Een wonderlijke geboorte

Een wonderlijke geboorte

Mooi is dat: oude geschiedenissen die echt hebben plaatsgevonden en waarin God een boodschap heeft neergelegd van de (komende) Messias. Zoals bijvoorbeeld een wonderlijke geboorte die we beschreven vinden in Genesis 38. Als we daarover lezen, komen wij als vanzelf terecht bij Hem van Wie de hele Bijbel getuigt!

Genesis 38
In dit hoofdstuk uit het eerste Bijbelboek vinden wij een verslag van de geboorte van een tweeling, Zera en Perez. Naast de historische betekenis van deze geschiedenis van Juda en Tamar, ontdekken wij hierin ook een diepere zin. Er ligt een rijke, typologische betekenis in opgesloten! Het is een prachtig getuigenis aangaande de komst van de Heere Jezus Christus. Van Genesis tot Openbaring wordt Zijn komst gepredikt en gezien. Het laatste Bijbelboek leert ons, dat Zijn verschijning een wereldschokkende en tegelijk ook zegenrijke gebeurtenis zal zijn.

In 1 Petrus 1:11 lezen wij, dat de Geest van Christus tevoren getuigenis gaf van "…het lijden dat op Christus komen zou en ook van de heerlijkheid daarna." De Geest van Christus is de (heilige) Geest van God. En die Geest heeft van oudsher de profeten geïnspireerd om de woorden van God op te schrijven zoals Hij dat heeft gewild. God Zelf is door Zijn Geest de Auteur van de Bijbel. Daarom is het woord van de profeten tegelijk Gods Woord, en dat geeft de Bijbel z'n onafhankelijkheid en autoriteit.

Wanneer getuigde de Geest van Christus?
"Tevoren", dat wil zeggen vóórdat Hij Zelf op aarde verscheen als het vleesgewor¬den Woord. Dus: vóór de komst van Christus. Het woord ‘komst’ is veelal de vertaling van het Griekse parousia, dat letterlijk betekent: aanwezigheid of tegenwoordigheid. Dus (ver) vóór de lichamelijke aanwezigheid van de Messias op aarde, werd er al uitvoerig van Hem getuigd door Zijn Geest, en wel in het Woord.
Zie in dit verband ook Hebreeën 1:1 waar staat, dat "God voorheen (= vooraf) vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten...".
Niet alleen sprak God vele malen, maar ook op vele wijzen, d.i. op verschillende manieren. God sprak rechtstreeks door de mond van de profeet. Hij sprak in gezichten en in dromen. Hij sprak zelfs in geschiedenissen van mensen. En in dat spreken (het Woord) van God is het getuigenis van de Christus neergelegd.

Waarvan gaf de Geest getuigenis, volgens Petrus?
Zie vers 11: "van het LIJDEN, dat op Christus komen zou, en ook van de HEERLIJKHEID daarna."
Hier ontdekken wij dat in het Oude Testament weliswaar gesproken wordt over de komst van de Messias, maar dat die komst bestaat uit 2 delen, nl. vernedering (= lijden) en verhoging (= heerlijkheid)! En dat klopt inderdaad! In het Oude Testament vinden wij lijdensprofetieën én heerlijkheidsbeloften.
Enerzijds profetieën, waarin de Heere Jezus gezien wordt als de vernederde Mens, de lijdende Knecht des HEEREN (denk aan Ps. 22, Jes. 53 e.a.). Anderzijds zien wij Hem als de Koning en Vredevorst (denk bijvoorbeeld aan Jes. 9:5 "Want een Kind is ons geboren"... Bethlehem, en "een Zoon is ons gegeven"... opstanding, erfenis).
De komst van Christus wordt in het Oude Testament gezien in één perspectief. Dat er een breuk lag tussen de 1e komst van Christus en Zijn 2e (of: weder) komst werd niet rechtstreeks geopenbaard, maar was, achteraf gezien, wel duidelijk aanwezig!

Gedeelde komst
Vele malen sprak God in de profeten over de gedeelde komst van Christus, over de breuk die ligt tussen Zijn 1e en 2e komst.
Hoewel het huidige tijdperk van de Gemeente op zichzelf een verborgenheid was in het Oude Testament is het toch opmerkelijk, dat er verschillende teksten zijn waarin a.h.w. een breuk is aan te wijzen tussen het verleden en de toekomst.
Zie bijvoorbeeld in:

  • Jesaja 61, door de Heere Jezus geciteerd in Lukas 4:18-20.
  • Jesaja 9 Een Kind is ons geboren... een Zoon is ons gegeven...
  • Daniël 9, tussen vers 26 en 27.
  • Hosea 3, tussen vers 4 en 5.
  • Zacharia 9, tussen vers 9 en 10.

