Gods geheimschrift?

Gods geheimschrift?

De Chinese taal heeft een schrift waarbij geen gebruik wordt gemaakt van letters om woorden te vormen, maar deze taal bedient zich van tekeningen en afbeeldingen. In dit artikel ga ik in op de bijzondere oorsprong van de Chinese schrifttekens. De Chinese dominee de heer Kang en de zendingsarts mevrouw Nelson publiceerden hierover een onderzoek en kwamen tot de verbazende conclusie dat de basistekens van het Chinese schrift te herleiden zijn tot situaties uit Genesis. Omdat Chinees voor ons Nederlanders onbegrijpelijk is, ga ik eerst in op de betekenis van beeldtaal, omdat Chinees een beeldtaal is.

Beeldtaal

Een verkeersbord behoeven we niet te lezen. Zien we een mannetje of een vrouwtje op de deur van het toilet dan weten we direct welke deur we moeten nemen. Het zijn pictogrammen, een term die dankzij het computerprogramma Windows nieuwe bekendheid kreeg. In pictogrammen zien we kleine plaatjes met betekenissen die we snel begrijpen; we hoeven ze niet te lezen. Als we zo’n plaatje zien begrijpen we meteen waar het over gaat. We kunnen de Chinese karakters ook pictogrammen noemen.
Stel je eens voor dat je in de Nederlandse omgangstaal ongeveer drieduizend woorden in afbeeldingen zou gebruiken, dan komen er problemen. Want dan moeten we zeker drieduizend verschillende tekeningen kunnen herkennen en schrijven (of tekenen!). Als nu in de westerse wereld een pictogrammenschrift zou worden ontwikkeld, dan zouden we daarin ongetwijfeld de gewone huis- tuin- en keuken dingen tegenkomen die we allemaal herkennen. De auto en het vliegtuig zouden voorkomen net als telefoon en computer. Stelt u zich eens voor dat dit werkelijkheid zou worden en u zo zou moeten schrijven:

AMEN 35 - Gods geheimschrift - Tekens

Schrijven met letters van een alfabet is doeltreffender. Het Nederlands kent zesentwintig letters en daar is ieder woord mee maken wat te bedenken is.

De spraakverwarring

In Genesis 11 staat de aansprekende geschiedenis van de spraakverwarring. De totale mensheid, het moeten er destijds al ettelijke miljoenen zijn geweest, sprak één taal. Genesis 11:1 schrijft: "De gehele aarde nu was een van taal en een van spraak." “Dat is gemakkelijk”, zijn wij geneigd te denken, maar God in Zijn wijsheid dacht daar anders over (Gen. 11:7 en 8). God gaf de mensheid opdracht om zich te ontwikkelen, de aarde te bebouwen en niet om dicht- en overbevolkt bijeen te blijven. Daarom voorzag God de mens van creatieve vermogens. God besloot bij de torenbouw van Babel – ook om andere redenen, waarop ik in dit artikel niet in kan gaan - om de spraak zo rigoureus te verwarren dat mensen elkaar totaal niet meer verstonden. De mensheid ging van toen af uit elkaar. Ze trokken weg uit Babel naar de verre einden der aarde en verdeelden zich langzamerhand over de grote wereld. Zo ook het volk dat wij nu met Chinezen aanduiden. Zij ontwikkelden hun eigen cultuur, hun eigen taal en schrift. En ook het Chinese schrift is na de spraakverwarring ontstaan.

Gods handelen verborgen in het Chinese schrift?

De Chinese taal (o.a.) bedient zich zoals we zeiden van ‘afbeeldingen’, van een pictogrammenschrift. Dit schrift is ooit in een ver, zeer ver verleden ontstaan. De karakters lijken gewoon uit de praktijk overgenomen. De periode waarin deze tekens (lees tekeningen of pictogrammen) ontstonden had uiteraard invloed op de tekens. Gedacht wordt dat het Chinese karakterschrift wel moet getuigen van het geloof in een God. Dit wil zeggen, dat lang voor het Confucianisme en het Taoïsme het monotheïstisch geloof in God als Schepper van hemel en aarde aanwezig was. Zelfs Confucius vertelt in een van zijn boeken dat Chinezen tot ongeveer 166 na Chr. geloofden in één God. Deze noemden ze Shang Ti, wat enige gelijkenis vertoont met een van de Hebreeuwse namen van God Shaddai.

