Hemelse machten - Deel 6 (slot)

Hemelse machten

Deel 6 (slot)

De Bijbel spreekt over geestelijke machten die hun domicilie hebben in de hemelse regionen. Zij zijn (nog) onzichtbaar voor ons, maar oefenen wel invloed uit op de gang van zaken in het leven van de mens(heid) op aarde!

Machten in de hemelse gewesten

In Efeziërs hoofdstuk 6 besteedt de apostel Paulus aandacht aan de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Zoals al eerder in deze artikelserie uitgelegd gaat het over bovenhemelse plaatsen (meervoud). De Bijbel spreekt van drie hemelen (vgl. 2 Kor. 12:2). De eerste hemel (de lucht) bevat hemelse dingen, zoals de "vogelen des hemels". Elke plaats daarboven is dus 'bovenhemels'; deze term kun je dan toepassen op de tweede hemel (de sterrenhemel) en de derde hemel (de woonplaats van God, de hemel der hemelen). De bovenhemelse plaatsen zijn dan de tweede en derde hemel. Volgens Efeziërs 1:3 zijn wij in de bovenhemelse plaatsen gezegend, maar dan wel "in Christus"; dat wil zeggen in het bovenste deel van deze bovenhemelse plaatsen: de hemel der hemelen, of: de derde hemel, namelijk daar waar Christus is!

Deze ´bovenhemelse plaatsen´ vormen volgens Efeze 6 ook het domicilie van de geestelijke machten. Daar bevinden zich overheden (arche), machten (exousia), wereldbeheersers van de duisternis van deze eeuw (aioon), boze geesten (Lett.: geestelijken der boosheid). Allemaal aanduidingen van hemelse wezens (vgl. Koloss. 1:16).

In de Griekse grondtekst staat voor ´wereldbeheersers dezer duisternis´ zoiets als: kosmokraten van deze eeuw (aioon).
Volgens 2 Korinthiërs 4:4 is satan de ´god dezer eeuw´. Hij is de autoriteit in deze tegenwoordige aioon en vele dienaren staan hem ter beschikking. In Efeziërs 2:2 wordt hij genoemd de ´overste van de macht der lucht´.
Satan en zijn dienende machten beheersen dus deze wereld. De gehele wereld (gr. kosmos – zie kader) ligt in de macht van de boze (1 Joh. 5:19).

Woorden voor ´wereld´

Er zijn in de Griekse (grond)tekst drie woorden die in onze vertalingen met ´wereld´ zijn vertaald:

1. Oikoumenè " Hierin herkennen we ons woord ´oecumene´. Je zou dit woord kunnen omschrijven met: de bewoonde wereld.
In Lukas 2:1 is het vertaald met ´rijk´: “En het geschiedde in die dagen, dat er een bevel uitging vanwege keizer Augustus, dat het gehele rijk moest worden ingeschreven.”
2. Kosmos Dit woord betekent: versiersel, sieraad, ordening (denk aan ons woord ´cosmetica´). Het wijst op de geschapen werkelijkheid, dus de (twee) hemelen en de aarde.
In Johannes 1:10 komt het word drie keer voor: “Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem geworden, en de wereld heeft Hem niet gekend.”
3. Aioon Hiermee wordt meer de toestand aangeduid, waarin de wereld (kosmos) zich gedurende een bepaalde tijd bevindt.
Het wordt bijvoorbeeld gebruikt in het begrip ´voleinding der wereld´. Bijvoorbeeld in Mattheüs 13:39, 40 en 49, 24:3 en de bekende tekst in hoofdstuk 28:20 “En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”
Hierbij gaat het dan niet over het einde van de kosmos, maar over het einde van de “tegenwoordige boze wereld (aioon)”, zoals Galaten 1:4 zegt. Immers de kosmos ligt thans (nog steeds) in het boze; dat is haar toestand.


