Profetisch Licht

Profetisch Licht

We leven in enerverende tijden. Het Midden-Oosten staat weer helemaal in het middelpunt van de belangstelling. De hele wereld is betrokken bij de gebeurtenissen die zich voltrekken in het gebied waarover in de Bijbel van oudsher is geschreven.

Betrouwbaar

Het heilsplan van God, ook voor wat de toekomst betreft, wordt in de Bijbel ontvouwd. Daarin is misschien niet álles direct even duidelijk en klaar, maar dat mag ons niet weerhouden om de Schrift te onderzoeken. God wil iedereen die gelovig tot Hem komt, door Zijn Geest leiden in dat onderzoek, om Hem beter te leren kennen en op de hoogte te zijn van Zijn plannen. Wie daar zó mee bezig is, ontdekt de waarde van het profetisch Woord.
Het glanzende middelpunt van Gods heilsplan is de Here Jezus Christus. Hij is de Eerste en de Laatste, de Alfa en de Omega. Alle lijnen in de cirkel van Gods openbaring wijzen naar Hem! Alle toekomstige dingen staan dan ook in verbinding met de openbaring van de Zoon des mensen en de Zoon van God.
Profetie is niet zo maar toekomstvoorspelling en zeker geen werk van glazen bollen en koffiedik! Het is ook niet bedoeld om de menselijke nieuwsgierigheid te bevredigen. Profetie is het sluitstuk van het heilig Woord van God voor wat de gang van zaken op aarde betreft.
De Here wil ons op de hoogte stellen van de afloop, en Hij is ook de Enige die dat kan! “Ik immers ben God en er is geen ander, God, en niemand is Mij gelijk; Ik, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: Mijn raadsbesluit zal volbracht worden en Ik zal al mijn welbehagen doen...” (Jesaja 46: 9,10)
Eigenlijk kun je zeggen dat het profetisch Woord licht geeft op een stukje geschiedenis zoals zich dat in de toekomst nog zal voltrekken. Het is dus eigenlijk ‘voorzegde geschiedenis’. En omdat profetie van God komt is het ook betrouwbaar. Alle dingen zijn bij Hem van eeuwigheid bekend (Hand. 15:18).

Het boek Openbaring toont ons het overzicht van de gebeurtenissen in de eindtijd. Hoewel er diverse uitdrukkingen en symbolen gebruikt worden, is de realiteit er niet minder om!
Het is de indrukwekkende en uitvoerige beschrijving van de apotheose van de huidige wereldgeschiedenis.
Ook Petrus benadrukt de realiteit (en daarmee betrouwbaarheid) van de profetieën: “Want wij zijn geen vernuftig gevonden verdichtsels nagevolgd toen wij u kracht en de komst (= Gr. parousia) van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit.” (2 Petr. 1:16)
De apostel wijst terug op een historische gebeurtenis (zie Matt. 17), die tegelijkertijd een profetische boodschap bevatte, namelijk de komende heerschappij van de verheerlijkte Zoon des mensen als de rechtvaardige Koning. Hij zal het recht op aarde openbaren en dienovereenkomstig handelen.
Deze typische gebeurtenis is voor Petrus mede aanleiding om op het profetisch Woord te wijzen als een uiterst betrouwbare bron van informatie over de komende dingen, en hij raadt dringend aan er acht op te geven. Talloze profetieën met betrekking tot de eerste komst als lijdende Knecht van God zijn letterlijk in vervulling gegaan als historische feiten. Er is geen enkele reden om ook maar enige twijfel te hebben aan de vervulling van profetieën aangaande de wederkomst van Christus als Koning der koningen en Here der heren.

Sensationeel

Hoewel de profetische boodschap allerminst sensatie is, spreekt het wel van sensationele gebeurtenissen. Wie -bijvoorbeeld- met aandacht het boek Openbaring leest, moet diep nder de indruk komen van de machtige en schokkende gebeurtenissen van de laatste tijd.
De eindtijd is daarom ook een ernstige tijd. Voordat een geboorte een ‘blijde gebeurtenis’ genoemd kan worden, is er veel pijn en moeite aan voorafgegaan. En zo is het ook met de geboorte van een nieuwe wereldorde. Alles komt tot een hoogtepunt. De mensen zullen "bezwijmen van vrees en angst voor de dingen die over de wereld komen", zegt de Here Jezus. Zelfs "de machten der hemelen zullen wankelen." (Lukas 21:26)

