Profeten: Het Koninkrijk komt!

Profeten: Het Koninkrijk komt!

In het Oude Testament lezen we over het Koninkrijk waarover de profeten hebben geprofeteerd. Wat zijn de voornaamste kenmerken van dit koninkrijk, zoals door hen verkondigd?

Alles moet beginnen met de persoonlijke wederkomst van Christus naar de aarde. Daar zal Hij de heerschappij op Zich nemen om de duisternis en de totale mislukking van de heidense heerschappij en onderdrukking weg te doen.

1. Gerechtigheid
Voor de eerste keer sinds de val van de mensheid in Eden, zal de wereld weten wat het is om een absoluut rechtvaardige regering te hebben; zonder angst of aanzien des persoons: "Zie, een Koning zal regeren in gerechtigheid, en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht" (Jes 32:1) en "Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert; ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen; Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken" (Ps. 96:10).

De Heer is inderdaad de Zon der gerechtigheid (Mal. 4:2. Zie ook Jes. 11:4 en 5).
Als gevolg van de wedergeboorte, het nieuwe hart en de nieuwe geest die Israël van God zal ontvangen, zal geheel Israël gerechtvaardigd zijn: "Uw volk, zij allen zullen rechtvaardigen zijn, voor eeuwig zullen zij de aarde in bezit nemen..." (Jes. 60:21a, zie ook: 61:3b, 11). Jeremia 23:5-6 zegt: " Zie, er komen dagen, spreekt de HEERE, dat Ik voor David een rechtvaardige SPRUIT zal doen opstaan. Hij zal als Koning regeren en verstandig handelen, Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël onbezorgd wonen. Dit zal Zijn Naam zijn waarmee men Hem noemen zal: de HEERE ONZE GERECHTIGHEID."

Dat Israël een nieuw hart of nieuwe geest van God zal krijgen, staat duidelijk in het Oude Testament: “Ik zal u uit de heidenvolken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal Ik u naar uw land brengen. Ik zal rein water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw stinkgoden zal Ik u reinigen. Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt. U zult wonen in het land dat Ik uw vaderen gegeven heb, u zult een volk voor Mij zijn en Ík zal een God voor u zijn. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden” (Ezech. 36:24-29a; zie ook Jer. 24:6 en 7; 31:33 en 34; Ezech. 11:19 en 20).
Hier wordt door God de geestelijke basis gegeven voor het herstelde en wedergeboren volk van Israël, door wie Hij uiteindelijk de plannen voor Zijn koninkrijk op deze aarde kan uitwerken.

2. Vrede
Sinds de tijd van de heidense overmacht, die begon bij Nebukadnezar en Babel, zijn alle volken tevergeefs op zoek naar vrede. Menselijke vrede is voornamelijk een staken van vijandelijkheden, terwijl onrust en ontevredenheid voortdurend onderhuids aanwezig blijven.
De mensheid kan deze gewenste ideale situatie ook niet bereiken door zijn eigen inspanningen. De hoofdoorzaak van oorlog is zonde, hebzucht en machtswellust, en nooit zal de mens in staat zijn dit wezenlijke probleem in zijn hart uit te roeien. Maar de profeten maken duidelijk dat als Hij, de Vredevorst, terugkomt en de macht neemt, er eindelijk echte vrede zal komen over de hele aarde. Hij alleen is in staat om daadwerkelijk tegen de zonde en tekortkomingen op te treden, ermee af te rekenen en de wapens en oorlogen die daaruit voortkomen, af te schaffen.
In zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de maan er niet meer is. Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde” (Ps. 72:7 en 8). “Hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken vonnissen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren” (Jes. 2:4).

3. Vreugde
Met Goddelijke vrede komt blijvende vreugde, want spanning en druk worden weggenomen. De altijd aanwezige strijd en competitie zullen ophouden te bestaan en rustig vertrouwen en tevredenheid komen daarvoor in de plaats: “Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren; zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn, vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen, verdriet en gezucht zullen wegvluchten” (Jes. 35:10. Zie ook Ps. 97:1; Jes. 42:10a).