De ´kosmokraten van deze eeuw´ zijn dus de geestelijke machten die in deze tijd de wereld beheersen, regeren. Met satan als hoofdvorst.
En veelal zonder het te beseffen, zijn de mensen in de wereld onderworpen aan deze machten. In Efeziërs 2:2 schrijft Paulus over gelovigen, dat zij vroeger -net als de andere mensen- gewandeld hebben “…overeenkomstig de loop dezer wereld, overeenkomstig de overste van de macht der lucht…”
De Statenvertaling heeft hier de ´eeuw dezer wereld´. Letterlijk staat er: de aioon van deze kosmos. Het denken (en daaruit voortvloeiend het handelen) van de mens zonder God is dus niet gebaseerd op de waarheid van God (en Zijn Woord), maar op dat van zijn eigen hart en de leugen van satan!

Strijd in de hemelse gewesten

In Efeziërs 6 zegt de Bijbel, dat waar wij als gelovigen in een geestelijke strijd betrokken zijn, wij de wapenrusting van God nodig hebben “om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels” (vs. 11). Het woord verleidingen komt van het Griekse ´methodes´, waarin we ons woord methode herkennen. De satan handelt volgens een bepaalde methodiek om zijn strijd te voeren. Bijvoorbeeld door te anticiperen op de begeerten van het vlees, de ogen en de trots. Deze dingen zijn niet uit God, maar uit de wereld (1 Joh. 1:16). Een andere methode is de waarheid (het Woord van God) te verdraaien. Zo kon hij destijds Eva in de val lokken (Gen. 3). Een geliefde methode is ook de ondermijning van het geloof, door te appelleren aan onze gevoelens. Kortom, een arsenaal van mogelijkheden om Gods kinderen tegemoet te treden. Daarom wijst Paulus er nadrukkelijk op, dat onze strijd niet zozeer een worsteling met mensen van vlees en bloed is, maar veel meer met de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Om daar meer over te lezen verwijs ik u graag naar de brochure ´Staan in de overwinning´ (zie www.everread.nl – bestelnr. 7213). Daarin wordt uitvoerig ingegaan op het hoe en waarom van de geestelijke strijd en de onderdelen van Gods wapenrusting.

Schaduwheerschappij

Het bovenstaande heeft vooral betrekking op het leven van gelovigen, leden van het Lichaam van Christus. Daarnaast heeft satan, zoals al eerder betoogd, ook grote invloed op het wereldgebeuren. Niet voor niets wordt hij, samen met zijn bondgenoten in de hemelen, aangeduid als de ´wereldbeheersers dezer duisternis´, oftewel (meer letterlijk) de ´kosmokraten van deze eeuw´.
Alle koninkrijken zijn aan hem onderworpen (vgl. Luk. 4:5-6). Het mag dan ook niet verbazen, dat hij in het verborgene mede richting geeft aan de politiek van regeringen op aarde. De bewering dat politici de gang van zaken in de wereld bepalen is slechts ten dele waar. Hun invloed is beperkt. De feitelijke machten ligt in handen van de magistraten, de magnaten, of zoals Openbaring 18:23 zegt: “…want uw kooplieden waren de machthebbers der aarde.”
Om het met de woorden van de beroemde Victoriaanse staatsman Benjamin Disraeli te zeggen: “De wereld wordt door heel andere personen geregeerd, dan degenen die zichtbaar op het wereldtoneel staan.” Of met die van de voormalige Amerikaanse president Theodore Roosevelt: “Achter de zichtbare regering zit een onzichtbare regering op de troon, die aan het volk geen trouw en geen verantwoording schuldig is.”
De macht is in handen van de bezitters van het geld. Wie de wereld(geschiedenis) onderzoekt, komt er achter dat er een ingewikkeld systeem is van bondgenootschappen, geheime genootschappen en wat dies meer zij. Complete netwerken met vaak dezelfde invloedrijke figuren die een soort van machtselite vormen en de toestand in de wereld regelmatig met elkaar bespreken en waar mogelijk beïnvloeden. “Wij hebben te maken met een geopolitieke, supernationale kracht op het wereldtoneel. Deze geopolitieke kracht bestaat uit de rijkste families op deze planeet. Zij oefenen de controle uit over alle landen en alle coalities van landen. Het werkelijke doel van deze elite is complete zeggenschap over Planeet Aarde”, aldus de Russische generaal Leonid Ivashov.

