Marketingdenken frustreert Evangelie

Marketingdenken frustreert Evangelie

Ergens in de vorige eeuw is het idee opgekomen dat de marketingtheorie zou kunnen helpen bij evangelisatie. Het Evangelie aanbieden met een zo laag mogelijke drempel, zo luidt de redenering. Dat wil zeggen op de juiste plaats en tijd, door de juiste persoon met een verwoording die precies past bij de doelgroep en tegen zo laag mogelijke persoonlijke opoffering. Daar lijkt wat voor te zeggen. Want wilde Paulus ook niet ‘de Joden een Jood en de Grieken een Griek' zijn? Toch is de christenheid met dit denken gigantisch uit de bocht gevlogen.
Een oud voorbeeld daarvan zijn de ‘Children of God'. Zij lieten in de jaren '70 van de vorige eeuw onder het mom van 'flirty fishing' vrouwelijke aanhangers met mannen naar bed gaan om ze ‘voor Christus te winnen'. Een meer recente variant van een uitwas van het marketingdenken is de - intussen afgeblazen - poging van de EO om met ‘vloeken en godslastering' door cabaretiers op Nederland de progressieve kijkers van dat net met het Evangelie te bereiken.

Aanstootgevend

De Bijbel zelf geeft aan waarom deze methode niet werkt. Het Evangelie blijft namelijk hoe dan ook een dwaasheid voor ‘heidenen' en een aanstootgevend voor de ‘Joden', schrijft Paulus in 1 Korintiërs 1:23. Eigenlijk staat daar dus dat het Evangelie niet te vermarkten is. Het Evangelie is goed nieuws, maar geen boodschap die lekker in de markt ligt. Vrijwel alle apostelen stierven de marteldood. Nog steeds worden Christus' volgelingen gemarteld en in gevangenissen gegooid vanwege het ‘dwaze' Evangelie dat ze geloven.

Is dat niet het diepste probleem van veel zogenaamde evangelisten in onze tijd? Zij kennen in hun eigen leven niet meer de dwaasheid en de aanstoot van het Evangelie. Bijvoorbeeld omdat ze voor zichzelf een al te comfortabele en voor hun omgeving acceptabele variant van het christendom in elkaar hebben geknutseld. Zo'n boodschap valt inderdaad prima met marketingtrucjes aan de man (en vrouw) te brengen. Maar bij het ware Evangelie is het Gods Geest die overtuigd en niet onze marketing-trucendoos.

Bron: Habakuk.nu

Stellingname tegen moderne geloofstwijfel

Twijfelen is hip. Het boek van de atheïstische predikant Klaas Hendrikse (foto) vindt gretig aftrek. Net als het verslag van de twijfeltocht van twitteraar/twijfelaar Boele Ytsma. Predikant Wim Rietkerk vindt daarom dat de tijd nu rijp is voor een antwoord op al dat getwijfel, een tegenoffensief (Nederlands Dagblad, 22-08-09). Rietkerk durft het sterk te betwijfelen of twijfelaars nu ineens pioniers en profeten moeten worden genoemd. ‘Het enige wat telt, is wat het beeld of de tekst doet in relatie tot mij', vat Rietkerk de twijfeltheologie samen. ‘Niet of de werkelijkheid beantwoordt aan de tekst of dat beeld. Sterker: er is geen werkelijkheid waarnaar de tekst verwijst. God bestaat niet, zegt dominee Hendrikse.' Dus niet de waarheid achter of in de tekst telt, maar alleen de ervaring die je er zelf bij hebt. God is er niet, maar Hij ‘gebeurt'.

Gelukkig dat Rietkerk een tegengeluid laat horen. Terecht benadrukt hij dat achter de Bijbel een goddelijke en eeuwige realiteit schuilgaat. Die realiteit is de kern van ons geloof en daarvan getuigt de Bijbel. Een liefdesbrief lees je ook niet om alleen maar een warm gevoel te krijgen. Een liefdesbrief lees je vanwege de persoon die hem schreef. Het warme gevoel is een bijproduct en geen doel op zichzelf.

Zinloos

De apostelen waren bereid om hun leven te geven bij de prediking van het Evangelie, omdat ze geloofden dat Jezus werkelijk was gestorven en weer opgestaan uit de dood. Als Jezus alleen in hun dromen was opgestaan, dan waren hun warme gevoelens al snel weggeëbd. Dan konden ze hun geloof beter aan de kapstok hangen. Of zoals Paulus schrijft: ‘Als Christus niet is opgewekt, is onze verkondiging zonder inhoud en uw geloof zinloos' (1 Kor. 15:14).

Wij ondersteunen daarom graag het initiatief van dominee Rietkerk. Het is tijd voor een stellingname tegen de modieuze twijfel!

Bron: Habakuk.nu

Redesign Yourself, ontwerp je eigen lichaam!

