Wereld van samenzweringen en complotten

Wereld van samenzweringen en complotten

Tien jaar na 9/11

Op 11 september 2001 werd de wereld even stilgezet. Met verbijstering zagen mensen overal ter wereld de ineenstorting van de Twin Towers, de gebouwen 1 en 2 van het WTC (World Trade Center).
Tien jaar na dato kunnen we vaststellen dat deze tragedie alles heeft veranderd en dat er nog steeds geen bevredigend antwoord is op de vraag wat er precies is gebeurd en hoe het kon gebeuren. In 2006, bij het eerste ´lustrum´ van 9/11, schreven we al uitgebreid over die vragen. We hebben er toen 30 genoemd. Er zijn alleen maar vragen bij gekomen! Toch is door velen in de afgelopen jaren wel gevraagd naar antwoorden:

 1. In 2008 leveren 25 voormalig leidinggevenden uit het Amerikaanse leger ernstige kritiek op de officiële verklaring over 9/11. Zij roepen op voor nieuw onderzoek. Onder hen bevinden zich voormalig commandant van de U.S. Army Intelligence, Major General Albert Stubblebine; twee voormalig stafleden van het hoofd van de National Security Agency, Lt. Col. Karen Kwiatkowski, Major John M. Newman en vele anderen.
  Bron: Patriotsquestion911.com - 14 januari 2008
 2. In 2009 onderschrijven 29 architecten en bouwkundig ingenieurs de bewijsvoering voor een met explosieven gecontroleerde sloop bij de instorting van alle drie WTC-torens op 9/11.
  Een groeiend aantal van nu meer dan 1400 [januari 2011] architecten en ingenieurs heeft zich geschaard achter de oproep voor nieuw onderzoek, om officiële rapporten over de instortingen op het WTC op 9/11 officieel te kunnen weerleggen. "De feiten spreken voor zich. Het bewijs is overtuigend. Deze experts zetten alles op een rij."
  Bron: Architects & Engineers for 9/11 Truth
 3. In 2010 eisen 60 ingenieurs met carrières in de lucht- en ruimtevaart eisen een nieuw onderzoek naar 9/11. Architects & Engineers for 9/11 Truth presenteert 60 ingenieurs uit de lucht- en ruimtevaart die om bouwtechnische redenen, gelieerd aan specifieke deskundigheid zoals de analyse van snelheid, symmetrie en energie input/output balans, een nieuw onderzoek eisen naar de vernietiging van de Twin Towers en WTC-7. Zij worden vergezeld door meer dan 250 piloten en luchtvaartdeskundigen.

  Inmiddels hebben velen uit andere ´(vak)gebieden´ zich aangesloten bij het verzoek om een nieuw onderzoek. Meer dan 1000 wetenschappers, oud-inlichtingen ambtenaren, advocaten, overheidsdienaren, oud-ministers, journalisten, medici en nabestaanden van slachtoffers. Tot nu toe zonder resultaat. Terwijl de meerderheid van de Amerikanen niet (meer) gelooft in het officiële verhaal, weigeren de overheidsinstanties het onderzoek te heropenen. Sterker nog, men bagatelliseert de kritiek en werkt critici nadrukkelijk tegen.

  Bin Laden

  Men doet er alles aan om het hoofdstuk van 9/11 af te kunnen sluiten, getuige ook de liquidatie van Osama Bin Laden op 1 mei j.l. Tenminste, volgens de officiële berichten, want ook dit gebeuren is omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Niemand kan het controleren. Tegen alle internationale afspraken en oorlogsrecht in, is Osama bewust geliquideerd en in zee gedumpt. Het heeft de geruchtenstroom op internet in ieder geval een grote impuls gegeven. Volgens sommigen was Bin Laden al jaren dood en heeft de Amerikaanse regering gewacht met de bekendmaking tot een geschikt tijdstip. Anderen zeggen juist dat hij nog steeds springlevend is en de liquidatie in scene gezet is. Kortom: wie het weet, mag het zeggen.

  Verborgen machten

  Hoe zit het nou met dit soort gebeurtenissen? Is er, zoals velen menen, sprake van complotten? Samenzweringen van overheden, inlichtingendiensten, rijke elites, e.d.? Is er inderdaad sprake van machten die achter de schermen invloed uitoefenen, beslissingen nemen, zonder dat er democratische controle in de zichtbare wereld plaatsvindt? Welke rol spelen in dit verband allerlei ´geheime´ organisaties, zoals Bilderberg, Trilaterale Commissie, Round Table, om er maar een paar te noemen? En wat is de rol van de Vrijmetselarij? Allemaal interessante vragen en onderwerpen, waarover al veel meer of minder goede boeken zijn verschenen. Ook op internet is veel informatie te vinden.

  Bijbel

  Een andere, minstens zo interessante vraag is wat de Bijbel zegt. over complotten en samenzweringen.
  Welnu, in de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over het werk van Gods tegenstander, die overwegend in het geheim opereert. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2:7 dat het ´geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is´. Dit als voorbereiding op de openbaring van de mens der wetteloosheid in de eindtijd.
  Gods tegenstander en zijn dienaren onder engelen en mensen werken het liefst in de duisternis. Satan doet zich voor als een ´engel van het licht´, zegt Paulus, en het mag ons dan ook niet verwonderen “als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid” (2 Kor. 11:13-15). Ook in de eindstrijd zullen de machten der duisternis hun invloed laten gelden. In Openbaring 16:13-14 lezen we dat de machthebbers verleid worden door demonische geesten om oorlog te voeren tegen de almachtige God.

