Nieuwe terreuraanslagen bedreigen VS

Nieuwe terreuraanslagen bedreigen VS

Sinds de aanslagen op 11 september 2001, verschijnen met regelmaat berichten dat moslimextremisten van plan zijn de Verenigde Staten opnieuw te treffen met een serie apocalyptische aanslagen.

In een interview op de Arabische tv-zender Al Jazeera in december 2002, kondigde ene Al-Asuquf, een woordvoerder van Al-Qaeda, de vernietiging van de ´Grote Satan´ aan. Hij noemde de VS de belichaming van het kwaad dat de laatste zestig jaar de wereld heeft besmet met hun arrogantie, hebzucht en hun misdaden. Hij vertelde dat de zelfmoordcellen die de aanslagen zullen uitvoeren, zich reeds vele jaren in de VS bevinden en dat niets hen meer kan tegenhouden. Al-Asuquf zei dat Al-Qaeda het hart van de VS zal treffen door een vernietigende nucleaire aanval op een aantal grote steden. Het is geen geheim meer dat moslimterroristen in alle geledingen van de Amerikaanse maatschappij zijn geïnfiltreerd, zelfs binnen de veiligheidsdiensten. Deze figuren maken net als in Europa, van de religieuze vrijheid en burgerrechten gebruik om op een geraffineerde manier terreurnetwerken op te zetten. Islamitische liefdadigheidsinstellingen maken het publiek wijs goede doelen na te streven en leggen het groeiende islamterrorisme uit als het werk van criminelen en geestelijk gestoorde individuen. Maar dit is niets anders dan een dekmantel want in werkelijkheid houden deze instellingen zich bezig met het kweken van haat tegen de Amerikaanse samenleving.

Slapende cellen

In een recent interview op Fox News zei de voormalige expert van de Israëlische Veiligheidsdienst, Juval Aviv, dat de VS met nieuwe aanslagen te maken zal krijgen en dat de voorbereidingen hiertoe in een beslissende fase zijn gekomen. Volgens Aviv zal Al-Qaeda de aanslagen gelijktijdig uitvoeren op zes, zeven of acht Amerikaanse steden met het doel om zoveel mogelijk burgerslachtoffers te maken. Het zal niet alleen gaan om grote steden maar ook om plaatsen op het platte land. “Zij willen met deze aanslagen het Amerikaanse volk waarschuwen dat ze nergens meer veilig zijn, ook niet in bijvoorbeeld Montana. Het kan morgen gebeuren of in de komende maanden, maar in ieder geval binnen negentig dagen” aldus Aviv. Het gaat volgens hem om zogenoemde slapende cellen die zich al enige tijd in de VS bevinden in afwachting van hun opdracht. Aviv weet waarover hij spreekt want hij heeft zich binnen de Israëlische Veiligheidsdienst beziggehouden met terreurbestrijding. Hij staat bekend als de bron in het in 1984 verschenen boek ´Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team´, door George Jonas. Jonas schreef het boek na gesprekken met Aviv, die zichzelf aanwees als leider van het Mossad-team dat de executies uitvoerde op de moslimterroristen die betrokken waren bij de moordpartij op het Israëlische Olympische team in Munchen.
De CIA zou net als twee jaar geleden, een groot aantal elektronische berichten en codes hebben onderschept die er op duiden dat moslimterroristen een nieuwe golf van aanslagen aan het voorbereiden zijn. Volgens deze berichten zal Amerika iets meemaken dat de gruwelijkheden van 11 september en de Vietnam-oorlog, ver zal overtreffen. Voor de FBI staat het vast dat moslimterroristen vroeg of laat nog een keer vernietigend zullen uithalen naar de VS en volgens Vice President Dick Cheney is de vraag niet of maar wanneer een nucleaire aanslag Amerika zal treffen.

