Mijn ogen hebben Uw heil gezien!

Mijn ogen hebben Uw heil gezien!

De kerstmaand ligt weer achter ons. Een tijd van drukte, activiteiten in huiselijke en gemeentelijke kring. Wij hebben bij ons thuis de uitdrukking: stress voor de kerst en na de kerst. De maand december is een mooie maand. Maar waarom is iedereen aan het einde daarvan vaak zo moe? Want met kerst gaat het toch juist om de Here Jezus die gezegd heeft: 'Kom tot Mij als je moe en belast bent en Ik zal je rust geven?' Natuurlijk hoeven we ons niet schuldig te voelen als we inspanningen geleverd hebben om kerst echt de inhoud te geven die het moet hebben, maar dat vraag ik mij dus wel eens af. Gaat het bij ons in het bijzonder om de Here Jezus? Of om al die dingen waar wij ons zo druk om (moeten) maken? Meestal is het een combinatie van beide. De vraag is: waar leggen wij het accent?

In Lukas 2 wordt een man beschreven die dolgelukkig is met de baby die in zijn armen wordt gelegd. De tranen lopen hem over de wangen. Hier heeft hij zijn hele leven naar uitgekeken. Hij ruikt wel de enigszins zure lucht van een babyplasje, maar het kan hem allemaal niets schelen. Hij ziet namelijk het heil. Hij roept het uit: "Nu laat U, Here, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar het woord, want mijn ogen hebben Uw heil gezien, dat U bereid hebt voor het aangezicht van de volken!" De vader en moeder van deze baby staan wat verwonderd te kijken en vinden de uitgesproken woorden heel bijzonder. Simeon - zo heet deze man - richt zich nu tot Maria: "...door uw eigen hart zal een zwaard gaan…" Ook deze woorden zijn bijzonder en beschrijven de pijn die Maria zal moeten lijden… wanneer dit kind zal sterven. Het kindje is Jezus. Hij is het heil dat Simeon ziet. Niet alleen voor zichzelf, maar voor de hele wereld.

Het heil

In het woord heil ligt een deel van de naam van Jezus, Yesha. Het betekent redding en verlossing; soms ook (innerlijke) genezing.
Zijn wij net zo blij als Simeon over de Here Jezus? Hieronder staan we stil bij het woord 'heil' vanuit vijf tekstgedeelten in het boek Jesaja, dat ook in alles verwijst naar de Redder, Yeshua, Jezus. In deze tekstgedeelten ligt ook een boodschap voor ons.

1. Het heil dat wordt vergeten - Jesaja 17:10

In dit eerste gedeelte wordt aan Israël het verwijt gemaakt dat zij de God van hun heil vergeten hebben en niet meer denken aan hun veilige Rots. Het gevolg is dat zij allerlei zaken het land laten binnenkomen en laten wortel schieten. Het land wordt beplant met bekoorlijke aanplantingen en vreemde stekken. Dit is beeldspraak voor vreemde goden, die geweldige dingen beloven, maar uiteindelijk het land ziek maken.
Welke zaken geven ons het gevoel dat wij wel zonder Jezus kunnen om ons gelukkig te voelen? Er kunnen zoveel dingen zijn – ook met Kerst bijvoorbeeld - die ons meer brengen in een bepaalde sfeer dan in de relatie met de Heer! Zouden wij daarvoor niet moeten waken? Want het gaat primair om de God die de heerlijkheid van de hemel aflegde om mens te worden met als einde de dood aan het kruis. Vergeten we dat niet te snel door alle opgeklopte gevoelens?

2. Het heil dat zegeningen bewerkt - Jesaja 45:8

In dit Bijbelgedeelte wordt over een vorst gesproken, Kores, die door God werd gebruikt om Israël tot inkeer te brengen. Maar plotseling verschuift het toneel en wordt er in vers 8 gesproken over wolken die gerechtigheid doen neerstromen in een zich openende aarde, opdat het heil ontluike… waarbij Gods gerechtigheid wordt uitgesproten.
Heil en gerechtigheid horen bij de Here Jezus. Hij is Gods heil en Hij is Gods gerechtigheid; in Hem is geen kwaad. Wanneer Hij voor de tweede maal zal komen naar deze wereld zal dat het begin zijn van Gods verandering van deze aarde en alles wat daarop woont. Het zal worden zoals God het wil. God gaat dit ook bewerken, al betekent dit ook onheil voor hen die Hem niet willen kennen.
In hoeverre wordt de Here Jezus zichtbaar in ons? Of hebben wij het te druk om ons met Hem bezig te houden. Hij wil graag Zijn heil en gerechtigheid laten groeien in ons leven. Krijgt Hij de ruimte? Willen wij leven als verlosten? Misschien moeten we er dan ook eens wat verloster uitzien…

