Marketingdenken frustreert Evangelie

Marketingdenken frustreert Evangelie

Ergens in de vorige eeuw is het idee opgekomen dat de marketingtheorie zou kunnen helpen bij evangelisatie. Het Evangelie aanbieden met een zo laag mogelijke drempel, zo luidt de redenering. Dat wil zeggen op de juiste plaats en tijd, door de juiste persoon met een verwoording die precies past bij de doelgroep en tegen zo laag mogelijke persoonlijke opoffering. Daar lijkt wat voor te zeggen. Want wilde Paulus ook niet ‘de Joden een Jood en de Grieken een Griek' zijn? Toch is de christenheid met dit denken gigantisch uit de bocht gevlogen.
Een oud voorbeeld daarvan zijn de ‘Children of God'. Zij lieten in de jaren '70 van de vorige eeuw onder het mom van 'flirty fishing' vrouwelijke aanhangers met mannen naar bed gaan om ze ‘voor Christus te winnen'. Een meer recente variant van een uitwas van het marketingdenken is de - intussen afgeblazen - poging van de EO om met ‘vloeken en godslastering' door cabaretiers op Nederland de progressieve kijkers van dat net met het Evangelie te bereiken.

Aanstootgevend

De Bijbel zelf geeft aan waarom deze methode niet werkt. Het Evangelie blijft namelijk hoe dan ook een dwaasheid voor ‘heidenen' en een aanstootgevend voor de ‘Joden', schrijft Paulus in 1 Korintiërs 1:23. Eigenlijk staat daar dus dat het Evangelie niet te vermarkten is. Het Evangelie is goed nieuws, maar geen boodschap die lekker in de markt ligt. Vrijwel alle apostelen stierven de marteldood. Nog steeds worden Christus' volgelingen gemarteld en in gevangenissen gegooid vanwege het ‘dwaze' Evangelie dat ze geloven.

Is dat niet het diepste probleem van veel zogenaamde evangelisten in onze tijd? Zij kennen in hun eigen leven niet meer de dwaasheid en de aanstoot van het Evangelie. Bijvoorbeeld omdat ze voor zichzelf een al te comfortabele en voor hun omgeving acceptabele variant van het christendom in elkaar hebben geknutseld. Zo'n boodschap valt inderdaad prima met marketingtrucjes aan de man (en vrouw) te brengen. Maar bij het ware Evangelie is het Gods Geest die overtuigd en niet onze marketing-trucendoos.

Bron: Habakuk.nu

Stellingname tegen moderne geloofstwijfel

Twijfelen is hip. Het boek van de atheïstische predikant Klaas Hendrikse (foto) vindt gretig aftrek. Net als het verslag van de twijfeltocht van twitteraar/twijfelaar Boele Ytsma. Predikant Wim Rietkerk vindt daarom dat de tijd nu rijp is voor een antwoord op al dat getwijfel, een tegenoffensief (Nederlands Dagblad, 22-08-09). Rietkerk durft het sterk te betwijfelen of twijfelaars nu ineens pioniers en profeten moeten worden genoemd. ‘Het enige wat telt, is wat het beeld of de tekst doet in relatie tot mij', vat Rietkerk de twijfeltheologie samen. ‘Niet of de werkelijkheid beantwoordt aan de tekst of dat beeld. Sterker: er is geen werkelijkheid waarnaar de tekst verwijst. God bestaat niet, zegt dominee Hendrikse.' Dus niet de waarheid achter of in de tekst telt, maar alleen de ervaring die je er zelf bij hebt. God is er niet, maar Hij ‘gebeurt'.

Gelukkig dat Rietkerk een tegengeluid laat horen. Terecht benadrukt hij dat achter de Bijbel een goddelijke en eeuwige realiteit schuilgaat. Die realiteit is de kern van ons geloof en daarvan getuigt de Bijbel. Een liefdesbrief lees je ook niet om alleen maar een warm gevoel te krijgen. Een liefdesbrief lees je vanwege de persoon die hem schreef. Het warme gevoel is een bijproduct en geen doel op zichzelf.

Zinloos

De apostelen waren bereid om hun leven te geven bij de prediking van het Evangelie, omdat ze geloofden dat Jezus werkelijk was gestorven en weer opgestaan uit de dood. Als Jezus alleen in hun dromen was opgestaan, dan waren hun warme gevoelens al snel weggeëbd. Dan konden ze hun geloof beter aan de kapstok hangen. Of zoals Paulus schrijft: ‘Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos' (1 Kor. 15:14).

Wij ondersteunen daarom graag het initiatief van dominee Rietkerk. Het is tijd voor een stellingname tegen de modieuze twijfel!

Bron: Habakuk.nu

Redesign Yourself, ontwerp je eigen lichaam!

Voor een nieuw spelprogramma op televisie is men op zoek naar kandidaten die kans willen maken op een eigen ingebouwde gadget!
Op de website redesignyourself.nl lezen we het volgende:

De wereld verandert snel..
De grenzen tussen de wereld van de levende natuur en nieuwe technologiën vervagen.. Redesign Yourself, ontwerp je eigen lichaam!
Wil jij je echt onderscheiden van je vrienden, hier is de volgende fase in de plastische chirurgie.
Een nieuwe ingebouwde look!

