Climate Change en Gods plan

Climate Change en Gods plan

Zomaar een artikel in het Reformatorisch Dagblad. Geschreven door T. Bakker, SGP-raadslid in de Friese gemeente Dantumadiel. Titel: ‘Klimaatalarmist rekent niet met Gods onderhouding van de schepping’ (bron: RD 19 juni 2017).

Dit hoor/lees je niet zo vaak als het gaat over klimaat.
Eerder sprak men veel over ‘global warming’ (wereldwijde opwarming), tegenwoordig heet het: ‘climate change’ (klimaatverandering). Dat is een term die wat breder gaat dan de vermeende opwarming alleen. Het lijkt op een soort religie. Een strijd tussen ‘gelovigen’ en ‘ongelovigen’. De gelovigen weten het allemaal zeker. Het is vijf voor twaalf, het voortbestaan van de aarde is in gevaar, wetenschappelijke rapporten te over, CO2 gehalte wordt kritiek, et cetera. Wie dat geloof betwijfelt of tegenspreekt, wordt onmiddellijk afgestraft en neergezet als populist, door sommigen zelfs als fascist! Wie niet met de gelovige is, die is tegen hem, zeg maar.
Dat het klimaat door de tijden heen verandert, zal niemand tegenspreken. De vraag is of de mens(heid) daar iets tegen kan of moet doen. Volgens de klimaatalarmisten wel, want de mens is volgens hen de schuld van al die ellende, terwijl er ook wetenschappelijke rapporten zijn die dat zonder meer tegenspreken.
Onlangs kwam klimatoloog Prof. Dr. Richard Lindzen (foto) van het MIT (Massachusetts Institute of Technology, gelieerd aan Harvard University) in het nieuws door zijn opmerking “dat de bewijzen rondom de CO2-verhalen en de opwarming van de aarde regelrecht vals zijn…” Volgens deze hoogleraar is de hele wetenschap rondom die opwarming gebaseerd op ‘pure propaganda’… “ (Lees hier het hele verhaal).
Maar dergelijke geluiden worden tot nu toe nauwelijks gehoord. Op klimaatconferenties verschijnen alleen maar ‘gelovigen’ en hun boodschap wordt via de media wereldwijd verspreid. Zodoende lijkt het alsof iedereen het eens is en hun ‘feiten’ de waarheid zijn.

Parijs
Toen het akkoord van Parijs in april 2016 gesloten werd – live uitgezonden – werd er gejuicht en vloeiden er tranen van vreugde.
De inkt was nauwelijks opgedroogd of het belangrijkste land op aarde, onder aanvoering van president Trump, is eruit gestapt. Reden? Kort gezegd: het akkoord kost alleen maar geld en levert nauwelijks iets op. Trump is een 'ongelovige' en heeft dat tijdens zijn verkiezingscampagne al duidelijk gezegd. Het nieuws is wereldwijd met afschuw en ongeloof ontvangen.

Desondanks zijn er ook andere geluiden. Zo vond Elseviers Weekblad: “Opzeggen klimaatverdrag is best verstandig besluit” Waarom? Omdat het inderdaad bakken met geld kost en de facto nauwelijks iets oplevert: “Zoals het Copenhagen Consensus Center van de slimme Deen Bjorn Lomborg aantoonde op basis van cijfers van de Verenigde Naties zelf, levert Parijs in 2100 een afkoeling van 0,05 graad Celsius op. Welnu, als je 0,05 afrondt dan kom je op een dikke nul terecht.” (Bron: elsevier.nl – 1 juni 2017).

