Aktieradius Jeugdwerk - AMEN 61

Aktieradius Jeugdwerk - AMEN 61

Kinderen

De Bijbel
wist je dat amen 61Jij weet vast wel wat de Bijbel is.
Inderdaad! De Bijbel is het Woord van God. De Here God heeft vroeger op allerlei verschillende manieren dingen tegen mensen gezegd. Soms vertelde God dingen door dromen. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de dromen van Jozef. Soms kwam er echt een stem uit de hemel. Denk maar eens aan Mozes, of aan Abraham. Vandaag wil de Here God tot ons praten door de Bijbel. De Bijbel is het Woord van God. Hierin kunnen we lezen wie God eigenlijk is. We kunnen lezen dat God van ons houdt en voor ons zorgt. En dat Hij onze Vriend en Vader wil zijn. De Here God heeft ons ook de Bijbel gegeven om ons de weg te wijzen in het leven. In de Bijbel vertelt de Here God hoe we kunnen leven zoals Hij dat graag wil. Dat wil jij toch ook?

Woordzoeker
Streep de onderstaande woorden weg in de puzzel. Zet de letters die overblijven in de goede volgorde en zoek die tekst maar eens op in de Bijbel. Als je de tekst niet kunt vinden, wil je vader of moeder vast wel helpen. Succes!

woordzoeker a61 Bijbel, Boek, Geloof, Gids, God, Leven, Weg, Woord

Junioren

I did it my way!

And now the end is near
And so I face the final curtain
My friend I'll say it clear
I'll state my case of which I'm certain
I've lived a life that's full
I traveled each and every highway
and more much more than this
I did it my way.

Toen Paul Anka in 1967 dit nummer vertaalde vanuit het Frans, had hij nog geen idee wat voor impact dit nummer zou hebben. Frank Sinatra, Elvis Presley, Robbie Williams, Sid Vicious, Jay-Z, Herman Brood, Tim van Idols - zo'n beetje elke artiest heeft het nummer wel eens uitgevoerd. En er is geen karaoke-bar te vinden waar dit nummer niet minstens elke avond een keer aangevraagd wordt.

Het nummer schildert een stervende man, vlak voor het "laatste gordijn", die terugkijkt op z'n leven en besluit dat hij tevreden is met de manier waarop hij geleefd heeft. Hij heeft geen spijt, hij heeft gedaan wat hij moest doen, hij heeft bemind, gelachen, gehuild - maar het belangrijkste is dat hij het op zijn eigen manier gedaan heeft - "I did it my way!".

Veel mensen vinden het een schitterend nummer, maar vergeten zich af te vragen wat er na dat laatste gordijn is. De Bijbel is daar heel duidelijk over. Na dat gordijn zullen de doden worden "geoordeeld op grond van hetgeen in de boeken geschreven stond, naar hun werken". (1 Openb. 20:12.) Dat is een oordeel naar Gods criteria. Dan gaat het erom of je je leven op Zijn manier geleefd hebt - "Did you do it His way?".

Spreuken 14:12: "Soms schijnt een weg iemand recht, maar het einde daarvan voert naar de dood".

Mensen gebruiken dit nummer vaak om hun eigen leven te rechtvaardigen. Niet voor niets staat het nummer in de Uitvaart Top 10, de tien meest gedraaide nummers op begrafenissen. Ook hierover is de Bijbel duidelijk: "God is het, Die rechtvaardigt" (1 Rom. 8:33.) - dus niet de mens zelf! Het gaat er niet om of je een goed gevoel hebt over je leven, het gaat erom of je gelooft in Jezus Christus, Gods Zoon!

1 Joh. 5:12: "Wie de Zoon heeft, heeft het leven; wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet"

Wat kies jij? My Way or the High Way?

Jeugd

Beperkte houdbaarheid
Je hebt vast wel eens iets geleend; de fiets van je broer omdat die van jou een lekke band had; een boek bij de bieb of een paar euro van een vriend, omdat je zelf een beetje krap bij kas zat. Als het goed is, heb je die fiets op dezelfde manier teruggegeven als je hem mee had gekregen en ook het boek ingeleverd zonder dat er een aantal pagina's misten of in getekend was, precies zoals je net zoveel geld hebt terugbetaald als dat je had geleend. Je gaat nu eenmaal voorzichtig om met de dingen die je tijdelijk in je bezit hebt en niet van jezelf zijn, juist omdat je zo blij bent dat je het even hebt mogen gebruiken van een ander.
De Bijbel spreekt ook over mensen die tijdelijk iets in hun bezit hebben. Dit worden 'rentmeesters' genoemd. Het leuke is dat jij en ik ook rentmeesters zijn. Lees maar eens in 1 Petrus 4:10, "Dient elkander, een ieder naar de genadegave, die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters over de velerlei genade Gods".

God heeft jou genade gegeven. Dat is iets dat je hebt gekregen, terwijl je het niet verdient. En wat is dat dan? Dat is eigenlijk heel simpel: Omdat wij helemaal niets verdienen, is alles wat we hebben genade van God. Het leven, de dingen die je hebt in je leven in materiële zin, maar ook de talenten, de dingen waar jij goed in bent.
Dat heb je allemaal van Hem gekregen. Maar niet als eigenaar, maar als rentmeester, iemand die tijdelijk deze dingen in bruikleen heeft om het zelf te gebruiken. Alles wat je hebt, mag je gebruiken, niet in eerste instantie voor jezelf, maar om in de eerste plaats God te dienen, maar ook elkaar.
Het is een duidelijke oproep tot actie! Een verantwoordelijkheid die je door God wordt toevertrouwd. Wat ook in deze tekst naar voren komt, is dat het iets tijdelijks is. Als je daarvan bewust wordt, dan sta je ook op een andere manier in het leven.
Je moet bijvoorbeeld niet teveel hechten aan de dingen die je op aarde hebt want het kan zomaar voorbij zijn. Aan de andere kant word je je ervan bewust dat je 'de tijd die je nog hebt' nuttig moet gaan gebruiken. Wat inhoudt dat je bij alles wat je doet toch eens goed moet nadenken of jij je daarmee wel bezig moet houden. Ook bij de dingen die je hebt, zou je jezelf steeds af moeten vragen: 'Hoe kan ik dit gebruiken om God en anderen te dienen?'.

Wat zou jij doen als je wist dat morgen het leven op aarde voorbij zou zijn?
Zou je misschien vandaag nog naar een goede vriend gaan die de Here God nog niet kent, om hem te vertellen Wie God is? Zou je het nog snel even goed willen maken met iemand waar je al een tijdje ruzie of onenigheid mee hebt?
Waarom wachten tot morgen? Morgen kan het wel voorbij zijn met jouw leventje hier!
Dit is niet een simpel voorbeeldje, nee, het is een realiteit als je je bewust bent dat het leven en alles wat je hebt, niet van jezelf is, maar dat je het tijdelijk in bruikleen hebt.
Leef vandaag, als of het morgen voorbij kan zijn!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'