Wanneer een Chinees tot oprecht geloof in de Here Jezus Christus komt en hij gaat de Bijbel lezen en begint bij het boek Genesis, valt hij van de ene verbazing in de andere. Waarom? Hij vindt overleveringen zoals schepping, paradijs en zondvloed in de Chinese pictogrammen terug, de tekens waarmee hijzelf vandaag schrijft en leest. Het wordt hem duidelijk dat God mogelijk in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid Zijn boodschap ‘van het begin’ in het Chinese schrift heeft verborgen. Dan ontdekt zo’n kind van de Heer na ruim vijfduizend jaar, (precies weten we dat niet) dat zijn taal gevormd is door bijbelse gebeurtenissen.

Voorbeelden:

Schip, gebaseerd op de ark van Noach
AMEN 35 - Gods geheimschrift - boot

Het Chinese teken voor ‘schip’ is samengesteld uit een drietal symbolen die respectievelijk: boot, acht, mond (of persoon) betekenen. Kortom: een boot met acht personen. We kennen een boot met acht personen in de Bijbel en dat is het belangrijkste schip wat er ooit was! Immers de overleving van de mensheid hing af van de acht mensen op de ark: Noach, zijn vrouw, drie zonen en drie schoondochters. De Chinese symbolische schrijftaal voegen de symbolen in een karakter samen. Op deze manier zijn veel Chinese tekens opgebouwd. Het is één totaal plaatje, samengesteld uit meerdere tekens van min of meer realistische voorwerpen.

Het teken voor het woord 'scheppen' is ook zeer de moeite waard:

AMEN 35 - Gods geheimschrift - scheppen

Het meest rechtse pictogram voor scheppen bestaat uit de samengevoegde vier andere tekens. Gods Woord leert in Genesis 2:7 dat de mens als kroon op de schepping werd 'geformeerd' uit het 'stof' der aarde. De naam Adam betekent ook (rode) aarde/stof. We zien dat de afbeelding bestaat uit vier verschillende symbolen: dat voor 'stof' (het stof der aarde), voor ‘adem’, het teken voor ‘leven’, het teken voor 'spreken' (let op de mond onder de dwarsbalkjes) en het teken voor ‘lopen’. De eerste mens werd als volwassen man geschapen. Hij kon direct spreken en lopen. Merk op dat het teken voor lopen inderdaad veel lijkt op een voet met daarboven het onderbeen.

Satan
AMEN 35 - Verleider

Ook het Chinese woord ‘satan’ (verleider) is een combinatie van vier andere tekeningen en wel het teken voor ‘geheim’; het teken voor 'man', het teken voor ‘tuin’ , en voor leven. Voegt men deze karakters in elkaar, dan ontstaat het pictogram 'satan/duivel'. Satan was de gevallen cherub die zich in de gestalte van een slang in de hof van Eden vertoonde. Vervolgens kan het pictogram worden uitgebreid met de tekens van ‘twee (!) bomen’ en het teken voor ‘bedekking, camouflage’. Hij vermomde zich namelijk als de slang die Eva verleidde en dat had inderdaad te maken met twee bomen, die van de boom des Levens en de boom der kennis van goed en kwaad. Tekenen Chinezen de twee bomen en het teken voor bedekking in dat van de duivel, dan hebben zij het pictogram dat de grote verleider uitbeeldt.

Begeren, gebaseerd op het verhaal van Eva
AMEN 35 - Gods geheimschrift - begeren 2

Ook het woord 'begeren', is een sprekend voorbeeld van een verborgen bijbelse waarheid in de Chinese taal. Het teken bestaat uit twee kleinere tekens. Het eerste teken staat voor ‘vrouw’; het tweede voor twee! Bomen. Bij elkaar genomen vormen zij het pictogram begeren. Inderdaad at de vrouw stiekem van de boom van kennis van goed en kwaad, wat God had verboden.(Gen. 3:6)

Zonde, gebaseerd op het verhaal van Eva

AMEN 35 - Gods geheimschrift - zondeb...

