Een nieuw lied

Een nieuw lied

Het Oude Testament spreekt enkele malen over ‘een nieuw lied’. Het wekte mijn interesse toen ik ontdekte dat deze zegswijze precies zeven maal voorkomt. Het getal zeven betekent in de Bijbel ‘volkomenheid’. Zou elk genoemd ‘nieuwe lied’ hierover spreken? Ik ging op onderzoek uit. Zulke liederen wil ik graag kennen, om God juist te vereren en te aanbidden. Om u er een idee van te geven volgt in dit artikel een uitleg over vier van deze ‘nieuwe’ liederen.

De teksten met ‘een nieuw lied’

Eerst een overzicht van de plaatsen waar ‘een nieuw lied’ voorkomt:

1. Ps. 33:3 Zingt Hem een nieuw lied.
2. Ps. 40:4 Hij gaf mij een nieuw lied in de mond.
3. Ps. 96:1 Zingt de HERE een nieuw lied.
4. Ps. 98:1 Zingt de HERE een nieuw lied.
5. Ps. 144:9 O, God, een nieuw lied wil ik U zingen.
6. Ps. 149:1 Halleluja. Zingt de HERE een nieuw lied.
7. Jes.42:10 Zingt de HERE een nieuw lied.

Hoe te plaatsen?

Om de nieuwe liederen te plaatsen wilde ik eerst weten in welke context ze staan. Zes van de zeven staan in het Boek der Psalmen. Dit Bijbelboek is verdeeld in vijf kleinere boeken. Deze delen bestaan uit verschillende fasen van Gods heilsplan met Israël en de volken. Ze zijn in thema’s als volgt onderverdeeld:

Eeerste deel, Psalmen 1-41:
De mens (vgl. Genesis). In dit boekdeel ligt het accent op de Psalmen 16-41: De Mensenzoon, de Messias, Jezus Christus.
Tweede deel, Psalmen 42-72:
Israël als volk van God (vgl. Exodus).
Derde deel, Psalmen 73-89:
Het Heiligdom (vgl. Leviticus).
Vierde deel, Psalmen 90-106:
Israël en de volkeren (vgl. Numeri).
Vijfde deel, Psalmen 107-150:
God en Zijn Woord (vgl. Deuteronomium). In dit boek ligt het accent op Psalm 107:20: Hij zond Zijn Woord en genas hen.

Zo overzag ik in welk boekdeel zes van de zeven ‘nieuwe liederen’ staan.

 1. In het eerste: Ps. 33:3 en 40:4
  (accent: de Messias)
 2. In het vierde: Ps. 96:1 en 98:1
  (accent: Israël en de volken)
 3. In het vijfde: Ps. 44:9 en 149:1
  (accent: Zijn Woord)

Bijbelstudie staat nooit op zichzelf. Het heeft een letterlijke betekenis, het zegt iets over de geschiedenis, over God en Zijn profetische plannen. Zo krijgt het Woord betekenis voor het leven van alle dag. God wordt groter en het vertrouwen in God groeit, wat er ook gebeuren zal, ook door studie van ‘een nieuw lied’.

Woord en werken van God, Psalm 33:3

De eerste twee teksten staan in het eerste deel van de Psalmen en hebben daarom relatie met de Messias, de Jezus Christus. Ik citeer de eerste tekst: “Zingt Hem een nieuw lied, speelt schoon op de snaren onder geschal.” (Ps. 33:3)

De Psalm opent met: “Jubelt, gij rechtvaardigen, in de HERE, een lofzang betaamt de oprechten.” De rechtvaardigen zijn de Israëlieten die in de Messias hun Redder zien. De overwinning is hen gegeven in Hem. Het gevolg is dat de aarde vol zal worden van de goedheid van God (Ps. 33:5). De overwinning ligt in Zijn Woord, dat waarachtig is (beide, Woord en Messias zijn de Waarheid, Joh. 14:6). Ook ligt de overwinning in Zijn Werk, (God is getrouw, met Wie wij gemeenschap hebben door Christus, 1 Kor. 1:9).
Dé Waarheid (Woord) en Zijn getrouw Werk vormen de aanleiding tot het zingen van een lofzang. Lofprijzen kan alleen op grond van wat God deed. Psalm 33 sluit aan op het gebed van Psalm 20:10: “O HERE, schenk de Koning de overwinning, Hij antwoordde ons ten dage dat wij roepen.” De lofzang is het antwoord op deze bede. Want God schonk de Koning overwinning. Dit dwong zoveel respect af, dat heel de aarde dit moet weten. Daarom staat er in het nieuwe lied: “De ganse aarde vreze voor de HERE, al de bewoners der wereld moeten voor Hem ontzag hebben. Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.” (Ps. 33:8 en 9)

