Global Warming

Global Warming

Volgens ‘klimaatgoeroe’ Albert Arnold (Al) Gore dendert de wereld door het broeikaseffect regelrecht af op een enorme catastrofe. Diverse natuurkundigen zeggen dat zijn beweringen sterk overtrokken zijn

Gore was van 1993 tot 2001 vice-president onder Bill Clinton en presidentskandidaat in 2000 maar ‘verloor’ de verkiezingen van George W. Bush. Thans trekt hij de wereld rond met zijn onheilspellende boodschap dat het einde van de wereld nadert wanneer de mens geen eind maakt aan de opwarming van de aarde. Hij blijkt net als zijn vorige baas Bill Clinton een missie te voeren om ‘de wereld te redden’. William Jefferson (Bill) Clinton heeft eveneens zijn zinnen gezet op tenminste één nieuwe titel: 'Redder der Wereld' (zie AMEN nr. 70, pag. 14).
De mens, zo zegt Al Gore, is geneigd de grootste dreigende rampen te negeren: “De broeikasgassen zorgen voor een warme deken in de dampkring met als gevolg dat de gemiddelde temperatuur op aarde stijgt. Daardoor zullen de ijskappen in Groenland en het westen van Antarctica smelten en zal de zeespiegel gaan stijgen.”
De film The Day After Tomorrow, van enige tijd geleden, voorspelde juist dat de temperatuur behoorlijk zou dalen vanwege het broeikaseffect. Maar goed, het kan verkeren want in zijn film An Inconvenient Truth (Een Ongemakkelijke Waarheid) spreekt Gore juist van een stijging van de temperatuur en predikt hij hel en verdoemenis als het broeikaseffect niet snel wordt bedwongen. Zijn klimatologische voorspellingen krijgen buitenproportioneel veel positieve aandacht van de wereldleiders en de internationale media, ondanks de uitspraak van diverse natuurkundigen die zeggen dat de beweringen van Al Gore sterk overtrokken zijn. Er is volgens deze deskundigen geen sprake van een zeer verontrustende ontwikkeling maar eerder van een soort global warming gekte. De bekende Amerikaanse professor aan de staatsuniversiteit van Colorado, Dr. William Gray, noemt Gore een “lompe onruststoker” die absoluut niet weet waarover hij praat. Volgens Gray is de mens niet de oorzaak van het opwarmen van de aarde. Gray is niet de eerste de beste, maar een uiterst betrouwbare geleerde die meent dat de temperatuurstijging te maken heeft met een bepaalde oceaancyclus.

Ook andere deskundigen zijn het volledig oneens met de zienswijze van Gore. Er komen heel wat kritische kanttekeningen uit wetenschappelijk hoek. Bjorn Lomborg, directeur van het Milieu Beoordeling Instituut in Denemarken, verwijt Gore de feiten naar zijn hand te zetten.
Lomborg schreef in een recente publicatie onder meer: “In het Verenigd Koninkrijk zal de opwarming van de aarde nog voor het jaar 2050 tweeduizend extra doden veroorzaken, maar er zullen 20.000 mensen minder sterven door de afname van kou.”
De global warming hysterie is inmiddels zo groot dat schoolkinderen in de Verenigde Staten doodsbang zijn voor het verhaal dat miljoenen mensen zullen sterven vanwege stijgende oceannen, monsterlijke tornado’s en droogte vanwege de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde. Diverse natuurkundigen vertellen dat CO2 helemaal niet de reden is van de opwarming van de aarde. Zij beweren dat deze opwarming gewoon een natuurlijk verschijnsel is. Door de eeuwen heen hebben warme en koude perioden elkaar afgewisseld.
De brochure ´Hysteria´ meldt dat de media al meer dan 100 jaar vermeende ‘deskundigen’ citeren die het ene moment een hitteperiode aankondigen en vervolgens enkele jaren later spreken over een aanstormende ijstijd. Geloof het of niet, maar de laatste 100 jaar is er maar liefst 7 keer een klimaatcrisis voorspeld die geen van alle zijn uitgekomen. Iedere voorspelling waarschuwde dat complete landen van de wereldkaart zouden verdwijnen en dat miljoenen mensen daarbij het leven zouden verliezen. In 1895 brak er paniek uit omdat natuurkundigen een nieuwe ijstijd aankondigden. In 1920 sprak men van een op handen zijnde global warming, dat herhaalde men nogmaals in de vijftiger jaren van de vorige eeuw. In 1975 schreef de New York Times dat er een nieuwe ijstijd aan zat te komen en in 1981 citeerde dezelfde krant een zevental geleerden die spraken van een op handen zijnde opwarming van de aarde. Nadien heeft men nogmaals over een ijstijd gespeculeerd en vandaag is er opnieuw sprake van een internationale global warming hype die tot een wereldwijde catastrofe zal leiden.

