Bijbel & wetenschap - Deel 2

Bijbel & wetenschap

Deel 2

De Bijbel en de wetenschap staan dikwijls op gespannen voet met elkaar. Het Woord van God is te allen tijde betrouwbaar, maar hoe zit dat met de wetenschap?

In de zes nummers van de vorige jaargang hebben we uitgebreid stilgestaan bij het bijbelse wereldbeeld versus het seculiere. Daarin kwam duidelijk naar voren, dat het beeld dat de aarde een zwevende planeet is, die om de zon heen draait, volstrekt vreemd is aan wat Gods Woord daarover zegt. Volgens de Bijbel is het andersom: de aarde beweegt niet en zon, maan en sterren leggen een (door God!) vastgestelde baan af in het hemelrond.

In deze jaargang willen we hierop aansluiten en aandacht besteden aan de controverse tussen Bijbel en wetenschap als het gaat om ontstaan en bestaan van hemelen en aarde. Op voorhand moet gezegd worden, dat we hierbij uit gaan van de overtuiging, dat de Bijbel het Woord van God is, voor gelovigen dus de absolute autoriteit! Zaken die o.a. aan de orde komen in deze serie zijn: Geloof en wetenschap, de kennis van de mens, de rol van de duivel, beweringen en bewijzen, en zo meer.

Dwaasheid

In het vorige artikel hebben we gezien, dat de mens zonder God wandelt “…overeenkomstig de loop dezer wereld” (Lett. de aioon dezer kosmos) en “overeenkomstig de overste van de macht der lucht”, dat is de satan, de “god dezer eeuw” (2 Kor. 4:4). Zijn denken (en daaruit voortvloeiend zijn handelen) is dus niet gebaseerd op de waarheid van God (en Zijn Woord), maar op dat van zijn eigen hart en de leugen van satan!
Het moge duidelijk zijn, dat dit ook geldt voor wetenschappers, die God niet (willen) kennen en Zijn Woord niet als de volle waarheid (willen) aannemen.

De Bijbel zegt van de mensen die God niet (willen) kennen:
1. hun overleggingen zijn ijdel geworden
2. zij wandelen in de ijdelheid van hun denken
3. het is duister geworden in hun hart/verstand
4. zij zijn vervreemd van het leven Gods om de onwetendheid/verharding
5. zij hebben zich overgegeven aan de leugen(aar), satan, die hen misleidt!

De mens(heid) heeft zich van God afgekeerd, hetgeen geleid heeft tot dwaasheid! In de Bijbel wordt regelmatig gesproken over de vermeende wijsheid van mensen, die in Bijbels licht gewoon dwaasheid genoemd wordt. “Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden, zegt Romeinen 1:22. En de mens heeft zich ontwikkeld in die ´dwaasheid´.

Een paar teksten over dwaasheid:
* Psalm 92:6 en 7 “Hoe groot zijn uw werken, o HERE; zeer diep zijn uw gedachten. Een redeloos mens verstaat het niet, en een dwaas begrijpt dit niet…”
b Voor de dwaasheid der mensen zijn voornamelijk twee oorzaken aan te wijzen:
1) Men erkent God niet als de Schepper, en dus als hoogste Autoriteit
2) Men erkent de Bijbel niet als het onfeilbare Goddelijke Woord
De werken van God en Zijn gedachten worden in Zijn Woord bekendgemaakt c.q. ontvouwd. En de psalmist zegt: “Groot zijn de werken des HEREN, na te speuren door allen die er behagen in hebben” (Ps. 111:2). Wie er behagen in heeft Gods werken na te speuren, is daarvoor aangewezen op de Bijbel als bron van informatie. Daarom zegt Paulus ook in Romeinen 12:2 dat een (gelovige) mens hervormd moet worden door de vernieuwing van zijn denken. Dit is nodig omdat de mens gewoonlijk opgroeit in het denken van deze wereld en dat is lang niet altijd in overeenstemming met Gods Woord.