Als je dit zoals ik tot je door laat dringen, besef je waar je kracht om te leven ligt; in Wie je overwinning is; uit Wie je hoop mag putten! Dat ligt in het Woord en het Werk van God. Als u en ik dat inzien, stellen wij ons leven in volgens Psalm 33:20-22: “Onze ziel verwacht de HERE, Hij is onze Hulp en ons Schild. Ja, in Hem verheugt Zich ons hart, ja op Zijn heilige naam vertrouwen wij. Uw goedheid, HERE, zij over ons, gelijk wij op U hopen.”

Het offer van God, Psalm 40:4

Psalm 40:4 staat eveneens in het eerste boek, met de centrale Persoon, de Messias Jezus Christus. Dit is het Psalmvers: “Hij gaf mij een nieuw lied in de mond, een lofzang aan onze God.” (4b)
Psalm 40 is de op één na laatste Psalm in het eerste boek. Wonderlijk! Hier blijkt de Messias Zelf een nieuw lied te zingen voor God. In de verzen 2 en 3 vereenzelvigt de Messias Zich met de zondaar en in de verzen 7 en 8 met het offer dat Hij zou brengen. “In slachtoffer en spijsoffer hebt Gij geen behagen, …, brandoffer en zondoffer hebt Gij niet gevraagd. Toen zeide Ik: Zie, ik kom; in de boekrol is over mij geschreven.” Christus was bereid om de wil van God te doen. Als Volmaakte bracht Hij het offer aan het kruis, alsof Hij de grootste zondaar was. De basis voor het zingen van het nieuwe lied ligt daarom in het offer dat Hij bracht. Wat indrukwekkend.

Psalm 40 heeft relatie met Psalm 24. Daarin staat de vraag: “Wie kan de berg des HEREN beklimmen?” (Ps. 24:3). Een berg staat vaak voor 'koninkrijk' of 'koningschap'. De vraag is feitelijk: Wie mag heersen in het Koninkrijk van God? “Wie rein van handen en zuiver van hart is”, antwoordt vers 4. De Enige die hieraan voldoet is Christus; de Koning der ere! Psalm 41:13 zegt over Hem: “Mij echter, om Mijn onschuld steunt Gij Mij. Gij stelt Mij voor Uw aangezicht, voor altijd!” Christus is de Volmaakte. In typologische zin is Hij het volmaakte nieuwe lied!

Zo zag ik opnieuw in wat de basis is voor lofprijzing. Nu u dit leest, u vast ook. Deze is het offer dat Jezus voor iedereen bracht. Dit beseffend, mogen wij een nieuw loflied zingen, dat een getuigenis is (vers 4b): “Mogen velen het zien en vrezen, en op de HERE vertrouwen.”

De grootheid van God, Psalm 96:1

De derde en vierde tekst over ‘een nieuwe lied’ staan in het vierde Psalmenboek. Dit boek spreekt over Israël en de volkeren, over Christus Die Koning zal worden over de gehele aarde. Het boek bevat profetieën over het begin van een nieuw tijdperk. Ik was benieuwd wat God in dit verband zegt over ‘een nieuw lied’.
Psalm 96:1 schrijft: “Zingt de HERE een nieuw lied, zingt de HERE, gij ganse aarde.” Dit klinkt als een oproep aan iedereen om een nieuw lied te zingen. Deze aansporing klinkt door heel de Psalm heen. Er worden twee redenen voor gegeven:

 1. Want, de HERE is groot en zeer te prijzen, … en alle goden der volkeren zijn afgoden (vers 4 en 5).
 2. Want, Hij komt om de aarde te richten (vers 13).

