Iran: Alarm!

Iran: Alarm!

Na een aantal jaren van speculaties over een militaire aanval op de nucleaire installaties in Iran, lijkt als we alle berichten mogen geloven, D-Day niet zo ver meer weg. In een woedende tirade zei de Iraanse leider Mahmoed Ahmadinejad op 14 januari, dat het Westen een donkere tijd tegemoet gaat: “Jullie zijn ons meer nodig, dan wij jullie”.

Hij verwijst daarmee verwijzend naar de afhankelijkheid van het Westen van olie uit het Midden Oosten. Iran is ’s werelds op drie na, grootste olieproducent en analisten voorspellen dat iedere ontwrichting van de toevoer enorme negatieve consequenties zal hebben voor de Westerse economieën. De Ayatollahs en hun leider Ahmadinejad lijken Iran op een apocalyptisch pad te manoeuvreren.

Israël

Tijdens de viering van de 27ste herdenking van de islamitische ‘staatsgreep’ in Iran, herhaalde Ahmadinejad nog eens dat de holocaust “een mythe” is en liet weten dat de ‘Palestijnen’ en Irakezen het slachtoffer zijn van de ‘echte holocaust’. Volgens hem gebruiken de Zionisten al zestig jaar ‘de mythe van de holocaust’ om vrouwen en kinderen te doden. De menigte -volgens de Iraanse staatsmedia -naar schatting een paar honderdduizend, reageerde met georkestreerde kreten als “nucleaire energie is ons onbetwiste recht”, “Dood aan Amerika”, “Dood aan Israël”, en “Dood aan Denemarken”. Ahmadinejad beschuldigde de “zionisten” ervan achter de publicaties van de cartoons van Mohammed te zitten. Ook beschuldigde hij het Westen verantwoordelijk te zijn voor de creatie van de staat Israël. “Wij vragen het Westen de “Zionistische entiteit” te verwijderen die ze 60 jaar geleden zelf hebben gecreëerd. Wanneer ze niet willen luisteren naar onze aanbevelingen, dan zullen de ‘Palestijnse’ natie en eventueel andere islamitische bondgenoten dat doen. Zorg ervoor dat Israël wordt verwijderd voor het te laat is en bescherm uzelf voor de furie van de regionale naties” aldus Ahmadinejad. Het lijkt op de retoriek van Hitler die de boel in de brand stak met miljoenen doden tot gevolg. Ze gokken erop dat ze Israël kunnen vernietigen voordat iets of iemand hun kan stoppen.

Hemels licht

Tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Naties in september 2005 zou Ahmadinejad een zeer bijzondere ervaring hebben opgedaan. Aan het begin van zijn toespraak zou hij plotseling door een bundel van licht zijn omringd, niet de verlichting van lampen of iets dergelijks, maar een ‘hemels licht’, zoals hij zelf later beweerde. Een van zijn delegatieleden vertelde hem later dit verschijnsel ook gezien te hebben toen hij zijn toespraak begon. Hij zei een groenachtig licht te hebben waargenomen welke de hele atmosfeer veranderde.
Ook zou Ahmadinejad al eens een mystiek visioen hebben gehad over de komende Shiitische Islamitische messias- de Mahdi. De mysterieuze 12e imam van de shiitische moslims verdween toen hij nog een kind was in 941 na Chr. en sindsdien wachten zij op zijn terugkomst. De Shiitische moslims geloven dat hij na terugkomst, zal regeren voor een periode van 7 jaar, voor hij het laatste oordeel over de mensheid zal uitspraken.
Ahmadinejad gelooft dat hij is uitverkoren de wereld naar de eindtijd te voeren, om het pad te effenen voor de komst van deze zogenaamde verlosser die de wereld zal veranderen in een machtige islamitische samenleving. Ahmadinejad blijkt een leider te zijn met apocalyptische visoenen. Zijn uitspraken dat hij Israël van de wereldkaart wil verwijderen, passen in dit plaatje. Hij dreigt niet alleen Israël met vernietiging maar steekt ook een waarschuwende vinger op naar het Westen. Hij zou een compleet oorlogsplan hebben ontwikkeld voor wat hij noemt de ´vernietiging van de Alglo-Saksische gemeenschap’.
De wereld blijkt met een extreem gevaarlijke figuur te maken te hebben, een dodelijk werktuig in satans klauwen. Er zijn inmiddels heel wat voorbeelden waaruit blijkt dat de Iraanse leiders volledig onder invloed staan van duistere machten. Volgens Ahmadinejad is de tijd aangebroken dat het Westen zal moeten buigen voor Allah.Sprekend voor een gehoor in een moskee in Damascus papagaaide Hamasleider Khaled Masha’al hem deze woorden na1. Hun hoofddoel is, wereldheerschappij en dat zal de islamitische wereld met alle mogelijke middelen proberen te bereiken.

