Diverse berichten

Diverse berichten

´Jezus was zoon van Maria en Romeinse soldaat´

"Jezus was de zoon van Maria en een Romeinse soldaat die haar verkrachtte tijdens de joodse opstand in Galilea." Dat is althans wat Paul Verhoeven, de Nederlandse regisseur van onder andere Basic Instinct, beweert in zijn op til staande biografie over Jezus. 'Jezus van Nazareth: een realistisch portret' verschijnt in september.

In 2009 verschijnt de Engelstalige versie, waarmee Verhoeven genoeg interesse hoopt op te wekken om er een filmversie van te maken.

Verhoeven maakt zich sterk dat hij, samen met co-schrijver Rob van Scheers, het meest realistische portret ooit van Jezus heeft gemaakt. In het boek beweert Verhoeven verder dat Christus niet door Judas, één van de 12 apostelen, is verraden zoals het in Nieuwe Testament staat.

Kritiek

Uiteraard lokt het boek heel wat reacties uit katholieke hoek uit. Bill Donohue, president van de Amerikaanse Catholic League, noemt het boek lachwekkend. "Hier gaan we weer met wilde veronderstellingen die op niks gebaseerd zijn. Verhoeven heeft geen enkel empirisch bewijs om zijn veronderstelling te steunen. Daarom schrijft hij ook dat Maria 'waarschijnlijk' verkracht is." Verder kon Donohue een glimlach niet onderdrukken toen hij hoorde dat Verhoeven naar verluidt 20 jaar aan het boek is bezig geweest. "20 jaar en hij komt niet verder dan 'waarschijnlijk'. Hier gaat echt niemand van wakker liggen. Het is een Europese versie van Hollywood. Verhoeven zou zich beter terug toeleggen op de benen van Sharon Stone."

Volgens Kirk Bingaman van de Fordham University's Graduate School of Religion is het verhaal over de verkrachting van Maria niet nieuw. "Het gaat terug tot bronnen uit de eerste en tweede eeuw na Christus. Zelf hecht ik er weinig waarde aan. Hoe kunnen we dat ooit nog achterhalen? Er is gewoon geen bewijs."

Bron: Het Laatste Nieuws

Oorlog na bijna duizend leugen

WASHINGTON - Amerikaanse topfunctionarissen hebben in de twee jaar voorafgaand aan de inval in Irak 935 keer gelogen.
De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell. Dit blijkt uit een onderzoek dat gisteren werd gepubliceerd.

De oprichter van het Centrum voor Publieke Integriteit, Charles Lewis, heeft met hulp van een groep onderzoekers een boek geschreven. Daarin staat dat acht topfunctionarissen -onder wie president Bush, vice-president Cheney, ex-nationale veiligheidsadviseur Rice en ex-minister van Defensie Rumsfeld- bij ten minste 532 gelegenheden willens en wetens 935 valse beweringen deden over het bezit van massavernietigingswapens door Irak of over banden tussen het bewind van Saddam Hussein en al-Qaeda.
Volgens het Centrum ondermijnt het boek het verweer van topfunctionarissen dat zij te goeder trouw handelden en evenzeer slachtoffer waren van slecht inlichtingenwerk als het Amerikaanse publiek. De oorlog tegen Irak was het gevolg van een bewuste misleidingscampagne.

Bush was volgens het instituut de topleugenaar. Hij gaf 232 valse verklaringen uit over Iraakse massavernietigingswapens en 28 over banden met al-Qaeda.

Goede tweede was ex-minister van Buitenlandse Zaken Colin Powell, van wie werd verondersteld dat hij tot de gematigden behoorde in de Amerikaanse regering en eigenlijk helemaal geen oorlog wilde. Hij loog 242 over massavernietigingswapens en 10 keer over banden met al-Qaeda.

De onderzoekers hebben een database opgezet, waarin van dag tot dag de uitspraken van de acht hoogste Amerikaanse overheidsfunctionarissen worden afgezet tegen ‘wat bekend was of bekend had moeten zijn’.

Bron Alg. Dagblad (AFP)

Pinksterkerk waarschuwt voor valse profeten

Een wereldwijde Pinksterdenominatie heeft in en rapport gewaarschuwd voor valse profeten. Maar namen worden in het rapport niet genoemd.