Deze en nog veel meer teksten getuigen van de voortdurende blijdschap en lofprijs die overal aanwezig zal zijn, wanneer Gods koninkrijk is aangebroken en Hij over de gehele aarde regeert.

4. Heiligheid
Dit is gekoppeld aan rechtvaardigheid. Dus lezen we over een heilig land, een heilige stad (het toekomstig Jeruzalem), een heilige tempel en een heilig volk: “Op die dag zal de SPRUIT van de HEERE tot een heerlijk sieraad zijn, en de vrucht van de aarde tot trots en luister voor hen in Israël die ontkomen zijn” (Jes. 4:2 en 3; Jes. 52:1; Zach. 14:20 en 21).

5. Rechtspraak
Eén van de dingen die voor staatsmannen van groot belang zijn, is het concept van een eerlijke behandeling en gerechtigheid voor iedereen. Zoals we eerder zagen, is dat onmogelijk door menselijke inspanningen te bereiken. Onze zondige natuur resulteert zo vaak in hebzucht, egoïsme en onderdrukking. Men kan de oorspronkelijke aard van de mensheid niet veranderen door regels of aansporingen.
Maar één van de belangrijkste kenmerken van Christus' heerschappij over de aarde is gerechtigheid voor iedereen, vooral voor de armen en behoeftigen. Dit is slechts een uitbreiding van Zijn rechtvaardigheid, die we zojuist hebben besproken: “Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op Zijn schouder. En men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De na-ijver van de HEERE van de legermachten zal dit doen” (Jes. 9:6 en 7; Jes. 11:4a; Ps. 72:4 en 12-14; Jer. 23:5 en 6).

Er is absoluut geen twijfel over mogelijk, dat de wereld nooit een rechtvaardige en absoluut eerlijke regering zal kennen, totdat Hij, de Koning der koningen, zal wederkomen en de volledige heerschappij zal hebben.

6. Kennis van God
Het staat buiten kijf dat het falen van de mens niet alleen te wijten is aan zijn aangeboren zondigheid en zwakheid, maar ook aan zijn onwetendheid over God en Diens karakter en wegen. De profetie van Jesaja opent met Gods klaagzang over de onwetendheid van Zijn aardse volk Israël, ondanks het onderwijs van de priesters en profeten: “Luister, hemel, neem ter ore, aarde! Want de HEERE spreekt: Ik heb kinderen grootgebracht en doen opgroeien, maar zíj zijn tegen Mij in opstand gekomen. Een rund kent zijn bezitter en een ezel de kribbe van zijn eigenaar, maar Israël heeft geen kennis, Mijn volk heeft geen inzicht” (Jes. 1:2 en 3).

Israël was dieper gevallen dan de dieren, want dieren herkennen hun eigenaren, maar Israël weigerde dat te doen, door haar bodemloze afval. Maar toch zal dit allemaal worden rechtgezet in de volgende aioon (eeuw) "…want de aarde zal vol zijn van de kennis van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt" (Jes. 11:9). Eerst zal een verlost en hersteld Israël tot volledige kennis van God komen, in het tijdperk van het nieuwe verbond (Jer. 31:33 en 34 en Jes. 54:13). Dan zullen zij, als de grootste zendelingen aller tijden, deze kennis tot aan de uiterste der aarde brengen, met zegen als gevolg. Dit is in de huidige tijd van afwijzing van Christus moeilijk voor te stellen.

