De Dag des HEREN - Deel 1

De Dag des HEREN

Deel 1

De "dag des HEREN" is een hele belangrijke uitdrukking in de Bijbel. Vele bladzijden zijn er aan gewijd. Het is een hele bijzondere dag; niet een dag van vierentwintig uur, maar een periode, die zowel het oordeel als de zegenrijke heerschappij van de Here omvat. Het is de dag van de HERE (JaHWeH), waarop de Allerhoogste Zich zal openbaren; het moment waarover Zacharia schrijft: "De HERE zal Koning worden over de gehele aarde; te dien dage zal de HERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige" (hs. 14:9).

Plan van God

De dag des HEREN is een onderdeel van het wonderbare plan van God met deze wereld, dat in de Bijbel is geopenbaard. Daarom kunnen wij er zeker van zijn, dat die dag komt. Dat beklemt je wel eens, als je leest wat er op die dag allemaal staat te gebeuren. Het boek Openbaring is een beschrijving van die dag, in het bijzonder van de oordelen die dan op aarde zullen plaatsvinden. Dit boek is profetisch en ... realistisch (vooruit geschreven geschiedenis!).
God heeft ons willen informeren over de dingen die komen gaan. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen of iets dergelijks, maar om ons in te lichten, zodat we waakzaam en nuchter zijn en weten waar het naartoe gaat.

Wij leven in een tijd waarin de mens(heid) druk bezig is te bouwen aan een betere wereld en vrede op aarde. Denk aan de boodschap van de New Age-apostelen. Het doel wat men zegt na te streven is: een wereld, waarin mensen met elkaar leven in vrede en harmonie, zonder kloof tussen rijk en arm, een rechtvaardige verdeling van grondstoffen, een schoon milieu, etc. Kortom: het paradijs op aarde. Dit streven is niet uit God, maar uit de boze! Hij is de "god dezer eeuw" (2 Kor. 4:4) die zichzelf verheft en een wereld creëert zonder de God van de Bijbel. Hij vindt in de ongelovige, zondige mens, die met blindheid geslagen is, een gewillige handlanger om zijn streven te ondersteunen. De leugen wint snel terrein en de leugenaar van den beginne heeft bijkans vrij spel vandaag.

Evenwel, ook de Bijbel spreekt over een gouden toekomst! Over een tijdperk van vrede en harmonie, waarin de mens alles zal kunnen hebben wat z'n hartje begeert. Op dat punt zal de New Age-profeet de Bijbel graag gebruiken om zijn boodschap kracht bij te zetten en mensen te verleiden. Echter: de Bijbel leert nog iets anders (wat velen niet zo aanspreekt): de weg daar naartoe is niet de weg der geleidelijkheid; ook niet de weg van menselijke inspanning, maar de weg van het oordeel van God!
De vergelijking met de zondvloed in de dagen van Noach is hier op z'n plaats: God redde de aarde door ... te oordelen! Zoals het toen was, zo zal het straks ook zijn! En nog veel ingrijpender!
Daarom is de dag des HEREN zo'n geweldig belangrijk thema. Het is de dag, de periode, waarin de HERE God Zichzelf in Christus zal openbaren en alle vijandschap en ongerechtigheid teniet zal doen. Hij zal aarde reinigen van ongerechtigheid en vervolgens Zijn Rijk openbaren.

Macht en heerlijkheid

God daalde eens in Jezus Christus neer op deze aarde om de wereld te verlossen en om daarvoor de straf op Zich te nemen: "Zie, het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt" (Joh. 1:29).
Het Lam is ook de Leeuw, de Koning. Straks zal Hij opnieuw in de wereld verschijnen, niet als de Vernederde, maar als de Verhoogde, als de Rechter, Die in Zijn heiligheid en rechtvaardigheid zal oordelen.
In Handelingen 17:31 zegt Paulus: "God heeft een dag bepaald waarop Hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen door een Man die Hij aangewezen heeft, waarvan Hij voor allen het bewijs geleverd heeft door Hem uit de doden op te wekken". Deze aangewezen Persoon is Christus! Hij is de HERE, Die in Jesaja 44:6 zegt: "Ik ben de eerste en Ik ben de laatste en buiten Mij is er geen God" (vgl. Openb.1:8 en 17).

