New Age

New Age

De enorme opkomst van het occulte in de wereld ligt voor een belangrijk deel in handen van de New Age-beweging, één van satans paradepaardjes. Deze beweging heeft zich ten doel gesteld, alle religies tezamen te brengen en te komen tot de afsluiting van wat men noemt 'het donkere en gewelddadige tijdperk van het christendom’ en over te gaan naar het tijdperk van ‘Vrede, liefde, eenheid en de verlichte mens'.

Denkrichting

'New Age' betekent letterlijk 'Nieuw Tijdperk' en is een verzamelnaam voor een geheel nieuwe denkrichting. New Age is dan ook niet zomaar een beweging, maar een bewust gekozen denkwijze om alles wat met het christelijk erfgoed en de christelijke normen en waarden te maken heeft, te vernietigen. De Bijbelse leer dient volledig te worden uitgeschakeld. De opvatting dat Jezus Christus de weg, de waarheid en het leven is, dient te worden verworpen. Volgens de New Agers komen alle godsdiensten uit een oerstroom van het menselijk denken en daarom zijn alle religies op aarde welkom onder haar paraplu. De New Age-filosofie is terug te vinden bij alle groepen waar de dialoog tussen de wereldgodsdiensten plaatsvindt. De Wereldraad van kerken wordt gezien als de grote promotor van deze interreligieuze dialoog. Ook het Wereldparlement van de Religies bereidt deze dialoog met overtuiging voor.
In andere godsdiensten zoals het boeddhisme, islam en het hindoeïsme vindt men eveneens groeperingen die deze wereldeenheid nastreven. De Duitse theoloog Hans Küng is bezig met het opstellen van een oecumenische versie van de Tien Geboden, waar elke wereldreligie zich wel in kan vinden. Een onderzoek in Amerika naar de invloed van de New Age-filosofieën heeft aangetoond dat de beweging ook de VN als een belangrijke schakel ziet bij het tot stand brengen van haar doelstellingen. Diverse leden van de bekende Rockefeller-familie vertonen grote interesse voor de New Age-filosofieën en stimuleren dit gedachtegoed krachtig in allerlei organisaties waar hun macht van invloed is, zoals in de Verenigde Naties. De doelstellingen van de New Age-beweging zou een ernstige waarschuwing moeten zijn voor christenen. Want de weg die de samenzweringen zijn ingeslagen, is niet de weg die God de mens wijst.

Leugen

Mensen die niet meer volledig in Gods Woord geloven worden ook niet meer door Gods Geest verlicht, waardoor er automatisch een stijgende belangstelling gaat ontstaan voor het occulte en het bovennatuurlijke. De wereld wordt overspoeld met New Age doctrines. Spiritualiteit en meditatie zijn de moderne toverwoorden geworden. De kracht van de eigen geest, daar draait het allemaal om. 'Als men deze kracht goed ontwikkelt dan kunnen ouders zelfs communiceren met de ziel van het nog ongeboren kind. Meditatie is dé methode om al je zintuigen te concentreren om de wereld te zien met de ogen van de ziel. Zo kan men in contact treden met overledenen en wordt hun aanwezigheid nadrukkelijk gevoeld’ zo zeggen de ingewijden. De duivel is slim en sluw. De gebeurtenissen ontwikkelen zich precies zoals satan zich dat heeft voorgesteld. Het gaat hier niet meer over God en de Here Jezus, maar om de universele liefde: de god-in-ons-liefde. Tegenover de waarheid van Gods Woord staat de leugen van de duivel, verwoord in de New Age-beweging. Volgens de New Agers mag geen enkele religie exclusiviteit claimen zoals het (orthodoxe) christendom dat doet. De volmaakte religie zou bij de New Age te vinden zijn die zegt dat de mens zelf god kan worden: god moet niet buiten de mens gezocht worden, maar in de mens zelf. Het is een kracht, zo zegt men, die in ieder mens aanwezig is. Ieder mens is als het ware een god-in-de-maak. Dat begon al in Genesis 3, waar de slang tegen Eva zei: "Er is een mogelijkheid om gelijk te worden aan de Allerhoogste, luister maar naar mij." Daarmee begon de opstand tegen God. Deze aloude leugen van satan, dat de mens zichzelf kan verlossen om daarna gelijk aan de Zoon van God te worden, wordt door de New Age-beweging verwezenlijkt. Velen hebben gedacht dat de beweging van voorbijgaande aard zou zijn, maar niets blijkt minder waar. Het aantal New Age sympathisanten loopt inmiddels in de miljoenen. Vrijwel alle religies waaronder het moderne christendom en stromingen van occulte mystiek zijn terug te vinden onder de paraplu van de New Age-beweging. De bijeenverzameling is in volle gang. Gelovigen uit alle religies weten zich al met elkaar verbonden en zijn bezig om het ‘Grote Licht’ aan de wereld te openbaren.

