.
Dit advies werd nauwgezet uitgevoerd. Na een drie jaar durende bezetting waarin vele burgers de hongerdood stierven (een vroeg voorbeeld van efficiënte sancties) werd de stad met de grond gelijk gemaakt en werden van de overlevenden slaven gemaakt. Op die manier werd aan de hele wereld duidelijk gemaakt dat dit het lot was van iedereen die weigerde zich neer te leggen bij de Romeinse beschaving. Dezelfde vernedering staat Irak nu te wachten.”4

Nebukadnezar en Saladin

Hoe het ook zij feit is wel, dat we in 2003 (opnieuw) gefocused zijn op Irak, wiens leider zich maar al te graag identificeert met de grote koning Nebukadnezar II (604-562 v. Chr.). Saddam heeft een grenzeloze bewondering voor deze legendarische koning. En niet alleen voor hem, maar ook voor een andere historische figuur: Saladin.
Even een stukje geschiedenis. De Moslem-religie is in de 7e eeuw gesticht door Mohammed, die predikte in de stad Mekka, gelegen in het huidige Saudi Arabië. Toen de bevolking hem niet accepteerde nam hij de wijk naar Medina. Daar kreeg hij wel veel volgelingen en na verloop van tijd keerde hij als overwinnaar naar Mekka terug. Een aantal jaren later versloegen de Arabische legers de Perzen en kreeg de Islam de kans zich te verspreiden tot in Irak en Perzië. Het waren de dagen waarin de Mohammedaanse godsdienst hoogtij vierde onder aanvoering van grote leiders.
Eén van hen was Saladin, afkomstig uit een klein dorpje aan de oever van de Tigris: Tikrit.
Hij werd de grootste Islam-strijder van de 12e eeuw. Hij veroverde Jeruzalem in 1187, hetgeen de aanleiding zou worden voor de derde Kruistocht.
Terwijl de Islam zich uitbreidde, ontstond er steeds meer politieke onenigheid onder hen, die zich Moslems noemden.
De Egyptenaren, de Turken, de Arabieren, e.a. oefenden ieder hun eigen invloed uit op de Moslems en probeerden de macht aan zich te trekken.
De invloed van Irak onder de leiding van Saladin verdween langzamerhand. In de 16e eeuw kreeg het Ottomaanse Rijk der Turken de overhand en vestigde haar heerschappij ook over Irak. Dat duurde bijna vierhonderd jaar, tot het einde van de Eerste Wereldoorlog in 1914-1918.
De Turken waren wel Moslems, zij waren geen Arabieren.
Na de Eerste Wereldoorlog kregen met name de Britten en de Fransen zeggenschap over het Midden Oosten en verdeelden het gebied over de verschillende landen. De huidige grenzen van Saudi Arabië, Jordanië, Irak e.a. zijn in die tijd tot stand gekomen.Bij artikel "Oorlog in Irak" 3 - AMEN... Hoewel bevrijd van de Turken was het gebied der Arabieren nog steeds in vreemde handen.
Langzamerhand kwamen de Arabische landen tot zelfstandigheid, hoewel de invloed van Westerse machten nog groot was.
In 1948 werd onder luid protest van de Arabieren de staat Israël uitgeroepen en in de Verenigde Naties als zodanig erkend.
De Arabische naties beschouwden de stichting van de Joodse staat als een rechtstreekse belediging en verklaarden vrijwel onmiddelijk de oorlog aan Israël. De vijandschap is er tot op de huidige dag.
De Arabische roep om een sterke leider, die hen de grootheid van weleer kan teruggeven en de invloed van Westerse mogendheden kan tenietdoen, is groot. Eén van degenen, die zelf vindt dat hij die sterke leider moet zijn is de president van Irak.

Hoessein

Hoe merkwaardig het ook moge zijn, maar zo'n acht eeuwen na de geboorte van de legendarische Saladin in de plaats Tikrit, aan de oever van de Tigris, werd in 1937 in dezelfde plaats (!) een nieuwe leider geboren: Saddam Hoessein.
Vijf jaar eerder werd Irak als eerste Arabische natie volledig onafhankelijk. In 1979 werd Saddam voorzitter van de regerende Ba'ath-partij en officieel de president van Irak: het begin van een nietsontziende dictatuur. De Ba'ath-partij was oorspronkelijk opgericht met als doel het Arabische volk te verenigen, en dat is ook al jaren de leuze van Saddam, die zichzelf uiteraard als leider van die eenheid beschouwt. De godsdienst van de Arabieren, de Islam, is daarvan een essentiëel onderdeel en wordt ook sterk gepropageerd als de samenbindende factor.
De ogen van Saddam zijn gericht op Jeruzalem, de derde heilige stad van de Islam. Door zijn toedoen is de haat tegenover het Joodse volk weer flink aangewakkerd onder brede lagen van de Arabische bevolking.

