Inzicht

Inzicht

Er komen dingen in de Bijbel voor, die wij niet eenvoudig kunnen begrijpen. Daarom heeft God ons Zijn Geest geschonken, zodat wij onbegrijpelijke dingen kunnen (leren) verstaan en onzichtbare dingen kunnen zien. Kortom: Gods Woord geeft ons inzicht in Wie God is en wat Hij doet!

De apostel Paulus zei tegen Timotheüs: "Denk na over wat ik zeg, maar laat de Heere u inzicht geven in alle dingen" (2 Tim. 2:7). Timotheüs begreep misschien sommige dingen nog niet van wat Paulus hem had voorgehouden, maar de apostel wekt hem op om vooral bij de leer te blijven (zie hs. 3:14) en te vertrouwen op Gods leiding daarin. En dat is belangrijk! De Bijbel leert nergens, dat gelovigen alles direct (moeten of kunnen) begrijpen. Laat dat ook nooit een teleurstelling zijn. Lees het Woord en laat het op u inwerken. Denk erover na. Gaandeweg zal God duidelijkheid verschaffen. Wat nú nog niet begrepen wordt, zal na verloop van tijd wellicht duidelijk worden. Dat is het geheim van bijbelstudie. Ook de gezindheid is van belang: het willen luisteren naar God, het oprecht zoeken naar Gods wil, de bereidheid om ons te laten gezeggen (vgl. 2 Kor. 10:5; zie ook 2 Tim. 3:14-17).

God voldoet niet aan de wetten van onze logica

Ik lees in de Bijbel dingen, waar ik met mijn natuurlijk verstand niet bij kan; die ik absoluut niet wetenschappelijk kan verklaren en die soms ingaan tegen het besef van logica waarmee ik ben opgegroeid. Het is hoogst merkwaardig te lezen, dat een mens op het water loopt. Toch is het Petrus overkomen, en ... waar gebeurd! Omdat sommigen dit niet kunnen vatten, hebben zij dit wonder weg verklaard door het als een verzinsel van de evangelisten te beschouwen. Maar God kan nu eenmaal dingen doen, die voor ons te groot zijn om te doorgronden, en God dóet die dingen ook! Hij belooft Abraham en Sara een lijfelijke zoon, terwijl ze al op hoge leeftijd waren. Hoe onbegrijpelijk ook ... die zoon is wel geboren! God liet een ezel spreken. Jona werd opgeslokt door een grote vis. Het zijn, evenals de wondertekenen van de Heere Jezus, allemaal historische gebeurtenissen waaruit de almacht van God blijkt. Hij, Die de Schepper is en boven alles verheven, is in staat om wetten van natuur en logica te doorbreken. Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Voor de waarachtige gelovige reden temeer om eerbiedig te buigen voor God en Zijn Woord. Om zich vertrouwd te maken met de uitspraken van God en zo ´op te groeien in de rechte kennis van God´.

Plan

Als wij ontdekken, dat de Bijbel niet alleen het Boek is, waarin God Zich openbaart als Persoon, maar ook een verslag van Zijn wonderbare heilsplan, dan heeft dat uiteraard gevolgen. Als iemand ontdekt heeft (en gelooft), dat God Zijn plan in de Bijbel ontvouwt, dan moet hij vervolgens de Bijbel in de context (dat is: met onderscheid) lezen. Dat kan niet anders!
Degene die dat niet doet, werpt een smet op de waarheid van Gods Woord en - wat nog veel erger is - brengt de integriteit van God Zelf in diskrediet. Immers, het plan van God is in overeenstemming met Zijn Goddelijke wil en welbehagen. God werkt "in alles naar de raad van Zijn wil" (Efe. 1:11). Als wij dus geen onderscheid maken in de openbaring van Gods Woord, zoals de Almachtige dat Zelf aangeeft, gaan wij in tegen de wil van God!
Vandaag wordt wel eens smalend gesproken over 'aanhangers van de bedelingenleer', waartoe wij van AMEN ook worden gerekend. Dat zegt overigens meer van die personen zelf dan van de vermeende 'aanhangers'! Want het Woord van God spreekt nu eenmaal over ´eeuwen´ en wat wij dan - in navolging van de Statenvertaling – noemen: 'bedelingen' (Gr. ´oikonomia´ = huishouding; het woord is verbonden met begrippen als: uitdeling, beheer, rentmeesterschap (zie bijv. Luc. 16:2; 1 Kor. 4:1 en 2 en Efe. 1:10, 3:2, SV).
Het strekt ons dus tot eer aanhangers te zijn van Gods Woord! Die eeuwen en bedelingen zijn niet door mensen bedacht, maar staan in de Bijbel en worden door gelovige (!) bijbellezers ontdekt. De moeilijkheid zou alleen kunnen zijn, dat uitleggers tot diverse schema's gekomen zijn, variërend van zes tot soms wel vierentwintig bedelingen, hetgeen verwarring kan geven. Maar dat neemt niet weg, dat
1. Gods Woord wel degelijk spreekt over verschillende eeuwen en bedelingen en
2. Gods Woord wel degelijk getuigt van de volvoering van Gods plan in verschillende tijden, met verschillende (groepen van) mensen, etc.

Welnu, dat is reden genoeg om er studie van te maken en dat zal alleen maar leiden tot meer (lees: beter) inzicht in Gods handelen door de tijden heen. Besteden wij daar geen aandacht aan, dan negeren wij dus een belangrijk aspect van Gods Woord, en zullen wij ook nooit vervuld kùnnen worden met ´de rechte kennis van Zijn wil´.

