An inconvenient faith

An inconvenient faith

Al Gore is terug! De nobelvredesprijswinnaar van 2007 heeft sinds het verschijnen van zijn klimaatfilm (en boek) “An Inconvenient Truth” (Een Ongemakkelijke Waarheid) niet stilgezeten en lanceert deze week de langverwachte opvolger: Our Choice: A Plan to Solve the Climate Crisis.

Religie

Wederom wisselde Gore met verschillende wetenschappers van gedachten hoe we klimaatverandering kunnen overwinnen. Gore's wereldwijd enthousiast onthaalde documentaire, die hem nota bene een Nobelprijs opleverde, is inmiddels zó door wetenschappelijke feiten onderuit gehaald, dat hij dit ontluisterende feit zelf ook niet meer durft te ontkennen. De oud vice-president stelt verontrust vast dat “feiten” over klimaatsverandering mensen niet meer overtuigen en gooit het over een andere boeg. Gore spreek nu over een morele en religieuze opdracht om de planeet te redden. Daartoe heeft hij onder andere christelijke-, joodse-, islamitische-, hindu- trainingsprogramma’s opgezet. ´Truth´ (Waarheid) wordt ´Faith´ (Geloof).


Al Gore is een man die zijn geld zet op zijn idealen. Letterlijk. Was de man na zijn nederlaag tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2000 nog goed voor een miljoen dollar per jaar, nu is Gore met zijn venture capital firma volgens de engelse krant Telegraph hard op weg om de eerste “koolstof-miljardair” te worden. Hoewel ironisch genoeg zijn reis als klimaatverandering-paus begon in de lobby voor nucleaire energie (iets wat hij nu afzweert), nu investeert hij in de werkelijke takken van de “alternatieve energie” sport. Dat maakt hem een makkelijk mikpunt van kritiek. Alles waarvoor hij staat en lobbyt, levert hem ook veel geld op.

Maar, zoals gezegd, Gore’s boodschap wankelt. Meer en meer wetenschappers beginnen te twijfelen aan de zogenaamde “CO2-theorie“, waarbij de menselijke uitstoot van CO2 voor het leeuwendeel verantwoordelijk wordt gehouden voor het opwarmen van planeet aarde. Ook het systeem om dit probleem op te lossen, het “carbon-trading” of “cap&trade”ligt onder vuur. Door bedrijven CO2-emmissierechten te laten ´inkopen´, betaalt iedereen indirect klimaatbelasting. Bovendien worden de rechten verhandeld, waarbij het risco bestaat op bubbels en strijken tussenpartijen, beurzen en handelaren natuurlijk provisie op. Met een slinkende hoeveelheid fossiele brandstoffen bestaat tevens het gevaar op klasse-verdeling.
Daarom geeft de strateeg Al Gore toe dat hij zich misschien teveel op CO2 heeft geconcentreerd. Ook andere “opwarmings-stoffen” als methaan en roet moeten worden bestreden volgens Gore.

Kopenhagen

De gelauwerde Al zal natuurlijk einde dit jaar aantreden op de klimaatconferentie van Kopenhagen, waar de wereldgemeenschap spijkers met koppen moet slaan met betrekking tot het thema klimaatverandering. Een ´thuiswedstrijd´ voor de klimaatkruisridder.
Helaas is deze conferentie ook niet vrij van controverse, en ruiken verschillende plannen meer naar politiek dan oprechte betrokkenheid bij het welzijn van onze planeet.
En diezelfde politieke geur hangt ook onmiskenbaar rond de persoon Al Gore.

Wereldregering?

Als men er tijdens de klimaat-top in slaagt om een overeenkomst uit te wringen, gebaseerd op de huidige ontwerptekst van de klimaatverandering-verdrag, dan staat de mensheid een aantal smerige verrassingen te wachten.
“De ontwerptekst”, zegt u? Ja, als u er nog niets over hebt gehoord, is dat omdat niemand van onze anders zo praatzieke politieke leiders zich genoodzaakt voelde om ons te vertellen wat de opstellers reeds hebben samengevat voor de leiders om over na te denken. En de media hebben ook niets van zich laten horen (zoals gebruikelijk als het om dergelijke dingen gaat).

Lord Christopher Monckton, de voormalige adviseur van Margaret Thatcher hield eerder deze maand een bijeenkomst op de Bethel Universiteit in St. Paul, Minnesota, om het verdrag onder de aandacht te brengen. Voor het eerst, hoorde het publiek over de 181 pagina tellende kader-overeenkomst van de Verenigde Naties over klimaatverandering, een ruwe ontwerptekst over wat in december a.s. getekend zou kunnen worden.
Blijkens zijn YouTube video (meer dan een miljoen hits) waarschuwt Lord Monckton ervoor dat het doel van het ontwerpverdrag de oprichting van een ´transnationale overheid´ is, op een schaal zoals de wereld nog nooit heeft gezien.
Lord Monckton legt uit dat het woord 'overheid' daadwerkelijk verschijnt als één van de drie doelen van de nieuwe entiteit die men in Kopenhagen op wil richten. Het tweede doel daarvan is de overdracht van de rijkdom van Westerse naar de derde wereld landen, omdat de rijke landen veel meer CO2 uitstoten dan de arme landen. En het derde doel van deze nieuwe entiteit, deze regering, is de handhaving.
De klimaat-top moet dus kennelijk meewerken aan de totstandkoming van een ´wereldregering´. Opnieuw wordt het milieu wordt gebruikt als kapstok voor politieke doeleinden.
(Zie o.a.: http://online.wsj.com - website van The Wallstreet Journal)