De International Pentecostal Holiness Church (IPHC), een 108 jaar oude denominatie met 4,2 miljoen aangesloten leden in 95 landen, uit zich in het rapport over de ‘apsotolische bedieningen’. Maar laat tegelijk een waarschuwend geluid horen.

“We zien in deze dagen een beweging van God”, zegt bisschop James D. Leggett, de huidige leider van de IPHC. “Dat zien we in de apostolische bedieningen en in het profetisch geluid.” Maar juist bij dat laatste past een waarschuwing, meent hij. Er zijn, zegt Laggett, “valse profeten onder ons”. En met ‘ons’ bedoelt hij niet de IPHC, maar het christendom in het algemeen.

Het Pinkster-christendom is het snelst groeiende deel van het christendom, met wereldwijd nu meer dan 500 miljoen aanhangers. Maar tegelijk met die groei, groeit ook het aantal mensen dat zichzelf profetische gaven toedicht en niet zelden een valse leer brengt. “Er zijn valse profeten de kerk binnengeslopen”, meent Leggett. “Dat hebben we gezien in de geschiedenis en dat zien we vandaag de dag opnieuw.”
Volgens hem verrichten die valse profeten wonderen, om daarmee de mensen te ‘betoveren’. Zodat ze hen volgen en geld geven. “Ze verrichten hun ‘kunsten’ in ruil voor donaties aan hun kerk. Maar die donaties gebruiken ze vervolgens zelf. Ze worden er rijk van.” Zij zijn ‘niet geroepen door God, maar hebben zichzelf gezalfd tot profeet’ en verleiden christenen. “Ze zijn alleen maar uit op eigen eer en glorie.”

Om het onderscheid te maken tussen ware en valse profeten, somt het rapport een lijst op van eigenschappen waaraan een profeet moet voldoen en waaraan de IHPC-leden kunnen zien met wie ze te maken hebben. Ware profeten hechten in ieder geval in het geheel niet aan geld of status, zegt Leggett. “Iedere profeet die om geld vraagt of een leven in weelde leidt, in dure auto’s rondrijdt of er vliegtuigen op na houdt, is geen ware profeet, evenmin als zij die mensen naar de mond praten en die zich niet volledig houden aan hetgeen in de Schrift is geschreven.”

Egyptische kerken bedreigd via email

In Egypte is een email verspreid waarin met aanslagen op kerken wordt gedreigd gedurende het komend weekend, waarin oosters Pasen wordt gevierd. Arab Vision, een christelijke TV producent in de Arabische wereld, heeft een exemplaar van deze email ontvangen en vraagt christenen in de hele wereld speciaal dit weekend te bidden voor de bescherming van christenen in Egypte.

De email is in het Arabisch en heeft als titel “Belangrijke Waarschuwing”. De afzenders die zichzelf “Ansar Mohammed” (letterlijk: “Helpers van Mohammed”) noemen, gebruiken grove bewoordingen om de Deense cartoons en een presentator van christelijke satelliet TV-programma’s die er uitgesproken meningen op na houdt, te beschuldigen van laster van de islam en van de profeet Mohammed.
“We hebben besloten om deze christenen te straffen”, aldus de email. “Er zullen geen kruizen of afbeeldingen van Jezus meer te zien zijn op gebouwen in welk moslimland dan ook. We zullen het kruis vernietigen.” De email waarschuwt moslims om uit de buurt te blijven van kerken tijdens het Paasweekend en om geen hulp te bieden aan christenen in hun omgeving.

Christelijke leiders in Egypte hebben het dreigement serieus genomen. Ze hebben elkaar gewaarschuwd en opgeroepen om te bidden om Gods bescherming.

Bron: Arab Vision – www.arabvision.nl

Paus trekt evangelicals aan

De warme ontvangst van de paus in de Verenigde Staten toont de verbeterde relaties tussen evangelicals en rooms-katholieken. Vele evangelicals in de Verenigde Staten zien in paus Benedictus XVI een bondgenoot. Zijn sociale kant en de boodschap van geloof die hij brengt vallen samen met de standpunten van Amerikaanse evangelischen.

De warme ontvangst van de rooms-katholieke kerkleider in de VS toont volgens het Amerikaanse blad Christianity Today aan dat de relatie tussen evangelicals en rooms-katholieken verbetert.