Voor een nieuw spelprogramma op televisie is men op zoek naar kandidaten die kans willen maken op een eigen ingebouwde gadget!
Op de website redesignyourself.nl lezen we het volgende:

De wereld verandert snel..
De grenzen tussen de wereld van de levende natuur en nieuwe technologiën vervagen.. Redesign Yourself, ontwerp je eigen lichaam!
Wil jij je echt onderscheiden van je vrienden, hier is de volgende fase in de plastische chirurgie.
Een nieuwe ingebouwde look!

Het klinkt je nu misschien nog wat raar in de oren, maar ga eens op onderzoek uit op deze website.
In samenwerking met een team van artsen onder leiding van drs. Bosch zijn we in staat jou verschillende mogelijkheden te bieden om je favoriete gadget altijd bij de hand te hebben.
Deze nieuwste vorm van plastische chirurgie is volkomen veilig. De ingrepen variëren van eenvoudig tot vrij ingewikkeld, maar worden allen naar veiligheid uitgevoerd. Deze ingrepen zijn normaliter niet goedkoop, maar je kunt er nu één winnen als je je opgeeft voor Redesign Your

De opmerking ´Het klinkt je nu misschien nog wat raar in de oren, maar ga eens op onderzoek uit op deze website´ maakt nieuwsgierig. Wie op onderzoek uit gaat, treft op de site een documentaire aan, getiteld ´Technocalypse:Transhuman´. De boodschap komt er op neer, dat de mens(heid) zo´n beetje aan het einde van de evolutionaire ontwikkeling gekomen is en dat de techniek dit taak overneemt. Voordeel daarvan is o.a. dat de menselijke grenzen kunnen worden overschreden en daar streeft men dan ook naar. De natuur heeft op tal van punten gefaald; met de technische mogelijkheden die nu voorhanden zijn, kan dat falen worden omgezet in vooruitgang. Bijvoorbeeld door een oog te implementeren, zoals dat van een vleermuis, met ultrasonische eigenschappen.
Uiteindelijk is het doel de mens te herscheppen en op een hoger plan te brengen.

www.redesignyourself.nl

‘Profetische bidders’ reinigen de Rijn

God is bezig een gebedsleger te mobiliseren. Daarvan is Ambassadors Ministries overtuigd. Zelf is ze al aan de slag gegaan. Met een gebedsactie voor de Rijn. Die speelt een belangrijke rol in het doen opstaan van het gebedsleger, zegt de organisatie.
“God is bezig een gebedsleger te doen opstaan en wij geloven dat deze actie hier een belangrijke rol in speelt”, aldus Ambassadors Ministries in een verklaring op haar website. Datum: 9-9-9, 9 september 2009: Een grote, internationale gebedsactie voor de Rijn. “Het stroomgebied van de Rijn heeft van oudsher een grote invloed uitgeoefend op Europa, zowel in de positieve als in negatieve zin. Meerdere grotere rijken, waaronder het Romeinse rijk, hebben oorlogen gevoerd om de macht over de Rijn te verkrijgen. Zo heeft de Rijn door de eeuwen heen een grote invloed gehad in politiek-, historisch- en geestelijk opzicht. Hierdoor zijn de Rijnlanden beïnvloed en is er verdeeldheid gebracht, ook in Nederland is dat te zien”, aldus Ambassadors Ministries.
Door de jaren heen zijn er al vele gebedsacties gehouden, zowel bij de oorsprong van de Rijn als op strategische plaatsen. Ook werden verzoeningsconferenties gehouden. Allemaal met hetzelfde doel: De Rijn “te reinigen van bloedschuld en Europa te verenigen onder de wil van God, zodat Zijn plan tot uitvoer komt”.
Het is volgens Ambassadors Ministries de afgelopen jaren duidelijk geworden dat het gebed voor de Rijn en de Rijnlanden nog niet is afgerond. Het centrale thema van de actie is ontleend aan Psalm 29:3 – ‘Jezus is de Heer over de wateren’.

Daarom heeft de organisatie “profetische aanbidders en gebedsstrijders in Nederland gemobiliseerd om de Rijn op te gaan om door aanbidding, de glorie van God vrij te zetten en zo de Rijn te reinigen”.

Gebed via Ebay aan hoogste bieder verkocht

De stichter van de ‘Jesus Freaks’ in Duitsland en auteur van de ‘Volxbibel’, Martin Dreyer, heeft gebed via de veilingsite Ebay aan de hoogste bieder verkocht. Het brengt 232 euro op.

Als tegenprestatie belooft Dreyer zeven maanden lang, minstens eens per week, voor de koper van het gebed te bidden. Dreyer geeft het geld dat hij ermee verdient aan de Duitse zendelinge Claudia Bernhardt die in Mozambique werkzaam is.

Tegenover het Duitse evangelische persbureau Idea verklaarde Dreyer dat hij hoopt langs deze weg meer mensen te interesseren voor gebed. Hij zegt daarnaast te gaan bidden voor de bekering van degene die zijn gebed heeft gekocht. Wat de koper zelf voor gebedswens heeft, is niet bekend gemaakt.