Superministerie

Ook Michael Chertoff, de baas van de binnenlandse veiligheidsdienst, waarschuwt voor nucleaire terreur.
Chertoff werd op 15 februari 2005 de nieuwe minister van het departement van Binnenlandse Veiligheid (Homeland Security). De Amerikaanse Senaat heeft op 20-11-2002 ingestemd met de plannen van Bush voor een superministerie voor Nationale Veiligheid. In de week daarvoor deed het huis van Afgevaardigden dat al. Daarmee kwam de weg vrij voor Bush om de grootste reorganisatie van de overheid in 50 jaar door te voeren. Het nieuwe departement moet de VS tegen terroristische aanvallen, zoals op 11 september 2001, beschermen. Het gaat om een soort superministerie waarbij 22 federale instanties, waaronder de geheime diensten, bij elkaar zijn gevoegd. Doel van deze antiterrorismewet is de opsporingsambtenaren grote bevoegdheid te geven om het privé-leven van burgers te onderzoeken. Het is een directe reactie op de aanslagen van 11 september 2001. Het argument dat met deze wet burgerrechten afgebroken worden, wordt door de regering weerlegd met de opmerking ‘dat het leven zonder angst’ het hoogste burgerrecht is. De wet maakt het mogelijk verdachten op te sluiten zonder dat ze eerst in staat van beschuldiging zijn gesteld. Volgens Chertoff is de belangrijkste zorg voor de natie de dreiging van een grote chemische, biologische of nucleaire aanslag. Zijn voorganger Tom Ridge heeft ook al eens gezegd dat nucleair terrorisme een enorme bedreiging vormt voor de Amerikaanse bevolking.

Afluisteren

Inmiddels heeft het Amerikaanse Congress opnieuw een wet goedgekeurd, die voorziet in een herziening van de US-wet inzake het afluisteren van telefoongesprekken. Daarmee zegt de Bush-administratie een nieuwe stap te hebben gezet in de strijd tegen het terrorisme. Voortaan mogen de inlichtingendiensten al het telefoon- en e-mailverkeer onderscheppen zonder dat daar toestemming van de rechter voor nodig is. Dat afluisteren gebeurde natuurlijk al op grote schaal illegaal, maar mag nu ook bij wet. De maatregel betekent een ernstige inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de Amerikaanse burgers. De Bush-administratie zegt dat de wet van groot belang is voor de nationale veiligheid van de VS. Zbigniew Brzezinski, voormalig Nationaal Veiligheidsadviseur van ex-president Jimmy Carter voorspelde de komst van wat hij noemde ‘het technotronische tijdperk.’ In zijn boek "Between Two Ages" schreef hij dat mensen minutieus onder toezicht komen te staan.

De Amerikaanse regering is druk doende de levens van haar bevolking dag na dag te controleren. Deze ontwikkelingen duiden er op dat de VS zich in snel tempo ontwikkelen tot een politiestaat. De VS heeft hiermee een monster gecreëerd waarmee op termijn iedereen in de gaten gehouden zal worden. Het nieuwe superministerie heeft als symbool de piramide met het "Alziend Oog".

Spionage

Ook heeft Bush heeft het Departement van Justitie de opdracht gegeven een nieuw spionageprogramma op te zetten onder de naam ´Tips´ (Terrorism Information and Prevention Systeem). Dit nieuwe systeem is zo opgezet dat iedere Amerikaan 24 anderen in de gaten moet houden. Zo'n systeem werd ook toegepast in de voormalige DDR. De NSA (National Security Agency) is belast met het verzamelen van alle gegevens over de burgers onder de noemer ´Domint´ (Domestic Intelligence).

