Het is goed wat U doet - Het is goed wat U doet (1)

Het is goed wat U doet

Het is goed wat U doet (1)

We gaan een speurtocht houden door de Bijbel aan de hand van het woordje ‘goed’ en proberen antwoorden te vinden die ons vandaag kunnen helpen bij de vraag: wat doet God precies?

En God zag dat het goed was

In het scheppingsverhaal lezen we zeven keer: ‘en God zag dat het goed was’ (Gen. 1:4, 10, 12, 19, 21, 25, 31).
De schepping krijgt als kwalificatie mee: goed! Het was goed voor God. De duivel zal er anders over gedacht hebben, maar alleen Gods beoordeling telt!
Wij moeten ons afvragen: waarom is de schepping goed? Heeft de schepping een doel? En vinden we in dat doel ook antwoorden op onze vragen?

J.J. Pop, een onderzoeker van bijbelse woorden, schrijft: “God ervaart de schepping als goed, omdat zij beantwoordt aan wat Hij Zich gedacht heeft. Zij is in orde; zij doet wat van haar wordt verwacht; zij functioneert volgens plan. Zij doet ‘t, zou men kunnen zeggen!”
Toch klinkt dit alles nog heel formeel. Want wat had God in gedachten toen Hij hemelen, aarde, mens en dier schiep? Wat verwachtte Hij van Zijn schepping?
1. dat de schepping Hem zal eren…
2. dat Hij Zijn schepping liefde kan tonen…
Als de schepping functioneert volgens plan, kan God Zijn liefde aan haar kwijt.

In Psalm 139 wordt gezegd dat God van ieder mens zijn vormeloos begin zag. God heeft ons in de moederschoot geweven. In die zin zijn wij allen schepsels van God. En wanneer zullen wij als mensen pas goed functioneren? Wanneer wij ons laten liefhebben door God en afstemmen op Zijn plan.
De schepping is pas goed als zij functioneert volgens Gods plan! De schepping is kwaad als zij Gods liefde afweert of niet langer verdraagt dat God voor haar zorgt en haar bestaan leidt!
Dit is een zeer belangrijk gegeven voor ons. Zijn wij afgestemd op Gods plan? En weten wij dan ook waar het naar toe gaat met Gods plan? Wat wil God bereiken met deze schepping? 1 Korintiërs 5:28 geeft antwoord: “Wanneer Hem alles onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.”

God alles in allen. De tuin waarin Adam en Eva waren geplaatst, bedekte niet de hele aarde. Het moest worden uitgebreid. Gods werk was begonnen, maar niet af! Toch noemt God Zijn schepping goed
. Waarom? Omdat Hij het geschikt vond om bovengenoemde bestemming te bereiken! De papieren liggen daar nu voor klaar, omdat Hij in beginsel een eind heeft gemaakt aan de macht van de dood en de macht van Zijn tegenstander: de duivel. God bereikt wat Hij Zich ten doel heeft gesteld. Het werk van de Here Jezus Christus aan het kruis en Zijn opstanding uit de doden staan daar garant voor!
God wil in ons leven niet een marginale rol spelen, maar de hoofdrol. Hij wil Zijn plan uitvoeren met ons en zelfs door ons! Nu al wil God alles in ons en voor ons zijn! Mag Hij dat? Hij dringt zich niet op! Het blijft een keuze van ons hart. Wij moeten ons voortdurend afvragen: ben ik met Gods plan bezig of met de verwerkelijking van al mijn plannen?

De boom van kennis van goed en kwaad

Wanneer wij verder speuren in de dagen van het Begin, komen we in het scheppingsverhaal een merkwaardige boom tegen: de boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 2:9,17 en 3:5,22). Wat is de betekenis van deze boom? Wat wordt hier bedoeld met de uitdrukking ‘goed en kwaad’?
Wanneer we de uitdrukking ‘goed en kwaad’ verder in de Bijbel ook vinden, blijkt deze twee betekenissen te hebben:

  1. Dat wat goed en kwaad in Gods ogen is!
  2. Dat wat te maken heeft met ons handelen in onze relatie met God en medemens. Doen wij het goede, jagen wij dit na?

Deze twee betekenissen moeten wij meenemen als wij naar de boom van kennis van goed en kwaad kijken. Wat is namelijk het onderscheid tussen goed en kwaad? Wanneer wij dit definiëren komen wij tot het volgende:

Goed is hier: passend in Gods plan – wat van heil, verlossing leidt tot (eeuwig) leven!
Kwaad is hier: alles wat Gods plan verstoort – wat van verderf leidt tot de (eeuwige) dood!

Volgens J.J. Pop is dit kennen van goed en kwaad: “Het is staat zijn om tussen deze twee onderscheid te maken; het vermogen bezitten om vast te stellen wat goed en kwaad voor de mensen is; bepalen wat hen ten leven en wat hen ten dode voeren zal.”
Deze beslissing ligt echter in Gods handen! De mens zou dit aan God moeten overlaten. Van de mens wordt gevraagd Hem blindelings te vertrouwen, niet om zelf te bepalen wat goed of kwaad voor hem is. Bij Adam en Eva werd dit vertrouwen getoetst. Wanneer ze niet zouden eten zouden ze hun vertrouwen in God getoond hebben. Door er wel van te eten, hebben zij ongeloof getoond en hebben ze zelf de beslissing genomen te bepalen wat goed voor hen is! Iets dat uitsluitend God toekomt.