Satan verleidde tot zonde en begon zijn tactiek op Eva toe te passen, met te zeggen: "God heeft zeker wel gezegd: Gij zult niet eten van enige boom in de hof? " (Gen. 3:1) Zij at en Adam at er ook van. De verleider had succes. De zonde kwam in de wereld. Het Chinese pictogram voor zonde is opgebouwd uit het teken voor vrouw, voor geheim en een mond: samengevoegd: zonde.

De Geest
AMEN 35 - Gods geheimschrift - geest ...

Tot slot nog een zeer complex teken; de Geest. De afbeelding van dit éne woord houdt precies in wat er in staat in Gen.1:2: "en de Geest Gods zweefde over de wateren." We zien dat het eerste deel van dit Chinese teken is samengesteld uit drie andere, namelijk: het teken voor ‘hemel’, voor ‘bedekking of wolk' en voor ‘water’. Deze drie vormen samen de betekenis ‘regen’, het vierde karakter. Wordt ‘regen’ nog uitgebreid met ‘drie monden of personen’ en met het symbool voor ‘iemand die onbegrijpelijke dingen doet’ (in de zin van een goddelijke magicus) dan vormt dit tezamen het woordbeeld voor ‘Geest’. In de karakters is de GEEST dus Iemand die van boven komt, die met drie monden spreekt (met Zijn eigen mond, namens die van God de Vader en namens God de Zoon. In Psalm 33:6 staat: "Door het Woord des Heren zijn de hemelen gemaakt, door de adem van Zijn mond al hun heer." Of spreekt de Geest die namens de Vader in het hart van de gelovige? " De Geest des Heren spreekt door mij, Zijn woord is op mijn tong." (2 Sam. 23:2)

Slot

AMEN 35 - Gods geheimschrift - geest Als titel gaf ik dit artikel mee, Gods geheime taal? Het is maar een titel. De voorbeelden die ik uit het boek gaf uit Genesis, tonen een bijbelse achtergrond van de opbouw van de Chinese tekens. Of dit toeval is, of Gods leiding dat deze taal op deze manier in woordbeelden is gevat, ik kan ik niet uit de Bijbel aantonen. In Genesis 11 wordt slechts erover gesproken, dat God de spraak verwarde. Dat elk volk later daarbij een eigen schrift maakte in letters en tekens, of het nu spijkerschrift is, Arabisch of Chinees, hierover spreekt de Bijbel niet. Het blijft een fascinerende mysterie en het is niet onmogelijk.
Echter, enkele woorden van Paulus lichten een tipje op van de sluier van een nog groter mysterie. Hij heeft namelijk in het paradijs onuitsprekelijke woorden gehoord, die het een mens niet geoorloofd is uit te spreken (2 Kor. 12:4). Overweldigend is, dat De Vader en de Zoon, door de Geest alle gebeden niet alleen in alle talen hoort en verstaat, maar deze ook tot Zich nemen, om te bezien of en op welke tijd zij verhoord kunnen worden. Bovenal, verheerlijk Hem in uw eigen taal, want daarvan is zeker, dat deze gebeden onmiddellijk ingang bij Hem hebben. "O Here, onze Here, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde." (Ps. 8:10)

Literatuur:

  • The discovery of Genesis, how the thruts of Genesis were found Hidden in the Chinese language, C.H. Kang, Ethel R. Nelson, 1979, Condordia Publishing House, St. Louis, America
  • Genesis verborgen in Chinese tekens?, Jochum Reitsma, Bijbel en Wetenschap, mei 2000
  • Onze lezers schrijven, over Chinese karakters, Bijbel en Wetenschap aug/sept. 2000
  • Internet: The Genesis Site
  • De Chinese karakters in dit artikel zijn overgenomen uit het eerstgenoemde boek.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'