Amerikanen in de ban van Jade Helm 15

Amerikanen in de ban van Jade Helm 15

Wellicht zegt het u niks, Jade Helm, maar in Amerika maken talloze mensen zich zorgen. Wat is het geval? Het Pentagon, het Amerikaans ministerie van Defensie, heeft uitdrukkelijk gezegd dat er niets aan de hand is, maar toch bereidt de staat Texas, acteur Chuck Norris en gouverneur Abbott voorop, zich voor op een invasie door Amerikaanse troepen. President Obama wil volgens verontruste Texanen deze zomer een soort staatsgreep plegen, en burgers hun wapens afnemen.

Oefening
Jade Helm 15 is een grootscheepse militaire oefening, die tussen 15 juli en 15 september gehouden wordt in Texas en nog 8 andere staten in de VS. 

De militairen zullen in verschillende hoedanigheden verschijnen, sommigen in uniform maar anderen ook in burger, zoals tijdens geheime operaties. Ze zullen actief zijn op publiek terrein en ook op privégrond.

De bange vermoedens van Chuck Norris en anderen komt hierop neer: de Special Forces vormen de voorpost bij een machtsgreep van president Obama, die in grote delen van het land de staat van beleg zal afkondigen, de wapens van burgers zal laten confisqueren.
Twee Republikeinse presidentskandidaten, Ted Cruz, zelf afkomstig uit Texas, en Rand Paul hebben gezegd dat ze de maneuvers met bijzondere aandacht zullen volgen. Ook de eind vorig jaar verkozen Republikeinse gouverneur van Texas, Greg Abbott, bemoeit zich inmiddels met de affaire. Abbott heeft weinig vertrouwen in de federale machthebbers in Washington. Zo heeft hij een wet getekend, waarmee Texas z’n goudvoorraad kan terughalen om het zelf op te slaan. Ook zei hij de ‘oefening’ nauwlettend te zullen volgen en heeft zijn eigen troepen, de National Guard van Texas, alvast de opdracht gegeven om de manoeuvres "in de gaten te houden".

Martial Law
Maar waarom is dit zo bedreigend? Dit heeft allemaal te maken met wat er in de afgelopen jaren onder het regime van Obama is gebeurd. Wetten zijn in het nadeel van het Amerikaanse volk veranderd en menselijke rechten zijn letterlijk en figuurlijk verdwenen! Daarom zijn miljoenen Amerikanen momenteel bezig met het opslaan van voedsel, inkoop van wapens, bouwen van bunkers en volgen trainingen om te overleven zonder electriciteit en wetten. Velen vrezen dat de regering op enig moment de Martial Law (staat van beleg) afkondigt.
Die staat van beleg is een landelijke of regionale noodtoestand waarin normale wetgeving tijdelijk niet meer van toepassing is. Een overheid kan dan ‘slagvaardig handelen’, zonder eerst toestemming te moeten vragen in het parlement e.d. Op zich kan dit handig zijn, bijvoorbeeld in echte noodsituaties zoals natuurrampen, oorlog, etc.
Maar… de president kan naar aanleiding van een bepaalde (desnoods in scene gezette) gebeurtenis met één pennenstreek zo’n Martial Law in werking doen treden en daarmee de bevolking zijn wil opleggen. En dat is waar veel Amerikanen bang voor zijn. Overheidsinstanties zeggen voortdurend dat niemand zich zorgen hoeft te maken, ook niet over deze grootse oefening Jade Helm. Maar voor velen is dat loze taal, getuige alle zorgen die op internet worden gedeeld (zie hier, hier, hier, hier en hier).

FEMA
Eén van de dingen die volgens deze bezorgde Amerikanen alarmerend zijn, is de inrichting van de zgn. FEMA-kampen. De Federal Emergency Management Agency is een machtig agentschap van het Department of Homeland Security (DHS), dat bedoeld is om in actie te komen in crisissituaties, zoals het officieel heet. Op Wikipedia lees je er dit over: “De doelstelling van de FEMA is het coördineren van de acties na een ramp die plaats gevonden heeft binnen de VS en waarvoor de lokale autoriteiten niet over de benodigde capaciteiten beschikken.
De gouverneur van de getroffen staat moet in een voorkomend geval de noodtoestand uitroepen en formeel aan de president verzoeken om assistentie van de federale regering. In de wandelgangen wordt deze organisatie ook wel de schaduwregering van de V.S. genoemd.
Eén van de belangrijkste taken van de FEMA ter plaatse is logistieke ondersteuning. Ook is de FEMA verantwoordelijk voor het verdelen van door de regering beschikbaar gestelde fondsen voor hulp en herstel voor zowel burgers als bedrijven. De FEMA laat op haar kosten ook lokaal personeel trainen in de VS en haar territorium.
In het kader van eventuele rampen of andere onvoorzienigheden heeft de FEMA de laatste jaren meer dan 800 kampen laten bouwen om burgers in op te vangen.” Niets aan de hand zou je zeggen.