7. Bevrijd van onderdrukking
Een ander kenmerk van het komende koninkrijk op aarde, dat samenhangt met het regeren van de Heere in gerechtigheid, is de bevrijding van alle vormen van onderdrukking. Sociale, politieke of religieuze onderdrukking zullen niet worden getolereerd: “Ík, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, Ik zal U bij Uw hand grijpen, Ik zal U beschermen en Ik zal U stellen tot een verbond voor het volk, tot een licht voor de heidenvolken, om blinde ogen te openen, om gevangenen uit de kerker te leiden, uit de gevangenis wie in duisternis zitten” (Jes. 42:6 en 7; 49:8 en 9; Ps. 72:4).

Wanneer satan gedurende duizend jaar gebonden en in gevangenschap is, zodat hij de volken niet kan verleiden, zal een belangrijke belemmering voor het vestigen en in stand houden van het koninkrijk, door God zijn verwijderd (Openb. 20:1-3). Feitelijk is het moeilijk voor te stellen hoe de aardse omstandigheden zullen zijn zonder de onheilspellende macht van wie genoemd wordt 'de god van deze eeuw' (2 Kor. 4:4). Hij heeft de gedachten van alle ongelovigen zolang verblind en deze huidige wereld aangezet tot verschrikkelijke opstand tegen God en Zijn verlossingsplan.

Duizend jaar
Openbaring 20 is het enige Bijbelgedeelte dat ons de lengte geeft van het Messiaanse vrederijk op aarde. Zes keer wordt in dit hoofdstuk de duur van duizend jaar genoemd, vandaar de uitdrukking 'millennium', dat 'duizend' betekent (Openb. 20:2-6).
Sommigen vergeestelijken het woord ‘duizend’ en/of zeggen dat die duizend jaren al begonnen zijn. In die visie omvatten zij dus deze huidige tijd met zijn volstrekte duisternis, zonde, opstand tegen God, zijn onderdrukking en hebzucht en vernietigende wereldoorlogen.
Je kunt je afvragen of zo'n uitleg niet gewoon onzinnig is. Als de huidige tijd de periode is, die Zacharia 14:9 openbaart als de tijd waarin de HEERE Koning zal zijn over heel de aarde en Zijn gerechtigheid zal heersen over de hele aarde, dan kunnen we net zo goed gelijk de Bijbel dicht doen, want dan bedoelt hij niet wat hij zegt en kan het geen duidelijke boodschap voor ons hebben, op welke manier dan ook.
Sommigen vinden het moeilijk om te accepteren, dat de regering van Christus duizend jaar zal duren als er in de Bijbel staat dat Zijn heerschappij geen einde zal hebben. De engel vertelt aan Maria, vóór de geboorte van de Heere Jezus, dat "aan Zijn koninkrijk geen einde zal komen" (Luk. 1:33) en Daniël 2:44 verklaart dat het koninkrijk, dat God opricht, in alle eeuwigheid zal bestaan. Er is geen tegenspraak wanneer men zorgvuldig 1 Korinthe 15:24-28 leest. Hier leren we dat het koninkrijk uiteindelijk aan God wordt overgegeven (let er op, dat het God is Die alles in allen is, niet alleen de Vader - vers 28). Wanneer dit gebeurt, eindigt de regering van Christus als Middelaar en is de volmaaktheid bereikt. Zonde en dood zijn dan overwonnen, dus is er geen Middelaar meer nodig. Zijn koninkrijk wordt dan opgenomen in het eeuwige koninkrijk van God en is dan geen apart rijk meer. Dus: Zijn heerschappij duurt in eeuwigheid.

Het Messiaanse koninkrijk, aan de profeten in geuren en kleuren geopenbaard, betreft niet alleen de heiligen die leven bij de wederkomst van de Heere. Zij moet ook de velen uit de Oudtestamentische bedeling gelden die hier in geloof naar uitkeken. Ook zij zullen dit in de opstanding ontvangen: "En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen" (Dan. 12:2).
Onder deze gelovigen zal blijkbaar David zijn, die als de onderkoning van Christus zal optreden: “Ik zal over hen één Herder doen opstaan en Die zal ze weiden: Mijn Knecht David. Híj zal ze weiden en Híj zal een Herder voor ze zijn. En Ik, de HEERE, zal een God voor ze zijn, en Mijn Knecht David zal Vorst zijn in hun midden. Ík, de HEERE, heb gesproken” (Ezech. 34:23 en 24; zie ook Jer. 30:9; Ezech. 37:24 en 25 en Hos. 3:4 en 5).

