Vandaag Gaza, morgen Jeruzalem

Vandaag Gaza, morgen Jeruzalem

Eén van de meest belangrijke eisen van de islamitisch/Arabische wereld is de volledige controle over de stad Jeruzalem en Israël’s meest heilige plaats de Tempelberg. Dit is de enige plaats op aarde die de duivel accepteert als zijn zetel.

Ahmed Qureia (alias Abu Ala hier op afbeelding, samen met Arafat), de 2e man van de Palestijnse Autoriteit, zei op 27 juli dat Israël's terugtrekking uit Gaza, zal leiden tot een onafhankelijke ‘Palestijnse’ staat met Jeruzalem als hoofdstad.
Hij benadrukte dat de Palestijnse Arabieren pas hun vijandelijkheden zullen stoppen als ook ‘hun’ heilige stad Jeruzalem onder hun controle is.

Koran

Het is al vaker gezegd; zij eisen Jeruzalem op terwijl daar historisch geen enkel bewijs of argument voor te vinden is. Zij beroepen zich op een tekst in de Koran waarin in Soera 17:1 het volgende te lezen staat:

Lofprijzing aan hem, die zijn dienaar des nachts deed reizen van het gewijde Bedehuis naar het buitenste bedehuis, welks omtrek wij gezegend hebben, opdat wij hem voor onze tekenen zouden tonen. Hij is de horende, de ziende.

De latere islamitische traditie koppelde de verwijzing in de Koran naar "al Masjid al-Aksa" (het verste heiligdom) weliswaar aan de Al-Aksa Moskee in Jeruzalem, maar ten tijde van de profeet Mohammed stond er geen gebouw van de islam op de Tempelberg. De waarheid is dat ten tijde van Mohammed -die in 632 na Christus stierf -Jeruzalem een christelijke stad was in het Byzantijnse rijk. De geschiedenis van het islamitische Jeruzalem begon bij de verovering van de stad in 638 n.Chr door Arabische moslims onder leiding van kalief Omar. Hij lijfde Jeruzalem in bij het Arabische rijk onder de Arabische naam "Al-Qoeds esh Sjarief" (het verheven heiligdom). De Tempelberg wordt in het Arabisch "Haram-esh Sjarief" (het waarachtige heiligdom) genoemd. Het was kalief Abd-el-Malik die in 691 n.Chr de "Rotskoepel” bouwde. In die tijd stonden er alleen kerkgebouwen in de stad en ook op de Tempelberg. Omstreeks het jaar 711, 79 jaar na de dood van Mohammed werd de Byzantijnse kerk op het Tempelplein in een moskee veranderd. Na wat kleine verbouwingen noemde men de kerk voortaan de Al-Aksa moskee. Mohammed kon dus nooit deze moskee in gedachten hebben gehad, toen ‘hij’ de Koran schreef, want hij was toen al lang dood. Diverse onderzoekers (waaronder Arabische) hebben reeds lang aangetoond dat het "Buitenste bedehuis " zoals genoemd in Soera 17:1, met de moskee in Medina te maken heeft en niets met Jeruzalem. Ondanks deze historische feiten concentreert de heiligheid van de islam zich op Israëls heilige berg Sion (Moria) en is Jeruzalem, na Mekka en Medina, geworden tot de derde plaats in volgorde van heiligheid. Wereldwijd bidden Moslims, zelfs zij die op de Tempelberg zelf bidden, in de richting van Mekka.
Het merendeel van de Arabische pers staat vol met leugens over de islamtische claims op de Tempelberg. Zij zeggen dat het recht van de Arabieren zelfs teruggaat op de tijd van Adam en Eva. Maar zelfs in de Koran (17:7) staat een verwijzing naar de verwoesting van de Eerste en de Tweede Tempel en in vers (34:10-13) staat een verwijzing naar Koning David en naar zijn zoon Salomo. Maar de Koran, die ongeveer 1400 jaar oud is, noemt het woord ‘Jeruzalem’ niet expliciet. Dit is wel opmerkelijk aangezien Jeruzalem al zo’n 2000 jaar voor de geboorte van de islam bestond. De Koran zegt ook dat de Joden zullen terugkeren naar hun land. Sjeik Abdul Palazzi, die doceert aan het Antropologisch Instituut in Rome, zegt dat de Palestijnse Autoriteit deze passages uit de Koran heeft geschrapt, maar dat in andere islamitische landen het bewijs gewoon in de Koran kan worden gevonden. Maar daar wordt (het geval Jeruzalem) heel bewust dood gezwegen. De professor zegt verder dat de claim van de ‘Palestijnen’ op de Tempelberg, iedere historische grond missen. Sari Nusseibah, een vertegenwoordiger van de Palestijnse Autoriteit in Jeruzalem zei: "ik zou blind zijn als ik de Joodse band met Jeruzalem zou ontkennen." In het officiële Egyptische weekblad Al-Qahira, schreef commentator Ahmed Mahmad Oufa al eens dat de islamitische claim op Jeruzalem en de Tempelberg berust op het verkeerd uitleggen van een enkel vers uit de Koran. Het vers, dat een nachtelijke reis van Mohammed naar een moskee beschrijft, heeft volgens Oufa niets van doen met Jeruzalem, maar wijst naar een moskee in de heilige stad Medina, daarmee verschillende onderzoekers citerend.

