Eén Europa: uitvoering van oude ideologie!

Eén Europa: uitvoering van oude ideologie!

Weinig mensen zullen ooit van Richard Coudenhove-Kalergi gehoord hebben. Toch is het gedachtengoed van deze Oostenrijker zeer bepalend geweest voor de koers van Europa en beïnvloedt deze tot op de dag van vandaag. Zowel in het kader van Europese integratie, economisch beleid alsmede immigratie dient de visie van Coudenhove-Kalergi als een handboek voor de hedendaagse Europese elite.

Pan-Europa
Graaf Coudenhove-Kalergi (1894) was de zoon van een Oostenrijkse vader en een Japanse moeder. Zijn vader was werkzaam als diplomaat en zijn moeder was de dochter van een zeer vermogende Japanse oliehandelaar. In de vroege jaren 1920 begon Coudenhove-Kalergi zijn gedachtengoed uiteen te zetten. In 1923 bracht hij zijn eerste boek uit, genaamd Pan-Europa, wat een Europees samenwerkingsverdrag op basis van lidmaatschap beschrijft. Om zijn ideologie aan te kondigen organiseerde hij congressen die werden bijgewoond door vooraanstaande wetenschappers en intellectuelen van die tijd. Onder andere Albert Einstein, Thomas Mann en Sigmund Freud waren aanwezig. 
Via niemand minder dan Baron Louis de Rothschild kwam de Oostenrijker in contact met Max Warburg, een van oorsprong Duitse bankier. Warburg financierde de plannen van Coudenhove-Kalergi en bracht hem tevens in contact met invloedrijke personen uit de internationale financiële en politieke wereld.

Langzaam maar zeker begon Coudenhove-Kalergi’s Pan-Europeanisme aan een opmars. Het gedachtengoed werd al snel overgenomen door een groot deel van de Europese elite en verspreid via de vele vrijmetselaarsloges op het continent. Al in 1929 stelde hij het lied “Ode aan de Vreugde” van Beethoven voor als Europees volkslied en 9 mei als ‘Europadag.’

Beide ideeën zijn exact in deze vorm geadopteerd en geïmplementeerd door de hedendaagse EU. De opkomst van het nationaalsocialisme in Duitsland bracht zijn progressie tijdelijk tot stilstand, maar na de Tweede Wereldoorlog zette de Oostenrijker zijn werk ongehinderd voort.
Het Europese volkslied en Europadag zijn slechts het topje van de ijsberg. De geest van Coudenhove-Kalergi lijkt nog steeds rond te waren in de instituties van de EU.

Verenigde Staten van Europa
Het ultieme doel van Coudenhove-Kalergi was de verwezenlijking van een “Verenigde Staten van Europa.”
In de vroege jaren van de Koude Oorlog pleitte Coudenhove-Kalergi voor een Europese douane-unie die uiteindelijk zou transformeren tot een monetaire unie. Deze unie zou tot stand moeten komen door samenwerking tussen de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Europese Vrijhandelsassociatie.
In zijn boek Praktischer Idealismus voorspelt de Oostenrijker hoe Europa in de toekomst niet langer bewoond zal worden door de oorspronkelijke bewoners van Europa, maar door een mengelmoes van Europese, Aziatische en Afrikaanse volkeren. Dat impliceert dat de oorspronkelijke bevolking van Europa steeds verder wordt teruggedrongen. In dat verband spreken sommigen zelfs over een rassenstrijd, waarbij volgens hen een ‘stille genocide’ op het blanke ras plaatsvindt. Overigens doen soortgelijke ontwikkelingen zich al langer voor in Amerika. Tot 1950 was de bevolking van Amerika nog rond 90% blank, daarna is dat percentage geslonken tot 61% in 2015 (cijfers van The US Census Bureau en KFF).

Eurabië
De jonge geschiedenis van de EU laat zien dat de plannen van Coudenhove-Kalergi één voor één worden gerealiseerd. De douane-unie en de monetaire unie zijn ondertussen al een feit. En wat te denken van de eindeloze legale en illegale migratiestromen waar Europa mee wordt geconfronteerd? Ook dit sluit naadloos aan op zijn wereldbeeld. Is dit de werkelijke reden waarom de Europese elite weigert de massa-immigratie een halt toe te roepen?
Het is al jaren geleden dat de Joodse historica Bat Yeór haar boek ‘Eurabia’ publiceerde. Volgens Ye’or zijn de hoge immigratieaantallen en de slechte integratie van moslims in Europa niet het gevolg van een naïeve politiek, maar van een bewuste keuze. 
Ze laat zien dat er al jaren sprake is van een uitgebreid patroon van politieke, economische en wetenschappelijke samenwerking tussen het (linkse) Europese establishment en Arabische overheden. In ruil voor een gegarandeerde aanvoer van Arabische olie naar de lidstaten van de EU, zouden immigranten uit de Arabische wereld worden gestimuleerd hun eigen taal en cultuur te behouden. Het gevolg van die samenwerking is dat Europa de eigen identiteit in de uitverkoop heeft gedaan. De Utrechtse hoogleraar en arabist wijlen Dr. Hans Jansen noemde het in het voorwoord een verontrustend boek: “Europa, vreest Bat Ye’or, is aan het veranderen in een werelddeel dat beter Eurabië dan Europa genoemd zou kunnen worden, vanwege de diepgaande en groeiende invloed die de normen en waarden van de Arabisch-islamitische wereld er uitoefenen. Deze transformatie, meent zij, gaat ten koste van de traditionele westerse normen en waarden van openheid, waarheidsliefde, gelijkberechtigdheid van een ieder, secularisme, vrijheidszin, vrijheid van godsdienst en meningsuiting, mensenrechten, en natuurlijk vooral de scheiding van kerk en staat dan wel godsdienst en politiek” (we schreven er al uitgebreid over in AMEN 76, januari 2008
Feit is, dat we nu weten dat deze massa-immigratie grote problemen met zich mee brengt, ook in de onderlinge verhoudingen tussen mensen, hetgeen de instabiliteit in Europa gaandeweg verergert.

