Het getal '7' - Deel 2

Het getal '7'

Deel 2

Vorige maand was het precies 7 jaar geleden, dat het eerste nummer van AMEN verscheen (maart 1995). Aanleiding om eens aandacht te schenken aan het getal 7, zoals dat in de Bijbel voor komt. Dit getal neemt een overheersende plaats in, zowel aan de ‘oppervlakte’ als in het ‘verborgene’!

Natuur

Is het getal 7 voor de Bijbel kenmerkend, ook in de natuur vinden we dit numerieke stempel veelvuldig terug. Eigenlijk wel logisch, want de Auteur van de Bijbel is de Schepper van hemelen en aarde.
In de vorige aflevering is al gewezen op de zeven kleuren, die samen het licht vormen, terwijl we in de muziek zeven hele noten kennen, met de achtste als begin van een nieuwe toonladder.
Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen, die zich voortdurende vernieuwen. Dit heeft tot gevolg, dat de lichaamsstructuur in de loop van zeven jaren tot in de kleinste onderdelen is veranderd c.q. vernieuwd. Het lichaam wordt zodoende dus elke zeven jaar vernieuwd. Overigens met inbegrip van het verouderingsproces,want uiteindelijk zet de aftakeling van het lichaam door met de dood als eindstation.
Ook wordt wel gezegd, dat het aantal hartslagen van de mens iedere zevende dag iets lager is, terwijl bij bepaalde ziekten de 7e, 14e en 21e dag kritieke dagen zijn.
Een zwangerschap heeft normaal de duur van 40 weken, oftewel 280 dagen, dat is 7 x 40. In de dierenwereld komen we het getal 7 ook tegen, bijvoorbeeld in de draag- en broedtijd. Die periode is voor een muis 21 dagen (3x7), een rat 28 dagen (4x7), een poes 56 dagen (8x7), een hond 63 dagen (9x7), een leeuw 98 dagen (14x7) en een schaap 147 dagen (21x7). De broedtijd voor een kip bedraagt 21 dagen (3x7) en voor een eend 28 dagen (4x7).

In de sterrenhemel komen we het getal 7 ook tegen. ‘Uiteraard’ moeten we eigenlijk zeggen, want zijn de sterren en sterrenbeelden ook niet voortgekomen uit Gods machtige hand? Psalm 19:1 zegt: “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen.”

Wie kent niet de naam ‘Zevengesternte’. De officiële naam is: Pleiaden (vgl. Job 9:9, 38:31,32 en Amos 5:8). 'Sifunsterri' werden zij door de oude Angelsaksiërs genoemd. In Duitstalige landen heeft men het over 'Siebengestirn'. In Japan is de sterrenhoop bekend onder de naam 'Subaru' (D.i. ook de naam van een alliantie van zeven Japanse bedrijven, bekend vanwege het gelijknamige automerk).
In de Septuaginta is ‘pleiaden’ de Griekse vertaling van het Hebreeuwse ‘kiemah’, dat hoop of verzameling betekent.
Het gaat hier om een verzameling sterren in het sterrenbeeld ‘Stier’. Zeven daarvan zijn vernoemd naar zeven vrouwen. De oude Grieken en Romeinen spraken over 'zeven zusters', namelijk: de zeven dochters van Atlas en Pleione. Zij heetten Alcyone, Taygeta, Maia, Merope, Asterope, Electra en Celaeno. Om ze aan de achtervolging door de geweldige jager Orion te onttrekken, werden ze door de goden eerst in duiven veranderd en vervolgens als sterren aan de hemel geplaatst.
De Pleiaden zijn gemakkelijk te vinden doordat zij in april 's avonds boven de westelijke horizon staan, in de richting waar eerder de zon onderging. Tezamen vormen de sterren een soort steelpan. Ze lijken daarmee op een miniatuuruitgave van het sterrenbeeld Grote Beer.

In 1781 ontdekte William Herschel met een telescoop het hemellichaam, dat nu bekend is als de planeet Uranus. Dit is de zevende planeet in het zonnestelsel. Uranus heeft 84 jaar (12x7) nodig om zijn omloop om de zon te voltooien. Daarbij brengt de planeet 7 jaren door in elk van de 12 tekens van de Dierenriem.

