Het getal '7' - Deel 3

Het getal '7'

Deel 3

In maart was het precies 7 jaar geleden, dat het eerst nummer van AMEN verscheen (1995). Aanleiding om eens aandacht te schenken aan het getal 7, zoals dat in de Bijbel voor komt. Dit getal neemt een overheersende plaats in, zowel aan de ‘oppervlakte’ als in het ‘verborgene’!

Unieke volkomenheid

Het getal 7 wordt wel gekarakteriseerd als het getal van de (geestelijke) volkomenheid.
Volmaakt en compleet naar de Goddelijke norm, dat is wat zeven in Gods Woord kenmerkt.
Zeven is het grondgetal van de Bijbel; we hebben in de vorige aflevering gezien, dat het Woord van God op wonderlijke doortrokken is van dit getal. Het is structureel aanwezig in de opbouw van de geïnspireerde woorden. Dat maakt de Bijbel tot een uniek boek, ook ten opzichte van andere godsdienstige boeken. Bovendien blijkt daaruit, dat dit onmogelijk mensenwerk kan zijn. Zelfs met de meest geavanceerde computers is zo’n ingewikkeld boekwerk niet te construeren. Temeer omdat de Bijbel niet alleen maar een verzameling van feiten is, maar ook een beschrijving van historische gebeurtenissen. Mensen hebben dingen gedaan in hun leven, die onder te verdelen zijn in zeven punten. Hetzelfde geldt voor woorden die men heeft uitgesproken. Dit maakt de Bijbel tot wat het inderdaad is: het levende Woord van de levende God!

Zeven jaren

In Genesis 29 lezen we over Jakob, die bij zijn oom Laban is. Nadat hij zeven jaren gewerkt heeft trouwt hij met Lea. Dan moet hij nog zeven jaren werken om zijn grote liefde, Rachel, te verwerven.
Een periode van zeven jaren dus om een vrouw te huwen. Uit het huwelijk van Jakob is via zijn twaalf zonen het volk Israël ontstaan. Later leren we uit de profetie van Daniël 9, dat er een periode van 70 x 7 jaren voorbij zal gaan, waarna Israël verlost zal worden en het huwelijk zal plaatsvinden tussen de Here en het volk. Als gevolg van de splitsing van het rijk destijds spreekt Jeremia over twee zusters: Israël en Juda. Zij zullen in de toekomst één worden in (nieuwe) verbond met de Here.

Trouwens, die laatste ‘jaarweek’ van Daniël 9 wordt verdeeld in twee helften van elk 3½ jaar, en ook dat is – zij het wat meer verborgen – in de oude geschiedenis terug te vinden. Denk bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Jozef in Egypte. Farao had gedroomd van zeven dikke en zeven dunne aren, alsook van zeven vette en magere koeien. Jozef mocht uitleggen, dat het echt zou gebeuren: zeven jaren van overvloed zouden gevolgd worden door zeven jaren van rampspoed. Nu heeft men wel eens gezegd, dat in Egypte alles dubbel telt. Het woord voor ‘Egypte’ is ‘Mizraïm’ en dat geeft door de uitgang ‘aïm’ een zgn. dubbelheid aan: de twee Egyptes. Wel, zeven is het dubbele van 3½, zodat de link met de toekomstige geschiedenis van Israël gauw is gelegd: eerst 3½ jaar vrede en vervolgens 3½ jaar van grote verdrukking!

Volk en land

We hebben in deel 1 al gewezen op de zevenvoudige zegen, die de HERE uitspreekt bij het sluiten van het (oude) verbond. Als Israël eenmaal in het land is komt het daar tot zonde en afgoderij. De HERE zendt Zijn profeten om hen aan te klagen en op te roepen tot bekering. In Ezechiël 36 worden Israëls ongerechtigheden en de gevolgen daarvan weergegeven in zeven punten:

 1. Ze zijn eenzaam en verlaten (vs. 3-4)
 2. Ze zijn het voorwerp van spot (vs. 3-6)
 3. Ze dragen de smaad der volkeren (vs. 6)
 4. Ze zijn onder de volkeren verstrooid (vs. 19)
 5. Ze hebben Gods heilige Naam ontheiligd (vs. 20,22)
 6. Ze hebben een hart van steen (vs. 26)
 7. Ze zijn onrein in Gods ogen (vs. 29)

Vanwege de ongehoorzaamheid werd Israël uit het land verwijderd om een moeizame weg te gaan onder de volkeren. Toch heeft God beloften gedaan aan de vaderen en Hij zal die allemaal inlossen. Israëls toekomst in het beloofde land is verzekerd!
In hetzelfde hoofdstuk worden ook zeven hoofdzaken genoemd, die de Here God zal doen als de tijd daar is:

 1. Hij zal ze méér weldoen dan vroeger (vs. 11)
 2. Hij zal hen bijeenvergaderen uit alle landen…
 3. … en hen naar hun eigen land brengen (vs. 24)
 4. Hij zal hen reinigen van alle afgoden (vs. 26)
 5. Hij geeft hen een nieuwe Geest en een nieuw hart (vs. 26-27)
 6. Hij maakt hen opnieuw tot Zijn volk (vs. 28)
 7. Hij zal de opbrengst van het land vermeerderen en vrucht geven (vs. 30)

Het land, dat God voor Zijn volk bestemd heeft wordt overigens op zeven manieren genoemd in de Bijbel:

 1. Kanaän (Jozua 14:1)
 2. Het land (Ruth 1:1)
 3. Het land van Israël ( 1 Sam. 13:9)
 4. Het land van Juda (2 Kron. 9:11)
 5. Het land des HEREN (Hosea 9:3)
 6. Het heilige land (Zach. 2:12)
 7. Het land der belofte (Hebr. 11:9)

Als de HERE Zich in de toekomst weer temidden van Zijn volk zal openbaren, zal de uitstorting van Zijn Geest plaatsvinden, hetgeen door Joël in zeven punten wordt uiteengezet (zie hs. 2):

 1. De Geest wordt uitgestort op alle vlees (vs. 28)
 2. uw zonen en dochters zullen profeteren
 3. uw ouden zullen dromen dromen
 4. uw jongelingen zullen gezichten zien
 5. ook dienstknechten en dienstmaagden zullen de Geest ontvangen (vs. 29)
 6. Ik zal wonderen geven in de hemel en op de aarde (vs. 30)
 7. Ieder die de Naam des HEREN aanroept zal behouden worden (vs. 32)

Dit alles ligt vast in het bestemmingsplan van God met Israël. Hij heeft dit volk uitverkoren om Zijn eigen volk te zijn en hen begiftigd met vele beloften en zegeningen. De apostel Paulus geeft in Romeinen 9:4 en 5 in zeven punten weer, wat de grote historische voorrechten van het uitverkoren volk zijn:

 1. hunner is de aanneming tot zonen,
 2. en de heerlijkheid
 3. en de verbonden
 4. en de wetgeving
 5. en de eredienst
 6. en de beloften
 7. hunner zijn de vaderen

Dit alles wordt nog overtroffen door het achtste feit, namelijk: “…uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, Die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.”

Door lijden tot heerlijkheid

Om dit grote heil voor Israël te kunnen verwezenlijken moest de Heiland Zelf het lijden ondergaan. In Hebreeën 2:10 lezen we: “Want het voegde Hem, om wie en door wie alle dingen bestaan, dat Hij, om vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de Leidsman hunner behoudenis door lijden heen zou volmaken.”
De Here Jezus is nedergedaald (zie Filipp. 2:5 e.v.):

 1. Hij heeft het Gode gelijk zijn niet als een roof geacht
 2. Hij heeft Zichzelf ontledigd
 3. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen
 4. Hij is aan de mensen gelijk geworden
 5. Hij is in het uiterlijk van een mens bevonden
 6. Hij heeft Zich (als mens) vernederd
 7. Hij is gehoorzaam geworden tot de dood des kruises

Hij is daarna ook weer ten hemel gevaren:

 1. God heeft Hem uitermate verhoogd
 2. God heeft Hem de Naam boven alle naam geschonken
 3. In Zijn Naam zal alle knie zich buigen
 4. van hen die in de hemel zijn
 5. van hen die op de aarde zijn
 6. van hen die onder de aarde zijn
 7. Alle tong zal belijden, dat Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!

Zo heeft de Here het verlossingswerk tot stand gebracht en heeft zo de weg gebaand tot volmaking. “…en toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden…” (Hebr. 5:9)

Als de ware Hogepriester zet Hij Zijn werk voor Israël in het hemelse Heiligdom voort om ook de Zijnen tot de volmaaktheid te leiden. Hij heeft een volkomen verlossing tot stand gebracht, een volheid. De Hebreeënbrief laat zien, dat Hij de Meerdere is van alles en iedereen. Alles wat tevoren is gezegd en gedaan spreekt op een of andere wijze van de Verlosser. Hij is:

 1. De Erfgenaam van alle dingen
 2. De Leidsman
 3. De Apostel
 4. De Oorzaak van eeuwig heil
 5. De Voorloper
 6. De Hogepriester
 7. De Voleinder

De Hebreeënbrief zegt tenslotte nog, dat Hij

 1. Oorzaak is van eeuwig heil (5:9)
 2. Bevrijdt van eeuwig oordeel (6:3)
 3. In eeuwigheid volmaakt is (7:28)
 4. Een eeuwige verlossing verwierf (9:12)
 5. Zichzelf gegeven heeft door de eeuwige Geest (9:14)
 6. De eeuwige erfenis bewerkt heeft voor de geroepenen (9:15)
 7. Door het bloed van een eeuwig verbond is opgestaan uit de dood (13:20)

Christus is dé Uitverkorene, de Zoon van de levende God, het Middelpunt in Gods plan der eeuwen, het Begin en het Einde. Hem zij alle lof een eer!

Meer artikelen in de serie "Het getal '7'":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'