Dreyer (44) zegt dat hij zowel positieve als negatieve reacties op zijn aanbod heeft gekregen. Winst noemt hij het dat ook de seculiere media interesse toonden. Hij heeft hen kunnen uitleggen hoe belangrijk gebed is, zegt hij.

Inmiddels is Dreyers actie gekopieerd door anderen. Udo Gregorowski uit Dortmund en nog niemand die anoniem wenst te blijven, hebben beiden hun gebed ook te koop aangeboden. Gregorowski heeft overigens wel een minimumgrens gesteld. Voor minder dan 250 euro doet hij het niet. Wat hij met het geld gaat doen is niet duidelijk. De anonieme persoon die gebed te koop aanbiedt, heeft de letterlijke tekst van Dreyers oproep gekopieerd, maar er een opvallend detail aan toegevoegd. Behalve voor het gebed moet de koper ook betalen voor ‘afleveringskosten’.

Bron: manna-vandaag.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De verheerlijking op de berg

Eén van de bekendste gebeurtenissen uit het leven van de Heere Jezus is wel de 'verheerlijking op de berg'. Het is het moment waarop Hij met drie van Zijn apostelen een hoge berg opgaat om te bidden. Tijdens Zijn gebed zien Petrus, Johannes en Jakobus Hem veranderen. Zijn uiterlijk krijgt een verheerlijkte, koninklijke vorm, die gelijk lijkt te zijn aan wat Johannes over Hem schrijft in Openbaring 1. Bovendien zien ze Mozes en Elia, die met Hem spreken over Zijn kruisiging, sterven, opstanding en hemelvaart.

Deze mooie geschiedenis - de verheerlijking op de berg - staat in dit boekje centraal.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De verheerlijking op de berg'

Vijf eigenschappen van God

Natuurlijk heeft de Heere God meer dan vijf eigenschappen. Maar de vijf die in dit boekje centraal staan, worden genoemd in Exodus 34:6, waar de Heere Zijn Naam uitroept: “HEERE, HEERE, God, barmhartig en genadig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en trouw ...”. Dit hoofdstuk maakt deel uit van de geschiedenis waarin Mozes op de berg Sinaï de (nieuwe) twee stenen tafelen van de Heere ontvangt. Hij treedt daarin op als middelaar voor zijn volk en wil alleen verder als God nabij is: “Als Uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet verder trekken” (Exod. 33:15). Wat een rust moet het Mozes gegeven hebben toen de Heere hem bepaalde bij Wie Híj is en bij Zíjn eigenschappen.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen Vijf eigenschappen van God

Uitgaven van Everread Uitgevers

Everread geeft naast de Morgenroodreeks ook andere Bijbelstudieboeken uit; jaarlijks verschijnen er 2 á 3. Wie een Everread-abonnement heeft, ontvangt deze Bijbelstudieboeken automatisch in huis  met een korting van 25%!

Het boek HANDELINGEN

Handelingen is een sleutelboek in de Bijbel. Het is geschreven door Lukas, een trouwe metgezel en medewerker van de apostel Paulus. Samen met het Lukasevangelie omvat zijn geschiedschrijving - van Lukas 1 tot en met Handelingen 28 - een doorlopende lijn van circa 66 jaar.

Handelingen is een geschiedkundig boek waarin de voortgang van het heilshandelen van God beschreven wordt, nadat de hemelvaart van Christus en de uitstorting van Gods Geest hebben plaatsgevonden.
De inleiding van dit Bijbelboek (Handelingen 1:1-11) laat zien waar het over gaat. Dit is samen te vatten in drie kernbegrippen: koninkrijk, getuigenis en wederkomst. Daarbij gaat het over de vraag of het koninkrijk (binnenkort) op aarde zou worden gevestigd, over de voortgang van het getuigenis en de betekenis van de opeenvolgende uitstortingen van Gods Geest én over het uitzicht op de (spoedige) komst van de Heere Jezus Christus.

Handelingen is ook een overgangsboek. Eerst draait het vooral om hetgeen Petrus doet en zegt, later komt Paulus in beeld en gaat het over zijn werk en verkondiging. Het boek laat een duidelijke lijn zien in het getuigenis dat zich van Jeruzalem naar Rome verplaatst.
Het is uitermate belangrijk om die lijn nauwkeurig te volgen! Dat voorkomt misverstanden (bijvoorbeeld over de plaats van de gemeente en Israël) en geeft duidelijkheid over de achtergrond en betekenis van de brieven in het Nieuwe Testament.
Kortom, een fascinerend boek, dat ook een heldere kijk geeft op Gods bedoeling in deze tijd!

Dit Bijbelstudieboek bevat twee delen. Het eerste deel beschrijft de hoofdlijnen van Handelingen; in deel 2 wordt gedeelte voor gedeelte het boek Handelingen doorlopen. Verder zijn in dit boek diverse bijlagen en tijdlijnen opgenomen en een tekstenregister.

Meer info & bestellen 'Het boek HANDELINGEN'