Tenslotte veel dichter bij huis: de omloop van de maan kent vier fasen. We kennen ‘nieuwe maan’ (het begin van een cyclus), ‘eerste kwartier’ (7 dagen later), ‘volle maan’ (weer 7 dagen later) en ‘laatste kwartier’ (weer 7 dagen later), tot een volgende ‘nieuwe maan’. Deze cyclus duurt telkens 28 dagen (4x7).

Structuur van de Bijbel

Israëlische geleerden hebben enige tijd geleden vastgesteld, dat de Pentateuch (de eerste 5 boeken) een wiskundige opbouw heeft. Zij stelden het vast, want de mathematische structuur was al veel eerder ontdekt, met name door de uit Rusland afkomstige wetenschapper Dr. Ivan Panin (1855-1942), die o.a. wiskunde doceerde aan de Harvard University in de USA.
Met behulp van geavanceerde computerprogramma’s werd de tekst van de Bijbel onderzocht. Hun bevindingen waren verbazingwekkend en uitermate schokkend voor ieder, die de Goddelijke afkomst van de Schrift ontkent. Er blijkt een getallenstructuur aan de tekst ten grondslag te liggen, die aantoont, dat de Bijbel onmogelijk een ‘menselijk’ Boek kan zijn. Die structuur is zo opmerkelijk, mysterieus, consequent en van een zo grote precisie, dat het alleen maar door een veel hogere intelligentie dan van de mens tot stand gebracht kan zijn.

Men ontdekte ook, dat het getal 7 in die wonderlijke structuur een allesoverheersende rol speelt, zowel in de tekst zelf, alsook in het ‘verborgene’, dat wil zeggen: de manier waarop het Woord is samengesteld en opgebouwd. Dit geeft de woorden van Psalm 12:6 een bijzondere diepte: “De woorden des HEREN zijn zuivere woorden, gedegen zilver, in een smeltoven in de aarde zevenvoudig gelouterd.”

Structuur (vervolg)

We zagen vorige keer al dat het eerste vers in de Bijbel uit 7 woorden bestaat: Bereshit bara Elohim eth ha’sjamaim w’eth ha’aretz. (Gen. 1:1 vernederlandst) Men gaat in het onderzoek altijd uit van de oorspronkelijke – in dit geval Hebreeuwse – tekst. Daarbij vallen nog meer bijzonderheden op:

 • Het aantal letters in deze 7 woorden is precies 28 (4x7)
 • De eerste drie van deze 7 woorden bevatten onderwerp en gezegde en bestaan uit 14 letters (2x7).
 • De laatste vier woorden bevatten het lijdend voorwerp en het aantal letters is ook hier: 14 (2x7)
 • Het lijdend voorwerp bestaat uit twee delen: hemel en aarde. Het aantal letters in het 1e deel is gelijk aan die van het tweede deel: 7.
 • Het kortste woord staat in het midden van het vers. Het aantal letters van dit woord + het woord links ervan is: 7.
 • Hetzelfde geldt voor het middelste woord + het woord rechts ervan!

Deze, en nog vele andere voorbeelden, zijn te noemen om aan te tonen, dat 7 het ‘grondgetal’ van de Bijbel is.

Het eerste gedeelte van het Nieuwe Testament laat eveneens een wonderlijker structuur en samenhang zien, waarin het getal 7 dominant aanwezig is. In Mattheus 1 vinden we het geslachtsregister van de Here Jezus. Deze stamboom bestaat uit twee hoofddelen:
1) Vers 1-11
2) Vers 12-17

Van het eerste deel noemen we een aantal numerieke kenmerken in de structuur van de tekst:

 • Het aantal verschillende woorden, dat gebruikt wordt in dit gedeelte is 49 (7x7)
 • Het aantal letters in deze 49 woorden bedraagt 266 (38x7)
 • Van deze 266 letters is het aantal klinkers 140 (20x7) en het aantal medeklinkers 126 (18x7)
 • Van die 49 woorden is het aantal, dat met een klinker begint precies 28 (4x7); de rest begint met een medeklinker: 21 (3x7)
 • De 49 woorden bevatten 42 (6x7) zelfstandige naamwoorden; blijft over: 7
 • In het eerste deel vinden we 35 (5x7) eigennamen
 • Van de 35 eigennamen is het aantal mannelijke namen 28 (4x7)
 • Er wordt één stad genoemd: Babylon, bestaande uit 7 letters
 • Van de 49 woorden is het aantal dat slechts in één vorm voorkomt: 42 (6x7)

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden. Ook in het 2e deel zijn vele van dergelijke ‘zeven-kenmerken’ te noemen.

Zo ontdekken we bij nader onderzoek in de hele (grond)tekst van de Bijbel wonderlijke verbanden en een opmerkelijke vormgeving van het Woord.

We geven daarvan nog een paar willekeurige voorbeelden:

 • Het aantal schrijvers van het Oude Testament, dat in de Bijbel genoemd wordt is 21 (3x7)
 • Van die 21 worden er in het Nieuwe Testament 7 als schrijver genoemd: Mozes, David, Jesaja, Jeremia, Daniël, Hosea en Joël
 • In het Nieuwe Testament vinden we 21 (3x7) brieven, waarvan er 14 (2x7) door de apostel Paulus geschreven zijn1
 • De naam die het meest voorkomt in het Oude Testament is die van David: 1134 keer (162x7)
 • De naam van Mozes treffen we 847 (121x7) keer aan
 • De uitdrukking “De HERE zeide tot Mozes” komt 42 (6x7) keer voor; 21 (3x7) keer in het deel vóór de uittocht (de eerste 12 hoofdstukken) en 21 keer in het gedeelte na de uittocht
 • In de Pentateuch komt de Naam van God – JaHWeH – 1820 keer voor, d.i. 26 x 70
 • ‘El Shaddai’ = God, de Almachtige, komt 7 keer in de Bijbel voor
 • Het woord ‘halleluja’ komt 28 (4x7) keer voor in de Bijbel en het woord ‘hosanna’ 7 keer
 • De ‘HERE der heerscharen’ vinden we 287 (41x7) keer, ‘melk’ 49 (7x7), ‘Aäron’448 (64x7), ‘gij zult uw naaste liefhebben als uzelf’ 7 keer
 • ‘Izak’ komt 98 (14x7) keer voor in de Pentateuch, 14 (2x7) keer in de rest van het Oude Testament, in het Nieuwe Testament 7 keer in Lukas en Handelingen en 7 keer in de brieven van Paulus; totaal dus 126 (18x7) keer

En zo zouden we nog bladzijden lang kunnen doorgaan! Het is onvoorstelbaar hoe duidelijk de Here God Zijn stempel heeft gedrukt op de Bijbel. Sommigen doen dit af als toevalligheden, maar volgens de wet op de kansberekening is de kans dat bovengenoemde (en vele andere) combinaties met het getal zeven of een veelvoud daarvan loopt in de kwadriljoenen en nog meer. Dat zijn cijfers met 18 nullen en meer.
Als we bedenken dat aan de totstandkoming van de Bijbel 40 schrijvers hebben meegewerkt, in een periode van zo’n 1600 jaar, dan moge duidelijk zijn, dat zij dit slechts konden volbrengen door Goddelijke inspiratie. En dat is ook wat de Bijbel zelf zegt: “Al de Schrift is van God ingegeven…” (2 Tim. 3:16).
Dat maakt de Bijbel een uniek Boek. Het enige Boek van God!
Er is geen ander letterkundig werk te vinden in de hele wereld, dat deze opmerkelijke numerieke kenmerken bevat, noch onder de Apocriefen, noch onder de klassieke werken uit de oudheid, noch onder andere godsdienstige boeken.
Wie eerlijk is kan ook op grond van deze bevindingen slechts tot één conclusie komen: de Bijbel is het Woord van de levende God, het Woord der waarheid!

Voetnoot

 1. Hierbij rekenen we ook de Hebreeën-brief

Meer artikelen in de serie "Het getal '7'":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'