Namen en titels van Jezus - Deel 3 (slot)

Namen en titels van Jezus

Deel 3 (slot)

Toen Hij geboren werd, gaven Jozef en Maria Hem de naam Jezus. Later werden daar nog belangrijke titels aan toegevoegd. In het Nieuwe Testament komen verder talloze benamingen voor van de Heere Jezus. Zij laten zien dat Hij veel meer is dan alleen het Kind van Bethlehem en de Man uit Nazareth.

Benamingen van de Heere Jezus Christus

In de vorige artikelen hebben een aantal benamingen uitgebreider behandeld. Hieronder volgt nog een min of meer complete lijst met alle namen, benamingen en functies van de Heere Jezus Christus. Het gaat erom in dit schrijven een compleet beeld te krijgen van wat de Redder der wereld allemaal gedaan heeft en nog doet en nog gaat doen, zowel voor Israël als voor het Lichaam van Christus.

Afschijnsel van de heerlijkheid Gods      Hebr. 1:3 
Almachtige               Openb. 1:8
Alpha en Omega             Openb. 1:8
Amen                  Openb. 3:14 
Apostel onzer belijdenis            Hebr. 3:11 
Beeld van God              2 Kor. 4:4
Begin en Einde                 Openb. 1:8 
Begin van Gods schepping            Openb. 3:14 
Blinkende Morgenster          Openb. 22:16 
Borg van een beter Verbond           Hebr. 7:22
Brood des levens                Joh. 6:35
Bruidegom                Matt. 9:15 
Christus van God                Luk. 9:20 
Christus, die God is          Rom. 9:5
Christus                    Matt. 1:16 
Deur van den Schaapstal             Joh. 10:7
Die is en Die was en Die komt      Openb. 1:4 
Dienaar in het heiligdom in ware tabernakel   Hebr. 8:2
Dienaar van de Besnijdenis           Rom. 15:8 
Eerste en Laatste                Openb. 2:8 
Eersteling van hen die ontslapen zijn      1 Kor. 15:20 
Eerstgeborene onder vele broeders        Rom. 8:29 
Eerstgeborene uit de doden           Openb. 1:5
Eerstgeborene van heel de schepping       Kol. 1:15 
Eeuwig Leven              1 Joh. 1:2
Eniggeboren Zoon van de Vader      Joh. 3:16
Erfgenaam van alles           Hebr. 1:2
Fundament                Efe. 2:20 
Gave van God              Joh. 4:10 
Geliefde Zoon              Matt. 3:17 
Geliefde                    Matt. 12:18
Getrouwe en Waarachtig         Openb. 19:11 
Gezalfde van de Heere          Luk. 2:26 
Gezalfde van de Heere          Hand. 4:26 
Grote Herder van de schapen       Hebr. 13:20
Heere der Heeren                1 Tim. 6:5
Heere Jezus Christus          Hand. 16:31
Heere Jezus               Hand. 7:59
Heere uit de hemel           1 Kor. 15:47 
Heere van allen                 Hand. 10:36 
Heere van den sabbat          Matt. 12:8 
Heere, Almachtige God          Openb. 15:3
Heere                  Luk. 2:11
Heerlijkheid van Israël             Luk. 2:32 
Heilig Kind Jezus                Hand. 4:30 
Heilige en Rechtvaardige            Hand. 3:14 
Heilige Gods              Mark. 1:24 
Heilige                     Openb. 3:17
Hoeksteen (uitverkoren en dierbaar)       1 Pet. 2:6 
Hoeksteen                Efe. 2:20
Hogepriester              Hebr. 3:1
Hoofd der Gemeente           Efe. 1:22 
Hoofd van het lichaam, Gemeente         Kol. 1:18 
Hoofd van iedere man          1 Kor. 11:3
Hoofd van iedere overheid en macht       Kol. 2:10 