Premier Balkenende pleit voor ´global governance

De minister-presidanet gaf twee weken geleden een toespraak in Singapore waar hij opriep om te werken aan 'nieuwe vormen van global governance'. Een oproep die aansluit bij de recente onthullingen over de VN klimaattop in Kopenhagen en de huidige trend op het gebied van macht centralisatie.
In Singapore sprak Balkenende over de economie en hoe men de groeiende verwevenheid van de wereldeconomie (tot stand gebracht door corporaties) alleen maar toe kan juichen. De premier noemde ook het verdrag van Lissabon en hoe deze de "politieke en bestuurlijke slagkracht van Europa versterkt".
Eén van de kernpunten uit zijn toespraak noemde hij "de noodzaak om te werken aan nieuwe vormen van global governance. Vormen die recht doen aan de ontwikkelingen in de wereldeconomie en aan de shifting balance of power tussen landen en regio's."

Agenda

Op de website van de Financial Times verscheen een jaar geleden, op 8 december 2008, een artikel, geschreven door (mede-)Bilderberger Gideon Rachman. In dat artikel, getiteld 'And now for a world government', beschrijft Rachman haarfijn dat er een plan is voor een ondemocratische 'world-government' en dat termen zoals 'global governance' slechts eufemismen daarvan zijn die gebruikt worden om het volk te misleiden. Het is dan ook niet gek te noemen dat Balkenende en de heer Rachman roepen om meer centralisatie van macht, aangezien dat volledig aansluit bij de Bilderberg agenda.

Het roepen om 'global governance' is niet nieuw in de Nederlandse politiek. Afgelopen juli gaf minister Wouter Bos van Financiën een toespraak ter gelegenheid van het afscheid van de toenmalige Wereldbank bewindvoerder Herman Wijffels en de opening van een 'global governance' seminar. Opmerkelijk is dat Herman Wijffels twee maanden geleden 'global governance' als oplossing voor al onze globale problemen propageerde in de uitzending van het televisieprogramma Buitenhof dat de titel 'naar een nieuwe wereldorde' droeg.

In Singapore gaf Balkenende ook weer aan dat globale problemen globale oplossingen nodig hebben en dat deze niet anders bereikt kunnen worden dan door 'global governance'. Als voorbeeld van één van deze globale problemen noemde hij de klimaatcrisis en refereerde hij aan het belang van de VN klimaattop in Kopenhagen die aankomende december plaats zal vinden.

Europa

Ondertussen zijn er wat Europa betreft geen verhinderingen meer om de ´global governance´ gestalte te geven. Nadat de Ieren eerder al op hun eerdere besluit zijn teruggekomen, heeft nu de laatste sta-in-de-weg het Verdrag van Lissabon getekend: Tsjechië.

De Tsjechische president Vaclav Klaus heeft het Verdrag van Lissabon ondertekend. Klaus was de laatste regeringsleider in de Europese Unie die zijn handtekening nog onder het verdrag moest zetten. Hij deed dat overigens met grote tegenzin, want Klaus betoonde zich de afgelopen jaren een grote tegenstander, eerst van de Europese Grondwet en later ook van het Verdrag van Lissabon. Daarin zijn een aantal artikelen voor de vorm veranderd, maar in wezen komt het gewoon neer op de ratificering van de grondwet.
Bezwaar van Klaus is o.a. dat hiermee het ondemocratische gehalte van de Europese Unie bij wet wordt gesanctioneerd. Dat is door vele anderen ook voortdurend beweerd, maar hun stem wordt in de gevestigde media nauwelijks gehoord.
De Tsjechische president heeft tijdens een korte, doodstille sessie getekend, nadat het Tsjechische constitutionele hof bekend had gemaakt dat er geen bezwaren tegen het verdrag zijn. Eerder deden de Europese regeringsleiders al concessies om Klaus over de streep te trekken.
Het verdrag is nu door alle 27 lidstaten van de Europese Unie geratificeerd en zal op 1 december in werking treden.

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer was destijds (zie www.christenunie.nl - zaterdag 23 juni 2007) ingenomen met het resultaat van de toenmalige EU-top in Brussel: “Premier Balkenende en staatssecretaris Timmermans zijn te feliciteren; zij hebben de afspraken in het coalitieakkoord over Europa weten binnen te halen. Als dit resultaat er twee jaar geleden had gelegen, hadden wij niet tegen maar vóór gestemd'', zei Europa-woordvoerster Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink.
Als enige van de huidige drie coalitiepartijen was de ChristenUnie twee jaar geleden tégen het toen voorliggende grondwettelijk verdrag voor Europa. Toen vervolgens ook de Nederlandse bevolking per referendum tegen die 'Europese grondwet' stemde, was het noodzakelijk dat er een nieuw verdrag zou komen dat qua inhoud, omvang en vorm wezenlijk zou verschillen van de vorige tekst.”

Helaas… al eerder bleek dat via het Verdrag allerlei afgewezen zaken, zoals het door Nederland verworpen Europese volkslied en officiële invoering van de algemene Europese vlag, tóch zijn ingevoerd. Net als de mogelijkheid voor een permanente Europese president.
Vanaf 1 december 2009 kunnen we gewoon spreken van de Verenigde Staten van Europa!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'