De ruiter op het witte paard

De ruiter op het witte paard

In Openbaring 19 ziet Johannes een geopende hemel waaruit een wit paard tevoorschijn komt. Op het paard zit de vier-voudige Erfgenaam, de Zoon van God, de Christus, en Hij wordt genoemd met vier namen, Die uitdrukking geven aan Zijn identiteit!

Vier benamingen van Christus

Deze vier namen (beter: titels) geven aan, Wie Hij is:

  1. Getrouw en Waarachtig;
  2. een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf;
  3. het Woord van God en
  4. Koning der koningen en Heere der Heeren.

Het getal vier spreekt van de viervoudige Erfgenaam van alle dingen. De vier benamingen laten ons de Heere Jezus Christus zien in Zijn volle glorie. Hij is de Verlosser, het Middelpunt van Gods plan der eeuwen. God openbaart Zichzelf in de Zoon. De Heere Jezus Christus was en is de afstraling van de heerlijkheid van God. Hij was en is de afdruk van Gods zelfstandigheid, Zijn wezen (zie Hebr. 1:1-3). Hij draagt alle dingen door het Woord van Zijn kracht. Wanneer we God willen leren kennen, komen we terecht bij de persoon van de Heere Jezus Christus. Buiten Christus is waarachtige kennis van God onmogelijk. God openbaart Zich in de Zoon. In Christus Jezus woont heel de volheid van de Godheid lichamelijk. Daarom spreekt Openbaring 19 over Zijn komst met Goddelijke macht en heerlijkheid. Hij is het Hoofd boven al wat is! Dan zal gebeuren waar de Heere Zelf al in Mattheüs 24 van heeft getuigd: "...en zij zullen de Zoon des mensen zien, als Hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid” (Matt. 24:30b).
Tweeduizend jaar geleden was de Heere op aarde als de Vernederde; toen ontving Hij geen eer. Integendeel, de profeet Jesaja had al gezegd over Zijn (eerste) komst dat die in vernedering zou zijn, om te lijden en te sterven, en dat Hij een verachte was. Hij werd door het volk niet geacht en had gestalte noch luister (Jes. 53:2). Er was toen aan de buitenkant niet aan Hem te zien dat Hij de Zoon van God was. Maar straks zal de Heere verschijnen zoals Hij werkelijk is, als de afstraling van de heerlijkheid van God. Hem is gegeven alle macht in de hemel en ook op de aarde. Dat zal zichtbaar werkelijkheid worden op de door God vastgestelde tijd.

In de schijnwerpers

De vier benamingen zetten de persoon van de Heere Jezus Christus in het volle licht.

Getrouw en Waarachtig
Enkele teksten hierover:

  • Psalm 96:12b en 13: "…dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen voor het aangezicht van de HEERE, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen. Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid en de volken met Zijn waarheid";
  • Jesaja 11:5: "Want gerechtigheid zal de gordel om Zijn heupen zijn, en de waarheid de gordel om Zijn middel";
  • Openbaring 1:5: "... Jezus Christus, Die de getrouwe Getuige is, de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde";
  • Openbaring 3:7: "Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent… en
  • Openbaring 3:14: "Dit zegt de Heilige, de Waarachtige, Die de sleutel van David heeft, Die opent en niemand sluit, en Hij sluit en niemand opent..."

Bovenstaande teksten spreken alle van de hoedanigheid van de Getrouwe en Waarachtige. Hij velt vonnis en voert oorlog in gerechtigheid. In Openbaring 19:12 lezen we ook dat Zijn ogen waren als een vuurvlam. Vuur spreekt in de Bijbel altijd over oordeel, zuivering en loutering. Alleen Hij Die getrouw en waarachtig is, kan dit doen. Op Zijn hoofd waren vele kronen: diademen. De diadeem staat voor uitdrukking van koninklijke waardigheid, macht en heerlijkheid. En dat er vele kronen op Zijn hoofd waren, getuigt van een ongelimiteerd aantal. Er is geen einde aan de macht en heerlijkheid van Christus. Alle kronen behoren Hem toe.
Deze eerste naam correspondeert met het Lukas-evangelie, waarin de Heere Jezus gezien wordt als Mens, als de Zoon des mensen. Hij is de getrouwe en waarachtige Mens. Hij is dat ook als Enige, want de Bijbel zegt: "God is waarachtig maar ieder mens een leugenaar" (Rom. 3:4). De Heere Jezus is de enige Mens, in Wie geen enkele vorm van leugen of zonde was en is.