Babel en Bijbel

De meest kenmerkende activiteit, ook gezien in het Bijbels licht op de eindtijd, is zijn onstuitbaar verlangen om Babel te herbouwen.
Hoessein vergelijkt zichzelf graag met de Moslem-strijder Saladin. Hij beweert afkomstig te zijn uit het geslacht van Mohammed. Maar de grootste eer die hij zichzelf waardig keurt is, dat hij de ‘erfgenaam is van Nebukadnezar’.
Hij heeft een muntstuk laten slaan met aan de ene kant de beeltenis van Nebukadnezar en aan de andere kant die van zichzelf.
Zijn "levensroeping" is dan ook niet alleen de stad Babel te herbouwen, maar ook het Babylonische Rijk te doen herleven als in de dagen van ouds.
Hij wordt beheerst door de trotse zucht naar: meer grondgebied, meer economische macht en de uitschakeling van Israël, om misschien ooit te kunnen zeggen, net als zijn legendarische voorganger: "Is dit niet het grote Babel, dat ik gebouwd heb?"

‘Babel’ is in de Bijbel een belangrijk thema. Van Genesis tot Openbaring. Talrijke profetieën zijn eraan gewijd. Aan de koning van Babel, aan het Rijk en aan de stad. Sommige van die profetieën hebben in het verleden hun vervulling reeds gehad in de opkomst en ondergang van het toenmalige Babylonische Rijk. Toch zijn er nog onvervulde profetieën, waarin voor Babel in de eindtijd nog een wezenlijke rol is weggelegd.
Lange tijd is voor het herstel van Babel in de gedachten en geschriften van de meeste Bijbeluitleggers geen plaats geweest. Men meende dat de Here God met Babel in het verleden gewoon Babel bedoelde, maar in de toekomst (Openbaring) Rome!
Voor die gedachte zijn misschien wel theologische gronden, maar geen Bijbelse. Evenals na de oprichting van de staat Israël in 1948 het ‘vaste’ fundament van de ‘geestelijk-Israël theorie’ is gaan wankelen om vervolgens langzaam ineen te storten, zo zal ook Rome, nu Babel als stad is herbouwd, tenonder gaan aan de waarheid van Gods (profetische) Woord.
Want hoe dan ook: ‘Babel’ speelt in de eindtijd volgens de Bijbel een grote rol. De oude situatie van duizenden jaren geleden heeft zich in onze dagen grotendeels hersteld, en wat nog niet is zal beslist nog komen!
Jeruzalem is weer Jeruzalem, op de plaats waar het vroeger was. Babel is weer Babel, eveneens op de plek waar het vroeger ooit de sierlijke kroon der Chaldeeën genoemd werd. Babel is nog niet de roemrijke stad, zoals beschreven in het boek Openbaring. Maar laten wij ons niet vergissen: Gods Woord houdt stand tot in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken.
Jeruzalem en Babel, van oudsher elkaars tegenpolen, ze zijn er weer. Letterlijk: als steden, en geestelijk: als vertegenwoordigers van een systeem.
Jeruzalem, de stad van de grote Koning, vertegenwoordiger van het Rijk van God. Babel, de stad van de mens, exponent van het rijk van satan.
De strijd tussen deze twee steden en hun machthebbers zal in de eindtijd worden beslist. De gebeurtenissen in het Midden Oosten hebben alles te maken met die beslissende strijd: Harmageddon. Dan zal Babel (en alles wat daaronder valt) vernietigd worden, terwijl Jeruzalem zal worden hersteld in ongekende glorie als de residentie van de Koning der koningen en de Here der heren.....

Dit alles bij elkaar maakt het gebeuren in en rond Irak bijzonder interessant. Het is raadzaam en verstandig om nauwlettend toe te zien hoe de gebeurtenissen in het Midden Oosten zich zullen ontwikkelen, vooral in het licht van de Bijbelse profetie!