Prijs 
Elke twee jaar wordt de Coudenhove-Kalergi-prijs, tegenwoordig bekend als de Charlemagne Prize (Eng.) of de Karls Preis (Dui.) uitgereikt aan “leidende persoonlijkheden die met enorme toewijding werken aan de vereniging van Europa.”
Onder hen treffen we de namen aan van Jean-Claude Juncker (voorzitter Europese Commissie), Bondskanselier Angela Merkel, Wolfgang Schäuble (Duitse minister van Financiën), Donald Tusk (voorzitter van de Europese Raad ), Herman van Rompuy (oud-voorzitter van de ER), paus Franciscus en Martin Schulz, oud-voorzitter Europees Parlement en thans voorman van Sozialistische Partei Deutschland, SPD).
Zij allen streven naar een ‘Verenigde Staten van Europa’ en doen er alles aan mensen achter zich te krijgen om dat project te verwezenlijken. De Duitse SPD en de Groenen pleiten er zelfs voor om ook alle immigranten (legaal en illegaal, met of zonder paspoort) stemrecht te geven voor de komende Duitse verkiezingen in september a.s. Er zijn ook Nederlanders onder de prijswinnaars: wijlen Joseph Luns (1967), koningin (nu: prinses) Beatrix (1996) en wijlen Wim Duisenberg (2002), oud-president Europese Centrale Bank (i.v.m. de invoering van de Euro).

Het bestaan van Coudenhove-Kalergi’s ideologie is onbekend bij de meerderheid van de Europese bevolking. Tegelijkertijd wordt de Oostenrijker binnen de kringen van de Europese elite vereerd als een ware hij een soort goddelijk wezen. Stap voor stap werkt men naar zijn wereldbeeld toe en ook in Nederland worden politici voor hun karretje gespannen, zoals Rutte, Pechtold, Klaver, e.a. Degene die deze ontwikkeling een halt wil toeroepen en strijden voor behoud van eigen identiteit en zeggenschap worden weggezet als nationalist en/of populist en/of ‘boze, witte man’. Of nog erger: sommigen maken hen zelfs uit voor nieuwe nazi’s!
In werkelijkheid zijn het echter veelal ‘gewone’, nuchtere, rechtgeaarde mensen, onder wie ook allochtone landgenoten die al veel langer in Nederland en andere (Noord-)Europese landen wonen, die vrezen voor de verdwijning van de vrijheid, de nationale identiteit en de joods-christelijke cultuur waarmee Europa groot geworden is. Zij zijn -uitzonderingen daargelaten- niet tegen de opvang van echte (oorlogs)vluchtelingen, maar vooral tegen de regeringen die, zonder het volk daarin mee te krijgen, allerlei onwelgevallige beslissingen nemen en wetten maken. Weekblad Elsevier berichtte onlangs: “De Europese Unie voert steeds vaker wetten door die niet aan het publiek worden gepresenteerd” (Bron: Elsevier.nl). 
Veel van die ‘gewone’ burgers zijn niet tegen samenwerking in Europa, maar dan wel met behoud van zeggenschap over eigen land en volk. Dat bleek onlangs ook in een serie uitzendingen van de NPO, getiteld: ‘Uit Europa’. Daarin zegt de Engelse ‘soldaat van Oranje’, Bryan Neely: “Wat met een goed idee begon, is helemaal ontspoord.” En de Duitse ‘psychiater des vaderlands’ Joachim Maaz: “Mensen voelen zich bedreigd” en tegen politici en media: “Neem het protest serieus.” 
Het zijn spannende tijden! De (nabije) toekomst zal uitwijzen hoe die strijd zal verlopen en wat de gevolgen daarvan zijn. Wordt dus vervolgd.
Bronnen: Curiales.nl, Trouw.nl, Truthseeker.com, The Occidental Observer.net.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'