2. Een geschreven naam, die niemand weet dan Hijzelf
Deze naam getuigt van de dienstbaarheid van Christus als de gehoorzame Knecht van God, zoals dat in het Markus-evangelie tot uitdrukking komt. Dit Evangelie neemt een bijzondere plaats in onder de Evangeliën. Markus is de enige die niets over de afkomst van de Heere Jezus zegt. In Mattheüs en Lukas lezen we over Zijn geslachtsregister. Het Johannes-evangelie vertelt over Wie Hij was, het Woord. Van dit alles niets in het Markus-evangelie. De Heere Jezus wordt hier getoond als de waarachtige, gehoorzame Dienstknecht. Voor een slaaf was zijn afkomst niet van belang; het gaat om gehoorzaamheid. Markus geeft een opsomming van alle daden die Jezus, in overeenstemming met Gods wil, heeft verricht. In het Markus-evangelie ontmoeten wij de waarachtige Dienstknecht, die de wil van God trouw heeft vervuld.

3. Het Woord van God
"En Hij was bekleed met een in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt: Het Woord van God" (Openb. 19:13). Dit bloed spreekt van het vergoten bloed der heiligen, zoals dat ook verschillende malen in Openbaring naar voren komt. Bijvoorbeeld in Openbaring 18:24, waar staat: "... En het bloed van profeten en heiligen en van allen die geslacht zijn op de aarde, is in deze stad (d.i. Babel/Babylon) gevonden". Hierbij moeten we bedenken, dat Christus' komst ook zal zijn tot rechtvaardiging van allen die Zijn Naam hebben beleden en die het getuigenis van hun geloof in Hem met de dood hebben moeten bekopen.
Anderzijds spreekt Openbaring 19:13 ook van oordeel; vergelijk hier Jesaja 63:2-6: "Waarom is dat rood aan Uw gewaad, en is Uw kleding als die van iemand die de wijnpers treedt? Ik heb de pers alleen getreden; er was niemand uit de volken met Mij. Ik heb hen vertreden in Mijn toorn, hen vertrapt in Mijn grimmigheid. Hun bloed is op Mijn kleding gespat, heel Mijn gewaad heb Ik besmet. Want de dag van de wraak was in Mijn hart, het jaar van Mijn verlosten was gekomen. Ik keek rond, maar er was niemand die hielp; Ik ontzette Mij, want er was niemand die ondersteunde. Daarom heeft Mijn arm Mij heil verschaft, en Mijn grimmigheid, die heeft Mij ondersteund. Ik heb de volken vertrapt in Mijn toorn, Ik heb hen dronken gemaakt in Mijn grimmigheid, Ik heb hun bloed ter aarde doen neerdalen".
In Openbaring 19:14 en 15 staat: "En de legers in de hemel volgden Hem op witte paarden, gekleed in fijn linnen, wit en smetteloos. En uit Zijn mond kwam een scherp zwaard, opdat Hij daarmee de heidenvolken zou slaan. En Hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. En Hij treedt de wijnpersbak van de wijn van de grimmige toorn van de almachtige God".
Deze heerscharen zijn de engelen, die Hem zullen volgen om de aarde in bezit te nemen. Zo wordt het volbrachte werk van de Heere zichtbaar. Het scherpe zwaard uit Zijn mond is het Woord van God ten oordeel. Over het zwaard lezen we ook in Efeziërs 6:17 "... en het zwaard van de Geest, dat is het Woord van God".
Ook in 2 Thessalonicenzen 2:7 en 8 lezen we over het Woord: "Want het geheimenis van de wetteloosheid is al werkzaam. Alleen is er iemand die hem nu weerhoudt, totdat hij uit het midden verdwenen is. En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst…". Eigenlijk staat er: 'de verschijning (epiphaneia) van Zijn aanwezigheid (parousia)'. We zien hier de geweldige Goddelijke kracht, die er van de geest of adem van Zijn mond (dus van het Woord) uitgaat. We zien hier ook dat de HEERE door te spreken dingen tot stand brengt. Dit hoort onmiskenbaar bij God! De benaming 'het Woord van God' verwijst ook naar het Johannes-evangelie. En daar staat in hs. 1, vers 1: "In het begin was het Woord en het Woord was bij God en het Woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het Woord gemaakt, en zonder dit Woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is" (vs. 1-3).
Het Hebreeuws voor 'woord' is het Griekse logos, dat analoog is aan het Hebreeuwse dabar. Dit betekent tegelijk ook 'daad'. En we weten dat in Gods Woord tegelijk de daad van God zit opgesloten. Gods spreken, Gods Woord heeft altijd een bepaalde uitwerking. Zo leren we ook hoe rijk Gods Woord is.
Zo is het evangelie een kracht van God: "Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek" (Rom. 1:16). En ook het Woord van het kruis is een kracht van God: "Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God" (1 Kor. 1:18). De Mens Jezus, beladen met de zonde van allen, is uit zwakheid gekruisigd, maar Hij leeft uit de kracht van God.


