Wederopbouw van Babylon

Wederopbouw van Babylon

In december zijn de laatste troepen van het Amerikaanse leger vertrokken uit Irak. Land en volk moeten nu op eigen kracht verder. Of dat gemakkelijk gaat, valt nog te bezien, maar het biedt voor het land, dat vanwege de olie onnoemelijk rijk is, wel nieuwe mogelijkheden. Zoals? De wederopbouw van Babylon bijvoorbeeld.

Unie

Met de terugtrekking kwam na negen jaar, 4.500 Amerikaanse doden, 32.000 gewonden en meer dan 800 miljard dollar een einde aan de Amerikaanse ´missie´, die ook aan Irakese kant talloze doden en gewonden heeft geëist. De vraag voor Irak is: hoe nu verder?
In Irak denkt men al geruime tijd over die vraag. Uiteraard staat de wederopbouw van het land en de exploitatie van het zwarte goud hoog op de agenda. Maar er is meer. Al in 2008 berichtte de EUObserver over plannen om tot de oprichting van een soort EU te komen, maar dan voor het Midden-Oosten. Een Unie voor economische belangen en veiligheid (zie http://euobserver.com/843/27277).
Het Israëlische Arutz Sheva meldde in december 2011, dat de Saoedische koning Abdullah heeft opgeroepen om een Arabische Unie op te richten. Momenteel is er de GCC (Gulf Coöperation Council), dat 6 leden telt. Dit moet worden uitgebreid naar een unie, die ook op militair gebied een tegenwicht kan vormen voor Iran en… Israël. Ook Irak zou deel moeten uitmaken van de unie (zie http://www.israelnationalnews.com).

Rijkdom

Kortom, er zijn voor en vooral achter de schermen ontwikkelingen gaande die hun uitwerking in de toekomst niet zullen missen. Wat Irak betreft, komt het er nu op aan het land weer op te bouwen en te werken aan welvaart. In de Iraakse grond zit volgens deskundigen de op een na grootste olievoorraad ter wereld. Alleen Soedi Arabië heeft een grotere olierijkdom. De waarde van de totale, tot nu toe bekende Iraakse olievoorraden zou gemeten naar de huidige olieprijzen ongeveer 12 biljoen euro zijn (12.000 miljard). Daarnaast is er ook nog gas. De oliemaatschappij Royal Dutch Shell heeft in juli 2011, à raison van 12 miljard dollar, een overeenkomst gesloten met het Iraakse ministerie van Olie om bij de stad Basra in Zuid-Irak gas te winnen. Door exploitatie van de grondstoffen kan Irak uitgroeien tot een rijk en welvarend land. Samen met Saoedi Arabië en andere oliestaten kan er zo een regio ontstaan waarin de rijkdom geen limiet meer kent. En ja…geld is macht!
Terwijl in Amerika en Europa het geld langzamerhand opraakt en de overvloed slinkt, ligt in het Midden-Oosten een enorme bron van rijkdom te wachten op rendement.

Bijbel

In het licht van het profetisch Woord kan ons dat eigenlijk niet verwonderen. Immers, de Bijbel laat duidelijk zien, dat de blik uiteindelijk (weer) gericht gaat worden op het Midden-Oosten. Daar zal de geschiedenis van de huidige aioon haar hoogtepunt vinden. Niet voor niets heeft er de laatste eeuw zo´n herstel van landen in het Midden-Oosten plaatsgevonden.
De Bijbel heeft al deze dingen voorzegd! Niet alleen Israël zou weer een eigen nationaal bestaan hebben, maar ook landen daaromheen. En wat Irak betreft: de Bijbel spreekt op diverse plaatsen over het herstel van Babylon en dat ligt in het tegenwoordige Irak. Nu is het nog een kleine vlek ten zuiden van de stad Hillah. Een museumstadje eigenlijk, met overblijfselen uit vroegere tijden.
Maar wat niet is kan komen. Als de tijd rijp is en de middelen beschikbaar komen, kan er in korte tijd een moderne stad verrijzen. En dat kan snel gaan. Denk maar aan Dubai, dat van twee kleine dorpjes sinds 1990 in korte tijd is opgebouwd tot een supermoderne stad, waar sinds 2007 het hoogste gebouw ter wereld staat (Burj Khalifa – 828 m).
Niets is onmogelijk met de technische middelen van tegenwoordig, vooral als geld geen probleem is.
b Hoe dan ook, de Bijbel zegt dat Babel herbouwd zal worden en dat is voor ons genoeg. Uiteindelijk moet het toch toe naar de vervulling van profetieën waarin de nadruk ligt op, ruim gezegd, het Midden-Oosten en omgeving. Niet New York, noch Tokyo, Londen of Brussel, maar Babel wordt genoemd als machtscentrum van het laatste (heidense) rijk in de eindtijd. Babylon zal wereldheerschappij ontvangen alvorens de macht overgaat op Jeruzalem als de grote Koning Zich zal openbaren. En dat is geen mythe, maar toekomstige werkelijkheid. Om het met de woorden van een oud lied te zeggen: ´Nimmer kan het eeuwig Woord des Heren falen´!

