Profetisch Licht

Profetisch Licht

We leven in enerverende tijden. Het Midden-Oosten staat weer helemaal in het middelpunt van de belangstelling. De hele wereld is betrokken bij de gebeurtenissen die zich voltrekken in het gebied waarover in de Bijbel van oudsher is geschreven.

Betrouwbaar

Het heilsplan van God, ook voor wat de toekomst betreft, wordt in de Bijbel ontvouwd. Daarin is misschien niet álles direct even duidelijk en klaar, maar dat mag ons niet weerhouden om de Schrift te onderzoeken. God wil iedereen die gelovig tot Hem komt, door Zijn Geest leiden in dat onderzoek, om Hem beter te leren kennen en op de hoogte te zijn van Zijn plannen. Wie daar zó mee bezig is, ontdekt de waarde van het profetisch Woord.
Het glanzende middelpunt van Gods heilsplan is de Here Jezus Christus. Hij is de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Omega. Alle lijnen in de cirkel van Gods openbaring wijzen naar Hem! Alle toekomstige dingen staan dan ook in verbinding met de openbaring van de Zoon des mensen en de Zoon van God.
Profetie is niet zo maar toekomstvoorspelling en zeker geen werk van glazen bollen en koffiedik! Het is ook niet bedoeld om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen. Profetie is het sluitstuk van het heilig Woord van God voor wat de gang van zaken op aarde betreft.
De Here wil ons op de hoogte stellen van de afloop, en Hij is ook de Enige die dat kan! “Ik immers ben God en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen...” (Jesaja 46: 9,10)
Eigenlijk kun je zeggen dat het profetisch Woord licht geeft op een stukje geschiedenis zoals zich dat in de toekomst nog zal voltrekken. Het is dus eigenlijk ‘voorzegde geschiedenis’. En omdat profetie van God komt is het ook betrouwbaar. Alle dingen zijn bij Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18).

Het boek Openbaring toont ons het overzicht van de gebeurtenissen in de eindtijd. Hoewel er diverse uitdrukkingen en symbolen gebruikt worden, is de realiteit er niet minder om!
Het is de indrukwekkende en uitvoerige beschrijving van de apotheose van de huidige wereldgeschiedenis.
Ook Petrus benadrukt de realiteit (en daarmee betrouwbaarheid) van de profetieën: “Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u kracht en de komst (= Gr. parousia) van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.” (2 Petr. 1:16)
De apostel wijst terug op een historische gebeurtenis (zie Matt. 17), die tegelijkertijd een profetische boodschap bevatte, namelijk de komende heerschappij van de verheerlijkte Zoon des mensen als de rechtvaardige Koning. Hij zal het recht op aarde openbaren en dienovereenkomstig handelen.
Deze typische gebeurtenis is voor Petrus mede aanleiding om op het profetisch Woord te wijzen als een uiterst betrouwbare bron van informatie over de komende dingen, en hij raadt dringend aan er acht op te geven. Talloze profetieën met betrekking tot de eerste komst als lijdende Knecht van God zijn letterlijk in vervulling gegaan als historische feiten. Er is geen enkele reden om ook maar enige twijfel te hebben aan de vervulling van profetieën aangaande de wederkomst van Christus als Koning der koningen en Here der heren.

Sensationeel

Hoewel de profetische boodschap allerminst sensatie is, spreekt het wel van sensationele gebeurtenissen. Wie -bijvoorbeeld- met aandacht het boek Openbaring leest, moet diep nder de indruk komen van de machtige en schokkende gebeurtenissen van de laatste tijd.
De eindtijd is daarom ook een ernstige tijd. Voordat een geboorte een ‘blijde gebeurtenis’ genoemd kan worden, is er veel pijn en moeite aan voorafgegaan. En zo is het ook met de geboorte van een nieuwe wereldorde. Alles komt tot een hoogtepunt. De mensen zullen "bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen", zegt de Here Jezus. Zelfs "de machten der hemelen zullen wankelen." (Lukas 21:26)

Er is nog een reden waarom de gebeurtenissen sensationeel en groots zullen zijn. Zo´n 2000 jaar is de hemel gesloten geweest. De Here Jezus is teruggekeerd naar de hemel om daar Zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen (vgl. Luk. 19:12 e.v.). In Openbaring 6, vers 14 lezen wij dat de hemel terugwijkt als een boekrol. De hemel wordt geopend zodat Hij, die op de troon zit, zichtbaar wordt voor elk oog! Uit die geopende hemel zal de waarachtige Heerser Zijn glorieuze intocht in de wereld maken (Openb. 19:11 e.v.). Dan zal de Koning terugkeren en afrekening houden, om daarna Zijn Rijk uit de hemel op aarde te openbaren.
Wij kunnen ons nauwelijks indenken welke immense gebeurtenissen hier beschreven worden. Terecht hebben de profeten van oudsher gesproken over de “grote en geduchte Dag des Heren.”

Lamp

God heeft ons willen informeren over de toekomst, opdat wij waakzaam zouden zijn en de vervulling van de profetieën ons niet als een volslagen verrassing overkomt. De Bijbel is geen twijfelachtig boek. Christenen zijn geen twijfelgevallen! Zij weten waar ze aan toe zijn als ingewijden in het geopenbaarde Woord van God. En dat is rustgevend, zoals de Here Jezus destijds al aangaf: wie tot Mij komt zal rust vinden!
Ook als het gaat om toekomstige gebeurtenissen, die groots en spectaculair zijn, luidt het advies van de Heiland: “Ziet toe weest niet verontrust” (Matt. 24:6 en Luk. 21:9).
Het appèl van het profetich Woord is niet te twijfelen aan Gods beloften, maar bereid te zijn voor de verschijning van de Here Jezus Christus. Gelovigen zijn voluit optimistische mensen. Mensen van de toekomst!
De Bijbel is het Woord van God: “...een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Ps. 119:105) De Bijbel is het enige boek ter wereld, dat niet alleen de oorzaak van de huidige toestand aangeeft, maar ook duidelijk laat zien wat de uitkomst ervan zal zijn.
Een betrouwbaar antwoord op vele vragen van mensen, zoals: “Wat gaat er gebeuren?” en: “Waar loopt het op uit?” is alleen te vinden in het Woord van God.
Wetenschappers, filosofen, futurologen, kunnen slechts ’gissen’ of ‘verwachten’ Gelovigen kunnen ‘weten’! God liegt niet, Hij spreekt de waarheid. Talrijke gebeurtenissen in de bijna 6000 jaar oude, menselijke geschiedenis hebben de waarheid en de betrouwbaarheid van de Schrift afdoende bewezen.

Let op!

Ook de ontwikkelingen die nu gaande zijn zullen de ‘vastheid’ van Gods profetische uitspraken bevestigen. Het is dan ook belangrijk voor Gods kinderen juist nu het profetisch Woord te onderzoeken en te letten op wat de Bijbel zegt over Jeruzalem, Babel, Europa en zo meer.
Spoedig zal de wereld helemaal komen te staan in de profetische setting, die gedetailleerd in de Bijbel is voorzegd. Er komt een Goddelijke interventie in de geschiedenis van deze tegenwoordige wereld. En het zal allemaal uitlopen op de openbaring van Jezus Christus in heerlijkheid. Want het laatste woord is niet aan de leiders van deze wereld, noch aan de machten der duisternis, maar aan de opgestane en levende Heer! Hij alleen is Overwinnaar!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'