Inzicht

Inzicht

Er komen dingen in de Bijbel voor, die wij niet eenvoudig kunnen begrijpen. Daarom heeft God ons Zijn Geest geschonken, zodat wij onbegrijpelijke dingen kunnen (leren) verstaan en onzichtbare dingen kunnen zien. Kortom: Gods Woord geeft ons inzicht in Wie God is en wat Hij doet!

De apostel Paulus zei tegen Timotheüs: "Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen" (2 Tim. 2:7). Timotheüs begreep misschien sommige dingen nog niet van wat Paulus hem had voorgehouden, maar de apostel wekt hem op om vooral bij de leer te blijven (zie hs. 3:14) en te vertrouwen op Gods leiding daarin. En dat is belangrijk! De Bijbel leert nergens, dat gelovigen alles direct (moeten of kunnen) begrijpen. Laat dat ook nooit een teleurstelling zijn. Lees het Woord en laat het op u inwerken. Denk erover na. Gaandeweg zal God duidelijkheid verschaffen. Wat nú nog niet begrepen wordt, zal na verloop van tijd wellicht duidelijk worden. Dat is het geheim van bijbelstudie. Ook de gezindheid is van belang: het willen luisteren naar God, het oprecht zoeken naar Gods wil, de bereidheid om ons te laten gezeggen (vgl. 2 Kor. 10:5; zie ook 2 Tim. 3:14-17).

God voldoet niet aan de wetten van onze logica

Ik lees in de Bijbel dingen, waar ik met mijn natuurlijk verstand niet bij kan; die ik absoluut niet wetenschappelijk kan verklaren en die soms ingaan tegen het besef van logica waarmee ik ben opgegroeid. Het is hoogst merkwaardig te lezen, dat een mens op het water loopt. Toch is het Petrus overkomen, en ... waar gebeurd! Omdat sommigen dit niet kunnen vatten, hebben zij dit wonder weg verklaard door het als een verzinsel van de evangelisten te beschouwen. Maar God kan nu eenmaal dingen doen, die voor ons te groot zijn om te doorgronden, en God dóet die dingen ook! Hij belooft Abraham en Sara een lijfelijke zoon, terwijl ze al op hoge leeftijd waren. Hoe onbegrijpelijk ook ... die zoon is wel geboren! God liet een ezel spreken. Jona werd opgeslokt door een grote vis. Het zijn, evenals de wondertekenen van de Heere Jezus, allemaal historische gebeurtenissen waaruit de almacht van God blijkt. Hij, Die de Schepper is en boven alles verheven, is in staat om wetten van natuur en logica te doorbreken. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Voor de waarachtige gelovige reden temeer om eerbiedig te buigen voor God en Zijn Woord. Om zich vertrouwd te maken met de uitspraken van God en zo ´op te groeien in de rechte kennis van God´.

Plan

Als wij ontdekken, dat de Bijbel niet alleen het Boek is, waarin God Zich openbaart als Persoon, maar ook een verslag van Zijn wonderbare heilsplan, dan heeft dat uiteraard gevolgen. Als iemand ontdekt heeft (en gelooft), dat God Zijn plan in de Bijbel ontvouwt, dan moet hij vervolgens de Bijbel in de context (dat is: met onderscheid) lezen. Dat kan niet anders!
Degene die dat niet doet, werpt een smet op de waarheid van Gods Woord en - wat nog veel erger is - brengt de integriteit van God Zelf in diskrediet. Immers, het plan van God is in overeenstemming met Zijn Goddelijke wil en welbehagen. God werkt "in alles naar de raad van Zijn wil" (Efe. 1:11). Als wij dus geen onderscheid maken in de openbaring van Gods Woord, zoals de Almachtige dat Zelf aangeeft, gaan wij in tegen de wil van God!
Vandaag wordt wel eens smalend gesproken over 'aanhangers van de bedelingenleer', waartoe wij van AMEN ook worden gerekend. Dat zegt overigens meer van die personen zelf dan van de vermeende 'aanhangers'! Want het Woord van God spreekt nu eenmaal over ´eeuwen´ en wat wij dan - in navolging van de Statenvertaling – noemen: 'bedelingen' (Gr. ´oikonomia´ = huishouding; het woord is verbonden met begrippen als: uitdeling, beheer, rentmeesterschap (zie bijv. Luc. 16:2; 1 Kor. 4:1 en 2 en Efe. 1:10, 3:2, SV).
Het strekt ons dus tot eer aanhangers te zijn van Gods Woord! Die eeuwen en bedelingen zijn niet door mensen bedacht, maar staan in de Bijbel en worden door gelovige (!) bijbellezers ontdekt. De moeilijkheid zou alleen kunnen zijn, dat uitleggers tot diverse schema's gekomen zijn, variërend van zes tot soms wel vierentwintig bedelingen, hetgeen verwarring kan geven. Maar dat neemt niet weg, dat
1. Gods Woord wel degelijk spreekt over verschillende eeuwen en bedelingen en
2. Gods Woord wel degelijk getuigt van de volvoering van Gods plan in verschillende tijden, met verschillende (groepen van) mensen, etc.

Welnu, dat is reden genoeg om er studie van te maken en dat zal alleen maar leiden tot meer (lees: beter) inzicht in Gods handelen door de tijden heen. Besteden wij daar geen aandacht aan, dan negeren wij dus een belangrijk aspect van Gods Woord, en zullen wij ook nooit vervuld kùnnen worden met ´de rechte kennis van Zijn wil´.

