Toenadering moslims en christenen

Toenadering moslims en christenen

Een paar jaar geleden hebben 138 moslimgeleerden, geestelijken en intellectuelen toenadering gezocht tot de christenheid om vrede te bewaren op basis van de twee gemeenschappelijke grondslagen van het moslimgeloof en christelijk geloof: Liefde tot God en liefde tot de naaste.

De verklaring, getiteld ´A Common Word between Us and You´ (Een gemeenschappelijk woord tussen ons en u - zie www.acommonword.com en www.kpn.nl/moslims), wordt aangereikt “In de naam van god (Arabisch: allah), de Barmhartige, de Genadevolle”.
“Moslims en christenen maken samen meer dan de helft van de wereldbevolking uit. Zonder vrede en gerechtigheid tussen deze twee religieuze gemeenschappen, kan er geen vrede van betekenis zijn in de wereld. De toekomst van de wereld hangt af van de vrede tussen moslims en christenen.
De basis voor deze vrede en wederzijds begrip bestaat al. Het is onderdeel van de grondslagen van beide geloven: liefde tot de ene God en liefde tot de naaste.”

Het gaat dus om twee gemeenschappelijke grondslagen tussen moslimgeloof en christelijk geloof: (1) Liefde tot God en (2) liefde tot de naaste.
Daarvan worden dan uit beide geloofsboeken voorbeelden gegeven, zoals:
“Uit de Heilige Koran: Al-Muzzammil 73:8 “Dus roep de Naam van uw Heer aan en wijd uzelf toe aan Hem in complete overgave”
En Mohammed zei: “Niemand van u heeft geloof tenzij u uw naaste liefhebt met de liefde voor u zelf Jezus zei: “Hoor, Israël, de Here, onze God, de Here is één, en gij zult de Here, uw God, liefhebben uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw verstand en uit geheel uw kracht” (Mark. 12:30).”
“Het centrale credo van de islam bestaat uit twee getuigenissen van geloof, t.w. Er is geen god, dan God (allah), en: Mohammed is de boodschapper van God. Degene die dit gelooft en daarvan getuigt is een moslim. Degene die dat ontkent is geen moslim.”

Als reactie hierop is ere en Verklaring van christelijke leiders (in het Engels) opgesteld. Men is ontzettend blij met die uitgestoken hand en beaamt de twee gemeenschappelijke grondslagen van beide geloven: liefde tot God en de naaste. Daarom reiken zij de christelijke hand aan moslims. Hier volgen een paar citaten:

 • “Omdat Jezus Christus zegt: ´doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen´ (Matt. 7:5), willen wij allereerst erkennen dat in het verleden (bijv. de Kruistochten) en in het heden (bijv. uitwassen van de ´war on terror´, de oorlog tegen terreur) vele christenen gezondigd hebben tegen onze moslimnaasten. Voordat we u een hand geven in antwoord op uw brief, vragen wij vergeving van de Genadevolle en van de moslimgemeenschap wereldwijd.”
 • “Dat onze gemeenschappelijke grondslag bestaat uit de liefde tot God en de naaste, geeft ons hoop dat diepgaande samenwerking tussen ons het keurmerk kan zijn tussen onze geloofsgemeenschappen.”
 • “Wij juichen toe dat in onze toenadering intens de nadruk wordt gelegd op de unieke toewijding aan één God…We vinden het evenzeer bemoedigend dat de God die wij lief moeten hebben, genoemd wordt: de Liefde.
  In de moslimtraditie is God, de Heer der werelden, de Oneindig Goede en Genadevolle. En het Nieuwe Testament verklaart duidelijk: God is liefde in 1 Johannes 4:8.”
 • “De profeet Mohammed zei: ´Niemand van u heeft geloof tenzij u uw naaste liefhebt, zoals u zichzelf liefhebt´.
  Jezus Christus zegt, dat onze liefde een weergave moet zijn van de liefde van de Oneindig Goede Schepper.
  Aan het einde van zijn leven bad Jezus Christus voor zijn vijanden: ´Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen´ (Luk. 23:24).
  De profeet Mohammed deed evenzo toen hij gewelddadig afgewezen werd en met stenen bekogeld door de bevolking van Ta´if.
 • “ Laat deze gemeenschappelijke grondslag van liefde tot God en de naaste, de basis mogen zijn van de toekomstige interreligieuze dialoog tussen ons…. De toekomst van de wereld hangt af van het vermogen als christenen en moslims, samen te leven in vrede…”

Tot zover.

De Verklaring is ondertekend door zo´n 300 vooraanstaande mensen in de christelijk/evangelische gemeenschap, vnl. in Amerika, maar ook daarbuiten.
Wie de lijst van ondertekenaars leest, komt daarin ook voor ons bekende namen tegen, zoals:

Rick Warren, Founder and Senior Pastor, Saddleback Church, and The Purpose Driven Life.
Deze Amerikaanse baptistenpredikant en schrijver is oprichter en 'senior pastor' van Saddleback Church, één van de grootste kerkelijke gemeenten in de VS. In Nederland is hij vooral bekend geworden door zijn boeken Doelgericht leven en Doelgerichte gemeente.

