Climate Change en Gods plan

Climate Change en Gods plan

Zomaar een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Geschreven door T. Bakker, SGP-raadslid in de Friese gemeente Dantumadiel. Titel: ‘Klimaatalarmist rekent niet met Gods onderhouding van de schepping’ (bron: RD 19 juni 2017).

Dit hoor/lees je niet zo vaak als het gaat over klimaat.
Eerder sprak men veel over ‘global warming’ (wereldwijde opwarming), tegenwoordig heet het: ‘climate change’ (klimaatverandering). Dat is een term die wat breder gaat dan de vermeende opwarming alleen. Het lijkt op een soort religie. Een strijd tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’. De gelovigen weten het allemaal zeker. Het is vijf voor twaalf, het voortbestaan van de aarde is in gevaar, wetenschappelijke rapporten te over, CO2 gehalte wordt kritiek, et cetera. Wie dat geloof betwijfelt of tegenspreekt, wordt onmiddellijk afgestraft en neergezet als populist, door sommigen zelfs als fascist! Wie niet met de gelovige is, die is tegen hem, zeg maar.
Dat het klimaat door de tijden heen verandert, zal niemand tegenspreken. De vraag is of de mens(heid) daar iets tegen kan of moet doen. Volgens de klimaatalarmisten wel, want de mens is volgens hen de schuld van al die ellende, terwijl er ook wetenschappelijke rapporten zijn die dat zonder meer tegenspreken.
Onlangs kwam klimatoloog Prof. Dr. Richard Lindzen (foto) van het MIT (Massachusetts Institute of Technology, gelieerd aan Harvard University) in het nieuws door zijn opmerking “dat de bewijzen rondom de CO2-verhalen en de opwarming van de aarde regelrecht vals zijn…” Volgens deze hoogleraar is de hele wetenschap rondom die opwarming gebaseerd op ‘pure propaganda’… “ (Lees hier het hele verhaal).
Maar dergelijke geluiden worden tot nu toe nauwelijks gehoord. Op klimaatconferenties verschijnen alleen maar ‘gelovigen’ en hun boodschap wordt via de media wereldwijd verspreid. Zodoende lijkt het alsof iedereen het eens is en hun ‘feiten’ de waarheid zijn.

Parijs
Toen het akkoord van Parijs in april 2016 gesloten werd – live uitgezonden – werd er gejuicht en vloeiden er tranen van vreugde.
De inkt was nauwelijks opgedroogd of het belangrijkste land op aarde, onder aanvoering van president Trump, is eruit gestapt. Reden? Kort gezegd: het akkoord kost alleen maar geld en levert nauwelijks iets op. Trump is een 'ongelovige' en heeft dat tijdens zijn verkiezingscampagne al duidelijk gezegd. Het nieuws is wereldwijd met afschuw en ongeloof ontvangen.

Desondanks zijn er ook andere geluiden. Zo vond Elseviers Weekblad: “Opzeggen klimaatverdrag is best verstandig besluit” Waarom? Omdat het inderdaad bakken met geld kost en de facto nauwelijks iets oplevert: “Zoals het Copenhagen Consensus Center van de slimme Deen Bjorn Lomborg aantoonde op basis van cijfers van de Verenigde Naties zelf, levert Parijs in 2100 een afkoeling van 0,05 graad Celsius op. Welnu, als je 0,05 afrondt dan kom je op een dikke nul terecht.” (Bron: elsevier.nl – 1 juni 2017).

Parlement
Het akkoord moe(s)t overigens nog wel geratificeerd worden in de nationale parlementen. In Nederland hebben de Eerste en Tweede Kamer inmiddels ingestemd met ratificatie (goedkeuring). Met grote meerderheid, ook de gristelijken waren voor en alleen de PVV stemde tegen.
Nieuwbakken senator Dannij van der Sluijs hield in de Eerste Kamer zijn maiden-speech en had zich grondig verdiept in de materie. Hij stelde staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, de vraag: “Hoeveel schiet de wereld op met het energieakkoord van 90 miljard als de stap van 16% naar 25% duurzame energie 0,000045°C (45 miljoenste graad) minder opwarming betekent, zoals het kabinet bekendmaakte?”
Over het aandeel van de mens: “In het meest alarmerende geval bedraagt het door de mens geproduceerde deel van CO2 in de atmosfeer dus 0,016%. Die 0,016% gaat de wereld nu via Parijs keihard aanpakken. Het IPCC gaat er immers van uit dat uitsluitend, of bijna uitsluitend, de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.”
En daarom nog een vraag voor Dijksma: “Klopt het dat het energieakkoord volgens eigen cijfers van de staatssecretaris het lieve sommetje van 37,7 miljard subsidie kost tot 2020 voor 1,43% extra duurzame energie?”
Opmerkelijk is het slot van zijn betoog: “Of zullen we het beestje bij de naam noemen, zoals verschillende IPCC’ers intussen ook gewoon doen? Het is gewoon een ordinaire herverdeling van welvaart. 100 miljard dollar per jaar gaat van de ontwikkelde wereld naar de derde wereld. China betaalt niets. Rusland betaalt niets. India betaalt niets. Saudi-Arabië betaalt niets. Nee, de Nederlandse belastingbetaler, die betaalt.” Bekijk de hele speech (20 min.) hier. 

Het genoemde IPCC (klimaatpanel van de VN) zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken. Inmiddels is wel gebleken dat hun rapportage gekleurd is en vooral dient als voer voor de gelovigen en de media. 
En ja, af en toe springt er een kikker uit de kruiwagen en is er iemand binnen het IPCC die gewoon zeggen waar het op staat! In 2010 zei Dr. Ottmar Endenhofer: “De facto herverdelen wij (UN-IPCC) de welvaart in de wereld via klimaatbeleid … Men moet niet de illusie hebben dat internationaal klimaatbeleid milieubeleid is. Dit heeft vrijwel niets meer te maken met mileubeleid …” 
Het gaat dus bij dit wereldprobleem kennelijk ook weer over geld en macht. En dat maakt het zo wrang. Wie moeten al die (vaak overbodige) miljarden ophoesten? Overwegend de gewone burgers via belastinggelden en prijzen van nieuwe (groene) artikelen.

Twee dagen later werd SGP-er Bakker in dezelfde krant min of meer teruggefloten door de directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Tja, wat moet je ook. De SGP had immers ook voor het Parijsakkoord gestemd. En ja, natuurlijk heeft de mens een verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor z’n omgeving, ook wat betreft natuur en milieu. Maar de vraag is of het IPCC en het peperdure akkoord van Parijs de mensheid verder helpen. Sommigen zien de bui al (weer) hangen: ‘de rijken worden rijker en de armen worden armer’. We zullen zien wat het wordt.
Maar hoe dan ook, raadslid Bakker heeft wel een punt. Want los van alle voors en tegens: Is de aarde en het voortbestaan van de mensheid echt afhankelijk van menselijk handelen en in (levens)gevaar? Nee, zegt Bakker, want “in Genesis 8 belooft de Heere aan Noach dat zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht niet zullen ophouden.”
Bovendien, we hebben het al vaker geschreven, God heeft een plan met de wereld, met de aarde en haar bewoners. De profeten zijn daar duidelijk over. Er ligt nog een gouden toekomst in het verschiet! En gelet op Openbaring 20 bestaat de wereld in ieder geval nog minstens 1000 jaar! 

Meer:

'Klimaatverandering is een religie' - AD

'Klimaatverandering en CO2' (Eng.) van Princeton wetenschapper William Happer.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'