Openbaring - In vogelvlucht (5b)

Openbaring

In vogelvlucht (5b)

Vervolg van deel 5a

Vervolg van deel 5a

Na hoofdstuk 16 vinden wij de definitieve uitschakeling van Babel, en in hoofdstuk 19 de beëindiging van de beest-heerschappij. In Openbaring 20 lezen wij dat de satan duizend jaar gebonden wordt, opgesloten in de afgrond, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden.
Dan, in die duizend jaar, zijn de volkeren, de mensen, als het ware op zichzelf aangewezen. Dat zal een periode zijn, dat de mensen zich op geen enkele manier kunnen verschuilen achter de activiteiten van Gods tegenstander. Al het kwaad dat er in die duizend jaar nog is, komt dan ook echt voort uit de mens zelf. Dan heeft de mens geen verontschuldiging meer. Zo zal God ook Zichzelf rechtvaardigen en laten zien dat de mens niet in staat is het goede te doen. Dan zal blijken hoe waar Gods Woord is: "... er is niemand die goeddoet, er is zelfs niet één" (Rom. 3:12).

Opstand tegen God
De zonde is de voedingsbodem van de opstand tegen God. Zonde is niet alleen dat een mens verkeerde dingen doet. Zonde is dat wij ons doel missen, maar eigenlijk is dat te zacht uitgedrukt, want zonde is ten diepste de opstand tegen God. Deze opstand tegen God komt in Openbaring onder aanvoering van satan op een indrukwekkende wijze tot een hoogtepunt. En wat de Heere ook doet, hoeveel plagen Hij ook over de mensen laat komen, zij blijven zich verzetten. Ja, de mensen zullen zelfs op hun tong kauwen van pijn. Dit alles om de mensheid tot inkeer te brengen, maar deze blijft in opstand tegen God: "... maar zij bekeerden zich niet van hun werken ..." (Openb. 16:11)! Zij verharden zich in hun zonde. Hieruit kunnen we leren hoe de zonde ertoe leidt, dat de mens zich volledig afkeert van God. 
De profeet Jesaja had de onbekeerlijkheid van het volk Israël al voorzegd: " Al wordt de goddeloze genade bewezen, hij leert niet wat gerechtigheid is: in een land van recht bedrijft hij onrecht en de hoogheid van de HEERE ziet hij niet. HEERE, Uw hand is opgeheven, maar zij zien het niet ..." (Jes. 26:10 en 11).
Door de overweldigende tekenen en krachten die de HEERE over het land doet komen, weten de bewoners van het land, dat die (rechtvaardige) plagen van de HEERE komen. Hebreeën 12:26 zegt dat Hij nog eenmaal aarde en hemel zal doen wankelen. De mensen weten drommels goed, dat er maar Eén is, Die dat teweeg kan brengen, en toch keert men zich van Hem af. Dit is de ultieme zonde: zich bewust afkeren van God!

