Standhouden tegen de duivel

Standhouden tegen de duivel

In Efeze 6 wordt geschreven over de strijd, waarin gelovigen gewikkeld zijn. Deze strijd is op te vatten als een worsteling. Het is niet een negatieve, maar een positieve strijd! In de kontekst van de Efeze-brief gaat het feitelijk om het uitleven van het nieuwe, hemelse leven, op de aarde. Dat 'uitleven' ondervindt altijd weerstand van de geestelijke machten. Toch kunnen gelovigen standhouden!

De wapenrusting van God

De duistere machten zijn altijd gericht tegen de gelovigen, omdat zij van God zijn. Aan de gelovigen zelf kunnen zij geen schade toebrengen, maar wel hun geloof. Aan het leven van de gelovige kunnen zij niet komen (dat is in Gods hand), maar wel aan het beleven. Hun positie is in de hemel; daar kunnen zij niet aankomen, wel aan hun verblijf op de aarde. Vandaar het dringende advies van Paulus in vers 11: "Doet dan de wapenrusting Gods aan, om te kunnen standhouden tegen de verleidingen (Grieks: ´methodes´) des duivels...". Het standhouden is niet: in eigen kracht op de vijand af gaan, maar gaan (en blijven) staan in de overwinning, die door God is gegarandeerd.

Ongetwijfeld heeft Paulus bij het beschrijven van de wapenrusting in Efeze 6 gedacht aan de uitrusting van de Romeinse soldaat. Deze was doorgaans goed uitgerust, zowel wat kleding betreft alsook de bewapening.
De wapenrusting van God (zie voor een uitvoerige beschrijving van de wapenrusting van God de brochure ‘Staan in de overwinning’, Uitg. Het Morgenrood) die in dit hoofdstuk beschreven wordt, bestaat volgens de verzen 14-18 uit zeven onderdelen:

1. De gordel of riem

Wellicht heeft de apostel hier gedacht aan Jesaja 11, vers 5: "Gerechtigheid zal de gordel Zijner lendenen zijn en trouw de gordel Zijner heupen". Het woord 'trouw' kan ook vertaald worden met: waarheid (zie SV).
De ‘Waarheid’ omvat het gehele Woord van God, waarin Zijn plan is neergelegd. En God wil, "dat alle mensen behouden worden en tot erkentenis der waarheid komen" (1 Tim. 2:3). Als onze lendenen dus omgord zijn met de waarheid wil dat niet alleen zeggen, dat wij waarachtig en oprecht wandelen voor Gods aangezicht, maar ook dat wij Gods Woord lezen en bestuderen en Zijn plan (onder)kennen.

2. Het pantser

Gerechtigheid is het fundament waarop ons levenshuis is gebouwd. Het is een belangrijk woord, waarin het lijden en sterven van de Heiland wordt verklaard. Het woord bepaalt ons bij het hart van het Evangelie (zie Rom. 1:16,17). God is rechtvaardig, dat wil zeggen: Hij handelt in overeenstemming met het recht, Zijn recht! Niet naar menselijke maatstaven.
In Jesaja 45:24 lezen wij: "Alleen bij de HERE, zal men van Mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot Hem zal men komen".
Als gelovigen mogen wij recht staan tegenover God. Hij rekent ons de zonde niet (meer) toe, maar het volle heil door Christus tot stand gebracht, en al de heerlijkheid daaraan verbonden! De grond van onze zaligheid ligt dus niet in onszelf, maar in Christus. Daarom geeft dat ons zo'n heerlijke rust en zekerheid, zoals een lied ook zegt: 'Als satan mij wijst op mijn schuld, zeg ik: ja, maar 't is alles genageld aan 't kruis'.
De gerechtigheid, die ons door Gods genade geschonken is, beschermt ons van voren en van achteren.

3. Het schoeisel

Het schoeisel wijst op standvastigheid en 'loop'-vastigheid. Eén ding is altijd belangrijk en dat is dat we goede schoenen dragen. Paulus zegt in vers 15: “De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het Evangelie des vredes”.
Het woord, dat hier vertaald is met 'bereidvaardigheid' kan ook vertaald worden met: toerusting of grondslag.
In de Kolossenzen-brief zegt de apostel: Het heeft "de ganse volheid behaagt in Hem woning te maken, en door Hem, vrede gemaakt hebbende door het bloed Zijns kruises, alle dingen weder met Zich te verzoenen...".
Met die vrede zijn wij toegerust. Het is de grondslag van ons leven en onze wandel.

