Gedenk dan uw Schepper…

Gedenk dan uw Schepper…

De minister van OCW, Maria van der Hoeven, heeft het vuurtje maar weer eens opgestookt. Laat de evolutie-theorie niet teveel vragen open en zou er wellicht ook een Intelligent Ontwerp aan het ontstaan van deze wereld ten grondslag kunnen liggen? En als dat zo is, wie is dan de ontwerper? Angstvallig wordt het woord ´Schepper´ vermeden. De Bijbel maakt duidelijk waarom.

Er is iets

Het beestje heeft een naam gekregen. Mensen die niet geloven dat er een God is en toch ook weer niet kunnen leven met de gedachte dat er geen God is, kunnen nu aannemen, dat er ´iets´ is. Professor Antony Flew, een gerespecteerd filosoof uit Engeland, heeft na een leven lang als atheïst sinds kort ook besloten om te geloven in ´iets´. Hij is op basis van argumenten van de Intelligent Design (Intelligent Ontwerp) beweging tot de conclusie is gekomen dat er ´iets´ moet zijn. Hij gelooft in een hogere macht, maar doet geen verdere uitspraken over de identiteit van die hogere macht. Professor Ronald Plasterk sprak voor de televisie over het zgn. ´iets-isme´. Zo hoef je dus geen theïst en ook geen atheïst te zijn; je bent gewoon ´iets-ist´. De gulden middenweg zou je zeggen. En misschien is de aanwezigheid van een Intelligent Ontwerp wel de gulden middenweg tussen evolutionisme en creationisme.
De term ´Intelligent Design´ is inmiddels zo´n jaar of dertien oud en komt – u raadt het al - uit Amerika. Deze stroming aldaar beschikt inmiddels over een goed gefinancierd onderzoeksinstituut, het Discovery Institute in Seattle. De gedachte is om op een objectieve (lees: wetenschappelijke) manier vast te stellen hoe deze wereld nu eigenlijk is ontstaan, zonder te (moeten) vervallen in een of ander geloof.

Geloof en wetenschap

Volgens de Bijbel zal die poging gedoemd zijn te mislukken om de eenvoudige reden, dat God en hetgeen Hij doet zich niet wetenschappelijk laat verklaren. Bij God gaat het in de eerste plaats om geloof: “…want zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn” (Hebr. 11:6). Wie dus in geloof aanvaardt wat God zegt in Zijn Woord, die is pas een echte wetenschapper, die weet dat er een Schepper is, die hemelen en aarde gemaakt heeft en alles wat daarin is. Zo simpel is het!
Dus als iemand gelooft en de Bijbel als bron van waarheid en informatie hanteert, dan weet hij alles en zijn er geen vragen meer? Nee, dat niet. Vragen genoeg, maar dat geeft niet. Ons menselijk verstand is sowieso te beperkt om de grote Schepper aller dingen te kunnen doorgronden. God zegt door de mond van de profeet Jesaja: “Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn… Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, Zijn verstand is niet te doorgronden” (hs. 40:25 e.v.).
Veel wetenschappers benadrukken, dat geloof en wetenschap per se gescheiden moeten blijven. Zij vergeten echter één ding: wetenschap is uiteindelijk ook een geloof. Het berust namelijk op aannames. De wetenschap is empirisch: naarmate de uitkomst van herhaalde onderzoeken dezelfde is, gaat men ervan uit dat het kennelijk een vaststaand feit is. Laat een mens duizend keer proberen op het water te lopen en je zult zien: het lukt niet. Vast staat dus dat een mens niet op het water lopen kan. Punt.
Laten we er een komma-punt van maken, want volgens de Bijbel in Mattheüs 14 kan het wel!
De moderne wetenschap heeft allang ´bewezen´, dat de aarde om de stilstaande zon draait en dat wordt dan ook alom als feit verkondigd en aangenomen. Jammer, want in de Bijbel is het precies andersom; de aarde staat stil en de zon beweegt…

Getuigen

De Bijbel doet geen enkele moeite om aan te tonen (lees: te bewijzen), dat God bestaat en dat Hij de Schepper is. Dit wordt gewoon als vaststaand feit meegedeeld. Sterker nog, in Psalm 14:1 staat: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God…”
Persoonlijk geloof ik, dat we als gelovigen ons de moeite eveneens moeten besparen om Gods bestaan en Zijn scheppingswerk te bewijzen. Als geloof in God en Zijn Woord niet het uitgangspunt is dan is discussie verspilling van tijd en energie. Wij hoeven trouwens ook niets te bewijzen, wij mogen getuigen!
Getuigen van onze relatie met God, die we mogen kennen als onze hemelse Vader, en ook getuigen van Zijn Woord, de Bijbel. Voor wie dat Woord in geloof aanvaardt worden veel dingen duidelijk. Die wordt bevestigd in het geloof en ontdekt ook dat de Goddelijke wijsheid haaks staat op de wijsheid van de wereld (vgl. 1 Kor.1:19 e.v.).

