Wereld van samenzweringen en complotten

Wereld van samenzweringen en complotten

Tien jaar na 9/11

Op 11 september 2001 werd de wereld even stilgezet. Met verbijstering zagen mensen overal ter wereld de ineenstorting van de Twin Towers, de gebouwen 1 en 2 van het WTC (World Trade Center).
Tien jaar na dato kunnen we vaststellen dat deze tragedie alles heeft veranderd en dat er nog steeds geen bevredigend antwoord is op de vraag wat er precies is gebeurd en hoe het kon gebeuren. In 2006, bij het eerste ´lustrum´ van 9/11, schreven we al uitgebreid over die vragen. We hebben er toen 30 genoemd. Er zijn alleen maar vragen bij gekomen! Toch is door velen in de afgelopen jaren wel gevraagd naar antwoorden:

 1. In 2008 leveren 25 voormalig leidinggevenden uit het Amerikaanse leger ernstige kritiek op de officiële verklaring over 9/11. Zij roepen op voor nieuw onderzoek. Onder hen bevinden zich voormalig commandant van de U.S. Army Intelligence, Major General Albert Stubblebine; twee voormalig stafleden van het hoofd van de National Security Agency, Lt. Col. Karen Kwiatkowski, Major John M. Newman en vele anderen.
  Bron: Patriotsquestion911.com - 14 januari 2008
 2. In 2009 onderschrijven 29 architecten en bouwkundig ingenieurs de bewijsvoering voor een met explosieven gecontroleerde sloop bij de instorting van alle drie WTC-torens op 9/11.
  Een groeiend aantal van nu meer dan 1400 [januari 2011] architecten en ingenieurs heeft zich geschaard achter de oproep voor nieuw onderzoek, om officiële rapporten over de instortingen op het WTC op 9/11 officieel te kunnen weerleggen. "De feiten spreken voor zich. Het bewijs is overtuigend. Deze experts zetten alles op een rij."
  Bron: Architects & Engineers for 9/11 Truth
 3. In 2010 eisen 60 ingenieurs met carrières in de lucht- en ruimtevaart eisen een nieuw onderzoek naar 9/11. Architects & Engineers for 9/11 Truth presenteert 60 ingenieurs uit de lucht- en ruimtevaart die om bouwtechnische redenen, gelieerd aan specifieke deskundigheid zoals de analyse van snelheid, symmetrie en energie input/output balans, een nieuw onderzoek eisen naar de vernietiging van de Twin Towers en WTC-7. Zij worden vergezeld door meer dan 250 piloten en luchtvaartdeskundigen.

  Inmiddels hebben velen uit andere ´(vak)gebieden´ zich aangesloten bij het verzoek om een nieuw onderzoek. Meer dan 1000 wetenschappers, oud-inlichtingen ambtenaren, advocaten, overheidsdienaren, oud-ministers, journalisten, medici en nabestaanden van slachtoffers. Tot nu toe zonder resultaat. Terwijl de meerderheid van de Amerikanen niet (meer) gelooft in het officiële verhaal, weigeren de overheidsinstanties het onderzoek te heropenen. Sterker nog, men bagatelliseert de kritiek en werkt critici nadrukkelijk tegen.

  Bin Laden

  Men doet er alles aan om het hoofdstuk van 9/11 af te kunnen sluiten, getuige ook de liquidatie van Osama Bin Laden op 1 mei j.l. Tenminste, volgens de officiële berichten, want ook dit gebeuren is omgeven met een waas van geheimzinnigheid. Niemand kan het controleren. Tegen alle internationale afspraken en oorlogsrecht in, is Osama bewust geliquideerd en in zee gedumpt. Het heeft de geruchtenstroom op internet in ieder geval een grote impuls gegeven. Volgens sommigen was Bin Laden al jaren dood en heeft de Amerikaanse regering gewacht met de bekendmaking tot een geschikt tijdstip. Anderen zeggen juist dat hij nog steeds springlevend is en de liquidatie in scene gezet is. Kortom: wie het weet, mag het zeggen.

  Verborgen machten

  Hoe zit het nou met dit soort gebeurtenissen? Is er, zoals velen menen, sprake van complotten? Samenzweringen van overheden, inlichtingendiensten, rijke elites, e.d.? Is er inderdaad sprake van machten die achter de schermen invloed uitoefenen, beslissingen nemen, zonder dat er democratische controle in de zichtbare wereld plaatsvindt? Welke rol spelen in dit verband allerlei ´geheime´ organisaties, zoals Bilderberg, Trilaterale Commissie, Round Table, om er maar een paar te noemen? En wat is de rol van de Vrijmetselarij? Allemaal interessante vragen en onderwerpen, waarover al veel meer of minder goede boeken zijn verschenen. Ook op internet is veel informatie te vinden.

  Bijbel

  Een andere, minstens zo interessante vraag is wat de Bijbel zegt. over complotten en samenzweringen.
  Welnu, in de Bijbel wordt op diverse plaatsen gesproken over het werk van Gods tegenstander, die overwegend in het geheim opereert. Paulus zegt in 2 Thessalonicenzen 2:7 dat het ´geheimenis van de wetteloosheid al werkzaam is´. Dit als voorbereiding op de openbaring van de mens der wetteloosheid in de eindtijd.
  Gods tegenstander en zijn dienaren onder engelen en mensen werken het liefst in de duisternis. Satan doet zich voor als een ´engel van het licht´, zegt Paulus, en het mag ons dan ook niet verwonderen “als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid” (2 Kor. 11:13-15). Ook in de eindstrijd zullen de machten der duisternis hun invloed laten gelden. In Openbaring 16:13-14 lezen we dat de machthebbers verleid worden door demonische geesten om oorlog te voeren tegen de almachtige God.