Het klinkt je nu misschien nog wat raar in de oren, maar ga eens op onderzoek uit op deze website.
In samenwerking met een team van artsen onder leiding van drs. Bosch zijn we in staat jou verschillende mogelijkheden te bieden om je favoriete gadget altijd bij de hand te hebben.
Deze nieuwste vorm van plastische chirurgie is volkomen veilig. De ingrepen variëren van eenvoudig tot vrij ingewikkeld, maar worden allen naar veiligheid uitgevoerd. Deze ingrepen zijn normaliter niet goedkoop, maar je kunt er nu één winnen als je je opgeeft voor Redesign Your

De opmerking ´Het klinkt je nu misschien nog wat raar in de oren, maar ga eens op onderzoek uit op deze website´ maakt nieuwsgierig. Wie op onderzoek uit gaat, treft op de site een documentaire aan, getiteld ´Technocalypse:Transhuman´. De boodschap komt er op neer, dat de mens(heid) zo´n beetje aan het einde van de evolutionaire ontwikkeling gekomen is en dat de techniek dit taak overneemt. Voordeel daarvan is o.a. dat de menselijke grenzen kunnen worden overschreden en daar streeft men dan ook naar. De natuur heeft op tal van punten gefaald; met de technische mogelijkheden die nu voorhanden zijn, kan dat falen worden omgezet in vooruitgang. Bijvoorbeeld door een oog te implementeren, zoals dat van een vleermuis, met ultrasonische eigenschappen.
Uiteindelijk is het doel de mens te herscheppen en op een hoger plan te brengen.

www.redesignyourself.nl

‘Profetische bidders’ reinigen de Rijn

God is bezig een gebedsleger te mobiliseren. Daarvan is Ambassadors Ministries overtuigd. Zelf is ze al aan de slag gegaan. Met een gebedsactie voor de Rijn. Die speelt een belangrijke rol in het doen opstaan van het gebedsleger, zegt de organisatie.
“God is bezig een gebedsleger te doen opstaan en wij geloven dat deze actie hier een belangrijke rol in speelt”, aldus Ambassadors Ministries in een verklaring op haar website. Datum: 9-9-9, 9 september 2009: Een grote, internationale gebedsactie voor de Rijn. “Het stroomgebied van de Rijn heeft van oudsher een grote invloed uitgeoefend op Europa, zowel in de positieve als in negatieve zin. Meerdere grotere rijken, waaronder het Romeinse rijk, hebben oorlogen gevoerd om de macht over de Rijn te verkrijgen. Zo heeft de Rijn door de eeuwen heen een grote invloed gehad in politiek-, historisch- en geestelijk opzicht. Hierdoor zijn de Rijnlanden beïnvloed en is er verdeeldheid gebracht, ook in Nederland is dat te zien”, aldus Ambassadors Ministries.
Door de jaren heen zijn er al vele gebedsacties gehouden, zowel bij de oorsprong van de Rijn als op strategische plaatsen. Ook werden verzoeningsconferenties gehouden. Allemaal met hetzelfde doel: De Rijn “te reinigen van bloedschuld en Europa te verenigen onder de wil van God, zodat Zijn plan tot uitvoer komt”.
Het is volgens Ambassadors Ministries de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het gebed voor de Rijn en de Rijnlanden nog niet is afgerond. Het centrale thema van de actie is ontleend aan Psalm 29:3 – ‘Jezus is de Heer over de wateren’.

Daarom heeft de organisatie “profetische aanbidders en gebedsstrijders in Nederland gemobiliseerd om de Rijn op te gaan om door aanbidding, de glorie van God vrij te zetten en zo de Rijn te reinigen”.

Gebed via Ebay aan hoogste bieder verkocht

De stichter van de ‘Jesus Freaks’ in Duitsland en auteur van de ‘Volxbibel’, Martin Dreyer, heeft gebed via de veilingsite Ebay aan de hoogste bieder verkocht. Het brengt 232 euro op.

Als tegenprestatie belooft Dreyer zeven maanden lang, minstens eens per week, voor de koper van het gebed te bidden. Dreyer geeft het geld dat hij ermee verdient aan de Duitse zendelinge Claudia Bernhardt die in Mozambique werkzaam is.

Tegenover het Duitse evangelische persbureau Idea verklaarde Dreyer dat hij hoopt langs deze weg meer mensen te interesseren voor gebed. Hij zegt daarnaast te gaan bidden voor de bekering van degene die zijn gebed heeft gekocht. Wat de koper zelf voor gebedswens heeft, is niet bekend gemaakt.

Dreyer (44) zegt dat hij zowel positieve als negatieve reacties op zijn aanbod heeft gekregen. Winst noemt hij het dat ook de seculiere media interesse toonden. Hij heeft hen kunnen uitleggen hoe belangrijk gebed is, zegt hij.

Inmiddels is Dreyers actie gekopieerd door anderen. Udo Gregorowski uit Dortmund en nog niemand die anoniem wenst te blijven, hebben beiden hun gebed ook te koop aangeboden. Gregorowski heeft overigens wel een minimumgrens gesteld. Voor minder dan 250 euro doet hij het niet. Wat hij met het geld gaat doen is niet duidelijk. De anonieme persoon die gebed te koop aanbiedt, heeft de letterlijke tekst van Dreyers oproep gekopieerd, maar er een opvallend detail aan toegevoegd. Behalve voor het gebed moet de koper ook betalen voor ‘afleveringskosten’.

Bron: manna-vandaag.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'