Verwarring

Bovendien leidt het gebrek aan kennis op dit punt tot verwarring in de prediking van Gods Woord en wordt de deur geopend naar misleiding en verleiding, hetgeen vandaag in de praktijk overduidelijk blijkt. De tegenstander heeft vrij spel gekregen om, terwijl hij zich voordoet als een engel des lichts, zijn verleidelijke en verwoestende activiteiten te ontplooien. Wij mogen dan nog niet in de grote verdrukking leven, wij leven wel in de tijd van de 'grote verwarring'!
Met lede ogen moeten wij aanschouwen hoe duizenden en nog eens duizenden op een dwaalspoor gebracht worden, in ons land en daarbuiten. Zowel door traditionele bindingen, sectarische dwangbuizen, als ook door vermeende uitingen van de Geest.
Meer en meer worden gelovigen opgewekt zich naar ervaringen en belevingen uit te strekken, waar de mens van zichzelf zo gevoelig voor is. Steeds vaker worden gebeurtenissen en manifestaties als maatstaf van geestelijk leven beschouwd. De Bijbel wordt daarbij uiteraard wel gehanteerd, maar meestal als een tekstenboek, een meditatief instrument. Hoe vaak worden allerlei verschijnselen en manifestaties niet gesanctioneerd doordat men zegt: "Het staat toch in de Bijbel"?
Maar… het gaat er niet alleen om, dát iets in de Bijbel staat, maar het is ook zo uitermate belangrijk erop te letten wáár het in de Bijbel geschreven staat! Als wij het Woord van God niet lezen in z'n context, in de juiste verbanden (dus: rekening houdend met Gods plan!), missen we feitelijk het doel van God!
Vele gelovigen zijn zo de weg kwijt geraakt en worden in heel wat gevallen meegesleept in een surrogaat-godsdienst van de "god van deze eeuw" (2 Kor. 4:4), de satan. Wij leven nog steeds in de tijd waarin deze woorden van de Heere Jezus hun diepste betekenis vinden: "Zalig zij die niet gezien hebben en toch geloven" (Joh. 20: 29).
Bovendien leert de Hebreeënbrief in hoofdstuk 11, dat het geloof het bewijs is van de dingen die men niet ziet! Paulus schrijft in Kolossenzen 3, dat ons leven verborgen is met Christus in God. Het is niet Gods bedoeling vandaag om het verborgene zichtbaar te maken, op welke wijze dan ook. Dat komt later nog bij de openbaring (= zichtbaarwording) van Jezus Christus. Anders gezegd: dat komt bij de openbaring van het koninkrijk. Laten wij niet op de zaken vooruitlopen, maar geduld oefenen, totdat Zijn dag komt. Gods plan wordt volvoerd, naar Zijn gemaakt bestek!

Onderscheid

Wij moeten dus Gods Woord met onderscheid lezen! Onderscheid en eenheid staan in de Bijbel niet tegenover elkaar, maar zijn juist in harmonie met elkaar. Je zou het kunnen vergelijken met een muziekstuk: de verschillende instrumenten en partituren worden samen één in een welluidende symfonie. Zo is het ook met de Bijbel. Juist het onderscheid in tijden, gelegenheden, eeuwen en bedelingen, enz. brengt de Schrift met zichzelf in harmonie. Wie daaraan voorbijgaat, zal nooit (kunnen) komen tot een goede verklaring en uitleg van de Bijbel.
Dit is ook wat de apostel Paulus zijn opvolger, Timotheüs, op het hart drukt in zijn tweede brief: "Beijver u om uzelf welbeproefd voor God te stellen, als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het Woord van de waarheid recht snijdt" (2 Tim. 2:15).
Het gaat erom, dat het Woord op de juiste wijze wordt gelezen en gepredikt in overeenstemming met het Gods plan van eeuwen en bedelingen.

Iedere huishouding wijst op een bepaalde manier van Gods handelen met de mens in het kader van Zijn plan. Iedere bedeling (of: huishouding) heeft haar eigen regels en inzettingen. God blijft altijd Dezelfde, maar Zijn manier van werken kan verschillen. De verschillende fasen in Gods plan vormen samen één wonderbaar geheel. Net zoals verschillende treden samen een trap vormen, waardoor men van het ene niveau op het andere komt.

Datzelfde zien we in de Bijbel:
In Genesis 1 lezen wij: "In het begin schiep God de hemel en de aarde".
In Openbaring 22 staat: "En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde".
Daartussenin ligt het bestaan van deze wereld, waarin Gods volmaakte plan wordt uitgewerkt. De Zoon van God, Christus, staat daarin centraal. Hij is de Eerste en de Laatste.

We moeten dus oppassen, dat we de waarheden die betrekking hebben op een bepaalde fase of bedeling in Gods plan, niet zonder meer kunnen en mogen toepassen op een andere. Wij moeten het Woord der waarheid recht snijden! Wanneer, om één voorbeeld te noemen, de bergrede (Matt. 5-7), waarin de principes zijn weergegeven van het koninkrijk der hemelen, dat in de toekomst op aarde geopenbaard wordt, letterlijk worden toegepast op de huidige ´bedeling der genade´, dan leidt dat absoluut tot misverstanden. Dat er allerlei leerzame lessen in de bergrede te vinden zijn, ook voor ons, doet niets af aan het feit, dat de leer die daarin wordt verkondigd, betrekking heeft op een andere (toekomstige) bedeling. De kromme, en vaak verwarrende uitleg van deze verheven toespraak van de Heer, die vandaag te horen is in zowel kerkelijke als evangelische kring, getuigt niet van geestelijk wijsheid, maar juist van een gebrek aan schriftkennis.
Laten we dus te allen tijde acht (blijven) geven op de dingen die verschillen en zo de Bijbel als Gods onfeilbaar en gezaghebbend Woord hoog te houden, tot eer van de hemelse Vader!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'