En het aandeel van de satan in deze schimmige schaduwheerschappij is groot, hoewel moeilijk concreet aan te wijzen. Maar dat hoort natuurlijk bij de verborgen werkwijze van de tegenstander. Paulus schreef destijds: “…het geheimenis der wetteloosheid is reeds in werking…” (2 Tess.2:7). Het wachten is op het moment dat die wetteloosheid geopenbaard wordt in de komst van de mens der wetteloosheid. Het laatste bijbelboek spreekt over die ontwikkelingen in de eindtijd.

Eindstrijd

Voordat er grote beroering ontstaat op de aarde, zal er eerst in de hemelen een strijd worden uitgevochten:

“En er kwam oorlog in de hemel; Michaël en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem” (Openb. 12:7-9).

Michaël, de aartsengel, kennen we o.a. uit het boek Daniël, waar hij Gabriël terzijde stond in zijn strijd met de vorsten der Perzen en der Grieken. In de eindtijd gaat het om de finale strijd. De complete (leger)macht van satan wordt uit de hemel geworpen en komt dan (logischerwijze) terecht op de aarde. Dit gebeurt omdat het moment is aangebroken, dat “het heil en de kracht en het koningschap van onze God en de macht van Zijn Gezalfde” (vs. 10) zullen worden geopenbaard. Satan moet wijken voor Christus!
Vanuit Zijn hemelse residentie maakt de waarachtige Koning der koningen zich op om Zijn heerschappij te vestigen. Daartoe worden eerst de hemelen gereinigd en vervolgens de aarde.

Satan en zijn engelen worden dus op aarde geworpen: “Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft” (vs. 12). De eindstrijd op aarde neemt daarmee een aanvang. Het is een tijd, waarover de Here Jezus sprak toen Hij nog op aarde was, bijvoorbeeld in Lukas 21:25-27:

“En er zullen tekenen zijn aan zon en maan en sterren, en op de aarde radeloze angst onder de volken vanwege het bulderen van zee en branding, terwijl de mensen bezwijmen van vrees en angst voor de dingen, die over de wereld komen. Want de machten der hemelen zullen wankelen. En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen op een wolk, met grote macht en heerlijkheid.”

In een beestachtige heerschappij (zie Opb. 13) probeert de tegenstander uit alle macht zijn plannen door te zetten en zijn ondergang te verhinderen. Tevergeefs! Zijn systeem van zelfverheffing, leugen en ´divide et impera´ (´verdeel en heers´) wordt ontmanteld, ja, complete vernietigd. In Openbaring 17 en 18 wordt de ondergang van Babylon beschreven. De satanische leiders in de indtijd, het beest en de valse profeet, worden in de poel des vuurs geworpen (Opb. 19:19-21) en satan zelf wordt gebonden voor 1000 jaren en opgesloten in de afgrond (Opb. 20).

Hemelse heerschappij

De Here Jezus Christus zal Zijn macht in de hemelen en op de aarde openbaren en orde op zaken stellen. Allereerst in Israël. De profetieën spreken in ruime mate over het toekomstig herstel van Israël en Jeruzalem. God heeft Zijn Koning gesteld over Sion (Ps. 2) en vanuit het midden der aarde zal Zijn heerschappij worden uitgebreid over alle volkeren.
Een ongekende tijd van gerechtigheid en vrede (vgl. Jes. 32:17) breekt aan. Tijden van verademing zei Petrus in zijn toespraak te Jeruzalem toen hij sprak over de (weder)komst van Christus: “Hem moest de hemel opnemen tot de tijden van de wederoprichting aller dingen, waarvan God gesproken heeft bij monde van zijn heilige profeten, van oudsher” (Hand. 3:20-21).
De hemelse heerschappij van Christus zal een enorme zegen uitwerken voor deze wereld. Eindelijk gerechtigheid, eindelijk vrede, eindelijk echte welvaart. Het plan van God wordt op wonderlijke wijze volvoerd. In dat perspectief mogen wij vandaag leven en werken. Terwijl de hemelse machten nog steeds actief zijn, houden wij vast aan de wetenschap dat Jezus Christus overwinnaar is! En als Hij komt, zal alles anders zijn.

“Want de aarde zal vol worden van de kennis van des HEREN heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken” (Habakuk 2:14).

Meer artikelen in de serie "Hemelse machten":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'