4. Koning der koningen en Heere der Heeren
"Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven: Koning der koningen en Heere der heren" (Openb. 19:16). Bijzonder dat er staat geschreven, dat de naam niet alleen op Zijn kleed, maar ook op Zijn dij geschreven staat. De dij is de plaats waar men gewoon was het zwaard te dragen. Hier draagt Christus de hoogste koninklijke titel op aarde. Deze goddelijke titel is tot nu toe in de wereld nooit erkend, maar in de toekomst zal Hij door alle volkeren erkend moeten worden. Hij is gesteld alles en iedereen. Hij is verheven boven alle koningen der aarde. Alles is aan Zijn voeten onderworpen. Hij is de mens uit Pslam 8, de Zoon des mensen: "U doet hem heersen over de werken van Uw handen, U hebt alles onder zijn voeten gelegd..." (Ps. 8:7).
Het gevolg van de komst van de Koning der koningen is dat Hij zegevierend de overwinning behaalt: "En ik zag het beest en de koningen van de aarde en hun legers bijeen verzameld om oorlog te voeren tegen Hem Die op het paard zat, en tegen Zijn leger. En het beest werd gegrepen, en met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan had, waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbeden hadden. Deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur, die van zwavel brandt. En de overigen werden gedood met het zwaard van Hem Die op het paard zat, namelijk het zwaard dat uit Zijn mond kwam. En alle vogels werden verzadigd met hun vlees " (Openb. 19:19-21).

Het midden der aarde

Let wel, voor het hele boek Openbaring geldt dat alles wordt gezien vanuit het middelpunt der aarde, namelijk vanuit Israël, vanuit Jeruzalem. Dáár zal de Heere wederkomen en Zijn heerschappij openbaren. En alles wat zich afspeelt op die navel der aarde, dat zal zijn uitwerking en uitstraling hebben naar heel de wereld. Israël zal ook het eerste volk zijn dat aan God wordt onderworpen. En als Israël eenmaal onderworpen is, dan zal zij het instrument zijn in de handen van God om alle volkeren aan Hem te onderwerpen. Want alle volkeren behoren Hem toe, staat in Exodus 19:5. De HEERE heeft één volk uit al die volkeren afgezonderd om een koninkrijk van priesters te zijn, een heilige natie, namelijk het openbaringsvolk van God, Israël. Zo had God Zelf het besloten. En met dat volk zal Hij tot Zijn doel komen. Dit betekent dat de oordelen in Jeruzalem, in Israël beginnen, met de uitstraling naar de omringende volkeren en de hele aarde. Want het oordeel begint bij het huis van God (1 Petr. 4:17).
Maar… het herstel van alle dingen begint ook vanuit het centrum der aarde. Daarom zal het volk Israël het eerste volk zijn, dat hersteld wordt door de Heere. En dat volk zal het werktuig zijn om de gehele aarde te onderwerpen aan de Koning der koningen. “De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de enige zijn en Zijn Naam de enige” (Zach. 14:9).

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'