Heel Psalm 96 is een uitnodiging om een nieuw lied te zingen. Dit nieuwe lied staat in de volgende Psalm. De inhoud van Psalm 97 betreft God die het oordeel zal uitvoeren om als Koning te kunnen regeren over deze aarde. De Psalm begint met: “De HERE is Koning.” Als je beide Psalmen doorleest zie je dat Zijn Koningschap telkens in relatie staat tot de hemel en de aarde:

Ps. 96:11 De hemel verheugde zich, de aarde juiche.
Ps. 97:1 Dat de aarde juiche …
Ps. 97:6 De hemelen verkondigen Zijn gerechtigheid.

De schepping zucht naar de nieuwe schepping van hemel en aarde. Als Christus komt zal Hij alles nieuw maken (Openb. 21:5). Daarom de oproep om het nieuwe lied te zingen.

Wat bemoedigend! Ik geloof in deze toekomst. Daarom kan ik alvast meezingen. En u ook? Dan kijken we over onze tijd heen naar de periode waarin hemel en aarde onder Zijn heerschappij staan. Rust op aarde! Wandelen in Zijn licht en vreugde. Deze toekomst maakt ons blij. Wanneer we nu de dingen niet doen die ons van God afhouden, ervaren we wat het is om een gunsteling van God te zijn. Het is een voorproefje van Gods licht en van Gods vreugde. Dat is onze bestemming, waarmee ook Psalm 97 eindigt: “Gij die de HERE liefhebt, haat het kwade; Hij die de zielen van zijn gunstgenoten bewaart, redt hen uit der goddelozen hand. Het Licht is voor de rechtvaardige gezaaid, en vreugde voor de oprechten van hart.”

De heiligheid van God, Psalm 98:1

Het vierde ‘nieuwe lied’ vinden we in Psalm 98:1: “Zingt de HERE een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan, zijn rechterhand en zijn heilige arm gaf Hem zege.”

Zoals Psalm 96 en 97 zich tot elkaar verhouden, is dat ook bij Psalm 98 en 99 het geval. Ook Psalm 98 roept op om de HERE een nieuw lied te zingen. In Psalm 99 is dit nieuwe lied verwoord. In Psalm 98 staan ook twee redenen aangegeven:

 1. Want, Hij heeft wonderen gedaan; Zijn heil bekend gemaakt, Zijn gerechtigheid geopenbaard (vers 1 en 2).
 2. Want, Hij komt om de aarde te richten (vers 9).

In het nieuwe lied (Psalm 97 en 99) weerklinkt steeds het refrein: “De HERE is Koning.” Er zijn drie Psalmen die met deze uitspraak beginnen, Psalm 93, 97 en 99. Bovendien eindigen ook deze drie met een aspect van Gods heiligheid.

Ps.93:5 De heiligheid is Uw huis tot sieraad.
Ps.97:12 Looft Zijn heilige naam.
Ps.99:9 Heilig is de HERE, onze God.

Het nieuwe lied gaat over het Koningschap van Christus, de Messias. Hij kan alleen regeren in absolute volmaaktheid en toewijding aan God, want God is absolute heiligheid. Ik verlang ernaar om de toekomst met Christus in te gaan. Wie niet? God wil in elk hart dit verlangen uitwerken. Heilig zijn in Christus en leven voor Hem omdat Hij heilig is, worden zaken waar u en ik op letten. Zo’n heilige levenswandel is een aangenaam ‘loflied’ voor God. Eens zal voor God iedereen zich moeten buigen. Buig ik mij (en u?) nu al voor Hem en voor Zijn grootheid? Dan kunnen wij het nieuwe lied vandaag al met heel ons hart meezingen!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

De richteren

De betekenis van hun namen met betrekking tot Christus

De richterentijd omvat een periode van circa vierhonderdvijftig jaar waarin zich allerlei bekende en minder bekende gebeurtenissen afspeelden. Vaak zijn deze geschiedenissen een schaduwbeeld van Gods handelen met Israël. In dit boekje wordt aan sommige daarvan aandacht besteed, maar gaat het vooral om de betekenissen van de namen van de richteren. Deze namen wijzen naar de Persoon van de Heere Jezus Christus en diverse facetten van Zijn verlossingswerk met betrekking tot Israël.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De richteren'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'