Verwarring

Bovendien leidt het gebrek aan kennis op dit punt tot verwarring in de prediking van Gods Woord en wordt de deur geopend naar misleiding en verleiding, hetgeen vandaag in de praktijk overduidelijk blijkt. De tegenstander heeft vrij spel gekregen om, terwijl hij zich voordoet als een engel des lichts, zijn verleidelijke en verwoestende activiteiten te ontplooien. Wij mogen dan nog niet in de grote verdrukking leven, wij leven wel in de tijd van de 'grote verwarring'!
Met lede ogen moeten wij aanschouwen hoe duizenden en nog eens duizenden op een dwaalspoor gebracht worden, in ons land en daarbuiten. Zowel door traditionele bindingen, sectarische dwangbuizen, als ook door vermeende uitingen van de Geest.
Meer en meer worden gelovigen opgewekt zich naar ervaringen en belevingen uit te strekken, waar de mens van zichzelf zo gevoelig voor is. Steeds vaker worden gebeurtenissen en manifestaties als maatstaf van geestelijk leven beschouwd. De Bijbel wordt daarbij uiteraard wel gehanteerd, maar meestal als een tekstenboek, een meditatief instrument. Hoe vaak worden allerlei verschijnselen en manifestaties niet gesanctioneerd doordat men zegt: "Het staat toch in de Bijbel"?
Maar… het gaat er niet alleen om, dát iets in de Bijbel staat, maar het is ook zo uitermate belangrijk erop te letten wáár het in de Bijbel geschreven staat! Als wij het Woord van God niet lezen in z'n context, in de juiste verbanden (dus: rekening houdend met Gods plan!), missen we feitelijk het doel van God!
Vele gelovigen zijn zo de weg kwijt geraakt en worden in heel wat gevallen meegesleept in een surrogaat-godsdienst van de "god van deze eeuw" (2 Kor. 4:4), de satan. Wij leven nog steeds in de tijd waarin deze woorden van de Heere Jezus hun diepste betekenis vinden: "Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven" (Joh. 20: 29).
Bovendien leert de Hebreeënbrief in hoofdstuk 11, dat het geloof het bewijs is van de dingen die men niet ziet! Paulus schrijft in Kolossenzen 3, dat ons leven verborgen is met Christus in God. Het is niet Gods bedoeling vandaag om het verborgene zichtbaar te maken, op welke wijze dan ook. Dat komt later nog bij de openbaring (= zichtbaarwording) van Jezus Christus. Anders gezegd: dat komt bij de openbaring van het koninkrijk. Laten wij niet op de zaken vooruitlopen, maar geduld oefenen, totdat Zijn dag komt. Gods plan wordt volvoerd, naar Zijn gemaakt bestek!

Onderscheid

Wij moeten dus Gods Woord met onderscheid lezen! Onderscheid en eenheid staan in de Bijbel niet tegenover elkaar, maar zijn juist in harmonie met elkaar. Je zou het kunnen vergelijken met een muziekstuk: de verschillende instrumenten en partituren worden samen één in een welluidende symfonie. Zo is het ook met de Bijbel. Juist het onderscheid in tijden, gelegenheden, eeuwen en bedelingen, enz. brengt de Schrift met zichzelf in harmonie. Wie daaraan voorbijgaat, zal nooit (kunnen) komen tot een goede verklaring en uitleg van de Bijbel.
Dit is ook wat de apostel Paulus zijn opvolger, Timotheüs, op het hart drukt in zijn tweede brief: "Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt" (2 Tim. 2:15).
Het gaat erom, dat het Woord op de juiste wijze wordt gelezen en gepredikt in overeenstemming met het Gods plan van eeuwen en bedelingen.

Iedere huishouding wijst op een bepaalde manier van Gods handelen met de mens in het kader van Zijn plan. Iedere bedeling (of: huishouding) heeft haar eigen regels en inzettingen. God blijft altijd Dezelfde, maar Zijn manier van werken kan verschillen. De verschillende fasen in Gods plan vormen samen één wonderbaar geheel. Net zoals verschillende treden samen een trap vormen, waardoor men van het ene niveau op het andere komt.

Datzelfde zien we in de Bijbel:
In Genesis 1 lezen wij: "In het begin schiep God de hemel en de aarde".
In Openbaring 22 staat: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde".
Daartussenin ligt het bestaan van deze wereld, waarin Gods volmaakte plan wordt uitgewerkt. De Zoon van God, Christus, staat daarin centraal. Hij is de Eerste en de Laatste.

We moeten dus oppassen, dat we de waarheden die betrekking hebben op een bepaalde fase of bedeling in Gods plan, niet zonder meer kunnen en mogen toepassen op een andere. Wij moeten het Woord der waarheid recht snijden! Wanneer, om één voorbeeld te noemen, de bergrede (Matt. 5-7), waarin de principes zijn weergegeven van het koninkrijk der hemelen, dat in de toekomst op aarde geopenbaard wordt, letterlijk worden toegepast op de huidige ´bedeling der genade´, dan leidt dat absoluut tot misverstanden. Dat er allerlei leerzame lessen in de bergrede te vinden zijn, ook voor ons, doet niets af aan het feit, dat de leer die daarin wordt verkondigd, betrekking heeft op een andere (toekomstige) bedeling. De kromme, en vaak verwarrende uitleg van deze verheven toespraak van de Heer, die vandaag te horen is in zowel kerkelijke als evangelische kring, getuigt niet van geestelijk wijsheid, maar juist van een gebrek aan schriftkennis.
Laten we dus te allen tijde acht (blijven) geven op de dingen die verschillen en zo de Bijbel als Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord hoog te houden, tot eer van de hemelse Vader!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'