In Openbaring 5 wijst één van de oudsten op de Leeuw uit de stam Juda en dan ziet Johannes "in het midden van de troon en van de vier dieren een lam staan, als geslacht ..." (vs. 6). Hij is het, Die de boekrol aanneemt uit de hand van Hem, Die op de troon gezeten is, om vervolgens de zegels te verbreken en de (wereld)geschiedenis tot een goed einde te brengen. En dan lezen wij in vers 12: "Het Lam, dat geslacht is, is waardig te ontvangen de macht en de rijkdom, en de wijsheid en de sterkte, en de eer en de heerlijkheid en de lof". En alle schepselen verheerlijken God: "Hem, Die op de troon gezeten is, en het Lam zij de lof en de eer en de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden" (vs. 13).
De dag des HEREN is de dag, waarop de macht, de sterkte en de heerlijkheid van Christus geopenbaard wordt. In Matteüs 24 staat: "... zij zullen de Zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote macht en heerlijkheid" (vs. 30). Dit ligt allemaal opgesloten in de Oudtestamentische profetie. De apostel Petrus zegt in zijn eerste brief, dat de Geest van Christus vooraf getuigenis gaf van "al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna" (hs. 1:11).
God zal Zich aan de wereld vertonen in de Zoon, in Christus. Dan zal de ware identiteit van de Messias bekend worden. Nu wanen velen Hem nog dood, maar Hij lééft! Het boek Openbaring beschrijft Zijn indrukwekkende komst.

Bedreiging

Christus zal verheerlijkt worden op Zijn dag. Hij zal verheven zijn. Hij zal gezien worden in Zijn glorie als de Koning der koningen en de Here der heren. Het zal de heilige dag van de heilige God zijn, waarop alle vijanden geoordeeld zullen worden.
Het is goed om te weten, dat het bij de dag des HEREN niet in de eerste plaats gaat om oordeel over alle (individuele) mensen. De Bijbel spreekt in dát verband over de Grote Witte Troon (Openb. 20) waar de doden groot en klein geoordeeld zullen worden. Dit gebeurt pas aan het einde van de geschiedenis, na de duizend jaren.
In de dag des HEREN gaat het meer om het oordeel over deze wereld, de aarde en allen die er op dat moment op leven. De generatie die dan leeft, zal vanuit een geopende hemel de heiligheid van God zien neerdalen op de aarde.
Natuurlijk zullen er miljoenen mensen omkomen. Maar de gerichten zullen in de eerste plaats ten doel hebben, alles wat zich tegen de Heer verzet, te vernietigen. De zondige mensheid (en hun leiders, of: misleiders) zal geconfronteerd worden met God en Zijn Woord.
Daarom vormt de komst van de dag des HEREN in eerste instantie de grootste bedreiging van de mensheid!

De dag des HEREN in het Oude Testament

Op verscheidene plaatsen in de Bijbel wordt gesproken over deze grote dag. Wij willen er een paar lezen en enkele (korte) aantekeningen plaatsen.

