Gedenk dan uw Schepper…

Gedenk dan uw Schepper…

De minister van OCW, Maria van der Hoeven, heeft het vuurtje maar weer eens opgestookt. Laat de evolutie-theorie niet teveel vragen open en zou er wellicht ook een Intelligent Ontwerp aan het ontstaan van deze wereld ten grondslag kunnen liggen? En als dat zo is, wie is dan de ontwerper? Angstvallig wordt het woord ´Schepper´ vermeden. De Bijbel maakt duidelijk waarom.

Er is iets

Het beestje heeft een naam gekregen. Mensen die niet geloven dat er een God is en toch ook weer niet kunnen leven met de gedachte dat er geen God is, kunnen nu aannemen, dat er ´iets´ is. Professor Antony Flew, een gerespecteerd filosoof uit Engeland, heeft na een leven lang als atheïst sinds kort ook besloten om te geloven in ´iets´. Hij is op basis van argumenten van de Intelligent Design (Intelligent Ontwerp) beweging tot de conclusie is gekomen dat er ´iets´ moet zijn. Hij gelooft in een hogere macht, maar doet geen verdere uitspraken over de identiteit van die hogere macht. Professor Ronald Plasterk sprak voor de televisie over het zgn. ´iets-isme´. Zo hoef je dus geen theïst en ook geen atheïst te zijn; je bent gewoon ´iets-ist´. De gulden middenweg zou je zeggen. En misschien is de aanwezigheid van een Intelligent Ontwerp wel de gulden middenweg tussen evolutionisme en creationisme.
De term ´Intelligent Design´ is inmiddels zo´n jaar of dertien oud en komt – u raadt het al - uit Amerika. Deze stroming aldaar beschikt inmiddels over een goed gefinancierd onderzoeksinstituut, het Discovery Institute in Seattle. De gedachte is om op een objectieve (lees: wetenschappelijke) manier vast te stellen hoe deze wereld nu eigenlijk is ontstaan, zonder te (moeten) vervallen in een of ander geloof.

Geloof en wetenschap

Volgens de Bijbel zal die poging gedoemd zijn te mislukken om de eenvoudige reden, dat God en hetgeen Hij doet zich niet wetenschappelijk laat verklaren. Bij God gaat het in de eerste plaats om geloof: “…want zonder geloof is het onmogelijk Hem welgevallig te zijn” (Hebr. 11:6). Wie dus in geloof aanvaardt wat God zegt in Zijn Woord, die is pas een echte wetenschapper, die weet dat er een Schepper is, die hemelen en aarde gemaakt heeft en alles wat daarin is. Zo simpel is het!
Dus als iemand gelooft en de Bijbel als bron van waarheid en informatie hanteert, dan weet hij alles en zijn er geen vragen meer? Nee, dat niet. Vragen genoeg, maar dat geeft niet. Ons menselijk verstand is sowieso te beperkt om de grote Schepper aller dingen te kunnen doorgronden. God zegt door de mond van de profeet Jesaja: “Met wie dan wilt gij Mij vergelijken, dat Ik hem gelijk zou zijn… Weet gij het niet, hebt gij het niet gehoord? Een eeuwig God is de HERE, Schepper van de einden der aarde. Hij wordt noch moede noch mat, Zijn verstand is niet te doorgronden” (hs. 40:25 e.v.).
Veel wetenschappers benadrukken, dat geloof en wetenschap per se gescheiden moeten blijven. Zij vergeten echter één ding: wetenschap is uiteindelijk ook een geloof. Het berust namelijk op aannames. De wetenschap is empirisch: naarmate de uitkomst van herhaalde onderzoeken dezelfde is, gaat men ervan uit dat het kennelijk een vaststaand feit is. Laat een mens duizend keer proberen op het water te lopen en je zult zien: het lukt niet. Vast staat dus dat een mens niet op het water lopen kan. Punt.
Laten we er een komma-punt van maken, want volgens de Bijbel in Mattheüs 14 kan het wel!
De moderne wetenschap heeft allang ´bewezen´, dat de aarde om de stilstaande zon draait en dat wordt dan ook alom als feit verkondigd en aangenomen. Jammer, want in de Bijbel is het precies andersom; de aarde staat stil en de zon beweegt…

Getuigen

De Bijbel doet geen enkele moeite om aan te tonen (lees: te bewijzen), dat God bestaat en dat Hij de Schepper is. Dit wordt gewoon als vaststaand feit meegedeeld. Sterker nog, in Psalm 14:1 staat: “De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God…”
Persoonlijk geloof ik, dat we als gelovigen ons de moeite eveneens moeten besparen om Gods bestaan en Zijn scheppingswerk te bewijzen. Als geloof in God en Zijn Woord niet het uitgangspunt is dan is discussie verspilling van tijd en energie. Wij hoeven trouwens ook niets te bewijzen, wij mogen getuigen!
Getuigen van onze relatie met God, die we mogen kennen als onze hemelse Vader, en ook getuigen van Zijn Woord, de Bijbel. Voor wie dat Woord in geloof aanvaardt worden veel dingen duidelijk. Die wordt bevestigd in het geloof en ontdekt ook dat de Goddelijke wijsheid haaks staat op de wijsheid van de wereld (vgl. 1 Kor.1:19 e.v.).