Sommigen verklaren dat deze zinspelingen over David betrekking hebben op Christus, maar het is een feit dat de Heere Jezus in de Bijbel nooit 'David' wordt genoemd. Hij is 'de Zoon van David' (bijv. Matt. 22:41-46), een rechtvaardige Spruit van David (Jer. 23:5), uit het geslacht van David (Joh. 7:42; Rom. 1:3 en 2 Tim. 2:8), de wortel van David (Openb. 5:5), de Wortel en het geslacht van David (Openb. 22:16), maar nooit 'David' zelf. Ezechiël 34:24 en Jeremia 30:9 maken duidelijk dat naar David wordt verwezen, afzonderlijk van God. Daarom kan 'David' alleen slaan op de David van het Oude Testament.

8. IJzeren scepter
Een ander belangrijk kenmerk van het aardse deel van het koninkrijk van God is dat er, als het wordt gevestigd, onmiddellijk met de zonde wordt afgerekend. Die krijgt dan geen kans meer om te wortelen of te groeien. Dit is absoluut essentieel voor het voortbestaan van dit koninkrijk en Zijn rechtvaardige heerschappij. De Bijbel maakt duidelijk dat de heerschappij van Christus zal worden uitgeoefend met een ijzeren scepter. Met andere woorden: er zal strikte discipline en controle zijn. De verwijzingen naar de heerschappij met een ijzeren scepter (roede, staf) kunnen we vinden in Psalm 2:9, Openbaring 2:27; 12:5 en 19:15.
Als men de huidige staat van de wereld met de goddeloosheid en opstand tegen God beschouwt en het feit, dat het profetisch Woord aangeeft dat dit steeds erger zal worden naarmate het einde van de aioon nadert, is het geen verrassing dat Christus bij Zijn wederkomst Zijn almacht zal inzetten om Zijn vijanden onder controle te dwingen.
Psalm 110 wordt zeven keer aangehaald in het Nieuwe Testament (Matt. 22:44; Mark. 12:36; Luk. 20:42; Hand. 2:34; 1 Kor. 15:25-28 en Hebr. 1:13 en 10:13). Het laat de Heere Jezus zien, Die regeert te midden van Zijn vijanden (vs. 2). Psalm 101:8 zegt: “Elke morgen zal ik alle goddelozen in het land ombrengen, door allen die onrecht bedrijven, uit de stad van de HEERE uit te roeien."
Als God dit nodig vond in de bedeling van het Oude Testament, dan zal Hij dat zeker herhalen gedurende het millennium, daar waar Zijn vijanden zijn en degenen die Hem veinzend gehoorzamen. Psalm 18:44; 66:3 en 81:15 gaan hierover. Ze doen alsof ze Hem gehoorzaam zijn, maar ze zijn er met hun hart niet bij.
In Deuteronomium 33:29 lezen we: "…daarom zullen uw vijanden zich geveinsd aan u onderwerpen."
Daaruit wordt ook duidelijk dat het millennium, hoe gezegend en wereldomvattend ook, nog niet de volmaakte toestand is. Er is nog steeds bedrog en dood, en de beteugelende hand van de Heere moet dit onder controle houden, omdat op dat moment nog niet al het zaad van satan is verwijderd. Als de duizend jaren voorbij zijn, gaat het pas echt beginnen: En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen: Zie, de tent van God is bij de mensen en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen zijn en hun God zijn” (Openb. 21:1 e.v.).

(Lees meer in ‘Het Koninkrijk van God in hemel en op aarde’- Stuart Allen – Everread Uitgevers)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'