3. Het heil dat te voorschijn treedt - Jesaja 51:5

Als de Here Jezus voor de tweede maal zal komen, zal dat betekenen dat het Licht van God zal doorbreken in een duistere wereld. Hij zal het licht van de volken zijn. Dat wat dor en droog is, zal hij vruchtbaar maken, te beginnen in Israël (vs. 4). De aarde zal dan weer paradijselijk zijn!
Sommigen proberen een paradijselijke sfeer te creëren. Alles draait om sfeer, warmte en vredige gevoelens. Maar komt deze sfeer omdat Jezus te voorschijn treedt? Hij alleen is het heil, de Vervuller van al onze behoeften.. Juist voor hen die zich vaak alleen voelen, die het niet noodzakelijk vinden om veel sfeer te scheppen - want wie merkt het op - juist voor hen kan de tijd rond Kerst, Oud en Nieuw, e.d. een donkere periode zijn, die je het liefst zo snel mogelijk wil vergeten. In hoeverre zijn wij dan ook een licht van Jezus voor elkaar? Durven wij verantwoordelijkheid te dragen voor anderen die misschien niet zo van het licht kunnen genieten vanwege hun eenzaamheid of om welke redenen dan ook?

4. Het heil waarmee wij bekleed worden - Jesaja 61:10

Ook in de afgelopen maand zijn er ongetwijfeld weer veel mooie kleren gekocht. Met de feestdagen moeten we toch in het nieuw, nietwaar? Er is natuurlijk niets op tegen om mooi te zijn aan de buitenkant. We mogen daar best van genieten. Maar een mooie buitenkant wordt extra mooi door een mooie binnenkant! Want waarmee is ons hart bekleed? Weten wij ons innerlijk verbonden met de Here Jezus? Weten wij ons schuldloos t.o.v. God. Met andere woorden: staan wij in de rechte verhouding tot Hem. Wanneer dat zo is, zijn wij bekleed met Gods klederen van heil en de mantel van gerechtigheid. Als God naar ons kijkt, ziet Hij de Here Jezus in ons. Het is weer die combinatie van heil en gerechtigheid die belangrijk is. Alleen doordat Hij onze ongerechtigheid droeg, hebben wij gerechtigheid ontvangen door ons geloof in Hem. Hoewel het in dit tekstgedeelte niet in de eerste plaats gaat om ons heil - het gaat hier om de toekomst van Gods volk Israël, dat eens weer in de rechte verhouding tot God zal staan - toch kunnen we genieten van hoe God ons nu ziet: als kinderen die geen schuld meer hebben. Laten wij daar eens extra bij stil staan. Dan gaat het niet meer alleen om een reine, onschuldige baby, die zo teder uit zijn oogjes kijkt, maar vooral ook om Hem die ons rein en onschuldig heeft gemaakt door Zijn lijden, sterven en opstanding. En deze weg van God is begonnen in de kribbe.

5. Het heil dat komt - Jesaja 62:10,11

Het heil dat Simeon zag was de Here Jezus. Hij wordt volledig openbaar in Zijn wederkomst. Dan blijkt de onschuldige baby een geweldige Koning te zijn, die eerst Zijn Rijk zal vestigen in Israël, in Jeruzalem, waar tegen de inwoners wordt gezegd: "Dochters Sion, uw heil komt…" En als dit heil komt voor hen zullen zij belangrijk zijn voor God en nooit meer verlaten worden.
Wanneer wij leven met de Heiland is dat voor ons al een feit. We zijn kostbaarder dan het mooiste geschenk en zullen door Hem nooit meer verlaten worden. Dat is kerstkind heeft ons heil gebracht.. Dat is heil dat niet vergeten mag worden, dat ons vruchtbaar maakt voor God en dat te voorschijn treedt, ons bekleedt met onschuld en zal komen om de hele aarde te laten proeven van Hem.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Uit het hart

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Schatten uit Gods Woord (4)

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'