  Heel concreet vinden we in de Bijbel ook gebeurtenissen die voortkomen uit samenzweringen c.q. complotten.

  1. Denk bijvoorbeeld aan de samenzwering van Absalom tegen zijn eigen vader David (2 Sam. 15), de koning van Israël! Zijn plannen zijn uiteindelijk mislukt, ten koste van duizenden mensenlevens. In de boeken Koningen en Kronieken worden diverse ´samenzweringen´ vermeld.
  2. Ook Nehemia had er last van bij de herbouw van Jeruzalem (Neh. 4). De HEERE Zelf spreekt in Jeremia 11:8 over een ´samenzwering´: “Daarop zei de HEERE tegen mij: Er is een samenzwering ontdekt onder de mannen van Juda en de inwoners van Jeruzalem.” Het betrof een complot tegen de profeet Jeremia, in wie wij duidelijk een type van Christus herkennen: “Ik was als een argeloos lam dat ter slachting wordt geleid, want ik wist niet dat zij tegen mij plannen bedachten, door te zeggen: Laten wij de boom met zijn vrucht te gronde richten, laten wij hem uit het land der levenden afhakken, zodat er aan zijn naam niet meer gedacht wordt” (Jer. 11:19).
  3. Onwillekeurig moet ik denken aan Lukas 20, waar de Heere Jezus in een gelijkenis spreekt over landbouwers die in het geheim een plan smeden om de zoon van de heer van de wijngaard te doden!
  4. Zo zijn we dan in het Nieuwe Testament terecht gekomen en ook daar vinden we samenzweringen, zoals o.a. in Mattheüs 28. Hier vinden we een voorbeeld van een samenzwering van de Joodse overheden, oudsten en overpriesters, waarin alle ingrediënten van een complot aanwezig zijn, zoals leugen, manipulatie en omkoping. Zij willen voorkomen dat de waarheid omtrent de opstanding van Christus bekend wordt en verzinnen een list. Ze maken de soldaten tot medeplichtigen en bieden hen veel geld om een leugen rond te vertellen, namelijk dat de discipelen van Jezus ´s nachts stiekem het lichaam hebben gestolen. Nu zouden daar ongetwijfeld vragen over komen, bijvoorbeeld van de stadhouder, maar ´wij zullen hem overtuigen en maken dat u zonder zorgen bent´. Zo gezegd, zo gedaan. “En dit woord (deze leugen!) is verbreid onder de Joden tot op de huidige dag”, zo eindigt dit bijbelgedeelte.
  5. Tenslotte vermeldt ook Handelingen 23 nog een samenzwering en wel van enkele Joden tegen Paulus. Hun plan werd verijdeld omdat zijn neefje hun beraadslagingen gehoord had en dat meedeelde aan de apostel.

  Het is een illusie te denken dat dergelijke samenzweringen, met dezelfde ingrediënten, vandaag niet zouden plaatsvinden. Integendeel, de geschiedenis van de afgelopen eeuwen laat (achteraf) zien dat er vele malen sprake van was. We moeten er vandaag dus ook terdege rekening mee houden. De moeilijkheid is alleen, dat ze lastig te ontmaskeren zijn, juist vanwege de verborgen werkwijze.

  Het bestaan van een wereldwijd geheim netwerk werd destijds door wijlen president John F. Kennedy omschreven in een toespraak voor krantenuitgevers op 27 april 1961 in het Waldorf Astoria Hotel te New York:

  “Want wij worden belaagd door een wereldwijde, monolithische (= één geheel vormend, red.) en meedogenloze samenzwering die allereerst gebruikt maakt van bedekte middelen voor uitbreiding van haar invloedssfeer - op infiltratie in plaats van inmenging, op omverwerping in plaats van verkiezing, op intimidatie in plaats van vrije keuze, op guerrilla’s in de nacht in plaats van legers overdag. Het is een systeem dat gebruik maakt van enorme menselijke en materiële middelen in de opbouw van een hechte, zeer efficiënte machine die militaire, diplomatieke, intelligente, economische, wetenschappelijke en politieke activiteiten combineert. De voorbereidingen worden geheim gehouden, niet gepubliceerd. Fouten worden begraven, niet geopenbaard. Mensen die zich ervan afkeren worden niet geprezen, maar tot zwijgen gebracht.”
  Luister naar de toespraak van JFK

  Ruim twee jaar later is Kennedy vermoord en -u raadt het al- het officiële onderzoeksrapport van de Commissie-Warren vertoont zoveel tegenstrijdigheden, onjuistheden en gebreken, dat tot op de dag van vandaag de toedracht van deze moord in nevelen is gehuld. Tal van belangrijke documenten zijn vlak na Kennedy´s dood tot ´staatsgeheim´ bestempeld en mogen pas in 2029 openbaar gemaakt worden.

  Waarheid

  Of het nu gaat om Kennedy, 9/11, Bin Laden, de kredietcrisis, het euro-debacle of wat dan ook… de waarheid speelt zich meestal achter de schermen af. Onzichtbaar voor het grote publiek en zodoende moeilijk te achterhalen.
  Gelukkig hebben wij nog altijd De Waarheid… Gods Woord, waarin getuigd wordt van Gods plan. Ooit, en die dag komt steeds dichterbij, zal elke leugen worden ontmaskerd en de waarheid zegevieren. Dan zullen we de dingen zien zoals ze werkelijk (geweest) zijn. Dan zullen we ook zien hoe God Zijn licht laat schijnen over de wereld en al Zijn plannen volvoert, precies zoals Hij in Zijn Woord al ver van tevoren heeft gezegd! Wat een heilrijke tijd zal dat zijn!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'