Afgedwaald

Prediker zegt in hoofdstuk 7: “Alleen, zie toch: ik heb ontdekt, dat God mensen recht (goed, behoorlijk) gemaakt heeft, maar zij zoeken vele bedenkselen (of: uitvindingen, verzinsels)” (vs. 29). Al in het verre verleden is de (mens)heid afgedwaald van God en afgeweken van Zijn Woord. Uiteraard speelt de zonde daarin een grote rol. Dat heeft de heldere kijk van mensen vertroebeld, erger nog, Paulus schrijft, dat de heidenen wandelen “in de ijdelheid van hun denken, verduisterd in hun verstand, vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid die in hen heerst…” (Efe. 4:17).
In Romeinen 1 laat de apostel zien waar het fout gegaan is: De eeuwige kracht en goddelijkheid van de Allerhoogste “wordt sedert de schepping der wereld uit Zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben” (vs. 20).
Met andere woorden: wie de wereld om zich heen in ogenschouw neemt moet wel concluderen, dat er een Schepper is! De theoloog Paley betoogde meer dan 2 eeuwen geleden al dat een horloge een horlogemaker gehad moet hebben. Voor hem was het duidelijk: als er een schepping is dan moet er ook een Schepper zijn geweest. Je hoeft geen theoloog te zijn om tot zo’n uitspraak te komen, iedereen kan tot die conclusie komen. Paulus vervolgt in Romeinen 1 met: “Immers hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart” (vs. 21).
En nu zijn we bij de kern. Ten diepste gaat het om de afwijzing van God, de ontkenning dat Hij de Schepper is. Daarom hebben veel wetenschappers aversie tegen het concept van een Intelligent Ontwerp. Want wie dat toegeeft moet ook bekennen, dat er dan ook een ontwerper moet zijn geweest. En als die er is, blijft er eigenlijk nog maar één mogelijkheid over: De Ontwerper is de Schepper en de Schepper, dat is God! Precies zoals de Bijbel het leert. En dat is het laatste wat de ongelovige, opstandige mens zal toegeven, daarbij geholpen door de misleidingen van de tegenstander, de duivel. Hij zal er alles aan doen om het bijbels getuigenis om zeep te helpen. Hij is de leugenaar van den beginne en de wetenschap is één van zijn middelen om de mensheid te misleiden. En het triest maar waar: talloze wetenschappers zijn, verduisterd in hun verstand, ten prooi gevallen aan geest van de “macht der lucht” (Efe. 2:2).

Gedenk de Schepper

Een tijdje geleden ontving ik een e-mailtje van een leerling op het VWO met daarin ondermeer het volgende: “Mijn docent godsdienst is een gereformeerd christen en mag zichzelf doctor noemen in de theologie. Ik raakte in discussie met hem naar aanleiding van een les die hij gaf. Het kwam hier op neer; hij vond dat de bijbel wetenschappelijk gezien niet klopt en dat er fouten in de bijbel staan. Ik was zeer verbaasd want ik geloof dat de bijbel het woord van God is, en God weet veel meer dan wij kunnen bidden of beseffen. Ik was ervan overtuigd dat het geen wat in de bijbel staat wetenschappelijk moet kloppen…”
Zo zie je maar. Ga je als jong mens uit van de waarheid van Gods Woord en word je door de leraar godsdienst van dat geloof afgeholpen!

De allereerste keer, dat het woord ´Schepper´ in de Bijbel voorkomt is in Prediker 12:1, waar staat: “Gedenk dan uw Schepper in uw jongelingsjaren…”1
Het is goed om jonge mensen erop te wijzen, dat de dingen om hen heen niet zomaar van zelf bij toeval zijn ontstaan, maar dat er een Schepper is. Zij voelen dat zelf van jongsaf ook wel aan: ´Papa, wie heeft de bloemen gemaakt?´ En de jongelui doen er goed aan om de Bijbel te (blijven) hanteren als het uitgangspunt van hun leven en wandel, ook al zal dat niet altijd even gemakkelijk zijn in deze wereld. De bezigheid van mensen in die wereld wordt hoofdzakelijk bepaald door de afwijzing van God, Die de Schepper is: “ En daar zij het verwerpelijk vinden God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt…” (Rom. 1:28).
Om zicht te krijgen op de waarheid en de werkelijke toestand van de wereld is Gods Woord onmisbaar. De psalmist zegt: “Het openen van Uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht” (119:130). Van nature zijn we allemaal onverstandig, verblind, verduisterd. Daarom komt het aan op de overgave aan God en geloof in Zijn Woord. En dan wordt gaandeweg wel duidelijk hoe de dingen werkelijk zijn, want: “Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad” (Ps. 119:105).

Voetnoot In de NBG ´51 vertaling komt het woord ´Schepper´ ook voor in Genesis 14:19 en 22, maar daar had het beter vertaald kunnen zijn met: Bezitter of Eigenaar (vgl. de SV).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'