Afgedwaald

Prediker zegt in hoofdstuk 7: “Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, dat God mensen recht (goed, behoorlijk) gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen (of: uitvindingen, verzinsels)” (vs. 29). Al in het verre verleden is de (mens)heid afgedwaald van God en afgeweken van Zijn Woord. Uiteraard speelt de zonde daarin een grote rol. Dat heeft de heldere kijk van mensen vertroebeld, erger nog, Paulus schrijft, dat de heidenen wandelen “in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst…” (Efe. 4:17).
In Romeinen 1 laat de apostel zien waar het fout gegaan is: De eeuwige kracht en goddelijkheid van de Allerhoogste “wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben” (vs. 20).
Met andere woorden: wie de wereld om zich heen in ogenschouw neemt moet wel concluderen, dat er een Schepper is! De theoloog Paley betoogde meer dan 2 eeuwen geleden al dat een horloge een horlogemaker gehad moet hebben. Voor hem was het duidelijk: als er een schepping is dan moet er ook een Schepper zijn geweest. Je hoeft geen theoloog te zijn om tot zo’n uitspraak te komen, iedereen kan tot die conclusie komen. Paulus vervolgt in Romeinen 1 met: “Immers hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart” (vs. 21).
En nu zijn we bij de kern. Ten diepste gaat het om de afwijzing van God, de ontkenning dat Hij de Schepper is. Daarom hebben veel wetenschappers aversie tegen het concept van een Intelligent Ontwerp. Want wie dat toegeeft moet ook bekennen, dat er dan ook een ontwerper moet zijn geweest. En als die er is, blijft er eigenlijk nog maar één mogelijkheid over: De Ontwerper is de Schepper en de Schepper, dat is God! Precies zoals de Bijbel het leert. En dat is het laatste wat de ongelovige, opstandige mens zal toegeven, daarbij geholpen door de misleidingen van de tegenstander, de duivel. Hij zal er alles aan doen om het bijbels getuigenis om zeep te helpen. Hij is de leugenaar van den beginne en de wetenschap is één van zijn middelen om de mensheid te misleiden. En het triest maar waar: talloze wetenschappers zijn, verduisterd in hun verstand, ten prooi gevallen aan geest van de “macht der lucht” (Efe. 2:2).

Gedenk de Schepper

Een tijdje geleden ontving ik een e-mailtje van een leerling op het VWO met daarin ondermeer het volgende: “Mijn docent godsdienst is een gereformeerd christen en mag zichzelf doctor noemen in de theologie. Ik raakte in discussie met hem naar aanleiding van een les die hij gaf. Het kwam hier op neer; hij vond dat de bijbel wetenschappelijk gezien niet klopt en dat er fouten in de bijbel staan. Ik was zeer verbaasd want ik geloof dat de bijbel het woord van God is, en God weet veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Ik was ervan overtuigd dat het geen wat in de bijbel staat wetenschappelijk moet kloppen…”
Zo zie je maar. Ga je als jong mens uit van de waarheid van Gods Woord en word je door de leraar godsdienst van dat geloof afgeholpen!

De allereerste keer, dat het woord ´Schepper´ in de Bijbel voorkomt is in Prediker 12:1, waar staat: “Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren…”1
Het is goed om jonge mensen erop te wijzen, dat de dingen om hen heen niet zomaar van zelf bij toeval zijn ontstaan, maar dat er een Schepper is. Zij voelen dat zelf van jongsaf ook wel aan: ´Papa, wie heeft de bloemen gemaakt?´ En de jongelui doen er goed aan om de Bijbel te (blijven) hanteren als het uitgangspunt van hun leven en wandel, ook al zal dat niet altijd even gemakkelijk zijn in deze wereld. De bezigheid van mensen in die wereld wordt hoofdzakelijk bepaald door de afwijzing van God, Die de Schepper is: “ En daar zij het verwerpelijk vinden God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt…” (Rom. 1:28).
Om zicht te krijgen op de waarheid en de werkelijke toestand van de wereld is Gods Woord onmisbaar. De psalmist zegt: “Het openen van Uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht” (119:130). Van nature zijn we allemaal onverstandig, verblind, verduisterd. Daarom komt het aan op de overgave aan God en geloof in Zijn Woord. En dan wordt gaandeweg wel duidelijk hoe de dingen werkelijk zijn, want: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105).

Voetnoot In de NBG ´51 vertaling komt het woord ´Schepper´ ook voor in Genesis 14:19 en 22, maar daar had het beter vertaald kunnen zijn met: Bezitter of Eigenaar (vgl. de SV).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'