Jesaja 2

In dit hoofdstuk vinden wij de eerste tekst waarin iets geschreven is over de dag des HEREN. De naam 'Jesaja' betekent zo ongeveer hetzelfde als 'Jezus', namelijk: JaHWeH is redding! In dit boek vinden wij geweldige profetieën van zegen en ... oordeel. De profeet oefende zijn bediening voornamelijk in Juda uit, in en om Jeruzalem (Jes. 1:1). Zijn profetie bestaat eigenlijk uit twee elementen waar het de toekomst van Israël, dan wel Jeruzalem betreft, weergegeven in de betekenis van de namen van zijn zonen:
Maher-Salal Chas-Baz = haastig buit, spoedig roof en
Sear-Jasub = een rest zal zich bekeren.
Er zou dus oordeel komen middels vijandelijke legers, maar de belofte is: een rest (overblijfsel) zal zich bekeren en zij zullen de beloften van God beërven. In grote lijnen ziet Jesaja 2 er als volgt uit:
Vers 1-5: deze verzen spreken van een zegenrijke toekomst. Israël zal als hoofd der volken boven alle koninkrijken verheven zijn. Jeruzalem zal de zetel van de Godsregering op aarde zijn: "Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN Woord uit Jeruzalem".
Vers 10 e.v.: hier wordt gesproken over de dag des HEREN. In het tiende vers herkennen wij de woorden, die ook in Openbaring 6:14-17 geschreven staan!
Vers 11: vgl. ook Jes. 5:15 en 16. De uitdrukking "Te dien dage" wijst bijna altijd vooruit naar die toekomstige dag des HEREN.
Vers 12-16: in deze verzen lezen wij zes keer het woordje: "tegen"; er wordt een zevenvoudig oordeel uitgesproken!
Bijna tweeduizend jaar is de HERE voor de mens geweest (vgl. Jes. 26:10); nu keert de HERE Zich tegen de mens(heid). Onvoorstelbaar!
Romeinen 8:31 zegt: "Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn?". En vers 32: "Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn Eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken?". Andersom is het ook waar: als God tegen is, wie kan er dan nog voor je zijn? Eerst was Hij het Lam, Dat de schuld der wereld op Zich nam. Straks zal Hij zijn als de leeuw, die zich stort op zijn prooi!
Jesaja zegt vanaf vers 12: "... er is een dag van de HERE der heerscharen tegen:

  1. al wat hoogmoedig is en trots - de mens die in zichzelf roemt en God niet nodig heeft; op anderen vertrouwt (Ps. 118:8 en Gen. 11).
  2. al wat zich verheft - d.i. het gevolg van het voorgaande. Deze woorden verwijzen rechtstreeks naar de eindtijd, vgl. 2 Tess. 2 en Openb. 13:5. De goddeloze mens komt tot z'n hoogtepunt: hoogmoed komt vóór de val. De HERE zal vernederen!
  3. alle trotse en hoge ceders van de Libanon en alle eiken van Basan. Bomen zijn o.a. typen van mensen. Deze bomen, in verbinding met Libanon en Basan, duiden op trotse leiders en machthebbers. De HERE zal de groten der aarde ontmoeten! Zij, die dachten het zonder God te kunnen regelen (denk nog aan Openb. 6).
  4. alle trotse bergen en alle hoge heuvels. Bergen en heuvels zijn aanduidingen van grote en kleine koninkrijken en volkeren.
  5. elke hoge toren en elke steile muur - verdediging; oorlog in de eindtijd (Openb. 16).
  6. a. alle schepen van Tarsis; als aanduiding van de (wereld)handel (Openb. 18:19). b. alle kostbare kunstschatten; als aanduiding van de (wereld)cultuur (Openb. 18:22). Deze beide begrippen - handel en cultuur - zijn samengevat in Babel. Het zijn de pijlers van de menselijke samenleving. Daarin is voor de God van de Bijbel geen plaats!
  7. alle afgoden zullen verdwijnen! Psalm 96:5 leert ons: "Alle goden der volken zijn afgoden"! Op de dag des HEREN zal de ware God, Schepper van hemelen en aarde Zich openbaren en elk oog zal Hem zien!


Vers 19-21: de HERE zal opstaan om de aarde te verschrikken! Eens stond Hij op om te redden. Na de kruisiging en Zijn dood is Hij opgestaan en ten hemel gevaren. Sindsdien is de Here Jezus Christus gezeten ter rechterhand Gods.
Hij zit op de "troon der genade" (Hebr. 4). God zwijgt en spreekt slechts in genade. De dag is echter nabij, dat Hij zal opstaan. In het Oosten en ook onder Israël, bracht men alleen staande een beschuldiging in of sprak men een vonnis uit.
Hier staat de hemelse Rechter op om de beschuldiging uit te spreken en het vonnis te voltrekken (zie ook Ps. 9:18-21; 68:2 en 3; 74:22 en 23; 96:10 e.v.; Jes. 31:4 en 5; 42:13-15 en Jer.25:30-33). In Openbaring 10 zien we de uitvoering van wat eerder geprofeteerd is.
Amos 3:7 zegt immers: "Voorzeker, de Here HERE doet geen ding of Hij openbaart Zijn Raad aan Zijn knechten, de profeten". Het advies in Jesaja 2:22 is om alleen op de Heer te vertrouwen!