De vorige paus, Johannes Paulus II, veranderde de kijk van evangelicals op katholieken grondig vanwege zijn aandacht voor sociale onderwerpen en zijn pastorale nadruk op de Schrift, zegt Deal Hudson, die het Witte Huis adviseert over rooms-katholieken. Nu zijn opvolger Benedictus deze lijn doorzet, roept ook zijn werkwijze herkenning op bij evangelicals.

"Wij zijn solidair met de Rooms-Katholieke Kerk in zoverre dat ook wij pro-life zijn, de waarde van traditionele families benadrukken en de leer van de drie-eenheid, de goddelijkheid van Christus en plaatsvervangend lijden en sterven aanhangen'', zegt Leith Anderson, voorzitter van Nationale Bond van Evangelicals. "In een cultuur waar deze overtuiging constant wordt getart, zijn wij er dankbaar voor dat wij samen hiervoor staan.''

Jim Wallis, leider van een christelijke organisatie voor vrede en gerechtigheid, benadrukt dat de verwantschap niet alleen met het abortusstandpunt te maken heeft. Hij ziet vooral overeenkomsten op sociaal gebied. "Wij spreken over een nieuw evangelical-katholiek bondgenootschap dat wordt gevormd rond de strijd voor de armen.''

Peter Giersch, voorzitter van de Nationale Bijbelbond, signaleert een omslag in beide tradities. "In de laatste helft van de twintigste eeuw was het of-of: je was voor of tegen het katholicisme of het evangelicalisme'', legt rooms-katholiek Giersch in Christianity Today uit. "Er werden stereotypen gebruikt: katholieken hingen en rituelen en hadden geen Bijbel; evangelicalen deden alleen aan eigentijdse vieringen en hadden geen historie. Het was altijd al een valse tegenstelling, maar naar mijn beleving hoeft tegenwoordig helemaal niet meer te worden gekozen. Ik zie katholieken de Bijbel lezen en eigentijdse hulpmiddelen gebruiken in de dienst; ik zie evangelicalen kerkvaders lezen en meer liturgische orde brengen in hun kerkdiensten. Er is sprake van een kruisbestuiving.''

Ondanks dat de twee stromingen veel gemeenschappelijk hebben ziet Anderson nog geen verbond of fusie in het vooruitzicht. "Onze leerstellingen zijn nog net zo verschillend en de kloof daartussen is nog net zo diep als altijd.''

Bron: Nederlands Dagblad

Staatsburgerschap voor Messiasbelijdende Joden

JERUZALEM - Het hooggerechtshof in Israël heeft uitgesproken dat Messiasbelijdende Joden die terugkeren naar Israël staatsburgerschap verleend moet worden.

Dat meldt de internetsite van Christianity Today. De uitspraak van het hooggerechtshof wordt beschouwd als een belangrijke doorbraak. De Jeruzalemse advocaat Calev Myers, die zich inzet voor de godsdienstvrijheid in Israël, spreekt van een „nieuwe slag die gewonnen is in de strijd om gelijke rechten.”

Decennialang heeft Israël het onmogelijk gemaakt voor Joodse Messiasbelijdense immigranten om burger te worden van het land. Vaak was het zo dat zodra de Messiasbelijdende Joden hun geloof in Jezus onthulden, hun aanvraag voor staatsburgerschap door de autoriteiten werd verworpen.

Afgelopen week diende voor het hooggerechtshof een zaak van twaalf Messiasbelijdende Joden. Zij beriepen zich bij het ministerie van Binnenlandse Zaken op hun ”recht van terugkeer”, om vervolgens burger van Israël te kunnen worden. Volgens het hooggerechtshof kan het feit dat iemand Messiasbelijdende Jood is geen invloed hebben op een aanvraag voor staatsburgerschap. De aanvragen van de twaalf zouden daarom „zo spoedig mogelijk” moeten worden verwerkt.

In kringen van Messiasbelijdende Joden vraagt men zich af of de recente bomaanslag op Ami Ortiz, zoon van een Messiasbelijdende predikant, invloed heeft gehad op de uitspraak van het hooggerechtshof.

Bron: Ref. Dagblad

Steeds meer radicale jeugdimams

DEN HAAG - Radicale jongerenpredikers krijgen steeds meer greep op moslimjongeren. Die zorg uit de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) in het onlangs gepresenteerde jaarverslag over 2007.