In Amerika echter zijn er velen die deze club, waar miljarden mee gemoeid zijn, eerder als een bedreiging zien voor de gewone burgerij dan een zorginstantie. De organisatie is eertijds opgericht niet volgens de ‘normale’ procedure via het congres, maar door een Executive Order (nr. 12148) van de president. Weinig democratisch dus.
Deze angst is, volgens de info die daarover op internet te vinden is, het gevolg van een optelsom van alles wat er in en vanuit overheidskringen gedaan is. Reden waarom deze kampen, die in sommige gevallen meer dan 100.000 mensen kunnen herbergen, door velen niet (meer) gezien worden als opvangcentra, maar gevangenissen, sommigen spreken zelfs over moderne concentratiekampen.
Hier een aantal zaken waarover mensen zich zorgen maken:

  • In 2011 kreeg het bedrijf Halliburton opdracht om de FEMA-kampen te ‘activeren’. Zo’n 800 kampen zijn verspreid over een groot deel van de VS (merendeels in de ‘Jade Helm’-staten), een paar in Alaska, Canada, Honolulu en Puerto Rico. Ook het bekende Guantanamo Bay wordt door sommigen als zo’n kamp beschouwd.
  • In hetzelfde jaar is een wetsvoorstel aangenomen (National Defense Authorization Act’ #S.1867), waardoor de staat haar burgers kan oppakken om hen, ‘wereldwijd, onbeperkt vast te zetten, zonder enige vorm van beschuldiging of proces’.
  • Er zou een lijst bestaan met de namen van miljoenen burgers die als ‘bedreigend’ of ‘staatsgevaarlijk’ worden betiteld, mede tot stand gekomen door het (afluister)werk van de inmiddels bekende NSA. Daartoe zouden zelfs rode, blauwe en gele tekens geplaatst zijn op trottoirs bij huizen en /of op hun postbussen.
  • In 2012 heeft de DHS orders geplaatst om 1,2 miljard kogels in te slaan. Deze munitie zou gebruikt moeten worden voor oefeningen.
  • In 2013 werd een video ‘gelekt’ van een MP (Military Police) in Arizona, waar agenten ingelicht werden over een nieuwe commandostructuur en ze voortaan onder bevel van FEMA en DHS zouden staan. Ook ging het over opschorting van de grondwet (Martial Law) en de ontwapening van burgers. Legerleiders die hier niet aan willen meewerken worden volgens ex-Navy SEAL Ben Smith disciplinair gestraft of zelfs ontslagen.
  • In een uitzending van NBC zegt Obama dat mensen gevangen genomen kunnen worden voor (mis)daden die ze misschien in de toekomst zouden gaan doen (‘prolonged detention’). Daarvoor zouden de FEMA-kampen kunnen dienen.
  • En militair deed bij Fox News verslag van legerbijeenkomst waarin o.a. christenen en leden van de Tea Party als bedreiging voor de natie worden gezien.
  • Video’s zijn te zijn van opslag van miljoenen (kunststof) doodskisten FOTO, aanschaf van guillotines, transport van talloze (leger)voertuigen, FEMA-treinen, enzovoort.

De website Stevequayle.com (klik onder Q Topics op The Archive en vul bij Link Text in: 'Jade Helm').houdt per dag bij wat voor zin en onzin er over Jade Helm15 tevoorschijn komt. Zie verder hier en hier, en een video over een kamp in Arizona.

September
Vooral na ‘Nine Eleven’ in 2001 is de maand september elk jaar weer aanleiding tot speculaties op internet.
Traditioneel is september een roerige maand als het gaat om de financiële markten. Dit jaar zal dat -volgens kenners- opnieuw zo zijn en misschien wel op een overtreffende wijze. Het financiële (schulden)systeem staat volgens hen op instorten. Eén van hen, investor David Morgan, suggereert op usawatchdog.com dat dit in september 2015 zal gebeuren.

Maar… er is meer. De septembercrash heeft zelfs een link met de Bijbel. In 2012 schreef de Messiaanse Joodse pastor Jonathan Cahn het boek The Harbinger (De voorbode), waarin hij grote gebeurtenissen koppelt aan de ‘shemitah’, het zevende jaar, het sabbatsjaar, waarover in de wetgeving van Mozes wordt gesproken. We bevinden ons nu weer in zo’n ‘shemitahjaar’ die begon in september 2014 en eindigt in september 2015. Dit is ook de maand van de laatste feest- en gedenktijden op de kalender van Leviticus 23 met de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest.
Cahn verbindt de shemitah met belangrijke gebeurtenissen. In september 2001 was er dus 9/11 en daaropvolgend een val van de beurs. Op 29 september 2008, zeven jaar later, idem dito. De Dow Jones beleefde z’n grootste eendaagse val van 777 punten. Het is ook het begin van de crisisjaren waarin we nog steeds zitten. Niet dat Cahn voor dit jaar opnieuw een ramp voorspelt, maar hij zegt er wel ernstig rekening mee te houden.
Komt nog bij dat er eind september weer een ‘bloedrode maan’ zal zijn, een totale maansverduistering. Voor velen ook weer aanleiding om ‘iets groots’ te verwachten.
En… op 24 september zal paus Franciscus het Amerikaanse congres toespreken. Laat dat nou ook net de datum zijn, waarop in talloze video’s en websites de inslag van een komeet op aarde wordt voorspeld, hetgeen tot een wereldwijde catastrofe zal leiden.
Commentaar van de NASA: "Voor zover wij kunnen zien, komen er geen levensbedreigende asteroïden op de aarde af. En dat blijft de komende honderden jaren wel zo."

Wel, eind september weten we het. Was Jade Helm15 een ‘gewone’ oefening of niet? Lopen de beurzen nog steeds op hun tenen? Staat het ‘systeem’ nog fier overeind? Bestaat deze aarde eigenlijk nog wel?
Die laatste vraag kunnen we nu alvast beantwoorden: Ja, in ieder geval nog 1000 jaar! En dat weten we heel zeker, want de Bijbel zegt het. En zelfs als deze aarde na die tijd verdwijnt, zullen er nieuwe hemelen en een nieuwe aarde komen. Niets of niemand kan de Heere God verhinderen Zijn plannen te volvoeren en dat geeft de gelovige alleen maar rust en vrede in het hart!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'