* Spreuken 19:3 “Des mensen eigen dwaasheid verderft zijn weg, en dan is zijn hart gramstorig op de HERE.” Deze houding komen we regelmatig tegen. Hoe vaak krijgt God niet de schuld van het onbekwame handelen van de mens(en).

* Prediker 10:2 “De geest van de wijze richt zich naar rechts, maar de geest van de dwaas naar links.
De Statenvertaling geeft het beter weer: “Het hart des wijzen is tot zijn rechter hand, maar het hart eens zots is tot zijn linkerhand.” De rechterhand is een bekende uitdrukking in de Bijbel. Christus is gezeten ´ter rechterhand Gods´. Dat betekent: in de macht/kracht van God. De rechterhand spreekt van kracht. “Uw rechterhand, HERE, heerlijk door kracht, uw rechterhand, HERE, verpletterde de vijand” (Exod. 15:6). En: “Hoort! jubellied en zegezang in de tenten der rechtvaardigen: De rechterhand des HEREN doet krachtige daden, de rechterhand des HEREN verhoogt, de rechterhand des HEREN doet krachtige daden!” (Ps. 118:15-16).
De wijze (lees: de gelovige) richt zich dus op God; hij heeft ontzag voor Zijn grote daden en verkondigt die! (zie Jes. 63:7, Hand. 2::11, 1 Petr. 2:9).

* Jesaja 32:6 “Want een dwaas spreekt dwaasheid en zijn hart brengt ongerechtigheid voort: het bedrijven van goddeloosheid, en het prediken van afval tegen de HERE; het onverzadigd laten van de hongerige, en het onthouden van een dronk aan de dorstige.” Natuurlijk moet deze tekst in de eerste plaats in de context van Israëls geschiedenis gelezen worden. Dat neemt echter niet weg, dat er bredere betekenis in ligt. Paulus spreekt in Romeinen 1 over de “…ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden…” (vs. 18).
De ´waarheid´ is (van) God en in een wereld die geregeerd wordt door de leugen ligt het voor de hand, dat men ingaat tegen God en Zijn Woord. Dit is goddeloosheid, afval.
Daarbij komt dat men ook geen oog heeft voor de hongerigen en dorstigen. Letterlijk. Hoezeer mensen c.q. organisaties ook goed werk doen en zich inspannen om voor velen de nood te lenigen, het zijn en blijven druppels op een gloeiende plaat. En dat terwijl het hongerprobleem in no time kan worden opgelost, want er is voedsel genoeg op aarde voor iedereen! Alleen… dat kost geld en dat geld is nodig volgens de elite om oorlogen te financieren en nutteloze vredesmissies, (nog) meer welvaart te bekostigen en corrupte banken overeind te houden, om maar eens wat te noemen. Zo zit de wereld in elkaar.
Hoofdstuk 32 van Jesaja spreekt over de toekomst waarin “…een koning zal regeren in gerechtigheid…” en alles anders wordt. Gods rechterhand zal grote daden doen, tot heil en zegen van alle mensen.

