Het is goed wat U doet - Het is goed wat U doet (1)

Het is goed wat U doet

Het is goed wat U doet (1)

We gaan een speurtocht houden door de Bijbel aan de hand van het woordje ‘goed’ en proberen antwoorden te vinden die ons vandaag kunnen helpen bij de vraag: wat doet God precies?

En God zag dat het goed was

In het scheppingsverhaal lezen we zeven keer: ‘en God zag dat het goed was’ (Gen. 1:4, 10, 12, 19, 21, 25, 31).
De schepping krijgt als kwalificatie mee: goed! Het was goed voor God. De duivel zal er anders over gedacht hebben, maar alleen Gods beoordeling telt!
Wij moeten ons afvragen: waarom is de schepping goed? Heeft de schepping een doel? En vinden we in dat doel ook antwoorden op onze vragen?

J.J. Pop, een onderzoeker van bijbelse woorden, schrijft: “God ervaart de schepping als goed, omdat zij beantwoordt aan wat Hij Zich gedacht heeft. Zij is in orde; zij doet wat van haar wordt verwacht; zij functioneert volgens plan. Zij doet ‘t, zou men kunnen zeggen!”
Toch klinkt dit alles nog heel formeel. Want wat had God in gedachten toen Hij hemelen, aarde, mens en dier schiep? Wat verwachtte Hij van Zijn schepping?
1. dat de schepping Hem zal eren…
2. dat Hij Zijn schepping liefde kan tonen…
Als de schepping functioneert volgens plan, kan God Zijn liefde aan haar kwijt.

In Psalm 139 wordt gezegd dat God van ieder mens zijn vormeloos begin zag. God heeft ons in de moederschoot geweven. In die zin zijn wij allen schepsels van God. En wanneer zullen wij als mensen pas goed functioneren? Wanneer wij ons laten liefhebben door God en afstemmen op Zijn plan.
De schepping is pas goed als zij functioneert volgens Gods plan! De schepping is kwaad als zij Gods liefde afweert of niet langer verdraagt dat God voor haar zorgt en haar bestaan leidt!
Dit is een zeer belangrijk gegeven voor ons. Zijn wij afgestemd op Gods plan? En weten wij dan ook waar het naar toe gaat met Gods plan? Wat wil God bereiken met deze schepping? 1 Korintiërs 5:28 geeft antwoord: “Wanneer Hem alles onderworpen is, zal ook de Zoon zelf Zich aan Hem onderwerpen, die Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij alles in allen.”

God alles in allen. De tuin waarin Adam en Eva waren geplaatst, bedekte niet de hele aarde. Het moest worden uitgebreid. Gods werk was begonnen, maar niet af! Toch noemt God Zijn schepping goed
. Waarom? Omdat Hij het geschikt vond om bovengenoemde bestemming te bereiken! De papieren liggen daar nu voor klaar, omdat Hij in beginsel een eind heeft gemaakt aan de macht van de dood en de macht van Zijn tegenstander: de duivel. God bereikt wat Hij Zich ten doel heeft gesteld. Het werk van de Here Jezus Christus aan het kruis en Zijn opstanding uit de doden staan daar garant voor!
God wil in ons leven niet een marginale rol spelen, maar de hoofdrol. Hij wil Zijn plan uitvoeren met ons en zelfs door ons! Nu al wil God alles in ons en voor ons zijn! Mag Hij dat? Hij dringt zich niet op! Het blijft een keuze van ons hart. Wij moeten ons voortdurend afvragen: ben ik met Gods plan bezig of met de verwerkelijking van al mijn plannen?

De boom van kennis van goed en kwaad

Wanneer wij verder speuren in de dagen van het Begin, komen we in het scheppingsverhaal een merkwaardige boom tegen: de boom van kennis van goed en kwaad (Gen. 2:9,17 en 3:5,22). Wat is de betekenis van deze boom? Wat wordt hier bedoeld met de uitdrukking ‘goed en kwaad’?
Wanneer we de uitdrukking ‘goed en kwaad’ verder in de Bijbel ook vinden, blijkt deze twee betekenissen te hebben:

  1. Dat wat goed en kwaad in Gods ogen is!
  2. Dat wat te maken heeft met ons handelen in onze relatie met God en medemens. Doen wij het goede, jagen wij dit na?

Deze twee betekenissen moeten wij meenemen als wij naar de boom van kennis van goed en kwaad kijken. Wat is namelijk het onderscheid tussen goed en kwaad? Wanneer wij dit definiëren komen wij tot het volgende:

Goed is hier: passend in Gods plan – wat van heil, verlossing leidt tot (eeuwig) leven!
Kwaad is hier: alles wat Gods plan verstoort – wat van verderf leidt tot de (eeuwige) dood!