Openbaring

Wat Jesaja en Jeremia over Babel hebben voorzegd in het verleden is slechts ten dele vervuld, zodat er in de toekomst een dusdanige situatie zal ontstaan in het Midden-Oosten, dat deze profetieën (letterlijk) in vervulling kunnen en zullen gaan, precies zoals God ze door Zijn dienaren heeft uitgesproken. Het boek Openbaring sluit daarop aan en besteedt twee hoofdstukken aan Babylon.
De oorsprong van Babel ligt in een ver verleden. De eerste machthebber van Babel was Nimrod (Gen. 10). We kennen allemaal de geschiedenis van de torenbouw van Babel (Gen. 11). In de tijd van Daniël beleefde Babel een bloeitijd als hoofdstad van het Babylonische rijk van Nebukadnezar. We hebben in AMEN al meerdere keren geschreven over Babel en genoegzaam aangetoond, dat de stad in de toekomst zal worden herbouwd en de hoofdstad der wereld zal worden. De macht van het beest en zijn rijk zal geconcentreerd zijn in Babel. Van daaruit zal men Jeruzalem bedreigen en legers formeren om de stad aan te vallen (Opb. 16:12). Dat zal overigens ook het oordeel over Babel betekenen! In hoofdstuk 18 lezen we daarover: “Wee, wee de grote stad Babylon, de sterke stad, want in één uur is uw oordeel gekomen” (vs. 10). Opvallend is wat er staat in het volgende vers: “En de kooplieden van de aarde zullen over haar huilen en treuren, omdat niemand hun waren meer koopt…” (vs. 11). De kooplieden waren rijk geworden aan Babel en zij zien hun fortuin in rook opgaan.
Of liever ten onder gaan: “En een sterke engel hief een steen op als een grote molensteen, en wierp die in de zee, en zei: Zó zal Babylon, de grote stad, met geweld neergeworpen worden, en het zal nooit meer gevonden worden” (vs. 21).

Jeruzalem

De Heere God maakt korte metten met de exponent van de satanische machten: Babel. Het systeem, gebouwd op geld en goed, exhorbitante rijkdom, zal onderuit gehaald worden. De stad waarin dit allemaal vertegenwoordigd wordt, zal verwoest worden. Als Babel in de toekomst geoordeeld is, ontstaan er nieuwe mogelijkheden voor Jeruzalem. En ook daarover hebben de profeten vele malen gesproken. Jeruzalem is de stad van God: stad van de vrede.
De macht en rijkdommen van de wereld zullen dáár terechtkomen. Jeruzalem zal de hoofdstad der wereld zijn en Israël het hoofd der volkeren (Jer. 31:7). Jesaja profeteerde destijds: “…uit Sion zal de wet uitgaan, en het woord van de HEERE uit Jeruzalem” (hs. 2:3).
Eens zal Jeruzalem, volgens de vele beloften van God, zijn:

  • de hoofdstad van het Koninkrijk van Israël en van de wereld
  • de residentie van de grote Koning, Jezus de Messias (zie Jes. 2)
  • de ´tempel-stad´ van God
  • een bedevaartsoord der volkeren
  • het politieke en godsdienstige centrum der wereld
  • volgens Jesaja 62:3 "een sierlijke kroon in de hand van de HEERE"
  • stad des vredes, d.w.z. de stad die rijk is aan heil!

Als die tijd aanbreekt, komt de wereld er heel anders uit te zien. Dan zal er een rechtvaardige heerschappij zijn. Gods heerschappij wordt gekenmerkt door liefde, rechtvaardigheid en harmonie. Dan zullen de rijkdommen van de aarde op de juiste wijze verdeeld worden. Ieder krijgt zijn of haar deel. De wereldeconomie zal in die tijd totaal anders functioneren. Ze zal ten dienste staan van de mens, zodat er voor iedereen een plek is onder de zon!
Maar zover is het nog niet. Alles op z´n tijd (lees: Gods tijd). Eerst moet Babel nog herrijzen. We letten op de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, in Israël en ook in Irak. Want als deze dingen gestalte krijgen, zeggen zij ons ook, dat de komst van Christus genaakt. En dat is het licht dat altijd blijft schijnen, hoe donker het in de wereld ook is. De belofte van de Heere wordt -hoe dan ook- vervuld: “En dan zullen zij de Zoon des mensen zien komen in een wolk, met grote kracht en heerlijkheid” (Luk. 21:27). Maranatha!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'