4. Het schild

Het schild staat voor het geloof en is een bescherming voor de vijandelijke aanvallen. David wist van die bescherming en roept om het schild in Psalm 35: "Twist, HERE, tegen wie met mij twisten, bestrijd wie mij bestrijden. Grijp schild en rondas, sta op, mij ter hulpe, zwaai speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers, zeg tot mijn ziel: Ik ben uw verlossing" (:1-3).
David roept dus feitelijk om de bescherming van de HERE. Alleen bij Hem wist hij zich veilig tegen de aanvallen van zijn opponenten.
In Psalm 91, vers 4 en 5 lezen we: "Met Zijn vlerken beschermt Hij u, onder Zijn vleugelen vindt gij een toevlucht; Zijn trouw is schild en pantser. Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht, voor de pijl, die des daags vliegt".
Zijn trouw is een schild. Het woord 'geloof' kan dikwijls worden vervangen door 'trouw', vooral als het betrekking heeft op God Zelf. De Here is trouw aan Zijn Woord en beloften, en dat is als het ware het schild waarachter wij veilig zijn!
Destijds wist David zich geborgen in de machtige hand van God, zoals hij in Psalm 62 schrijft: "Mijn schuilplaats is in God" (:8). Hoeveel temeer mogen wij ons verheugen in Zijn bescherming, want "Uw leven is verborgen met Christus in God" (Kol.3:3). De boze kan zijn brandende pijlen afvuren, maar dit schild beveiligt ons leven! Hoezeer de tegenstander ook zijn aanvallen op ons uitoefent, terwijl wij hier op aarde zijn, door het geloof in Gods Woord weten wij, dat hij onze positie in Christus nimmer kan aantasten. Hoezeer de duivel ons ook belaagt en zijn brandende pijlen op ons afvuurt, dat verandert niets aan de positie die God ons in Christus heeft gegeven. De satan kan Gods werk niet ongedaan maken. Hij kan God niet verhinderen Zijn plannen te volvoeren, ook niet als het gaat om uw en mijn persoonlijk leven. God is getrouw en Zijn plannen falen niet! En Zijn trouw is ons schild.
Het 'schild des geloofs' ter hand nemen is dus feitelijk: gaan staan in de zekerheid van Gods werk en Hem daarvoor de eer brengen. Dus: geloven wat God zegt, dat Hij hetgeen Hij beloofd heeft ook zal doen.

5. De helm

Het hoofd is de zetel van ons denken en ons verstand. Het is –zou je kunnen zeggen- het belangrijkste onderdeel van het lichaam, van waaruit alles wordt geregeld en bestuurd. De helm des heils is dan ook een uitermate belangrijk onderdeel van de wapenrusting. Het woord 'heil' kan ook vertaald worden met: 'zaligheid' of 'behoudenis'.
Wij mogen leven vanuit de zekerheid, dat wij behouden zijn... en daarom ook behouden zullen worden.
Deze behoudenis of zaligheid is het onvervreemdbare bezit van elke gelovige. God heeft het werk der behoudenis volbracht in Zijn Zoon Jezus Christus en liet vervolgens het Evangelie der behoudenis bekendmaken.
Nu wij geloven in de Here Jezus heeft God ons de volheid van het heil geschonken. Dat mogen, ja moeten wij voortdurend beseffen, dat ons heil vast ligt in Christus. Velen twijfelen aan de zekerheid van dat heil, waardoor hun standvastigheid en strijdbaarheid schade wordt toegebracht. En dat is precies wat de satan wil!
Daarom: twijfel niet, maar geloof. Het Woord van God is de waarheid en roept ons toe: "Want door genade zijt gij behouden, door het geloof, en dat niet uit uzelf; het is een gave van God; niet uit werken, opdat niemand roeme..." (Efe. 2:8).

6. Het zwaard

Het woord "zwaard" (Gr. machaira) duidt op het korte zwaard, dat gebruikt werd in gevechten van man tot man.
Het gaat dus om de persoonlijke afweer van vijandelijkheden. Want het gaat er niet om, dat wij als gelovigen de aanval zouden zoeken, nee, de wapenrusting van God is een voorziening ter verdediging: "...om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels" (:11).
En dit zwaard van de Geest is het Woord van God. Het eindigt waar het mee begon: het Woord. Het begon met de waarheid zelf als een gordel om de lendenen: geloven in dat wat ons de waarheid openbaart.
Het eindigt met het Woord der waarheid als een zwaard in de hand... om te verdedigen. Dit 'wapen' in de geestelijke strijd is bedoeld om de boze machten te weerstaan en is vooral bedoeld voor onszelf! Dat wij het Woord zouden kennen en valse leringen, waarmee de tegenstander ons wil misleiden, kunnen onderscheiden.