* 1 Korinthiërs 1:18 e.v. In dit gedeelte wordt de dwaasheid van de wereld tegenover de wijsheid van God gesteld. Het gaat hier met name over de prediking van het Evangelie. “Want daar de wereld in de wijsheid Gods door haar wijsheid God niet gekend heeft, heeft het Gode behaagd door de dwaasheid der prediking te redden hen, die geloven” (vs. 21).
De Here God heeft dus bewust gekozen voor de dwaze prediking van de Gekruisigde. Inderdaad dwaas voor velen: ´hoe kan een man die aan een kruis gestorven is nou de wereld redden?´ Toch heeft de Here in Zijn ondoorgrondelijke wijsheid deze weg tot verlossing gekozen. En niemand heeft aan zoiets gedacht, zelfs de hemelse machten niet: “En geen van de beheersers dezer eeuw heeft van haar geweten, want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Here der heerlijkheid niet gekruisigd hebben” (1 Kor. 2:8).
Door Jezus over te leveren en te laten kruisigen dachten de leidslieden der Joden van deze in hun ogen tegendraadse rabbi af te zijn. En toen later bleek dat Hij uit de dood was opgestaan, hebben zij tegen betaling van veel geld de soldaten een leugen laten verspreiden (Matt. 28: 11-15). Omkoping heet dat.
Nadat hij al meermalen pogingen daartoe had ondernomen, dacht de satan nu werkelijk zijn doel bereikt te hebben: uitroeiing van de Messias. Maar het tegenoverstelde is waar. Het woord dat God in Genesis 3:15 gesproken heeft, ging in vervulling: “En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.”
De Messias heeft overwonnen en de ondergang van satan is nog slechts een kwestie van tijd!
De dwaasheid van de mens en het misleidende werk van de leugenaar hebben door de eeuwen heen het reilen en zeilen van deze wereld bepaald. Het is vandaag niet anders en deze ´ongerechtigheid´ werkt in meer of mindere mate door op alle terreinen van het leven, ook op dat van de wetenschap.

Satan

Voor een uitgebreidere verhandeling over satan verwijs ik graag naar de artikelenserie ´Hemelse machten´. Hier wil ik alleen wijzen op het feit dat hij de ´vader der leugen´ genoemd wordt. In Johannes 8:44 zegt de Here Jezus tegen de Joods leidslieden: “Gij hebt de duivel tot vader en wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoorder van den beginne en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard, want hij is een leugenaar en de vader der leugen.”
Nota bene, de Here zegt met name tegen de aanzienlijken van het Joodse volk, de overpriesters, schriftgeleerden, kortweg ´de Joden´, dat zij de duivel tot vader hebben. Het is duidelijk, dat Jezus Zichzelf op deze manier niet nomineerde voor de populariteitsprijs, zo die in die tijd mocht bestaan. Integendeel, hun reactie staat te lezen in vers 59: “Zij namen dan stenen op om naar Hem te werpen; maar Jezus verborg Zich en verliet de tempel.”

De Here Jezus geeft hier twee weinig verheffende kwalificaties van de tegenstander:
1. Mensenmoorder (lett.: mensendoder) van den beginne
2. Vader der leugen
Als wij dus constateren dat de wereld vol is van moord en doodslag en dat de leugen regeert, dan kunnen wij onder andere uit deze woorden opmaken hoe dat komt!
Let wel: dit ontneemt mensen niet hun eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Wanneer de ene mens de andere doodt of tegen de ander liegt, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Hier wordt duidelijk gemaakt dat satan de kwade genius is, die (zondige) mensen probeert te verleiden om aldus te handelen.
In het prille begin der menselijke geschiedenis is hij succesvol gebleken om de mens met list en bedrog te misleiden, hetgeen geleid heeft tot des mensen dood (Gen. 3).
De duivel staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid! Hij staat -naar zijn aard- in de leugen. Het woord ´duivel´ (Gr. diabolos) betekent zoiets als: doorelkaarwerper. De satan husselt zaken het liefst door elkaar heen, zodat het onderscheid wegvalt. Geen zwart, geen wit, maar grijs! Alles wat hij onderneemt, staat in het teken van de leugen. Dat impliceert de verkrachting van de waarheid in het algemeen en van God en Zijn Woord in het bijzonder.
En wij moeten is in verband met ons onderwerp goed realiseren, dat satan zijn misleidende activiteiten ook ontplooit op het terrein van de wetenschap!

