Wandelen met God (vervolg)

Wandelen met God (vervolg)

Vervolg van deel 1

Vervolg van deel 1

Wie is de God met Wie we kunnen wandelen?
Wij zijn naar Gods beeld geschapen. Als wij met Hem willen wandelen en willen leren gelovig in te stemmen met Zijn plan, is het belangrijk te weten wie Hij is! Over het antwoord op die vraag zijn vele theologische boeken geschreven. En de vraag kan in dit hoofdstuk nooit voldoende worden beantwoord. Ik wil mij beperken tot die eigenschappen die Larry Crabb noemt in zijn boek Mensen begrijpen. God is:

 • een Persoonlijkheid Die sterke verlangens kent naar iets persoonlijks (Hos. 11:8);
 • een Persoonlijkheid Die denkt en daaraan conclusies verbindt (Gen. 6:5);
 • een Persoonlijkheid Die bewust een bepaald doel najaagt (Efe. 1:9-11) en
 • een Persoonlijkheid Die het vermogen heeft gevoelens te ervaren waarin Hij van Zichzelf bewust is (Joh. 11:33-36).

Kortom, een Persoonlijkheid Die verlangt, denkt, iets wil en kan voelen! Als wij inderdaad naar Gods beeld geschapen zijn, zijn wij dus ook mensen die sterk ergens naar kunnen verlangen, het vermogen hebben om te denken en beslissingen te nemen, een doel kunnen najagen en allerlei gevoelens kunnen ervaren.

Wie zijn wij dat wij met God kunnen wandelen?
Wij zijn beelddragers van God. Onze vermogens zijn echter aangetast door de macht van de zonde. Wij kunnen verkeerde verlangens hebben, verkeerde keuzes maken, verkeerde gedachten koesteren en verkeerde gevoelens vasthouden. Door Christus in ons zal dit veranderen. Voor die verandering moesten we echter eerst in een totaal nieuwe positie worden gebracht. Die positie wordt omschreven in Kolossenzen 2:9 en 10a: "Want in Hem woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in Hem ...".
Uit de context blijkt dat dit is gebeurd toen wij werden verzoend met God. Toch beleven wij die volheid weinig. Als wij ons bewust worden dat wij in ons een leegte hebben die alleen gevuld kan worden door God, gaan we ons op Zijn plan richten. God zegt dus in Zijn Woord: "En u bent volmaakt geworden in Hem ...". Het leven van Christus zelf woont in ons. In de praktijk blijken het echter soms alleen maar woorden te zijn. Waarom hebben we geen blijvend gevoel van vrede, zin en voldoening over ons 'zijn'? Het antwoord is eenvoudig en moeilijk tegelijk. We laten onze leegte niet praktisch vullen door God. Maar als wij God in alle dingen van ons leven zoeken, kan het ons helpen:

 • als we eenzaam zijn en soms wanhopig verlangen naar een partner;
 • als we werkloos zijn en verlangen naar een baan;
 • als ons huwelijk niet aan de verwachtingen voldoet of
 • als we pijnlijke dingen hebben meegemaakt in ons verleden.

Waarom? Omdat God ons Christus heeft gegeven en we uit Zijn volheid kunnen leven en wandelen met Hem. Dit wil niet zeggen dat God ons dan geen mensen geeft die ons kunnen ondersteunen in deze moeiten. Als 'Lichaam van Christus' kunnen we elkaar tot 'hand' en 'voet' zijn.

De leegte in ons binnenste wordt in het Nieuwe Testament weergegeven met 'buik'. Dit kan zowel een letterlijke als figuurlijke betekenis hebben. Als het in figuurlijke zin wordt gebruikt, zou het eigenlijk vertaald moeten worden met 'innerlijk'; een innerlijk dat leeg is of slechts oppervlakkig gevuld. Een paar teksten:

 • Romeinen 16:18 - Een goede vertaling zou kunnen zijn 'zij zijn geen slaven van Jezus Christus, maar van hun eigen innerlijk ...'. Kern is: het gaat hier om mensen die een oppervlakkige vervulling van hun innerlijk leven tot leidraad van hun leven hebben gekozen en daardoor voortdurend verkeerde keuzes maken. Ze zijn wel steeds op zoek naar vervulling, maar niet in God! Hoe zit dat bij ons?
 • Filippenzen 3:19 - Hier wordt nog scherper gezegd wat voor soort mensen dit zijn; het zijn zij die de oppervlakkige vervulling van hun innerlijk tot god hebben gemaakt. Het zijn 'Lamechieten' ofwel, zij die het leven op aarde belangrijker vinden dan het hemelse leven. Zij zijn dan ook aardsgezind in tegenstelling tot hen die burgers zijn van een rijk in de hemelen en gericht zijn op God (en Zijn toekomst). Waar zijn wij op gericht?

Het voorbeeld van de verloren zoon
In het verhaal van de verloren zoon komt ook een keer het woord 'buik' voor. Laten wij dit verhaal nu eens niet toepassen op de zondaar die tot bekering kwam, maar op de gelovige die zijn innerlijk leven niet laat vullen door God, maar door allerlei oppervlakkige zaken. Waar koos hij voor? 

 • een zo comfortabel mogelijk leven (hij kreeg veel geld mee);
 • een goed sociaal leven (hij kreeg veel vrienden) en
 • een leven vol spanning en avontuur (weg uit de sleur van alledag).

Als wij nu eens heel eerlijk naar onszelf kijken, dan moeten we concluderen dat deze zoon niets anders deed dan keuzes maken voor dingen die wij ook vaak zoeken.
De zoon liep weg van de vader. Hij hield niet op zoon te zijn, maar vond zijn vervulling niet meer bij zijn vader thuis! Als wij onze leegtes vullen met iets anders dan God zelf, lopen wij ook bij Hem vandaan. Wij houden niet op zoon te zijn met alle voorrechten die daaraan verbonden zijn. Alleen gebruiken we deze voorrechten niet (meer). De zoon kwam in een hongersnood terecht. Datgene waar hij eerst op leunde, gaf hem nu geen zekerheid meer. Hij begeerde zijn buik te vullen met varkensvoer ...
Wij blijven, als wij de hang naar oppervlakkige vervulling van ons innerlijk leven tot leidraad nemen, hongeren naar meer. Terwijl we hongeren naar meer, gaan wij ons steeds leger voelen. Totdat we terug gaan denken aan al het goede bij de Vader thuis. God zelf werkt deze verlangens naar Hem in ons leven uit. Wij kunnen ons besmeurd voelen. Misschien schamen wij ons diep. Misschien denken we wel dat we ons behoud hebben verloren, maar de waarheid is dat God als Vader al die tijd op de uitkijk heeft gestaan en ons wil overladen met het goede van Zijn huis. Hij kiest voor herstel in plaats van veroordeling.
Als wij nu op dit punt zijn aangeland, gaan we ontdekken dat we werkelijk de zoon of dochter zijn die op de Vader mag lijken. We worden één met Zijn verlangens, Zijn doelstelling, Zijn gevoelens en Zijn keuzes. Dan gaan we wandelen vanuit de volheid van God zelf!

Dit artikel is het 1e hoofdstuk uit het boek ‘Schatten uit Gods Woord II’, geschreven door Ronald Lammers. Lees nog veel meer over, zoals de ondertitel luidt: Wandelen met een verborgen God. Ga voor meer info en evt. bestellen naar Everread Uitgevers.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'