Volgens (ex-) minister van justitie Alberto R. Gonzales hoeft Bush met de nieuwe wet, noch de binnenlandse nog de internationale wetgeving te volgen bij zijn beruchte ´oorlog tegen de terreur´. Gonzales werd in februari 2005 door Bush op deze post benoemd.
Hij wordt ervan beschuldigd illegale afluisterpraktijken te hebben gebezigd om zodoende persoonlijke informatie over Amerikaanse staatsburgers in handen te krijgen. Ook lag hij al maanden onder vuur vanwege zijn rol bij het ontslag van een groot aantal officieren van justitie. Door te liegen en te bedriegen heeft hij zich lange tijd onder de verantwoordelijkheid voor deze ontslagen uit weten te draaien. Verscheidene Congresleden van beide politieke partijen hebben om zijn vertrek geroepen. Velen hebben verbijsterd gereageerd dat de afluisterwet in handen zou komen van deze omstreden figuur.
Gonzales heeft met de nieuwe wet een nog grotere volmacht gekregen om binnenslands inlichtingen te vergaren.
Noot van de redactie: Inmiddels heeft Gonzales op 27 augustus j.l. onder grote druk zijn ontslag ingediend.

Maar onder het mom van het beschermen van vrijheden (liberty-freedom) en de constitutionele regeringsvorm breekt president Bush beide verworvenheden systematisch af. De internetsite van Cutting Edge heeft hiervoor reeds gewaarschuwd kort na de aanslagen van 9/11 sinds het congres het Witte Huis overlaadde met dictatoriale wetten. Maar volgens Bush is de Amerikaanse regering er door de genoemde maatregelen in geslaagd alle nieuwe complotten op eigen grondgebied te verijdelen De tijd die de Amerikanen nog hebben om van hun vrijheden te genieten, wordt met de dag kleiner.

Grondwet exit?

Bij een eventuele volgende aanslag zou de Amerikaanse overheid wel eens kunnen besluiten alle functies van de overheid stop te zetten en de staat van beleg *) uit te roepen. Generaal Tommy Franks zegt te betwijfelen of de Amerikaanse grondwet een aanslag met bijvoorbeeld massavernietingswapens zal overleven.

Franks denkt dat als de VS worden getroffen met een massavernietigingswapen, waarbij grote aantallen slachtoffers vallen, de grondwet waarschijnlijk terzijde zal worden geschoven en worden vervangen door een militaire vorm van bestuur. Bush heeft een schaduwregering van zo’n honderd topambtenaren in het leven geroepen om de VS te besturen na een vernietigende terreuraanval met bijvoorbeeld kernwapens. Franks zei dat 'het ergste dat zou kunnen gebeuren' is dat de terroristen de beschikking krijgen over biologische, chemische of nucleaire wapens en hiermee veel slachtoffers weten te maken. “Als dat gebeurt”, zei Franks, “verliest de westerse wereld, de vrije wereld, dat wat ze het meest koestert, en dat is de vrijheid, die we hebben mogen meemaken gedurende een aantal honderd jaar in het grote experiment, dat we democratie noemen.” Franks zegt geen enkele hoop te koesteren dat de Amerikaanse burger zijn constitutionele vorm van overheid terug zal krijgen, als eenmaal de ´vijanden van de vrijheid´ zijn verslagen! Er zijn duidelijk signalen waar te nemen dat de wereld zich in de stilte voor de storm bevindt.

De Bush-administratie zegt er alles aan te willen doen het internationale terrorisme te willen uitroeien, maar tegelijkertijd steunt hij moslimdictaturen die de wereldwijde jihad promoten, zoals het bewind in Saoedi-Arabië. Dit land promoot met miljoenen oliedollars het internationale moslimterrorisme en is het hart van het kwaad in de wereld. Deze haatspuwende vulkaan weet niet alleen de internationale media naar haar hand te zetten, maar weet eveneens vele prominente figuren in hoge posities te paaien.

*) De staat van beleg betekent dat iedereen van wie een gegrond vermoeden bestaat dat hij de openbare orde in gevaar zal brengen, kan worden geïnterneerd.

Met dank aan Jan Smelt voor de vertaling van een deel van deze nieuwsbrief.

Zie ook: www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'