Nieuwe Orde

De New Agers noemen zichzelf de 'Witte Loge', de aardse vertegenwoordigers van de 'Kosmische Loge'. Zij zeggen dat de 'Verheven Hemelse Meesters' op aarde zijn teruggekeerd om een kernregering te vormen. Hun taak is het de 'Zwarte Loge', bestaande uit aanhangers van de Bijbelse God, te bekeren. De aanhangers worden gezien als bijgelovige fanatiekelingen. Hun slechte karma vormen een hinderlijk obstakel voor de verdere evolutionaire ontwikkeling van de aarde. De algehele leiding is in handen van Sanat Kumara de Heer der wereld, die ook wel de Ene Inwijder, de Jongeling van oneindige zomers en de Oude der dagen wordt genoemd. Hij is de koning en de vader in de hemel.
De New Agers beweren dat de mensheid aan de drempel staat van een Nieuwe Orde: het grote ontwaken. De kern van de New Age-filosofie is dat iedereen de waarheid voor zichzelf moet bepalen. Alle religies zijn goed behalve dat van het fundamentele Judaïsme en christendom die volharden in hun geloof in Gods Woord en daarom moeten die worden bestreden en afgeschaft. Leiders en gelovigen binnen New Age zullen de laster verbreiden dat Jezus niet God is en ook geen Christus. Jezus wordt wel als een grote verlichte geest gezien maar beslist niet als de (enige) Verlosser. Hij zou de zonnegeest zijn die zich in Jezus van Nazareth manifesteerde. Christus en Jezus zouden ook niet één en dezelfde Persoon zijn. De Christus zou dóór Jezus van Nazareth spreken. In de uitzending van Teleac getiteld ‘Zoon van God’ op vrijdagavond 12 december j.l. uiten zgn. gnostische wetenschappers ook hun visie over de positie van de historische Jezus van Nazareth. Zij ontkenden dat hij de werkelijke, waarachtige, eniggeboren Zoon van God was. Het is typisch New Age denken. Hoewel voor velen de New Age slechts een geestesgesteldheid en een persoonlijke manier van leven betekent, schuilt achter deze beweging een immens gevaar. Zij die de Here Jezus lief hebben dienen op te passen voor de afleidingsmanoeuvres die de New Age-beweging teweegbrengt. Mensen die hun god-zijn al beheersen zijn volgens de New Agers opgeklommen tot een hogere vibratie en hebben niet langer een lichaam nodig. Het zijn geesten geworden die de titel dragen van 'Meesters der Wijsheid.' Deze geesten (demonen) hebben bepaalde mensen op aarde uitgekozen waaraan zij hun kennis doorgeven. Zo gaf de Tibetaanse demon ‘Djwahl Khul’ zijn boodschap door aan Alice Baily (*). Doel is om zo’n ingewijd medium bindend de gedachten van satan op te leggen om deze vervolgens als ‘openbaring’ aan de hunkerende mensheid door te geven. Dit contact tussen het menselijk medium en de geleidegeest van satan heet ‘channelen’ of ‘schakelen’. Er zijn een groot aantal ‘schakelende’geesten en mediums bekend.

Woordvoerders

Zoals christenen een naam hebben bij God, die geschreven staat in het Boek des Levens, zo zijn er ook mensen die een naam hebben in het rijk der duisternis. Zij krijgen vanuit die wereld allerlei gaven en occulte inspiratie toebedeeld en genieten een zekere ‘bescherming’ van hun ‘Meesters’ (demonen). Tot de meest bekende woordvoerders van de ‘Meesters’ behoren de eerder genoemde Alice Baily en Helena Blavatsky .
Blavatsky werd in 1831 als Helena Petrovna von Hahn geboren in Rusland. Tijdens omzwervingen in Constantinopel, Kiev en Parijs, waarbij zij enige tijd in een circus werkte, kwam Blavatsky in contact met de occulte tradities. Naar haar eigen zeggen begonnen zich in deze periode haar paranormale gaven zich te manifesteren. In 1875 stichtte zij samen met H.S. Olcott de Theosofische Vereniging ter bevordering van de studie der theosofie en ter verspreiding van de theosofische opvattingen op. Dertien jaar later werd deze Amerikaanse afdeling omgedoopt tot de ‘Arische Theosofische beweging’. Blavatsky bevond zich toen al in India waar in 1882 het internationaal hoofdkwartier te Adyar bij Madras werd gevestigd.