Onlangs was op de Britse Channel 4 de documentaire ´The Great Global Warming Swindle´ te zien. Hierin wordt de relatie tussen menselijk handelen en de opwarming van de aarde sterk in twijfel getrokken. Volgens verschillende wetenschappers warmt de aarde inderdaad op, maar komt dat niet door de uitstoot van broeikasgassen, maar vanwege het feit dat het klimaat op aarde altijd aan verandering onderhevig is en dat daar niets aan te doen is.
De documentaire laat nadrukkelijk het verband zien tussen zonneactiviteit en de temperatuur op aarde. Ook complexere relaties worden toegelicht, waarin de CO2-concentratie het gevolg is van temperatuurstijging, in plaats van andersom. Ook de invloed van kosmische straling en wolken blijken van invloed op de temperatuur.

Deze theorie staat lijnrecht tegenover de visie die gepresenteerd wordt door Al Gore. Kijk voor het zien van de film The Great Global Warming Swindle op:
http://www.youtube.com/watch?v=XttV2C6B8pU
Wetenschappers en klimatologen die het aandurven de global warming zwendel aan de kaak te stellen, worden openlijk belachelijk gemaakt.
Gore heeft de mond vol van het klimaatprobleem, maar zelf blijkt hij grootverbruiker als het om energie gaat. Een lobbygroep uit de Amerikaanse staat Tennessee ontdekte dat hij op jaarbasis twintig keer zoveel energie gebruikt als de gemiddelde Amerikaanse burger. De groep wist de hand te leggen op Gore’s energienota’s. Gore verbruikte in 2006 221.000 kilowattuur aan stroom. Een gemiddelde Amerikaan haalt 10.656. Dat terwijl Gore in zijn film ‘An Incovenient Truth’ oproept om zuinig om te springen met energie. Voor zijn huis in Nashville betaalde Gore 30.000 dollar aan energiekosten. Toch ligt bijna de hele wereld aan zijn voeten! De mensen die zijn film hebben gezien, verlaten de bioscoop in de overtuiging dat mens de aarde tot aan de rand van afgrond heeft gebracht.

New Age

Al Gore is een vurig en toegewijd aanhanger van de New Age-beweging en een favoriet spreker op New Age-conferenties. Hij heeft ook een boek geschreven ´Earth in the Balance´ waarin hij te kennen geeft een groot bewonderaar te zijn van oosterse mystieke religies, zoals het Hindoeïsme, Boeddhisme en ook de Islam. Hij is een tegenstander van - zoals hij dat noemt- de onwetende christenen die in alles geloven wat er in de Bijbel staat. Zij vormen volgens hem een gevaarlijke bedreiging voor het overleven van de mensheid en zijn daardoor een vloek voor hun omgeving. "Hun geloof in de bijbelse profetieën is niet alleen een dwaling, maar tevens een ontstellende, zichzelf vervullende voorspelling van het noodlot" aldus Gore. Verder is het alles New Age wat de klok slaat. De mens is god, de natuur in zijn volheid is god en de aarde is onze ´Gewijde Moeder´: "Dit nieuwe geloof is hard nodig omdat de toekomst van de mens er vanaf hangt. Gewapend met dit nieuwe geloof moet het mogelijk zijn Moeder Aarde opnieuw te heiligen".
Er is bij Gore geen enkele plaats voor de waarheid van Gods Woord, terwijl juist daarin het leven gevonden kan worden. Al Gore zag naar eigen zeggen het licht toen zijn zoon zwaargewond raakte bij een ongeluk. Het redden van de aarde leek hem een hoger doel dan alleen het redden van het Amerikaanse volk. Gore blijkt, net als zijn vorige baas Bill Clinton, een meester in het misleiden van de massa.
Ook de Europese Commissie roept haar ‘onderdanen’ op de kachel lager te zetten, meer te fietsen en spaarlampen te installeren. Maar voorzitter José Manuel Barroso rijdt zelf rond in een brandstofverslindende Volkswagen Touareg.
In een aflevering van WorldNetDaily van 1 maart 2007 zegt David Kupelian dat er door de globalisten een spel wordt gespeeld waarmee ze een dwangwapen in de handen hebben. Een panel van 18 wetenschappers uit 11 landen rapporteerde aan de Verenigde Naties dat de enige manier om een klimaatcatastrofe te stoppen, het invoeren is van een wereldwijd belastingstelsel op broeikasgasuitstoot. En dat is precies waar de globalisten naar toe willen! Daarom zal The Great Gobal Warming hysterie nog wel even doorgaan, totdat de hele wereld gelooft in Gore’s onheilspellende boodschap; dan rollen de miljarden straks vanzelf in de kassa van de globalisten.

Bron: Hij Komt Nieuwsbrief - www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'