Een groeiend aantal radicale jongerenpredikers (salafisten) houdt op steeds meer plekken in Nederland lezingen. Daarin nemen ze stelling tegen „de waarden van de democratische rechtsstaat”, al roepen ze niet openlijk op tot geweld. Vooral jonge Marokkanen tonen interesse. De AIVD schat dat in totaal 25.000 tot 30.000 personen ontvankelijk is voor de radicale boodschap.

De nieuwe directeur van de AIVD, G. Bouman, zei vanmorgen desgevraagd dat met name prediking in radicale moskeeën in Eindhoven, Tilburg, Amsterdam en Den Haag zorgen baart. Verder trekken ongeveer twintig rondreizende jongerenimams door het land.

Bouman stelt dat de dreiging vanuit islamitisch-terroristische netwerken is toegenomen, ook vanuit het buitenland. Op extremistische websites wordt Nederland vaker dan voorheen genoemd. Dat houdt onder meer verband met de film ”Fitna” van Wilders.

Opmerkelijk is dat steeds meer radicaalislamitische vrouwen hun partijtje meeblazen. Op internet verspreiden ze radicale boodschappen, waarmee ze „radicalisering van andere vrouwen” bevorderen.

In vrijwel alle Europese landen is de niet-gewelddadige radicale islam in opkomst, signaleert de dienst.

Opvallend is dat de radicale moslims hun strategie wijzigen. Opereerde de vorige generatie „vanuit maatschappelijk isolement”, de huidige groep radicalen is uit op een „gestage en duurzame groei” van de islam in Europa. „Er is sprake van professionalisering. Dat leidt ertoe dat de theologische en politieke boodschap wordt aangepast aan de specifieke doelgroepen en de lokale omstandigheden.” Aansturing vanuit islamitische gidslanden wordt „afgebouwd.”

In Marokkaanse kringen is een islamitische jeugdcultuur ontstaan, waar radicalisering op de loer ligt. De radicale jongeren zetten zich af tegen de Nederlandse samenleving en richten zich op de wortels van de zuivere islam. Ze eren leden van de Hofstadgroep. „Ze kleden, gedragen en uiten zich op dezelfde manier.” Sommigen van deze jongeren raken zo „in de ban” van de radicale islam, stelt de AIVD, dat ze „daadwerkelijk een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid.” Andere jongeren uit deze categorie zijn minder gevaarlijk. „Hun radicale uitingen zijn vooral een poging erbij te horen. Ze proberen hun onzekerheid en frustratie te maskeren, maar houden er geen diepgewortelde radicaalislamitische gevoelens op na.”

Ook in Turkse kring is sprake van radicalisering onder een „beperkt deel” van de jongeren. Ze zijn uit op invoering van de islamitische wet. „Concreet werkt men aan de verwezenlijking van dit toekomstbeeld door intensief de Koran en de teksten van conservatieve of radicale islamgeleerden te bestuderen.”

Bron: Ref. Dagblad

´Mekka moet centrum van de wereld worden´

Als het van enkele moslimleiders afhangt, spreken we binnenkort niet langer van Greenwich Mean Time (GMT) maar van 'Mekka Time'. Tot die conclusie kwamen de leiders op de conferentie 'Mekka, centrum van de wereld, theorie en praktijk' in Qatar. Volgens de BBC zijn de moslimwetenschappers en -geestelijken het er over eens dat de heilige stad in Saudi-Arabië het centrum van de wereld is en hét referentiepunt voor wereldtijd moet zijn in plaats van Londen. (hlnsydney/sps)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Het Getuigenis van de Sterren - 3e druk

Dit is een opmerkelijk boek! Het geeft een schitterende uiteenzetting van Bijbelse waarheden aan de hand van de sterren en de sterrenbeelden. Daar waar door astrologie en horoscopen een sluier is komen te liggen over de werkelijke betekenis van deze hemellichamen, gaat dit boek uit van het heldere feit dat God de Schepper ervan is!

We zijn blij met de verschijning van deze derde druk. De eerste druk verscheen in 1999 als vertaling van de Engelse uitgave The Witness of the Stars, die stamt uit 1893. Dit boek is een standaardwerk dat als basis is gebruikt voor vele later verschenen boeken over de sterren(beelden).
Een mooi boek om erbij te hebben tijdens je vakantie, wanneer je op een heldere avond de sterrenhemel bekijkt! "De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen ..." (Ps. 19:2; N.B.G.-'51-vertaling).

Meer info & bestellen 'Het Getuigenis van de Sterren'