Parlement
Het akkoord moe(s)t overigens nog wel geratificeerd worden in de nationale parlementen. In Nederland hebben de Eerste en Tweede Kamer inmiddels ingestemd met ratificatie (goedkeuring). Met grote meerderheid, ook de gristelijken waren voor en alleen de PVV stemde tegen.
Nieuwbakken senator Dannij van der Sluijs hield in de Eerste Kamer zijn maiden-speech en had zich grondig verdiept in de materie. Hij stelde staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, de vraag: “Hoeveel schiet de wereld op met het energieakkoord van 90 miljard als de stap van 16% naar 25% duurzame energie 0,000045°C (45 miljoenste graad) minder opwarming betekent, zoals het kabinet bekendmaakte?”
Over het aandeel van de mens: “In het meest alarmerende geval bedraagt het door de mens geproduceerde deel van CO2 in de atmosfeer dus 0,016%. Die 0,016% gaat de wereld nu via Parijs keihard aanpakken. Het IPCC gaat er immers van uit dat uitsluitend, of bijna uitsluitend, de mens verantwoordelijk is voor de opwarming van de aarde.”
En daarom nog een vraag voor Dijksma: “Klopt het dat het energieakkoord volgens eigen cijfers van de staatssecretaris het lieve sommetje van 37,7 miljard subsidie kost tot 2020 voor 1,43% extra duurzame energie?”
Opmerkelijk is het slot van zijn betoog: “Of zullen we het beestje bij de naam noemen, zoals verschillende IPCC’ers intussen ook gewoon doen? Het is gewoon een ordinaire herverdeling van welvaart. 100 miljard dollar per jaar gaat van de ontwikkelde wereld naar de derde wereld. China betaalt niets. Rusland betaalt niets. India betaalt niets. Saudi-Arabië betaalt niets. Nee, de Nederlandse belastingbetaler, die betaalt.” Bekijk de hele speech (20 min.) hier. 

Het genoemde IPCC (klimaatpanel van de VN) zorgt ervoor dat beleidsmakers steeds over de meest relevante en actuele informatie uit het wetenschappelijke onderzoek rondom klimaatverandering kunnen beschikken. Inmiddels is wel gebleken dat hun rapportage gekleurd is en vooral dient als voer voor de gelovigen en de media. 
En ja, af en toe springt er een kikker uit de kruiwagen en is er iemand binnen het IPCC die gewoon zeggen waar het op staat! In 2010 zei Dr. Ottmar Endenhofer: “De facto herverdelen wij (UN-IPCC) de welvaart in de wereld via klimaatbeleid … Men moet niet de illusie hebben dat internationaal klimaatbeleid milieubeleid is. Dit heeft vrijwel niets meer te maken met mileubeleid …” 
Het gaat dus bij dit wereldprobleem kennelijk ook weer over geld en macht. En dat maakt het zo wrang. Wie moeten al die (vaak overbodige) miljarden ophoesten? Overwegend de gewone burgers via belastinggelden en prijzen van nieuwe (groene) artikelen.

Twee dagen later werd SGP-er Bakker in dezelfde krant min of meer teruggefloten door de directeur van het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP. Tja, wat moet je ook. De SGP had immers ook voor het Parijsakkoord gestemd. En ja, natuurlijk heeft de mens een verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor z’n omgeving, ook wat betreft natuur en milieu. Maar de vraag is of het IPCC en het peperdure akkoord van Parijs de mensheid verder helpen. Sommigen zien de bui al (weer) hangen: ‘de rijken worden rijker en de armen worden armer’. We zullen zien wat het wordt.
Maar hoe dan ook, raadslid Bakker heeft wel een punt. Want los van alle voors en tegens: Is de aarde en het voortbestaan van de mensheid echt afhankelijk van menselijk handelen en in (levens)gevaar? Nee, zegt Bakker, want “in Genesis 8 belooft de Heere aan Noach dat zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter en dag en nacht niet zullen ophouden.”
Bovendien, we hebben het al vaker geschreven, God heeft een plan met de wereld, met de aarde en haar bewoners. De profeten zijn daar duidelijk over. Er ligt nog een gouden toekomst in het verschiet! En gelet op Openbaring 20 bestaat de wereld in ieder geval nog minstens 1000 jaar! 

Meer:

'Klimaatverandering is een religie' - AD

'Klimaatverandering en CO2' (Eng.) van Princeton wetenschapper William Happer.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'