Zomaar tussen twee verzen in (soms zelfs in één vers) springt de geschiedenis over van de 1e komst van Christus naar Zijn wederkomst, met daartussenin een (verborgen) periode van nu al zo´n 2000 jaar!

God sprak voorheen vele malen... en op vele wijzen
Het zijn juist die verborgen illustraties in de Bijbel, die niet alleen wijzen op de Goddelijke oorsprong van de Bijbel en de rijkdom van het Woord, maar ook laten zien, dat God heel doelbewust volgens een bepaald plan op weg is naar Zijn toekomst! Ook de wonderlijke geboorte, beschreven in Genesis 38, blijkt zo'n verborgen getuigenis te zijn van de komst van de Messias!
De verzen 27-30 beschrijven de geboorte van een tweeling. Degene die het eerst komt is Zera; hij steekt slechts zijn hand uit en trekt die weer terug! Dan komt Perez, zijn tweelingbroer. Hij breekt er als het ware tussendoor. Daarna komt Zera alsnog in zijn geheel tevoorschijn.

De naam PEREZ betekent: breuk, (ver)delen, doorbreken, vrucht dragen.
De naam ZERA betekent: oplichten, opgaan, rijzen, ontspruiten.
Dit woord vinden wij als werkwoord ook terug in Jesaja 60:1 "Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid van de HEERE gaat over u op."
En vers 2: "Want zie, de duisternis zal de aarde bedekken en donkere wolken de volken, maar over u zal de HEERE opgaan, en Zijn heerlijkheid zal over u gezien worden."
Dus: dat licht en die heerlijkheid is de HEERE Zelf. Hij zal gezien worden als Koning in al Zijn glorie en majesteit. Maar Hij Die straks komt was er al eens, 2000 jaar geleden!

Scharlaken koord
De vroedvrouw bindt een scharlaken koord aan de hand van Zera. Dat koord komen wij ook tegen bij Rachab, de hoer, en wijst op redding en bescherming. Onwillekeurig denken wij hierbij ook aan het bloed aan de deurposten (Exod. 12).
In alle gevallen vinden wij een heenwijzing naar het offer van de Heere Jezus, tot redding van zondaren. Wie tot Hem komt, ontvangt vergeving van zonden en is veilig in Jezus' armen.
De uitgestoken hand van Zera wijst op de uitgestoken hand van God in Christus, toen Hij kwam om te lijden en te sterven tot redding der wereld. Denk hierbij aan Jesaja 1:18 "Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw; al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol." Wie de reddende hand van God aangrijpt, zal vergeving ontvangen door het bloed van het Lam! Die mag zijn/haar zondige kleed verwisselen voor het smetteloos witte kleed van de gerechtigheid van Christus. En dat kleed is tegelijk een feestkleed om straks in Zijn heerlijkheid te verschijnen.

De Eerste en de Laatste... de breuk!
Zera is de eerste en de laatste! Vergelijk hiermee de woorden in Jesaja 44:6, 48:12, Openbaring 1:17, 2:8, 22:13 en we zien de wonderlijke overeenkomsten: Zera is (een type van) de HEERE, en Hij is de Christus.
Daartussen komt Perez. Hij symboliseert o.a. de breuk in de komst van Christus. Was Zera aanvankelijk slechts gedeeltelijk zichtbaar, na Perez komt hij geheel tevoorschijn. Zo was de Heere Jezus tijdens Zijn 1e komst slechts ´ten dele´ zichtbaar. Zijn heerlijkheid was bedekt; Hij werd slechts door enkelen (h)erkend. Wanneer Hij straks komt in heerlijkheid zal "elk oog Hem zien" in al Zijn majesteit. Zijn identiteit zal dan volledig worden onthuld!
Eén van de betekenissen van de naam Perez is vrucht dragen. Het typische is, dat God in deze verborgen 'tussen-tijd', de tijd van de onderbreking in de komst c.q. aanwezigheid van Christus, een uitermate vruchtbaar werk doet! Hij is namelijk bezig met de formering van de Gemeente, het Lichaam van Christus. De Gemeente is de eerste vrucht van Zijn volbrachte werk en zal straks samen met Hem openbaar worden in heerlijkheid (zie Kol. 3:3,4).

Juda en Tamar 
Merkwaardig: deze tweeling is voortgekomen uit Juda en Tamar. Juda is de stamvader van de Heere Jezus. In Genesis 49:8 e.v. wordt aan Juda het koningschap verbonden, dat via David uiteindelijk terechtgekomen is bij Christus. Hij is de Leeuw uit de stam Juda, dat wil zeggen: de Koning der Joden. De naam Juda betekent: de HEERE zij geprezen!