Wij mogen dankbaar zijn dat God wist wat er nodig was om onze zonde teniet te doen. Hij heeft op een complete, volkomen manier het zondeprobleem opgelost. Hij ziet niet onze zonde door de vingers, maar Hij heeft onze zonde met wortel en tak uitgeroeid in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Want Hij, Die geen zonde gekend heeft, en dus ook geen zonde gedaan heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt (zie 2 Kor. 5:21)!
Vanwege de zonde zal ook de wereld in het laatst der dagen terecht komen in een situatie van God-verlatenheid. Heel die wereld zal overgeleverd zijn aan zichzelf en aan de krachten van de tegenstander, die constant probeert de mens te verleiden, opdat hij zich afkeert van God, ondanks dat men weet, dat God er is!
Dat men zal weten dat het God is, Die oordeelt, zegt ons bijvoorbeeld Openbaring 6:14-17: " En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen: Val op ons en verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?" We kunnen ons hier nauwelijks een beeld bij vormen. Het is eigenlijk te groots om te vatten. Een aardbeving, zoals wij die kennen, is er niets bij. Het is niet voor te stellen, maar het zal zeer zeker gebeuren. 
We lazen dat allen, de koningen, de groten, de oversten over duizend, de rijken, de machtigen, de slaven en de vrijen zeiden: "... verberg ons voor het aangezicht van Hem Die op de troon zit, en voor de toorn van het Lam. Want de grote dag van Zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven?". Men weet dus Wie op de troon zit, en dat de toorn van het Lam komt. Door alles wat er dan gezien en ervaren wordt, zal men weten dat hier Goddelijke dingen aan het gebeuren zijn. 
Ook blijkt uit dit Bijbelgedeelte dat de troon van God in de hemel zichtbaar zal zijn voor de mensen op aarde. Dit zal de mensen die een afkeer hebben van God, vervullen met grote angst, omdat ze weten dat ze bij die overweldigende manifestatie van Gods kracht en heerlijkheid, niet zullen kunnen bestaan. Maar ondanks dat deze overweldigende dingen gebeuren - ja, ze zién ze gebeuren, ze zién de hemel geopend - bekeren zij zich niet!
Hieruit kunnen we leren dat geloof niet ontstaat door het zien. Hebreeën 11:1 zegt: "Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt, en een bewijs van de zaken die men niet ziet."
Geloof is in de eerste plaats een zaak van het hart, gebaseerd op het Woord van God. En uit de loop van de geschiedenis zal blijken (en is ook al gebleken!), dat Gods Woord de waarheid is.

De kooplieden hebben de macht
Wij leven in een wereld, die steeds meer de trekken vertoont die in het boek Openbaring beschreven staan. Dat betekent ook, dat de 'kooplieden der aarde' steeds meer hun macht aan het opbouwen zijn. We zien dat gebeuren. Er zijn mensen, groepen van mensen, die de macht hebben op aarde. Dat zijn niet de regeringen of de politici, maar de 'kooplieden'. Kooplieden zijn zij, die de handel in hun macht hebben, die het geld bezitten. Openbaring 18 zegt: "Want uw kooplieden waren de groten van de aarde" (vs. 23). Ook in vers 3, 11 en 15 lezen we over hen. 
De hele wereld wordt bestuurd door (de bezitters van) ‘het grote geld’. Dat dringt tot steeds meer mensen door, maar er is weinig aan te doen. Aangezien ook de reguliere persbureau’s en media in hun handen zijn, kunnen zij de massa eenvoudig manipuleren.
De kooplieden c.q. groten der aarde houden de rijkdom voor zichzelf en doen er alles aan om de massa in hun greep te houden. De ontwikkelingen gaan razendsnel. Onder het mom van ‘veiligheid’ wordt de controle van hogerhand steeds groter. We kunnen eigenlijk al geen stap meer verzetten, of het wordt ergens geregistreerd. De vrijheid wordt meer en meer ingeperkt. Dit totale controlesysteem zal alleen maar verder gaan en zich steeds meer uitbreiden. Zonder dat velen het beseffen, heeft dit alles een doel. Op de achtergrond speelt de tactiek van de tegenstander om de mensheid volledig in z’n macht te krijgen. Het einde daarvan wordt beschreven in het laatste Bijbelboek. De mens(heid) zal -op weinige uitzonderingen na- totaal verblind zijn en de ‘god van deze eeuw’ vereren in plaats van de Schepper van hemelen en aarde. Maar God heeft het laatste woord, getuige Openbaring 6:14-17. En hoe onvoorstelbaar dat ook lijkt, het zal wel degelijk realiteit worden. De Heere zegt Zelf in Lukas 21: "En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen, want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden" (vs. 26). Het zal de mensen letterlijk overkomen. Ook nu gebeuren er rampen en is er veel ellende. We worden er dagelijks via radio en televisie mee overspoeld. We liggen er nauwelijks nog wakker van. Door de veelheid van al die vreselijke beelden van dood en verderf, raakt het de mensen steeds minder, laat staan dat er iemand door tot inzicht komt.
Maar dan, wanneer God Zelf Zijn oordelen over de aarde brengt, zal het onmogelijk zijn, dat men niet geraakt wordt. Dan zal men letterlijk bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Dan zullen mensen, die helemaal geen beeld hebben van een hemel, die helemaal niet geloven in een Schepper, geconfronteerd worden met de ontzagwekkende werkelijkheid!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'