Volgens J.J. Pop is dit kennen van goed en kwaad: “Het is staat zijn om tussen deze twee onderscheid te maken; het vermogen bezitten om vast te stellen wat goed en kwaad voor de mensen is; bepalen wat hen ten leven en wat hen ten dode voeren zal.”
Deze beslissing ligt echter in Gods handen! De mens zou dit aan God moeten overlaten. Van de mens wordt gevraagd Hem blindelings te vertrouwen, niet om zelf te bepalen wat goed of kwaad voor hem is. Bij Adam en Eva werd dit vertrouwen getoetst. Wanneer ze niet zouden eten zouden ze hun vertrouwen in God getoond hebben. Door er wel van te eten, hebben zij ongeloof getoond en hebben ze zelf de beslissing genomen te bepalen wat goed voor hen is! Iets dat uitsluitend God toekomt.

Ik bepaal zelf wat goed voor mij is

Hoe vaak zeggen wij niet: “Ik kan zelf wel bepalen wat goed voor mij is? Wat ik doe voelt goed aan, waarom zou het dan verkeerd kunnen zijn?”

Ik wil twee voorbeelden geven:
1 - In het scheppingsverhaal wordt heel duidelijk hoe God de verhouding ziet tussen man en vrouw. De blauwdruk voor het huwelijk, dat Gods ontwerp is, binnen Zijn grote plan, vinden we in het scheppingsverhaal. Deze blauwdruk vinden we door heel de Bijbel heen in het huwelijk, waarin man en vrouw openlijk hun trouw hebben betoond aan elkaar, voor altijd. God wil dat dit in ere wordt gehouden! Wat zeggen mensen tegenwoordig – en ook veel christenen? Waarom zou ik trouwen? Het papiertje maakt toch geen verschil in mijn liefde tot mijn partner? Ik kan toch net zo goed samenwonen? Wanneer we er dan aan toe zijn, kunnen we trouwen (of niet…).
Afgezien van het feit dat het moeilijk is te bepalen wanneer je er aan toe bent – want welke verwachtingen heb je dan nu, wat zou je eerst samen willen bereiken? – is samenwonen toch een door God ongeoorloofde manier van samenleven tussen man en vrouw.
Natuurlijk moeten wij beseffen dat ook een beslissing tot samenwonen bijna nooit zomaar genomen is. Ook in het samenwonen wil men trouw blijven. Maar als dit zo is, waarom dan niet trouwen als God dit wil? Ligt er pijn in het verleden aan ten grondslag? Heb je als jonge mensen geen voorbeeld gehad van een gelukkig huwelijk? Ben je een kind van gescheiden ouders?
We zullen nooit te snel mogen oordelen. Respect voor keuzes van mensen, ook al is het niet jouw keuze, moet voorop blijven staan.
Aan de andere kant ligt hier een gedachte achter: ik kan zelf bepalen wat goed voor mij is. Feitelijk eten wij dan opnieuw van de boom van kennis van goed en kwaad.

2 - Als tweede voorbeeld zien we vandaag de houding van veel jongeren t.o.v. sex. Een van hun vragen is: waarom zou ik met sex wachten totdat ik getrouwd ben? Wij houden toch van elkaar? We vertrouwen elkaar, mogen wij dan niet onze liefde op deze wijze tot uitdrukking brengen?
Het voelt goed, waarom zou het dan verkeerd kunnen zijn? Omdat de Bijbel het zegt?
Nu is er ook bij de jongeren heel veel onwetendheid op dit terrein. Zij voelen zich dikwijls bekneld, niet in het minst door de onverdraagzaamheid van ouderen die zonder in gesprek te gaan over motieven, de jonge mensen veroordelen. Wanneer we echter met goede bijbelse argumenten aankomen en laten zien dat Gods ideeën over sex beter zijn dan de onze en dat wij daarin prachtige mensen kunnen worden, dan zie je dat ook jongeren vandaag radicaal willen zijn en Gods weg willen bewandelen en niet alleen maar denken: als het goed voelt, kan het toch niet verkeerd zijn…
De hele basisstructuur in de bijbelse verhouding tussen God en de mens is dat God altijd het goede (heil, leven) aan de mens wil geven en dat Hij verwacht dat de mens de ontvanger wil zijn van dit goede! God wil hierin en moet hierin God kunnen zijn!
God heeft een plan, ook met uw en mijn leven. Dat is goed! Het is echter niet goed als wij onze eigen plannen daar tegenover stellen. Dat is kwaad!