Wetenschap en leugen

Eerder heb ik al de stelling geponeerd dat de wetenschap per definitie onbetrouwbaar is. Dat vloeit voort uit de (zondige) toestand van de mens en de verleidende activiteiten van de satan. Pas op: ik zeg niet dat elke wetenschapper onbetrouwbaar als zou hij of zij er op uit zijn moedwillig te willen misleiden. Integendeel. De meesten zijn te goeder trouw bezig met hun onderzoeken om (het bestaan van) mens en wereld te doorgronden. De onbetrouwbaarheid zit ´m meer in de werking van het systeem en de behandeling van wetenschappelijke resultaten.
En zoals op elke van de samenleving komt ook in de wetenschap corruptie en misleiding voor. Om maar een actueel voorbeeld te noemen: “Uit de recente Climategate-affaire (ruim duizend uitgelekte e-mails) is gebleken dat wetenschappers die achter de klimaatcommotie zitten, een loopje met de waarheid nemen. Ze overleggen hoe ze de temperatuur van de afgelopen tien jaar uit hun grafieken kunnen wegpoetsen, hoe ze hun tegenstanders uit de wetenschappelijke tijdschriften weg kunnen houden en ze stellen dat ze minder van het klimaat begrijpen dan ze voor de televisiecamera´s durven toegeven” (Bron: Elsevier 19 dec. 2009).
Het wrange van dit verhaal is, dat het internationaal klimaatpanel IPCC, zich in haar milieubeleid baseert op die gemanipuleerde wetenschappelijke rapporten. En ondanks alle fouten en blunders van het IPCC weigert de hoogste baas van het VN-klimaatpanel, Rajendra Pachauri, zijn excuses aan te bieden.
Ondertussen komen er nog steeds nieuwe bewijzen van misleiding aan het licht.

Er is de satan veel aan gelegen om het getuigenis van Gods Woord in diskrediet te brengen en een andere voorstelling van zaken te geven. En de wetenschap is voor hem een dankbaar terrein om dat te realiseren, omdat de meeste mensen veel gezag toekennen aan wetenschappers. ´De wetenschap heeft het bewezen´, zo redeneert men, of ´de wetenschap heeft vastgesteld, dat…´ Voor veel mensen heeft de wetenschap het laatste woord, want daar liggen de bewijzen. Dat is echter een groot misverstand. Wie echter op onderzoek uit gaat, zal ontdekken: niet alles wat wetenschappers beweren ook daadwerkelijk is bewezen! Zo wordt bijvoorbeeld terecht gesproken over de evolutie-theorie. Het is niet meer dan een veronderstelling. Meer nog: het is in Bijbels perspectief gezien gewoon een leugen!
De wetenschap heeft veel goede dingen voortgebracht waar wij dagelijks ons voordeel mee doen. Aan de andere kant is de wetenschap ook een bron van verwarring en misleiding. Vroeger werd de Bijbel nog serieus genomen, ook als het gaat om kennis van (het ontstaan van) hemelen en aarde, de schepping, de sterrenwereld, e.d. Eerder is al opgemerkt, dat de visie waarin de aarde beweegt en om de (stilstaande) zon heen toert, pas in de 16e eeuw is geproclameerd, met name door Copernicus (1473-1543). Dat is dus meer dan 5500 jaar na de schepping van Adam en Eva volgens de Bijbelse tijdrekening!

Systeem

De tegenstander heeft met behulp van de wetenschap grote invloed gehad op het denken en handelen van de mens(heid). De geschiedenis laat zien, dat het Bijbelse getuigenis systematisch onderuit is gehaald. In de afgelopen vijf eeuwen is er elke honderd jaar een wetenschapper opgestaan wiens bewering een omwenteling in het denken van de mens heeft veroorzaakt.
Het begon met de verandering van het wereldbeeld in de tijd van Copernicus en via een aantal tussenstations komen we terecht in onze tijd, waarin het eind zo´n beetje zoek is als het gaat om de ontkrachting van het heilige Woord van God!
We zullen daar DV in de volgende AMEN verder op in gaan.

Meer artikelen in de serie "Bijbel & wetenschap":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'