Een nieuw lied

Een nieuw lied

Het Oude Testament spreekt enkele malen over ‘een nieuw lied’. Het wekte mijn interesse toen ik ontdekte dat deze zegswijze precies zeven maal voorkomt. Het getal zeven betekent in de Bijbel ‘volkomenheid’. Zou elk genoemd ‘nieuwe lied’ hierover spreken? Ik ging op onderzoek uit. Zulke liederen wil ik graag kennen, om God juist te vereren en te aanbidden. Om u er een idee van te geven volgt in dit artikel een uitleg over vier van deze ‘nieuwe’ liederen.

De teksten met ‘een nieuw lied’

Eerst een overzicht van de plaatsen waar ‘een nieuw lied’ voorkomt:

1. Ps. 33:3 Zingt Hem een nieuw lied.
2. Ps. 40:4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond.
3. Ps. 96:1 Zingt de HERE een nieuw lied.
4. Ps. 98:1 Zingt de HERE een nieuw lied.
5. Ps. 144:9 O, God, een nieuw lied wil ik U zingen.
6. Ps. 149:1 Halleluja. Zingt de HERE een nieuw lied.
7. Jes.42:10 Zingt de HERE een nieuw lied.

Hoe te plaatsen?

Om de nieuwe liederen te plaatsen wilde ik eerst weten in welke context ze staan. Zes van de zeven staan in het Boek der Psalmen. Dit Bijbelboek is verdeeld in vijf kleinere boeken. Deze delen bestaan uit verschillende fasen van Gods heilsplan met Israël en de volken. Ze zijn in thema’s als volgt onderverdeeld:

Eeerste deel, Psalmen 1-41:
De mens (vgl. Genesis). In dit boekdeel ligt het accent op de Psalmen 16-41: De Mensenzoon, de Messias, Jezus Christus.
Tweede deel, Psalmen 42-72:
Israël als volk van God (vgl. Exodus).
Derde deel, Psalmen 73-89:
Het Heiligdom (vgl. Leviticus).
Vierde deel, Psalmen 90-106:
Israël en de volkeren (vgl. Numeri).
Vijfde deel, Psalmen 107-150:
God en Zijn Woord (vgl. Deuteronomium). In dit boek ligt het accent op Psalm 107:20: Hij zond Zijn Woord en genas hen.

Zo overzag ik in welk boekdeel zes van de zeven ‘nieuwe liederen’ staan.

 1. In het eerste: Ps. 33:3 en 40:4
  (accent: de Messias)
 2. In het vierde: Ps. 96:1 en 98:1
  (accent: Israël en de volken)
 3. In het vijfde: Ps. 44:9 en 149:1
  (accent: Zijn Woord)

Bijbelstudie staat nooit op zichzelf. Het heeft een letterlijke betekenis, het zegt iets over de geschiedenis, over God en Zijn profetische plannen. Zo krijgt het Woord betekenis voor het leven van alle dag. God wordt groter en het vertrouwen in God groeit, wat er ook gebeuren zal, ook door studie van ‘een nieuw lied’.

Woord en werken van God, Psalm 33:3

De eerste twee teksten staan in het eerste deel van de Psalmen en hebben daarom relatie met de Messias, de Jezus Christus. Ik citeer de eerste tekst: “Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal.” (Ps. 33:3)

De Psalm opent met: “Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE, een lofzang betaamt de oprechten.” De rechtvaardigen zijn de Israëlieten die in de Messias hun Redder zien. De overwinning is hen gegeven in Hem. Het gevolg is dat de aarde vol zal worden van de goedheid van God (Ps. 33:5). De overwinning ligt in Zijn Woord, dat waarachtig is (beide, Woord en Messias zijn de Waarheid, Joh. 14:6). Ook ligt de overwinning in Zijn Werk, (God is getrouw, met Wie wij gemeenschap hebben door Christus, 1 Kor. 1:9).
Dé Waarheid (Woord) en Zijn getrouw Werk vormen de aanleiding tot het zingen van een lofzang. Lofprijzen kan alleen op grond van wat God deed. Psalm 33 sluit aan op het gebed van Psalm 20:10: “O HERE, schenk de Koning de overwinning, Hij antwoordde ons ten dage dat wij roepen.” De lofzang is het antwoord op deze bede. Want God schonk de Koning overwinning. Dit dwong zoveel respect af, dat heel de aarde dit moet weten. Daarom staat er in het nieuwe lied: “De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.” (Ps. 33:8 en 9)

Als je dit zoals ik tot je door laat dringen, besef je waar je kracht om te leven ligt; in Wie je overwinning is; uit Wie je hoop mag putten! Dat ligt in het Woord en het Werk van God. Als u en ik dat inzien, stellen wij ons leven in volgens Psalm 33:20-22: “Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze Hulp en ons Schild. Ja, in Hem verheugt Zich ons hart, ja op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.”

Het offer van God, Psalm 40:4

Psalm 40:4 staat eveneens in het eerste boek, met de centrale Persoon, de Messias Jezus Christus. Dit is het Psalmvers: “Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.” (4b)
Psalm 40 is de op één na laatste Psalm in het eerste boek. Wonderlijk! Hier blijkt de Messias Zelf een nieuw lied te zingen voor God. In de verzen 2 en 3 vereenzelvigt de Messias Zich met de zondaar en in de verzen 7 en 8 met het offer dat Hij zou brengen. “In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, …, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide Ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven.” Christus was bereid om de wil van God te doen. Als Volmaakte bracht Hij het offer aan het kruis, alsof Hij de grootste zondaar was. De basis voor het zingen van het nieuwe lied ligt daarom in het offer dat Hij bracht. Wat indrukwekkend.