Wij mogen weten dat God Zijn Woord houdt. Hij is betrouwbaar. God weet wat goed voor ons is. Want dat is goed voor Hem en eert Hem.
Als wij gaan bepalen wat goed voor ons is, als wij de keuze maken tussen goed en kwaad, zullen wij niet tot bloei komen in ons leven. Dat wat God in ons wil uitwerken gaat dan niet… Wij worden dan stoorzenders in Gods plan.
God laat ons echter niet los. Juist omdat God liefde is. God verlangt elke dag naar herstel voor ons. God wil ons hart op Zijn spoor zetten. God wil graag vergeving schenken wanneer wij onze eigen wegen hebben bewandeld. God kan ook vergeving schenken, want Hij heeft Zijn Zoon gezonden om het mogelijk te maken dat al Zijn plannen worden vervuld. In de Here Jezus is Gods goedheid ten volle tot ons gekomen. In Hem vinden wij het leven zoals God wil dat wij leven!

Onderwijs mij Here, Uw weg en leid mij op een effen pad
O, als ik niet had geloofd de goedheid van de Heer te zien in het land van de levenden?

(Ps. 27:11a en 13)

Meer artikelen in de serie "Het is goed wat U doet":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Pas verschenen in de Morgenrood-reeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

NIEUWSTE UITGAVE: Psalm 23

Het KIND en de kinderen

"Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen" (Psalm 103:13).

In de inleiding schrijft de auteur: 'Bijbelse woorden zijn zuiver. Ze komen van God, Die heilig is. Ze vertellen geen leugens, ze zijn waar en betrouwbaar. Zijn Woord is door Zijn Geest op doordachte wijze tot zinnen gevormd. Aan de formulering is veel aandacht besteed. Het is Zijn goddelijke manier van 'zeggen' om tot ons hart te spreken'.
Vanuit deze overtuiging is dit boekje geschreven. Het bevat een boeiende en verrassende woordstudie over het woord 'kind' in met name het Nieuwe Testament. Maar behalve dat is dit boekje ook een handleiding van hoe je Bijbelstudie kunt doen. De schrijfster geeft de lezer of lezeres een kijkje in haar overwegingen en - als het ware hardop denkend - neemt zij hem of haar mee op de weg naar het resultaat van haar onderzoek.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Belangrijke Bijbelwoorden

Geloof - gerechtigheid - genade - uitverkiezing - verzegeling

Er zijn veel bekende woorden in de Bijbel die vaak door gelovigen worden gebruikt. Voor dit boekje hebben we er vijf uitgekozen: geloof, gerechtigheid, genade, uitverkiezing en verzegeling. Wat voor betekenis hebben ze in de Bijbel en welke plaats hebben ze in onze persoonlijke relatie met God?

In elk van de vijf hoofdstukken in dit boekje wordt één van deze onderwerpen bestudeerd. De lessen die ze ons leren, hebben onderling met elkaar te maken en draaien om een schitterend middelpunt: de genade van God. Het zicht op de werking van Gods genade in je leven - in je redding, in je praktische leven nu en in je hoop op de toekomst - doet je groeien in het begrip van Wie God voor je is.

Bekijk hier de inhoudsopgave

Ook als e-book verkrijgbaar!

Info & Bestellen

Recente uitgaven Everread Uitgevers

Naast de boekjes uit de Morgenroodreeks geeft Everread ook andere boeken uit. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt naast de uitgaven in de reeks óók elke nieuwe uitgave van Everread (jaarlijks 2 á 3) met een korting van 25%!

Teken nu in op 'Schatten uit Gods Woord - 4'

Dit vierde deel uit de serie Schatten uit Gods Woord bevat - evenals de eerste drie delen - vele uiteenlopende en interessante onderwerpen. Wie de inhoudsopgave van dit boek bekijkt, heeft meteen een overzicht daarvan. Het is niet noodzakelijk om de hoofdstukken van begin tot einde te lezen. Elk hoofdstuk staat op zichzelf en kan daarom ook afzonderlijk gelezen worden.

Het algemene motto voor het uitgeven van deze serie is te lezen in Spreuken 16:20. Hier staat:

“Wie verstandig omgaat met het Woord,
zal het goede vinden,
en wie op de HEERE vertrouwt:
welzalig is hij”.

Schatten uit Gods Woord - 4 verschijnt rond 24 november 2018.

Teken hier in