Bronnen:
1 NOS Journaal 7-2-03
CNN News http://europe.cnn.com/2003/WORLD/meast/02/07/sprj.irq.uk.dossier/index.html
ABC News http://abcnews.go.com/wire/World/ap20030207_1506.html

2 Bron: http://www.bp.com/downloads/1090/oil.pdf

3 (Uitpers, nr. 34; 4de jg.)

4 Maarten Vanheuverswyn; www.indymedia.nl/nl/2003/02/8982.shtml

Het land van Saddam

HET LAND VAN SADDAM

Geografie

Irak ligt op het Arabisch schiereiland en deelt grenzen met Iran (1458 km), Jordanië (181 km), Koeweit (240 km), Saudi-Arabië (814 km), Syrië (605 km) en Turkije (352 km). De kustlijn, aan de Perzische Golf, is slechts 58 kilometer lang.
Landschappelijk bestaat Irak voornamelijk uit laagland, het tweestromenland langs de twee grote rivieren de Tigris en de Eufraat. In het noordoosten is het bergachtig en in het droge westen ligt de woestijn. Het woestijnklimaat brengt droge, zeer hete zomers en aangenaam milde winters met zich mee. In oppervlakte is Irak met 437.072 vierkante kilometer tien keer zo groot als Nederland, net groter dan Duitsland en net kleiner dan Frankrijk. Door de barre klimatologische omstandigheden is maar 13 procent van het land is in cultuur gebracht. De belangrijkste steden zijn de hoofdstad Bagdad (vijf miljoen inwoners), Basra in het zuiden en Mosul en Kirkuk in het noorden.

Bevolking

Irak telt ruim 24 miljoen inwoners. De gemiddelde Irakees heeft een levensverwachting van 66,3 jaar, de vrouwen worden ruim twee jaar ouder (Nederland: mannen 75,7 vrouwen 81,7) Het geboortecijfer is 34,2 (Nederland: 11,6). Bijna 80 procent van de bevolking is Arabier. De Koerden, die in het noorden wonen, maken 15 procent van de bevolking uit. Verder zijn er nog kleine Armeense, Perzische en Turkse minderheden.

Bijna de gehele bevolking (97 procent) is moslim. Daarvan hangt tweederde de shi'itische geloofsrichting aan en eenderde de soennitische. Drie procent is christen, vice-premier Tareq Aziz is één van hen. In Bagdad is nog een kleine joodse gemeenschap. De officiële taal is Arabisch. Verder wordt in Irak Koerdisch, Assyrisch en Armeens gesproken. Van de volwassen bevolking kan 58 procent lezen en schijven. Het analfabetisme komt bij vrouwen veel vaker voor dan bij mannen.

Bestuur

Saddam Hussein is zowel president als premier en opperbevelhebber van de republiek Irak (officieel: Joemhoeria Al Irak). Alle Irakezen van achttien jaar en ouder kiezen eens in de vier jaar een parlement dat louter bestaat uit leden van de Baath-partij of mensen die "de beginselen van de Baath-partij zijn toegedaan". De werkelijke macht is in handen van de achtkoppige Revolutionaire Commando Raad, waarvan Saddam de allesbepalende voorzitter is.
Irak is administratief verdeeld in 18 provincies, met aan het hoofd een gouverneur. De hoofdstad Bagdad heeft een aparte status.

Economie

Olie is de kurk waar de Irakese economie op drijft. Of beter gezegd: op dreef. De na de Golfoorlog ingestelde VN-sancties hebben de olieproductie goeddeels lamgelegd. Sinds de VN-sancties mag Irak alleen olie exporteren in ruil voor humanitaire hulpgoederen. Tot de sancties was Irak na Saudi-Arabië de grootste olieproducent ter wereld. Los van het olie-voor-voedsel-programma exporteert Irak, naar algemeen wordt aangenomen, illegaal olie. De prijs voor zo'n smokkelvat ligt beduidend lager dan die op de wereldmarkt.
De afgelopen decennia heeft de landbouw aan belang gewonnen. De voornaamste exportproducten zijn dadels en graan. Toch is dit niet meer dan een druppel op een gloeiende plaat. De economie verkeert door de sancties in deplorabele toestand. De inflatie is opgelopen tot boven de 60 procent en de buitenlandse schuld is opgelopen tot 60 miljard dollar. De dinar is buiten Irak hoegenaamd niets waard. Op de zwarte markt wordt voor één Amerikaanse dollar 2000 dinars neergeteld. De officiële door de regering vastgestelde wisselkoers is drie dinar voor een dollar. Het gemiddelde jaarinkomen per hoofd van de bevolking is 2500 dollar.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'