Juda en Tamar (Rembrandt - 1650)

Tamars naam betekent: palmboom. De palm en palmtakken staan in verbinding met het Koninkrijk (zie o.a. Lev. 23:40, Joh. 12:13 en Openb. 7:9-10).
Beide namen wijzen dus op Christus als de Koning. Eens was de Koning vernederd, gekroond met een doornenkroon. Straks zal Hij verhoogd zijn, gekroond met diademen!
Destijds reed Hij op een ezel als teken van Zijn vernedering; straks zal Hij komen als de Ruiter op het witte paard (Openb. 19), als teken van Zijn macht en heerlijkheid.
Tussen de komst van de vernederde Koning en de verhoogde Koning ligt een periode van 2000 jaar, waarin God een vruchtbaar werk doet!

Zo zien we, dat er een rijk getuigenis ligt opgesloten in die wonderlijke geboorte van Zera en Perez. Een geschiedenis die zich meer dan 3000 jaar geleden heeft afgespeeld! Wij vinden dat zelfde getuigenis ook terug in andere geschiedenissen in de Bijbel:
Denk bijvoorbeeld aan de volgende typen van Christus:

* Jozef:
Meest geliefde zoon van Jakob (Gen. 37:3).
Eerst vernederd, later verhoogd.
Eerst verworpen, later aanvaard.

* David:
Zijn naam betekent: Geliefde.
Eerst gezalfd, pas later koning over Israël.
Eerst verworpen, later aanvaard.

Inderdaad: God heeft vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken, zelfs in de meest wonderlijke gebeurtenissen. Zo vinden wij ook in de bestudering van de typologische betekenis van (oude) geschiedenissen een rijk getuigenis aangaande de persoon van Christus en Zijn werk.
Zoals het getuigenis van Zijn lijden in Zijn eerste komst letterlijk (d.i. volgens het Woord) vervuld werd, zo zal dat ook zijn met betrekking tot Zijn wederkomst in heerlijkheid!
Christus is de Eerste en de Laatste. Hij is het, Die is en Die was en Die komen zal!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

Gods plan met Israël

Deuteronomium 30:1-10 is het uitgangspunt van dit boekje. Je zou dit hoofdstuk de 'basis-profetie' met betrekking tot het herstel, dan wel de toekomst van Israël kunnen noemen.

Het is belangrijk om een Bijbelse visie op Israël te hebben. Daarbij gaat het om het historische en het toekomstige aspect van het volk, maar zeker ook om het huidige. Door belofte en profetie te verwarren, heb je maar zo een verkeerd zicht op Israël. Dit boekje helpt de lezer enige orde te krijgen in de uitgebreide informatie in de Bijbel over Gods plan met Israël.

Ook verkrijgbaar als e-book!

Meer info & bestellen 'Gods plan met Israël'

Hooglied

Hooglied - over een herder en zijn geliefde

Hooglied is een bijzonder Bijbelboekje. Het behoort tot de zogenaamde feestrollen. Binnen het Jodendom wordt het gelezen op de achtste dag van het Paasfeest - Pesach - het feest waarop de verlossing van Israël uit Egypte wordt herdacht. Daarbij wordt het boek gezien als een afspiegeling van Gods liefdesverklaring aan Israël en het verbond tussen Hem en Zijn volk.

Diverse 'partijen' komen erin aan het woord, maar de belangrijkste zijn toch wel de herder en zijn geliefde. Samen vormen ze een prachtig paar, waarin de Herder en Zijn volk Israël niet moeilijk zijn te herkennen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Bestel 'Hooglied'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Getallen in de Bijbel - 2e druk

'Getallen in de Bijbel' is de vertaling van het Engelse boek 'Number in Scripture' dat al in 1894 verscheen. In boeken die gaan over Bijbelse getallen wordt vaak naar dit standaardwerk verwezen.

In 2013 (het 100e sterfjaar van de schrijver) is de Nederlandse vertaling beschikbaar gekomen. En inmiddels is er - eind 2016, bijna 3 jaar later - deze tweede druk.

De inhoud van dit boek is in tweeën verdeeld.
Het eerste deel gaat over het bovennatuurlijke ontwerp van de getallen in de Bijbel en is min of meer een inleiding op het onderwerp. Het beschrijft onder meer de overheersende rol die (Bijbelse) getallen spelen in de opbouw van de schepping, in de Bijbel, in de chronologie, in de natuur, in de scheikunde en in geluid, muziek en kleuren.
Het grotere, tweede deel gaat over de geestelijke betekenis van allerlei getallen in de Bijbel.

Bullinger besluit zijn voorwoord van dit boek met:
‘Moge het onderzoek van de getallen in de Bijbel in dit boek, Bijbelstudenten stimuleren daarmee verder te gaan; gelovigen versterken in hun allerheiligst geloof en sceptici overtuigen van de Goddelijke perfectie en inspiratie van het Boek der boeken, tot lof en heerlijkheid van God.‘

Meer info & bestellen 'Getallen in de Bijbel - 2e druk'