7. Het gebed

Het gebed vormt het laatste onderdeel van de wapenrusting, en tegelijkertijd de begeleidende kracht.
Het gebed is een aspect van het geloofsleven, dat door alle levensterreinen heenloopt. Het is de rode draad van het geestelijk leven. Feitelijk staat het gebed voor de overgave van de gelovige aan de Heer.
Bidden is een geestelijke zaak, waarbij het gaat om de gemeenschap met de Here God. Het is een geloofszaak, waarbij het lezen (en kennen) van Gods Woord een grote rol speelt en de gerichtheid op de Heer van het grootste belang is.
Wat bidden voor ons als gelovigen betekent wordt bijvoorbeeld duidelijk uit de woorden van Filippenzen 4, vers 6: "Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God".
Wij mogen dus alles wat ons bezighoudt in de geestelijke strijd bij God neerleggen in de gezindheid van dankbaarheid voor wie Hij is en wat Hij voor ons heeft gedaan.
In de geestelijke strijd is het goed voortdurend in contact te staan met de Leidsman. Zodoende richten wij ons op Hem en verwachten wij het alleen van Hem. En dat is wat God wil. Heel de wapenrusting is van God gegeven. Het past ons altijd en is Goddelijke bescherming in het leven van elke dag. Het is de hemelse voorziening om te kunnen standhouden tegen de ver- en misleidende methoden van de tegenstander.

“Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om uw taak geheel vervuld hebbende (d.i. de gehele wapenrusting aandoen!), stand te houden” (Efe. 6:13).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Paulus, leermeester der heidenen

Op twee plaatsen in de Bijbel schrijft Paulus dat hij door God is aangesteld als "prediker, apostel en leraar van de heidenen" (1 Tim. 2:7 en 2 Tim. 1:11). In zijn nagenoeg laatste woorden schrijft hij: "Maar de Heere heeft mij bijgestaan en heeft mij kracht gegeven, opdat door mij de prediking volbracht zou worden en alle heidenen die zouden horen" (2 Tim. 4:17). Het valt meteen op: hij zegt dit in zijn allerlaatste brieven - anders gezegd: hij zegt dit aan het einde van zijn bediening. Het laatste - of tweede - deel van zijn bediening stond in het teken van het heil dat naar de heidenen gezonden was. In het licht daarvan mocht Paulus tot dan toe verborgen dingen bekendmaken, die alle te maken hebben met het ene lichaam van Christus, waar Christus Zelf als Hoofd deel van uitmaakt. Hierdoor deelt de gelovige van nu - in één lichaam onlosmakelijk met Hem verbonden - in de positie van Christus Zelf en daarmee in alle geestelijke zegen.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Bestel 'Paulus - Leermeester der heidenen'

Het voornemen van de eeuwen

Natuurlijk! Elke christen gelooft wel dat God een plan heeft; maar vaak blijft de kennis hierover wat vaag. Het is dan ook een mooie - en noodzakelijke - bezigheid om in de Bijbel te zoeken naar dat plan. Misschien zijn we niet zo gewend om de Bijbel juist op dát punt te lezen, maar als je je erin verdiept, blijkt er heel wat meer over Gods voornemen in te staan dan je aanvankelijk voor mogelijk hield.

In dit boekje gaat het over het voornemen van de eeuwen. Deze eeuwen zijn grote tijdperken die elkaar opvolgen en zo een plan vormen. Uitdrukkingen als 'de tegenwoordige boze eeuw' of 'de toekomende eeuw' zijn vast wel bekend. Deze twee eeuwen zijn een onderdeel van Gods plan met de eeuwen.

Neem je hier kennis van, dan kun je beter begrijpen hoe de wereld in elkaar zit en waarom dingen zijn zoals ze zijn. Zeker als je dan de Bijbel gaat lezen vanuit het standpunt dat God een plan heeft, gaat er een wereld voor je open!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Het voornemen van de eeuwen'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het Bijbelboek ESTHER

Het Bijbelboek Esther spreekt tot de verbeelding vanwege het mooie en soms spannende verloop van de geschiedenis die erin staat. Toch is dit boek niet bij iedereen even bekend, dan wel populair. Mogelijk heeft dit te maken met het gegeven dat de hoofdpersoon een vrouw is? Of is het vanwege de schijnbare afwezigheid van God?

Nu is het inderdaad zo dat je de Naam van God - in het Oude Testament altijd weergegeven met "HEERE" - in dit Bijbelboek niet terugvindt. En toch is Zijn verborgen aanwezigheid 'zichtbaar' en van doorslaggevend belang in de hier beschreven verwikkelingen rond Zijn volk. In de redding van het volk is er voor Esther - en ook voor haar neef Mordechai - een hoofdrol weggelegd.

Tot op de dag van vandaag wordt - onder het Joodse volk - deze wonderlijke redding gevierd tijdens het Purimfeest.

Bestel 'Het Bijbelboek Esther'