Gods wil leren kennen!

Gods wil leren kennen!

Dat willen we graag; Gods wil kennen. Wat wil God nou eigenlijk met deze wereld, met de mensen in deze wereld, met ons als gelovigen? Alles lijkt mis te lopen, niets is vandaag meer zeker, dan alleen het feit dat we eens dood zullen gaan! Maar ook daar wordt al aan gesleuteld.

“Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, zodat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.” (Efe 1:15-19)

De apostel Paulus schrijft vaak over het kennen van Gods wil, bijvoorbeeld in de Efezebrief. Hij spoort ons aan niet onverstandig te zijn, maar juist proberen te verstaan, wat de wil des Heren is.
Toch is het, zo zeggen velen, wel heel moeilijk om Gods wil te kennen. Is God dan niet duidelijk geweest? Kúnnen we Zijn wil dan niet kennen? We willen proberen om dat misschien wat duidelijker te maken aan de hand van een woordje dat we heel vaak in de Bijbel vinden en dat ons steeds opnieuw vertelt over Gods bedoelingen.
In de bovengenoemde tekst kwamen we twee woordjes tegen die veel betekenend zijn: ‘opdat’ en ‘zodat’. ‘Opdat’ betekent volgens het woordenboek ‘met de bedoeling dat’ en ‘zodat’ betekent ‘met als gevolg dat’.
Nu zou je die tekst uit Efeziërs 1:15-19 nog eens een keer moeten lezen: “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, met de bedoeling dat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen: verlichte ogen uws harten, met als gevolg dat gij weet, welke hoop zijn roeping wekt, hoe rijk de heerlijkheid is zijner erfenis bij de heiligen, en hoe overweldigend groot zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking van de sterkte zijner macht.” Als je hier goed over nadenkt merk je dat de apostel Paulus bidt voor ons met de bedoeling dat wij wijsheid en openbaring ontvangen en het gevolg is dan, dat we weten wat God ons door genade heeft geschonken in Christus. Dan weet je toch wat God wil!

‘Opdat’ komt in de hele Bijbel 973 keer voor en dat zegt wel wat. Al die dingen heeft God in Zijn Woord laten optekenen met de bedoeling dat duidelijk zou worden wat Hij wil.
Wat was in het begin van Gods schepping de reden dat Hij mensen maakte naar Zijn beeld en gelijkenis? Wel, we kijken naar de eerste keer dat dit woordje ‘opdat’ in de Bijbel voor komt. Genesis 1, vers 26: “En God zeide: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat (met de bedoeling dat) zij heersen over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt.” Door dit eerste vers wordt hier een stukje van Gods wil voor ons duidelijk!

Johannes-evangelie

We kunnen natuurlijk niet alle 973 keren nagaan, dat dit woordje voorkomt. Daarom kijken we alleen naar het Johannes-evangelie. Daar wordt het woordje ‘opdat’ 61 keer gebruikt. Het meest bekende tekstwoord uit het Johannes-evangelie is ongetwijfeld Johannes 3, vers 16: “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat (met de bedoeling dat) een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.” Nooit hoeft iemand hier in onzekerheid te verkeren over Gods wil. Als een mens zijn vertrouwen stelt op de Here Jezus Christus, dan zul je niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. God heeft de wereld lief en offerde Zijn eigen Zoon voor ons op, met de bedoeling om eeuwig leven te schenken aan een ieder die gelooft. Het geldt voor iedereen!

Hoofdstuk 17

Ook al de 61 gedeelten van het Johannes-evangelie zijn voor dit stukje nog teveel. We gaan daarom nu naar Johannes 17, waar we acht keer het woordje ‘opdat’ lezen. Een paar daarvan zullen we de revue laten passeren.
De Here Jezus kwam naar deze aarde om het werk te doen dat Zijn Vader Hem had opgedragen. Dát is altijd Zijn bedoeling geweest en nooit was daarover enige twijfel. Weide met gele bloemen - AMEN 48Hier, in Johannes 17, staat de Heer vlak voor Zijn sterven aan het kruis van Golgotha. We luisteren naar een zeer intiem gesprek tussen de Vader en de Zoon. “Vader, de ure is gekomen; verheerlijk uw Zoon, opdat (met de bedoeling dat) uw Zoon U verheerlijke. De verbondenheid tussen de Vader en de Zoon is heel nauw. Het echt kennen van deze Vader en Zijn Zoon is dan ook “het eeuwige leven” (vers 3)! De Here zou moeten worden verhoogd, om zó Zijn heerlijkheid in te kunnen gaan. “Vader, de ure is daar, verhoog Uw Zoon, opdat (met de bedoeling dat) Uw Zoon U verheerlijke, door het werk te voleindigen dat Gij Mij te doen gegeven hebt.” Ook hier zien we weer een deel van Gods wil zichtbaar worden.