Psalm 40 heeft relatie met Psalm 24. Daarin staat de vraag: “Wie kan de berg des HEREN beklimmen?” (Ps. 24:3). Een berg staat vaak voor 'koninkrijk' of 'koningschap'. De vraag is feitelijk: Wie mag heersen in het Koninkrijk van God? “Wie rein van handen en zuiver van hart is”, antwoordt vers 4. De Enige die hieraan voldoet is Christus; de Koning der ere! Psalm 41:13 zegt over Hem: “Mij echter, om Mijn onschuld steunt Gij Mij. Gij stelt Mij voor Uw aangezicht, voor altijd!” Christus is de Volmaakte. In typologische zin is Hij het volmaakte nieuwe lied!

Zo zag ik opnieuw in wat de basis is voor lofprijzing. Nu u dit leest, u vast ook. Deze is het offer dat Jezus voor iedereen bracht. Dit beseffend, mogen wij een nieuw loflied zingen, dat een getuigenis is (vers 4b): “Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen.”

De grootheid van God, Psalm 96:1

De derde en vierde tekst over ‘een nieuwe lied’ staan in het vierde Psalmenboek. Dit boek spreekt over Israël en de volkeren, over Christus Die Koning zal worden over de gehele aarde. Het boek bevat profetieën over het begin van een nieuw tijdperk. Ik was benieuwd wat God in dit verband zegt over ‘een nieuw lied’.
Psalm 96:1 schrijft: “Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde.” Dit klinkt als een oproep aan iedereen om een nieuw lied te zingen. Deze aansporing klinkt door heel de Psalm heen. Er worden twee redenen voor gegeven:

 1. Want, de HERE is groot en zeer te prijzen, … en alle goden der volkeren zijn afgoden (vers 4 en 5).
 2. Want, Hij komt om de aarde te richten (vers 13).

Heel Psalm 96 is een uitnodiging om een nieuw lied te zingen. Dit nieuwe lied staat in de volgende Psalm. De inhoud van Psalm 97 betreft God die het oordeel zal uitvoeren om als Koning te kunnen regeren over deze aarde. De Psalm begint met: “De HERE is Koning.” Als je beide Psalmen doorleest zie je dat Zijn Koningschap telkens in relatie staat tot de hemel en de aarde:

Ps. 96:11 De hemel verheugde zich, de aarde juiche.
Ps. 97:1 Dat de aarde juiche …
Ps. 97:6 De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid.

De schepping zucht naar de nieuwe schepping van hemel en aarde. Als Christus komt zal Hij alles nieuw maken (Openb. 21:5). Daarom de oproep om het nieuwe lied te zingen.

Wat bemoedigend! Ik geloof in deze toekomst. Daarom kan ik alvast meezingen. En u ook? Dan kijken we over onze tijd heen naar de periode waarin hemel en aarde onder Zijn heerschappij staan. Rust op aarde! Wandelen in Zijn licht en vreugde. Deze toekomst maakt ons blij. Wanneer we nu de dingen niet doen die ons van God afhouden, ervaren we wat het is om een gunsteling van God te zijn. Het is een voorproefje van Gods licht en van Gods vreugde. Dat is onze bestemming, waarmee ook Psalm 97 eindigt: “Gij die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand. Het Licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart.”

De heiligheid van God, Psalm 98:1

Het vierde ‘nieuwe lied’ vinden we in Psalm 98:1: “Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege.”

Zoals Psalm 96 en 97 zich tot elkaar verhouden, is dat ook bij Psalm 98 en 99 het geval. Ook Psalm 98 roept op om de HERE een nieuw lied te zingen. In Psalm 99 is dit nieuwe lied verwoord. In Psalm 98 staan ook twee redenen aangegeven:

 1. Want, Hij heeft wonderen gedaan; Zijn heil bekend gemaakt, Zijn gerechtigheid geopenbaard (vers 1 en 2).
 2. Want, Hij komt om de aarde te richten (vers 9).

In het nieuwe lied (Psalm 97 en 99) weerklinkt steeds het refrein: “De HERE is Koning.” Er zijn drie Psalmen die met deze uitspraak beginnen, Psalm 93, 97 en 99. Bovendien eindigen ook deze drie met een aspect van Gods heiligheid.

Ps.93:5 De heiligheid is Uw huis tot sieraad.
Ps.97:12 Looft Zijn heilige naam.
Ps.99:9 Heilig is de HERE, onze God.

Het nieuwe lied gaat over het Koningschap van Christus, de Messias. Hij kan alleen regeren in absolute volmaaktheid en toewijding aan God, want God is absolute heiligheid. Ik verlang ernaar om de toekomst met Christus in te gaan. Wie niet? God wil in elk hart dit verlangen uitwerken. Heilig zijn in Christus en leven voor Hem omdat Hij heilig is, worden zaken waar u en ik op letten. Zo’n heilige levenswandel is een aangenaam ‘loflied’ voor God. Eens zal voor God iedereen zich moeten buigen. Buig ik mij (en u?) nu al voor Hem en voor Zijn grootheid? Dan kunnen wij het nieuwe lied vandaag al met heel ons hart meezingen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'