Bill Hybels, Founder and Senior Pastor, Willow Creek Community Church, South Barrington, IL.
Hybels is de oprichter en senior pastor van Willow Creek, een van de grootste kerken van Noord-Amerika. De Nederlandse tak ´Willow Creek Nederland´(WCN) is geboren in 1995 en is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke voortrekker op het gebied van gemeenteontwikkeling.

Lynn Green, International Chairman, Youth With A Mission
In Nederland bekend als ´Jeugd Met Een Opdracht´ is een internationale christelijke jongerenorganisatie bestaande uit christenen vanuit verschillende kerkelijke richtingen, die als doel heeft om het evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend te maken.

George Verwer, Founder and former International Director, Operation Mobilisation.
Operatie Mobilisatie (OM) is een internationale en interkerkelijke zendingsorganisatie in beweging voor God! We zijn al ruim 50 jaar actief in het helpen van de kerk om de Bijbelse boodschap wereldwijd te verspreiden. Bekend zijn de twee zendingsschepen LOGOS HOPE en DOULOS.

Michael W. Treneer, Internation President, The Navigators, Colorado Springs, CO
De Navigators vormen een interkerkelijke beweging, die wil meehelpen om op een eigentijdse manier Christus zichtbaar te maken aan mensen binnen het eigene van hun leefwereld, zodat zij kunnen kiezen om met Hem te gaan leven.

Dr. Robert Schuller, Founder, Crystal Cathedral and Hour of Power
Bekend van de zondagse uitzendingen op RTL, gepresenteerd door ex EO-coryfee Jan v.d. Bosch. Op de website staat: “Hour of Power inspireert mensen tot het naleven van de missie ´Ken God, hou van mensen, dien je naasten´ door het onderhouden van een positieve en krachtige relatie met Jezus Christus.”

Commentaar

Zo´n verklaring mag dan op allerlei punten wel aardig klinken, maar toch is het verbijsterend dat evangelische leiders zich committeren aan zo´n vruchteloze toenadering. Het getuigt niet alleen van miskenning van het wezen van de islam als godsdienst of ideologie, maar is in feite ook een verloochening van die ene Naam die onder de hemel is gegeven en een ontkenning van de Bijbel als het Woord der waarheid!

Natuurlijk hebben wij andersgelovigen te respecteren. Het zijn en blijven medemensen. Maar dat is nog iets anders als samenwerken op voet van gelijkheid. Hier wordt het unieke van God, de Zoon van God, de Bijbel als het Woord van God, prijsgegeven. Waar de Bijbel zegt in Psalm 96 dat alle goden der volkeren afgoden zijn, daar wordt in deze verklaring de God van de Bijbel zo ongeveer gelijkgesteld met de god van de islam, allah. Het gaat zelfs zover, dat men (christenen!) vergeving vraagt aan de Genadevolle (zo wordt allah genoemd in de Koran). Het moet niet gekker worden! Bovendien wordt met geen woord gerept over het unieke verlossingswerk van de Here Jezus Christus. Begrijpelijk, want de islam erkent Hem niet als de Zoon van God, de Redder der wereld, maar slechts als één van de profeten. Mohammed is belangrijker en groter volgens de fundamentele belijdenis van de moslim: “Er is geen god dan allah en Mohammed is zijn profeet”.

Men kan wel zeggen ´God is Liefde´ op basis van 1 Johannes 4:8, maar men vergeet erbij te zeggen dat die liefde is geopenbaard in de eniggeboren Zoon van God (vs. 9!!). Dat horen de moslims namelijk liever niet!
Sterker nog: op de Rotskoepel, de moskee van Omar, in Jeruzalem, staat een citaat uit de Koran: 'Allah heeft geen zoon´. Dit in tegenstelling tot de kernboodschap van het Evangelie, zoals o.a. verwoord in Johannes 3:16 “Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.”

Wie uit is op een dialoog met andere godsdiensten, zoals de islam, moet water bij de wijn doen. Dat blijkt ook hier. In de Verklaring van christelijke leiders gezegd: “Aan het einde van zijn leven bad Jezus Christus voor zijn vijanden: ´Vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen´ (Luk. 23:24).” Als we de tekst opzoeken in de Bijbel, lezen we: “En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun…” etc.
´Vader´ wordt dus gewoon weggelaten. Opnieuw begrijpelijk, want zo wordt allah namelijk niet gekend in de islam. Integendeel, van een persoonlijke relatie is geen sprake.
Zoals gezegd: Met deze verklaring wordt de waarheid van God en Zijn Woord ernstig geweld aangedaan.

In de Bijbel wordt niet aangemoedigd de dialoog aan te gaan met de (surrogaat)religies van de satan (!), maar getuigenis te geven van de rijkdom van het unieke Evangelie. Daarom hebben we geen boodschap aan koran of allah of wat dan ook. We hebben wel een boodschap voor moslims en anderen, namelijk dat God hen liefheeft en Zijn Zoon, Jezus Christus, gezonden heeft ook voor hen. Dat Zijn kostbaar bloed reinigt van alle zonden en dat Zijn opstanding het fundament is van ons (nieuwe) leven. En… dat Hij zal terugkeren in deze wereld en Zijn Naam de enige zal zijn!

PAS

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'