In vers 13 lezen we: “Maar nu kom Ik tot U en Ik spreek dit in de wereld, opdat (met de bedoeling dat) zij ten volle Mijn blijdschap in zichzelf mogen hebben.” Je mag ervaren dat Zijn woorden blijdschap brengen. Misschien is het goed hier even stil te staan bij je eigen relatie met de Here. Het is Gods bedoeling dat Jezus’ woorden je blijdschap geven. Heb jij, hebt u, Jezus’ blijdschap in u? Een voortdurende blijdschap over de Heer en alles wat Hij bewerkt heeft? Je kunt het soms best wel eens moeilijk hebben in je leven, bijvoorbeeld door ziekte of verdriet, dan kan het heel zwaar zijn, en God erg ver weg lijken. Maar toch... Je kunt veel doen voor de Here, je benen uit je lijf lopen, maar... ben je blij in Hem? De gemeente van Efeze in het boek Openbaring deed veel voor de Here. Ze werkten hard voor Hem, maar hoe zat het met hun eerste liefde? Die eerlijke, warme, oprechte liefde voor de Heer en voor alles wat Hij voor hen gedaan heeft. De Here Jezus sprak woorden in deze wereld met de bedoeling dat we Zijn blijdschap in ons zouden meedragen, iedere dag, elk uur. Het gaat niet in de eerste plaats over onze blijdschap, maar over Zijn blijdschap! Hij verheerlijkte de Vader door Zijn wil te doen, dat geeft die echte blijdschap. Wij mogen daarin nu leven en, door genade, door Zijn geloof, leven.
Vers 19: “...en Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat (met de bedoeling dat) ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid.” Dit is Gods bedoeling! De Here Jezus Christus is nu aan Gods rechterhand en daar is Hij bezig voor ons!
Even daarvoor staat: “Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid.” Wat een geweldige bedoeling van God! De Heer is met ons bezig, wij zijn voor Hem kostbaar! Als ik dit lees word ik helemaal warm. Het is Zijn bedoeling dat ik helemaal toegewijd ben aan de waarheid.
Hoe? Wel, door bezig te zijn met het Woord, Zijn Woord, het vleesgeworden Woord. We moeten elkaar hier ook vragen eens bij jezelf te rade te gaan en je af te vragen of je wel bezig bent met het Woord. Kan God Zijn wil aan je duidelijk maken, doordat je Zijn Woord bestudeert? Het is wel Gods bedoeling!
Als we de verzen 20 t/m 23 lezen, komen we dat woordje ‘opdat’ nog vier keer tegen. Het blijkt echt Gods bedoeling te zijn dat we als gelovigen één zijn, zoals de Vader en de Zoon één zijn. Juist die eenheid zou er toe geleid moeten hebben dat de wereld “...erkenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en dat Gij hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”
Hier past een diep buigen van ons hoofd, in schaamte. Laten we maar niet praten over de vele verschillende kerken en geloven die je tegenwoordig vindt. Laten we maar naar onszelf kijken en ons afvragen hoe wij in onze eigen geloofsgemeenschap staan. Kunnen de broeders en zusters die ik tegenkom aan mij zien dat iets van die goddelijke liefde in mij leeft? Heb ik anderen lief, ook al verschillen we misschien op sommigen punten van gedachten? Kan ik hem of haar accepteren, zoals Christus mij heeft geaccepteerd? Kan ik nog gelovigen accepteren die soms niet helemaal sporen met mijn inzichten en visie? Het was en is wél de bedoeling van God en de bedoeling van Zijn Zoon. Laten we toch aan de wereld laten zien dat we anders geworden zijn, dat we echt één zijn geworden in en door onze Here Jezus Christus. Laten we waardig der roeping wandelen, waarmee wij geroepen zijn, zodat (met als gevolg dat) de wereld zal erkennen dat de Here Jezus echt van ‘boven’ is en dat God ons liefheeft. Laten we de eenheid die de Here ons gegeven heeft bewaren door de band des vredes!
Hoezo ‘ik weet niet wat Gods bedoeling is’? Na het lezen van een paar verzen waarin ‘opdat’ voor komt, waarin Gods bedoeling duidelijk wordt, kun je zelf de Bijbel gaan lezen en bestuderen. Je zou die andere 964 teksten kunnen opzoeken die nog over gebleven zijn. Want één ding is nu al wel heel duidelijk: je kunt Gods bedoelingen nooit te weten komen als je jezelf niet apart zet, Zijn Woord neemt en gaat onderzoeken wat God allang heeft geopenbaard in en door Zijn Zoon, Jezus Christus: Zijn wil!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'