Jesaja 13

Vers 6: de dag des HEREN komt als "een verwoesting van de Almachtige". Alleen zo'n uitspraak al zou elke zondaar moeten doen verstijven van schrik! Het resultaat is volgens vers 7 en 8 dan ook niet mis.

Vers 9: hier wordt gesproken over de "brandende toorn", hetgeen verwijst naar de "grote dag van hun toorn" in Openbaring 6.
Vers 10: de verduistering van sterren, zon en maan zijn de zichtbare tekenen van het begin van de dag des HEREN (vgl. ook Joël 2:31).
Openbaring 6 zegt zelfs, dat de hemel zal opengaan (vs. 14) en "alle berg en eiland werd van z'n plaats gerukt". De 'moderne' mens gelooft helemaal niet meer in het bestaan van een letterlijke hemel als plaats waar God woont. Men verklaart de realiteit ervan weg door te spreken over een 'sfeer' of iets dergelijks. Wel, volgens Gods Woord, zal de Here God die 'sfeer' nog eenmaal doen beven (Haggai 2:7 en Hebr. 12:26), zodat zelfs de groten en machtigen een veilig heenkomen zullen zoeken, zonder die overigens te vinden.
Vers 12 (zie ook Openb. 6:8 en 9:18): sinds 1996 buigen geleerden en politici zich over het 'probleem' van de overbevolking. Miljarden worden besteed aan hulpprogramma's, want anders is de aarde straks overbevolkt, zeggen de deskundigen. Voor het milieu geldt hetzelfde. De 'ecotax' is al een bekend begrip geworden voor de belastingbetaler. Steeds meer moet er geofferd worden aan de god, die 'milieu' heet, want anders sterven de wereldburgers straks door de vervuiling, zeggen de deskundigen. Allemaal moeite voor niks, zonde van het geld, dat veel beter voor andere doeleinden zou kunnen worden besteed! Wie de Bijbel kent (en gelooft!) weet dat deze 'problemen' spoedig door de Here God Zelf worden 'opgelost'!
Zoals vers 12 bijvoorbeeld zegt, dat er weinig stervelingen zullen overblijven. Realiseren we ons, dat deze woorden binnen nu en enige jaren in vervulling gaan?

(vlg. keer slot)

Meer artikelen in de serie "De Dag des HEREN":

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

ADAM als type van Christus

Hoeveel Bijbelse figuren er ook als type of beeld van Christus zijn aan te wijzen, nergens worden zij in de Schrift letterlijk zo genoemd. Op één na! En dat is Adam. In Romeinen 5:14 lezen wij dat hij "een voorbeeld is van Hem Die komen zou".

In dit boekje gaat het over Adam. Wat kunnen we leren over de positie en opdracht van de eerste mens? En hoe wordt dit alles vervuld in de tweede Mens, Christus?

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Adam als type van Christus'

Belangrijke dagen in de Bijbel

In de Bijbel wordt op uiteenlopende wijze gesproken over de dag. Denk bijvoorbeeld aan de scheppingsdagen, de dag van Christus, de dag des HEEREN, de menselijke dag, etc.
Soms gaat het om een dag van 12 uur, soms van 24 uur en soms heeft 'dag' betrekking op een periode van meer dan 1000 jaar.
Met behulp van dit boekje willen we proberen daar wat meer inzicht in te krijgen.
We onderzoeken welke volgorde er in deze dagen is te ontdekken.
Goed om te weten is ook dat God ons dag aan dag draagt, "die God is ons heil"! (Ps. 68:20).

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Belangrijke dagen in de Bijbel'

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'