Theosofie

Het woord theosofie, dat letterlijk ‘wijsheid van God’ of ‘wijsheid aangaande God’ betekent, is alle eeuwen door gebruikt in geschriften van theologen en filosofen. Het is weer te geven als een vorm van bovennatuurlijke kennis van of inzicht in God en het goddelijke, zoals die in de eerste eeuwen van het christendom tot ontwikkeling is gekomen in het gnosticisme. De theosofie kent geen God zoals in de christelijke leer. Het hoogste beginsel kan met woord en denken niet benaderd worden. In engere zin wordt met het woord theosofie sedert 1875 de levensbeschouwing van Helena Blavatsky bedoeld. De vereniging heeft thans afdelingen in meer dan 60 landen die allemaal ten dienste staan van de New Age-beweging. Blavatsky kwam in India in contact met de leer van het karma en reïncarnatie en trad in 1884 toe tot de rijen der boeddhisten. Zij meende zodoende in de buurt te kunnen komen van wat zij de 'Grote Witte Broederschap’ noemde. Ze geloofde dat deze groep geheime meesters zich in de Himalaya ophield. Blavatsky beweerde dat de occulte kennis uit haar boeken was ingefluisterd door deze geheime meesters. Eén van hen noemde Blavatsky ‘Koot Hoomi’. Er gaan geruchten dat zij deze naam zelf bedacht heeft.
Uiteindelijk legde zij zich toe op het schrijven dat leidde tot o.m. het boek "De Geheimleer" dat tussen 1888 en 1891 in twee delen verscheen en als haar belangrijkste occulte studie geldt. De New Agers noemen het de meest uitgebreide bron van esoterische wijsheid.
Het eerste deel van dit 1300 pagina’s tellende werk bestond uit een occulte visie over het ontstaan van de kosmos, de Kosmogenesis.
Het tweede gedeelte handelde over de oorsprong van de menselijke rassen, de Antropogenesis. Theosofen wekken bij voorkeur de indruk dat Blavatsky het allemaal zo kwaad niet meende en dat haar rassenleer zelfs uitging van een verbroedering tussen rassen. Maar de indeling tussen ‘Übermenschen' en ‘Untermenschen’ was in haar denken al nadrukkelijk herkenbaar. En dat de joden voor haar tot die laatste groep behoren is eveneens duidelijk. In de ‘Geheime leer’ geeft zij een uiterst negatief beeld van joden. Materialisme, zelfzucht en zinnelijkheid waren volgens Blavatsky specifiek joodse kenmerken. In haar ogen waren joden een lager ras, dat niet in staat was om de materie in dienst te stellen van het spirituele leven. Alleen het Arische ras was hiertoe in staat. Aangezien de mate van spiritualiteit voor Blavatsky de waarde van een ras bepaalde, was het Arische ras voor haar het verst geëvolueerd en waren de joden minderwaardig.

Nazi's

Door dit soort beweringen trok zij de aandacht van allerlei racistische groeperingen waaronder die van de nazi’s.
Zo werd Adolf Hitler een groot liefhebber van haar boek ‘De Geheimleer’. Volgens ingewijden raakte hij volledig in de ban van de occulte geheimen van de theosofische beweging. Hitler was lid van het Thule-genootschap, waar de satanist Aleister Crowley en top-nazi’s als Hesse en Eckhart mee verbonden waren. Zij onderhielden nauwe contacten met de Illuminatie en de theosofen van Blavatsky. Stromingen binnen de New Age zeggen dat Hitler één van hen was omdat hij uit dezelfde bronnen putte, dezelfde doelstellingen had en met dezelfde methoden werkte. Dat gold overigens voor de hele top van de nazi-beweging met haar satanische rituelen. De Nazi-beweging was volkomen door het kwade overschaduwd en beheerst. Ook waren er bindingen met verschillende Loges van de Vrijmetselarij. Hitler en zijn trawanten waren zo van de duivel bezeten dat ze regelmatig in demonische razernij vervielen. Tijdens zo’n aanval zou Hitler een visioen hebben gehad die bij hem dodelijke angst had veroorzaakt. Hij zou een beeld hebben gezien van de komende antichrist, angstaanjagender en vele malen gewelddadiger dan zijn eigen duivelse regiem. De nazi-beweging was een organisatie die volkomen door het kwade werd overschaduwd en beheerst. Blavatsky verafschuwde God, Jezus en het christendom. Ze ging zover, dat ze beweerde dat satan een onschuldig slachtoffer was van Gods grillige en buitensporige toorn.

De invloed van de Theosofische Vereniging hield niet op bij de nazi’s. Vandaag heeft de theosofische leer van Blavatsky veel invloed op de New Age-beweging en daaraan verbonden religies en sekten. Zeker als in aanmerking wordt genomen dat de Theosofische Vereniging een belangrijke katalysator was bij de wederopleving van het gnostische denken, is deze stroming een uiterst belangrijke invloed op het moderne occultisme.
Tegenover het duivelse plan van satan staat de raad van God. God wil dat niemand verloren gaat, maar dat allen eeuwig leven ontvangen. De woorden van de Heiland klinken na in Johannes 5, vers 24: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, wie mijn woord hoort en Hem gelooft, die Mij gezonden heeft, heeft eeuwig leven en komt niet in het oordeel, want hij is overgegaan uit de dood in het leven."

Uit: Nieuwsbrief Franklin ter Horst (www.homepages.hetnet.nl/~fm-ter-horst). Bronnen: Citaten uit "De tentakels van de theosofie" P.Edel, Studiedag Het KNP, 16-11-2002. Nicholas Goodrick-Clarke, The Occult Roots of Nazism, New York University Press, New York, 1992. Citaten uit "Hoefgetrappel van de Eén-Wereld religie",R.H.Matzken, Studiedag Het KNP, 22-11-2003. Citaten uit Promise, april 1997. The Hidden Danger of the Rainbow, Constance Cumbey. Fragmenten uit de brief van René van Dijk aan Teleac

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'