Er is nog een reden waarom de gebeurtenissen sensationeel en groots zullen zijn. Zo´n 2000 jaar is de hemel gesloten geweest. De Here Jezus is teruggekeerd naar de hemel om daar Zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen (vgl. Luk. 19:12 e.v.). In Openbaring 6, vers 14 lezen wij dat de hemel terugwijkt als een boekrol. De hemel wordt geopend zodat Hij, die op de troon zit, zichtbaar wordt voor elk oog! Uit die geopende hemel zal de waarachtige Heerser Zijn glorieuze intocht in de wereld maken (Openb. 19:11 e.v.). Dan zal de Koning terugkeren en afrekening houden, om daarna Zijn Rijk uit de hemel op aarde te openbaren.
Wij kunnen ons nauwelijks indenken welke immense gebeurtenissen hier beschreven worden. Terecht hebben de profeten van oudsher gesproken over de “grote en geduchte Dag des Heren.”

Lamp

God heeft ons willen informeren over de toekomst, opdat wij waakzaam zouden zijn en de vervulling van de profetieën ons niet als een volslagen verrassing overkomt. De Bijbel is geen twijfelachtig boek. Christenen zijn geen twijfelgevallen! Zij weten waar ze aan toe zijn als ingewijden in het geopenbaarde Woord van God. En dat is rustgevend, zoals de Here Jezus destijds al aangaf: wie tot Mij komt zal rust vinden!
Ook als het gaat om toekomstige gebeurtenissen, die groots en spectaculair zijn, luidt het advies van de Heiland: “Ziet toe weest niet verontrust” (Matt. 24:6 en Luk. 21:9).
Het appèl van het profetich Woord is niet te twijfelen aan Gods beloften, maar bereid te zijn voor de verschijning van de Here Jezus Christus. Gelovigen zijn voluit optimistische mensen. Mensen van de toekomst!
De Bijbel is het Woord van God: “...een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.” (Ps. 119:105) De Bijbel is het enige boek ter wereld, dat niet alleen de oorzaak van de huidige toestand aangeeft, maar ook duidelijk laat zien wat de uitkomst ervan zal zijn.
Een betrouwbaar antwoord op vele vragen van mensen, zoals: “Wat gaat er gebeuren?” en: “Waar loopt het op uit?” is alleen te vinden in het Woord van God.
Wetenschappers, filosofen, futurologen, kunnen slechts ’gissen’ of ‘verwachten’ Gelovigen kunnen ‘weten’! God liegt niet, Hij spreekt de waarheid. Talrijke gebeurtenissen in de bijna 6000 jaar oude, menselijke geschiedenis hebben de waarheid en de betrouwbaarheid van de Schrift afdoende bewezen.

Let op!

Ook de ontwikkelingen die nu gaande zijn zullen de ‘vastheid’ van Gods profetische uitspraken bevestigen. Het is dan ook belangrijk voor Gods kinderen juist nu het profetisch Woord te onderzoeken en te letten op wat de Bijbel zegt over Jeruzalem, Babel, Europa en zo meer.
Spoedig zal de wereld helemaal komen te staan in de profetische setting, die gedetailleerd in de Bijbel is voorzegd. Er komt een Goddelijke interventie in de geschiedenis van deze tegenwoordige wereld. En het zal allemaal uitlopen op de openbaring van Jezus Christus in heerlijkheid. Want het laatste woord is niet aan de leiders van deze wereld, noch aan de machten der duisternis, maar aan de opgestane en levende Heer! Hij alleen is Overwinnaar!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Psalm 110 - De Priesterkoning

Na boekjes over Psalm 23 en Psalm 80 is er nu een nieuw boekje over een psalm verschenen!

Psalm 110 is een Messiaanse psalm die spreekt over de Heere Jezus Christus in Zijn positie boven al wat is. Hij wordt beschreven als Koning en als Priester. Het is een prachtig lied over de grote Priesterkoning, Die op Zijn eigen wijze zegenrijk zal regeren over deze wereld. Beide ambten zijn in Hem verweven tot één en leren ons dat dé Koning naar Gods hart, dit alleen kon zijn, door Zijn Eigen offer waarmee Hij als Priester verzoening deed "voor onze zonden (dit betreft Zijn volk Israël); en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld (dit betreft ook ons!)" (1 Joh. 2:2).

Dit boekje geeft een mooie uitleg over deze psalm waarin de hemelvaart van Christus - dat is Zijn verhoging boven alle dingen - centraal staat.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Psalm 110 - De Priesterkoning'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'