Profetisch Licht

Profetisch Licht

We leven in enerverende tijden. Het Midden-Oosten staat weer helemaal in het middelpunt van de belangstelling. De hele wereld is betrokken bij de gebeurtenissen die zich voltrekken in het gebied waarover in de Bijbel van oudsher is geschreven.

Betrouwbaar

Het heilsplan van God, ook voor wat de toekomst betreft, wordt in de Bijbel ontvouwd. Daarin is misschien niet álles direct even duidelijk en klaar, maar dat mag ons niet weerhouden om de Schrift te onderzoeken. God wil iedereen die gelovig tot Hem komt, door Zijn Geest leiden in dat onderzoek, om Hem beter te leren kennen en op de hoogte te zijn van Zijn plannen. Wie daar zó mee bezig is, ontdekt de waarde van het profetisch Woord.
Het glanzende middelpunt van Gods heilsplan is de Here Jezus Christus. Hij is de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Omega. Alle lijnen in de cirkel van Gods openbaring wijzen naar Hem! Alle toekomstige dingen staan dan ook in verbinding met de openbaring van de Zoon des mensen en de Zoon van God.
Profetie is niet zo maar toekomstvoorspelling en zeker geen werk van glazen bollen en koffiedik! Het is ook niet bedoeld om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen. Profetie is het sluitstuk van het heilig Woord van God voor wat de gang van zaken op aarde betreft.
De Here wil ons op de hoogte stellen van de afloop, en Hij is ook de Enige die dat kan! “Ik immers ben God en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen...” (Jesaja 46: 9,10)
Eigenlijk kun je zeggen dat het profetisch Woord licht geeft op een stukje geschiedenis zoals zich dat in de toekomst nog zal voltrekken. Het is dus eigenlijk ‘voorzegde geschiedenis’. En omdat profetie van God komt is het ook betrouwbaar. Alle dingen zijn bij Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18).

Het boek Openbaring toont ons het overzicht van de gebeurtenissen in de eindtijd. Hoewel er diverse uitdrukkingen en symbolen gebruikt worden, is de realiteit er niet minder om!
Het is de indrukwekkende en uitvoerige beschrijving van de apotheose van de huidige wereldgeschiedenis.
Ook Petrus benadrukt de realiteit (en daarmee betrouwbaarheid) van de profetieën: “Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u kracht en de komst (= Gr. parousia) van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.” (2 Petr. 1:16)
De apostel wijst terug op een historische gebeurtenis (zie Matt. 17), die tegelijkertijd een profetische boodschap bevatte, namelijk de komende heerschappij van de verheerlijkte Zoon des mensen als de rechtvaardige Koning. Hij zal het recht op aarde openbaren en dienovereenkomstig handelen.
Deze typische gebeurtenis is voor Petrus mede aanleiding om op het profetisch Woord te wijzen als een uiterst betrouwbare bron van informatie over de komende dingen, en hij raadt dringend aan er acht op te geven. Talloze profetieën met betrekking tot de eerste komst als lijdende Knecht van God zijn letterlijk in vervulling gegaan als historische feiten. Er is geen enkele reden om ook maar enige twijfel te hebben aan de vervulling van profetieën aangaande de wederkomst van Christus als Koning der koningen en Here der heren.

Sensationeel

Hoewel de profetische boodschap allerminst sensatie is, spreekt het wel van sensationele gebeurtenissen. Wie -bijvoorbeeld- met aandacht het boek Openbaring leest, moet diep nder de indruk komen van de machtige en schokkende gebeurtenissen van de laatste tijd.
De eindtijd is daarom ook een ernstige tijd. Voordat een geboorte een ‘blijde gebeurtenis’ genoemd kan worden, is er veel pijn en moeite aan voorafgegaan. En zo is het ook met de geboorte van een nieuwe wereldorde. Alles komt tot een hoogtepunt. De mensen zullen "bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen", zegt de Here Jezus. Zelfs "de machten der hemelen zullen wankelen." (Lukas 21:26)

Er is nog een reden waarom de gebeurtenissen sensationeel en groots zullen zijn. Zo´n 2000 jaar is de hemel gesloten geweest. De Here Jezus is teruggekeerd naar de hemel om daar Zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen (vgl. Luk. 19:12 e.v.). In Openbaring 6, vers 14 lezen wij dat de hemel terugwijkt als een boekrol. De hemel wordt geopend zodat Hij, die op de troon zit, zichtbaar wordt voor elk oog! Uit die geopende hemel zal de waarachtige Heerser Zijn glorieuze intocht in de wereld maken (Openb. 19:11 e.v.). Dan zal de Koning terugkeren en afrekening houden, om daarna Zijn Rijk uit de hemel op aarde te openbaren.
Wij kunnen ons nauwelijks indenken welke immense gebeurtenissen hier beschreven worden. Terecht hebben de profeten van oudsher gesproken over de “grote en geduchte Dag des Heren.”

Lamp

God heeft ons willen informeren over de toekomst, opdat wij waakzaam zouden zijn en de vervulling van de profetieën ons niet als een volslagen verrassing overkomt. De Bijbel is geen twijfelachtig boek. Christenen zijn geen twijfelgevallen! Zij weten waar ze aan toe zijn als ingewijden in het geopenbaarde Woord van God. En dat is rustgevend, zoals de Here Jezus destijds al aangaf: wie tot Mij komt zal rust vinden!
Ook als het gaat om toekomstige gebeurtenissen, die groots en spectaculair zijn, luidt het advies van de Heiland: “Ziet toe weest niet verontrust” (Matt. 24:6 en Luk. 21:9).
Het appèl van het profetich Woord is niet te twijfelen aan Gods beloften, maar bereid te zijn voor de verschijning van de Here Jezus Christus. Gelovigen zijn voluit optimistische mensen. Mensen van de toekomst!
De Bijbel is het Woord van God: “...een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Ps. 119:105) De Bijbel is het enige boek ter wereld, dat niet alleen de oorzaak van de huidige toestand aangeeft, maar ook duidelijk laat zien wat de uitkomst ervan zal zijn.
Een betrouwbaar antwoord op vele vragen van mensen, zoals: “Wat gaat er gebeuren?” en: “Waar loopt het op uit?” is alleen te vinden in het Woord van God.
Wetenschappers, filosofen, futurologen, kunnen slechts ’gissen’ of ‘verwachten’ Gelovigen kunnen ‘weten’! God liegt niet, Hij spreekt de waarheid. Talrijke gebeurtenissen in de bijna 6000 jaar oude, menselijke geschiedenis hebben de waarheid en de betrouwbaarheid van de Schrift afdoende bewezen.

Let op!

Ook de ontwikkelingen die nu gaande zijn zullen de ‘vastheid’ van Gods profetische uitspraken bevestigen. Het is dan ook belangrijk voor Gods kinderen juist nu het profetisch Woord te onderzoeken en te letten op wat de Bijbel zegt over Jeruzalem, Babel, Europa en zo meer.
Spoedig zal de wereld helemaal komen te staan in de profetische setting, die gedetailleerd in de Bijbel is voorzegd. Er komt een Goddelijke interventie in de geschiedenis van deze tegenwoordige wereld. En het zal allemaal uitlopen op de openbaring van Jezus Christus in heerlijkheid. Want het laatste woord is niet aan de leiders van deze wereld, noch aan de machten der duisternis, maar aan de opgestane en levende Heer! Hij alleen is Overwinnaar!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'