Ik bepaal zelf wat goed voor mij is

Hoe vaak zeggen wij niet: “Ik kan zelf wel bepalen wat goed voor mij is? Wat ik doe voelt goed aan, waarom zou het dan verkeerd kunnen zijn?”

Ik wil twee voorbeelden geven:
1 - In het scheppingsverhaal wordt heel duidelijk hoe God de verhouding ziet tussen man en vrouw. De blauwdruk voor het huwelijk, dat Gods ontwerp is, binnen Zijn grote plan, vinden we in het scheppingsverhaal. Deze blauwdruk vinden we door heel de Bijbel heen in het huwelijk, waarin man en vrouw openlijk hun trouw hebben betoond aan elkaar, voor altijd. God wil dat dit in ere wordt gehouden! Wat zeggen mensen tegenwoordig – en ook veel christenen? Waarom zou ik trouwen? Het papiertje maakt toch geen verschil in mijn liefde tot mijn partner? Ik kan toch net zo goed samenwonen? Wanneer we er dan aan toe zijn, kunnen we trouwen (of niet…).
Afgezien van het feit dat het moeilijk is te bepalen wanneer je er aan toe bent – want welke verwachtingen heb je dan nu, wat zou je eerst samen willen bereiken? – is samenwonen toch een door God ongeoorloofde manier van samenleven tussen man en vrouw.
Natuurlijk moeten wij beseffen dat ook een beslissing tot samenwonen bijna nooit zomaar genomen is. Ook in het samenwonen wil men trouw blijven. Maar als dit zo is, waarom dan niet trouwen als God dit wil? Ligt er pijn in het verleden aan ten grondslag? Heb je als jonge mensen geen voorbeeld gehad van een gelukkig huwelijk? Ben je een kind van gescheiden ouders?
We zullen nooit te snel mogen oordelen. Respect voor keuzes van mensen, ook al is het niet jouw keuze, moet voorop blijven staan.
Aan de andere kant ligt hier een gedachte achter: ik kan zelf bepalen wat goed voor mij is. Feitelijk eten wij dan opnieuw van de boom van kennis van goed en kwaad.

2 - Als tweede voorbeeld zien we vandaag de houding van veel jongeren t.o.v. sex. Een van hun vragen is: waarom zou ik met sex wachten totdat ik getrouwd ben? Wij houden toch van elkaar? We vertrouwen elkaar, mogen wij dan niet onze liefde op deze wijze tot uitdrukking brengen?
Het voelt goed, waarom zou het dan verkeerd kunnen zijn? Omdat de Bijbel het zegt?
Nu is er ook bij de jongeren heel veel onwetendheid op dit terrein. Zij voelen zich dikwijls bekneld, niet in het minst door de onverdraagzaamheid van ouderen die zonder in gesprek te gaan over motieven, de jonge mensen veroordelen. Wanneer we echter met goede bijbelse argumenten aankomen en laten zien dat Gods ideeën over sex beter zijn dan de onze en dat wij daarin prachtige mensen kunnen worden, dan zie je dat ook jongeren vandaag radicaal willen zijn en Gods weg willen bewandelen en niet alleen maar denken: als het goed voelt, kan het toch niet verkeerd zijn…
De hele basisstructuur in de bijbelse verhouding tussen God en de mens is dat God altijd het goede (heil, leven) aan de mens wil geven en dat Hij verwacht dat de mens de ontvanger wil zijn van dit goede! God wil hierin en moet hierin God kunnen zijn!
God heeft een plan, ook met uw en mijn leven. Dat is goed! Het is echter niet goed als wij onze eigen plannen daar tegenover stellen. Dat is kwaad!

Wij mogen weten dat God Zijn Woord houdt. Hij is betrouwbaar. God weet wat goed voor ons is. Want dat is goed voor Hem en eert Hem.
Als wij gaan bepalen wat goed voor ons is, als wij de keuze maken tussen goed en kwaad, zullen wij niet tot bloei komen in ons leven. Dat wat God in ons wil uitwerken gaat dan niet… Wij worden dan stoorzenders in Gods plan.
God laat ons echter niet los. Juist omdat God liefde is. God verlangt elke dag naar herstel voor ons. God wil ons hart op Zijn spoor zetten. God wil graag vergeving schenken wanneer wij onze eigen wegen hebben bewandeld. God kan ook vergeving schenken, want Hij heeft Zijn Zoon gezonden om het mogelijk te maken dat al Zijn plannen worden vervuld. In de Here Jezus is Gods goedheid ten volle tot ons gekomen. In Hem vinden wij het leven zoals God wil dat wij leven!

Onderwijs mij Here, Uw weg en leid mij op een effen pad
O, als ik niet had geloofd de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden?

(Ps. 27:11a en 13)

Meer artikelen in de serie "Het is goed wat U doet":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'