Hoop                  1 Tim. 1:1 
Ik ben                     Joh. 8:58
Kind Jezus               Luk. 2:27
Kindje                     Luk. 2:12 
Koning der Koningen           1 Tim. 6:15 
Koning van de heiligen             Openb. 15:3
Koning van de Joden           Matt. 2:2
Koning van Israël                Joh. 1:50 
Kracht van God             1 Kor. 1:24
Laatste Adam              1 Kor. 15:45 
Lam van God               Joh. 1:29 
Lam                   1 Pet. 1:19
Leeuw van Juda                 Openb. 5:5 
Leidsman en Voleinder van het geloof  Hebr. 12:2
Leidsman van hun zaligheid       Hebr. 2:10 
Leidsman                Matt. 2:6 
Leraar van God gekomen             Joh. 3:2 
Levende brood              Joh. 6:51
Levende                     Openb. 1:18
Licht                  Joh. 1:8
Licht der wereld                Joh. 8:12
Licht om de heidenen te verlichten       Luk. 2:32
Maker van het Testament             Hebr. 9:16 
Meester                     Matt. 8:19 
Mens                  1 Tim. 2:5
Middelaar                1 Tim. 2:5
Morgenster               2 Pet. 1:19
Nazarener                Matt. 2:23 
Oorzaak der eeuwige zaligheid      Hebr. 5:9
Opgang uit de hoogte          Luk. 1:78 
Opperherder               1 Pet. 5:4 
Opstanding en leven           Joh. 11:25 
Opziener van uw zielen             1 Pet. 2:25 
Paaslam                     1 Kor. 5:7 
Priester (naar ordening van Melchizedek)    Hebr. 6:20 
Profeet                     Hand. 3:22 
Rantsoen voor allen           1 Tim. 2:6 
Rechter ( rechtvaardige )            2 Tim. 4:8 
Rechter over levenden en doden     Hand. 10:42
Rechtvaardige              Hand. 3:14
Steen des aanstoots           1 Pet. 2:7 
Steenrots (geestelijke)             1 Kor. 10:4
Tweede mens               1 Kor. 15:47
Uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid   Hebr. 1:3
Uitverkorene Gods            Matt. 12:18 
Verlosser uit Sion               Rom.11:26
Vertroosting Israëls          Luk. 2:25 
Verzoeningsoffer                1 Joh. 2:2 
Voleinder van het geloof            Hebr. 12:2 
Voorbeeld                Joh. 13:15 
Voorbidder               Rom. 8:34
Voorloper                Hebr. 6:20 
Voorspraak bij de Vader             1 Joh. 2:1
Vorst en Zaligmaker           Hand. 5:31 
Vorst van de koningen der aarde         Openb. 1:5
Vorst van het leven           Hand. 3:15
Vrede                  Efe. 2:14
Vriend der zondaren           Matt. 11:12 
Vriend                 Joh. 15:13
Waarachtige God                 1 Joh. 5:20 
Waarachtige               1 Joh. 5:20 
Waarheid                Joh. 14:6 
Weg                   Joh. 14:6 
Wetgever                Jak. 4:12 
Wijnstok                Joh. 15:1
Wijsheid van God                1 Kor. 1:24 
Woord Gods               Openb. 19:13
Woord                  Joh. 1:1
Wortel en geslacht Davids            Openb. 5:5
Zaad van Abraham            Gal. 3:16
Zalige en alleen machtige Heere         1 Tim. 6:15 
Zaligheid                Luk. 2:11    
Zoon des mensen             Matt. 8:20 
Zoon van God              Hebr. 1:5 
Zoon van David                 Matt. 1:1    
Zoon van de Allerhoogste            Luk. 1:32 
Zoon van de Gezegende          Mark. 14:61