  Heel concreet vinden we in de Bijbel ook gebeurtenissen die voortkomen uit samenzweringen c.q. complotten.

  1. Denk bijvoorbeeld aan de samenzwering van Absalom tegen zijn eigen vader David (2 Sam. 15), de koning van Israël! Zijn plannen zijn uiteindelijk mislukt, ten koste van duizenden mensenlevens. In de boeken Koningen en Kronieken worden diverse ´samenzweringen´ vermeld.
  2. Ook Nehemia had er last van bij de herbouw van Jeruzalem (Neh. 4). De HEERE Zelf spreekt in Jeremia 11:8 over een ´samenzwering´: “Daarop zei de HEERE tegen mij: Er is een samenzwering ontdekt onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem.” Het betrof een complot tegen de profeet Jeremia, in wie wij duidelijk een type van Christus herkennen: “Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten, door te zeggen: Laten wij de boom met zijn vrucht te gronde richten, laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt” (Jer. 11:19).
  3. Onwillekeurig moet ik denken aan Lukas 20, waar de Heere Jezus in een gelijkenis spreekt over landbouwers die in het geheim een plan smeden om de zoon van de heer van de wijngaard te doden!
  4. Zo zijn we dan in het Nieuwe Testament terecht gekomen en ook daar vinden we samenzweringen, zoals o.a. in Mattheüs 28. Hier vinden we een voorbeeld van een samenzwering van de Joodse overheden, oudsten en overpriesters, waarin alle ingrediënten van een complot aanwezig zijn, zoals leugen, manipulatie en omkoping. Zij willen voorkomen dat de waarheid omtrent de opstanding van Christus bekend wordt en verzinnen een list. Ze maken de soldaten tot medeplichtigen en bieden hen veel geld om een leugen rond te vertellen, namelijk dat de discipelen van Jezus ´s nachts stiekem het lichaam hebben gestolen. Nu zouden daar ongetwijfeld vragen over komen, bijvoorbeeld van de stadhouder, maar ´wij zullen hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent´. Zo gezegd, zo gedaan. “En dit woord (deze leugen!) is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag”, zo eindigt dit bijbelgedeelte.
  5. Tenslotte vermeldt ook Handelingen 23 nog een samenzwering en wel van enkele Joden tegen Paulus. Hun plan werd verijdeld omdat zijn neefje hun beraadslagingen gehoord had en dat meedeelde aan de apostel.

  Het is een illusie te denken dat dergelijke samenzweringen, met dezelfde ingrediënten, vandaag niet zouden plaatsvinden. Integendeel, de geschiedenis van de afgelopen eeuwen laat (achteraf) zien dat er vele malen sprake van was. We moeten er vandaag dus ook terdege rekening mee houden. De moeilijkheid is alleen, dat ze lastig te ontmaskeren zijn, juist vanwege de verborgen werkwijze.

  Het bestaan van een wereldwijd geheim netwerk werd destijds door wijlen president John F. Kennedy omschreven in een toespraak voor krantenuitgevers op 27 april 1961 in het Waldorf Astoria Hotel te New York:

  “Want wij worden belaagd door een wereldwijde, monolithische (= één geheel vormend, red.) en meedogenloze samenzwering die allereerst gebruikt maakt van bedekte middelen voor uitbreiding van haar invloedssfeer - op infiltratie in plaats van inmenging, op omverwerping in plaats van verkiezing, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerrilla’s in de nacht in plaats van legers overdag. Het is een systeem dat gebruik maakt van enorme menselijke en materiële middelen in de opbouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligente, economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen worden geheim gehouden, niet gepubliceerd. Fouten worden begraven, niet geopenbaard. Mensen die zich ervan afkeren worden niet geprezen, maar tot zwijgen gebracht.”
  Luister naar de toespraak van JFK

  Ruim twee jaar later is Kennedy vermoord en -u raadt het al- het officiële onderzoeksrapport van de Commissie-Warren vertoont zoveel tegenstrijdigheden, onjuistheden en gebreken, dat tot op de dag van vandaag de toedracht van deze moord in nevelen is gehuld. Tal van belangrijke documenten zijn vlak na Kennedy´s dood tot ´staatsgeheim´ bestempeld en mogen pas in 2029 openbaar gemaakt worden.

  Waarheid

  Of het nu gaat om Kennedy, 9/11, Bin Laden, de kredietcrisis, het euro-debacle of wat dan ook… de waarheid speelt zich meestal achter de schermen af. Onzichtbaar voor het grote publiek en zodoende moeilijk te achterhalen.
  Gelukkig hebben wij nog altijd De Waarheid… Gods Woord, waarin getuigd wordt van Gods plan. Ooit, en die dag komt steeds dichterbij, zal elke leugen worden ontmaskerd en de waarheid zegevieren. Dan zullen we de dingen zien zoals ze werkelijk (geweest) zijn. Dan zullen we ook zien hoe God Zijn licht laat schijnen over de wereld en al Zijn plannen volvoert, precies zoals Hij in Zijn Woord al ver van tevoren heeft gezegd! Wat een heilrijke tijd zal dat zijn!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'