Jeruzalem

Tijdens een conferentie in Ramallah waarschuwde Qureia “Zonder Jeruzalem als onze hoofdstad zal er geen vrede en stabiliteit zijn”. Tijdens een trip naar Gaza met baas Abu Mazen, zei Qureia, wij vertellen de hele wereld “Vandaag Gaza, morgen een onafhankelijke Palestijnse staat met Jeruzalem als onze hoofdstad” In hun dromen zien zij Jeruzalem al in bezit nemen, met het lichaam van de uitvinder van het internationale terrorisme Yasser Arafat, om hem op Israël’s meest heilige plaats de Tempelberg te begraven. Brigade-generaal Aharon Ze’evi waarschuwde al eens dat Qureia acteert als een kloon van Arafat die probeert iedere poging om rust en vrede te brengen, te laten ontsporen. Net als wijlen Arafat en zijn huidige baas Abu Mazen, is Qureia een veteraanterrorist met een lange lijst van wandaden op zijn naam. In april van dit jaar riep Qureia de internationale gemeenschap op Israël onder druk te zetten, Oost-Jeruzalem op te geven, of de consequenties te aanvaarden van een regelmatig escalerend geweld in het Midden-Oosten. Hij riep Washington op het steunen van de ‘Israëlische misdaden’ te stoppen. En tijdens een tv-interview zei hij druk zwaaiend met zijn armen “Jeruzalem is in gevaar”.

Ook Saeb Erakat verklaarde in een interview met WorldNetDaily “Natuurlijk is Gaza niet het eind, maar slechts het begin van een proces. Vrede betekent een twee-staten oplossing met Jeruzalem als de hoofdstad van een Palestijnse staat”. In een interview met Associated Press zei hij: “Ik heb een zoon van 17 jaar, Ali. Ik wil niet dat hij zelfmoordenaar wordt, als een wanhopige poging zijn legitieme droom te realiseren op een onafhankelijke Palestijnse staat, met Jeruzalem als hoofdstad en het recht op terugkeer van alle vluchtelingen om hun verloren land weer in bezit te nemen. Help mij. Help mij hoop in mijn geest te geven.”
Figuren als Erakat sturen hun eigen kinderen niet op pad voor een zelfmoordaanslag, daar hebben ze de kinderen van de minderbedeelden voor opgeleid. Stakkers die ze wijs hebben gemaakt met zelfmoordaanslagen hun islamitische god Allah te dienen. Inmiddels heeft Ehud Olmert te kennen gegeven dat Israël wel bereid zou zijn de controle over tenminste zes Arabische buurtschappen in Jeruzalem aan de ‘Palestijnen’ over te dragen. Olmerts publiekelijke uitspraken hebben al eerder geleid tot beslissingen waar niemand vooraf rekening mee heeft gehouden.

Jeruzalem is van ons, waarschuwde de terreurbeweging Hamas op 25 april. Hamas waarschuwde Washington toch vooral niet Jeruzalem te erkennen als hoofdstad van de staat Israël, want dat een dergelijke actie, een golf van geweld zal veroorzaken in het Midden-Oosten. Hamas reageerde hiermee op een uitspraak van de Amerikaanse senator Sam Brownback (Republikeins senator van Kansas). Deze heeft voorgesteld tot een wetgeving, waarin erkend wordt dat Jeruzalem het centrum is van het Joods geloof. Hij verwerpt de islamitische claim op Jeruzalem omdat de naam van de stad nergens in de Koran wordt vermeld. “Jeruzalem is al ruim 3000 jaar de heilige stad van het volk van Israël en wordt maar liefst 766 maal in de Bijbel genoemd”. Volgens Hamas woordvoerder Mushir al-Masri zal “Een Amerikaanse resolutie waarin Jeruzalem wordt erkend als hoofdstad van Israël een explosie van geweld veroorzaken in de regio”. Of ze het willen of niet, maar Jeruzalem zal de hoofdstad worden van Palestina, aldus al-Masri. De Amerikaanse presidenten Bill Clinton en George W. Bush, hebben trouwens al eens beloofd de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen, maar zijn deze belofte nooit nagekomen. Amerikaanse bronnen melden dat Washington –ondanks druk vanuit de islamitische wereld– inmiddels van plan is een nieuwe ambassade te openen in Jeruzalem in 2007.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'