En toch is deze Verlosser veel meer nog dan de som van al Zijn namen. We hebben hier te maken met een Persoon met ontelbaar prachtige eigenschappen. Wij mensen komen woorden te kort om dat allemaal te omschrijven, en nog kunnen we onze dierbare Verlosser en Zaligmaker hier niet mee vastleggen
In 2 Korinthiërs 9:15 zegt Paulus: “Ja, God zij dank voor Zijn onuitsprekelijke Gave” (zie ook Joh. 4:10).
Met deze Gave wordt vanzelfsprekend de Heere Jezus Christus bedoeld en met ‘onuitsprekelijk’ wordt hier bedoelt: wij kunnen als mensen Gods Gave, de Persoon van de Heere Jezus Christus nooit volledig met woorden omschrijven of benoemen. Woorden schieten simpelweg tekort.
Het enige wat we weten is dat het over onze Heere Jezus Christus gaat. Hij is de Gave van God. Het past ons hierom stil te worden en aan Zijn voeten te knielen en Hem hiervoor te danken vanuit het diepst van ons besef. Later, als we bij Hem zijn, zullen we Hem pas zien zoals Hij werkelijk is.

En Wie is Hij voor ons?

Buitengewoon indrukwekkend om te zien dat één Persoon zo veelzijdig kan zijn. Het gaat dan ook niet om een mens maar om de Gezalfde, de Zoon van God, Die de afstraling van Gods heerlijkheid en de afdruk van Zijn zelfstandigheid, volgens Hebreeën 1:3. Adembenemend om zo’n complexiteit te mogen ontdekken in de Bijbel. Het moge duidelijk zijn, dat we Hem niet zo maar met willekeur kunnen benoemen. De Bijbel geeft nauwkeurig aan dát er verschillen zijn en wát die verschillen zijn. De belangrijke en verklarende tekst uit Handelingen 2:26 is dat we lezen dat God Zelf deze Jezus tot Heere en tot Christus gemaakt heeft “…deze Jezus Die u gekruisigd hebt”.
God de Vader Zelf zorgde daar dus voor. Het is voor ons dus onmogelijk om onze Zaligmaker, Jezus Christus, gewoon maar ´Jezus´ te blijven noemen. Zijn werk is zo groots en veelzijdig, dat het de mens past om in eerbied neer te knielen en stil te zijn voor zoveel liefde. Voor ons is Hij niet slechts Jezus. Voor ons is Hij: de Heere Jezus Christus. Degene Die dood geweest is en opgestaan, de Levende. En daar is het niet bij gebleven.
We lezen en geloven dat wij mét Hem gestorven zijn (Kol. 3:3) en met Hem zijn opgewekt (Efe. 2:6) en dat aan ons mede, d.w.z. met Hem, een plaats gegeven is in de hemelse gewesten. Wat een schitterende dingen werden achteraf nog openbaar door het grote geheimenis dat we verklaard zien in Efeziërs 3:1-13.
Als wij Hem nu nog Jezus zouden noemen, zou dat een belediging zijn en het zou getuigen van een volstrekt onbegrip van de heerlijke hemelse positie die zowel Jezus Christus als wij door Zijn werk hebben ontvangen.
Wij kunnen nu nooit meer spreken van Jezus, ook niet als het gaat over Zijn werkzame leven hier op aarde, zoals beschreven in de vier Evangeliën. Altijd plaatsen we er dan de titel ‘Heere’ voor. Voor ons is Hij de Verlosser en Gelukkig-maker.
Maar deze verheerlijkte Persoon wil vanuit Zijn hemelse positie ook de Heer van ons gewone dagelijkse leven op aarde zijn. We mogen Hem betrekken in onze aardse beslommeringen. We mogen Hem ook toelaten in de kleine, ogenschijnlijk onbelangrijke zaken. Het leven is ons immers Christus geworden, de Opgewekte. Ons leven is niet Jezus, maar: Christus. We hoeven ook geen ‘navolgers van Jezus’ te zijn; dat kunnen we immers niet. Hij heeft juist alles gedaan wat wij nooit hadden gekund.
Filippenzen 2:9 zegt: “God heeft Hem ook bovenmate verhoogd en heeft Hem een Naam geschonken boven alle naam, opdat in de Naam van Jezus zich zou buigen elke knie van hen die in de hemel zijn, en die op de aarde, en onder de aarde zijn, en elke tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere is, tot heerlijkheid van God, de Vader.”
Hier lezen we dat elke knie zich zal buigen. Lees in dit verband ook 1 Korinthiërs 15:40. Hier gaat het om de volmaking van Gods plan.
“En wanneer alle dingen aan Hem onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem die alle dingen aan Hem onderworpen heeft, opdat God alles in allen zal zijn” (1 Kor 15:28). Met deze laatste tekst wordt Gods plan compleet en voleindigd, voor zover wij kunnen weten.

Tenslotte, dit artikel is ongetwijfeld niet volledig, daartoe ben ik niet in staat, maar het leert ons wel Wie de Heere Jezus Christus voor ons is. Geprezen zij Zijn Naam!

Meer artikelen in de serie "Namen en titels van Jezus":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De gehoorzaamheid van de Zoon

In dit boekje gaat het naar aanleiding van Hebreeën 5:7-9 over de laatste periode van het leven van de Heere Jezus. Die periode begon met Zijn gebedsstrijd in de hof van Gethsémané en eindigde met Zijn kruisdood; al met al nog niet eens één etmaal, ja, hooguit achttien uur.

De drie fasen in die periode worden in Hebreeën 5:7-9 samengevat in drie verzen. Het is voor ons goed om hierover na te denken omdat het ons bepaalt bij de diepe weg die onze Heiland in gehoorzaamheid ging. Zijn verlossingswerk heeft vele gevolgen. Zo is het voor ons onder meer de basis van ons leven met Hem.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gehoorzaamheid van de Zoon'

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'ADAM als type van Christus'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'