Militaire actie

De Iraanse minister van Defensie Mostafa Mohammed Najjar, zei op 24 januari dat wanneer Israël mocht besluiten de Iraanse nucleaire installaties aan te vallen, zijn land Israël in een “eeuwig coma” zal brengen, naar het voorbeeld van hun premier Ariel Sharon. “De zionisten moeten goed begrijpen dat wanneer ze iets duivels van plan zijn tegen Iran, de reactie van het Iraanse leger zo krachtig zal zijn dat wij ze in een eeuwig coma zullen brengen”aldus Najjer. Volgens Teheran maakt Israël een fatale vergissing wanneer het een militaire actie tegen haar nucleaire installaties mocht ondernemen. De Israëlische minister van Defensie Sha’ul Mofaz herhaalde nog eens dat Israël niet zal toestaan dat Iran zijn nucleaire reactor in gebruik neemt en dat het zich niet laat bedreigen. Israël houdt er rekening mee dat een militair conflict met Iran gemakkelijk kan uitlopen in een regionale oorlog waarbij verschillende Arabische landen de kant van de Ayatollahs zullen kiezen. Iran is druk op zoek naar strategische doelen in Israël. Daarvoor hebben ze de hulp ingeroepen van Israëlische Arabieren en ‘buitenlanders’ om deze doelen voor hen in kaart te brengen. Ook zou Teheran een poging hebben gedaan via Arabische Knessetleden er achter te komen wat de Israëlische plannen precies zijn.
Niemand mag van Israël verwachten dat het lijdzaam blijft toezien totdat de Iraanse bommen vallen. De duivel blijkt een machtige helper te hebben gevonden om zijn allesvernietigende plannen ten uitvoer te brengen. Volgens de voormalige Iraanse leider Hashemi Rafsanjani nadert de affaire haar climax.

De Iraakse dictator Saddam Hoessein vergeleek zich met Nebukadnezar en zag zichzelf op een wit paard Jeruzalem binnenrijden om deze stad te bevrijden van de Joden. Mislukt! Deze massamoordenaar zit achter de tralies. De Ayatollah’s en hun satanische leider Ahmadinejad denken dat ze heel Israël van de kaart kunnen vegen. Ook zij zullen falen!

Amerika

Het moment lijkt naderbij te komen dat de Amerikanen de provocaties van Teheran niet langer meer zullen accepteren. De pers onthulde enige tijd geleden, een aantal schokkende standpunten van de Amerikaanse regering: “De Verenigde Staten kennen zich het recht toe preventieve aanvallen te lanceren tegen landen met vijandige bedoelingen. Een mogendheid wordt als vijandig beschouwd zodra ze zich niet onvoorwaardelijk onderwerpt aan de dictaten van Washington”. Volgens anonieme bronnen is het Pentagon druk in de weer met het opstellen van een aanvalsplan om de Iraanse nucleaire installaties uit te schakelen, voor het te laat is. Volgens George W. Bush zal de wereld zich niet laten chanteren door een Iraanse atomaire dreiging. “Ik ben bezorgd over de uitspraken van de Iraanse leider dat hij Israël wil vernietigen. Israël is onze bondgenoot en wij hebben ons verplicht Israël te beschermen en aan deze afspraak zullen wij ons houden. De wereld kan zich niet laten chanteren door een land dat van plan is nucleaire wapens te ontwikkelen”, aldus Bush. Tijdens een bezoek aan Duitsland zei de Amerikaanse minister van defensie Donald Rumsfeld dat militair ingrijpen een reële mogelijkheid is. Hij noemde Iran volstrekt onbetrouwbaar. “Iedere regering die zegt dat Israël geen bestaansrecht heeft, maakt duidelijk dat haar gedrag volstrekt onvoorspelbaar is”. De Amerikaanse vice-president Dick Cheney verklaarde onlangs dat de Verenigde Staten onmiddellijk militair zullen ingrijpen indien Israël door Iran aangevallen mocht worden.

Frankrijk

Hoe Iran zal reageren op een aanval van de Verenigde Staten of Israël, of beide, is voor veel militaire deskundigen nog een grote vraag. Wel houdt men er rekening mee dat de reactie zeer extreem zal zijn en ernstige gevolgen zou kunnen hebben voor Israël maar ook voor de Verenigde Staten en mogelijk voor Europa. De Franse leider Chirac zei tijdens een bezoek aan het Bretonse Lle Lonque, waar zich de nucleaire Franse onderzeeërs bevinden, dat Frankrijk niet uitsluit kernwapens te gebruiken tegen een staat die een terroristische aanslag tegen Frankrijk uitvoert. Chirac zei dat Frankrijk hard moet kunnen terugslaan tegen een staat die terroristische middelen gebruikt op Franse bodem. Hij doelde daarmee op de inzet van massavernietigingswapens tegen Frankrijk. Volgens hem is zijn land in staat met de nodige flexibiliteit op elke dreiging te reageren.

Bewegingen

Westelijke geheime diensten hebben ontdekt dat Iran als voorzorg voor een eventuele aanval, haar middellange afstandsraketten heeft verplaatst naar de grens met Irak. De Islamitische Revolutionaire Garde heeft de opdracht gekregen deze raketten elke 24 uur te verplaatsen om zo ontdekking te voorkomen. Iran heeft het grootste aantal ballistische raketten in het Midden Oosten en deze zouden op volledige oorlogssterkte zijn gebracht. Iran heeft een grote militaire oefening gehouden om het Westen te laten zien dat het alle olietransporten in de Perzische Golf en olie-installaties aan de Golf, kan vernietigen.
Zoals bekend is Iran één van de drijvende krachten achter de ‘Palestijnse’ terreurgroepen. Hezbollah in Libanon kan alleen maar gedijen door steun uit Iran. De Libanese regering staat toe dat Hezbollah haar troepen aan de grens met Israël steeds verder uitbreidt en weigert daarmee gehoor te geven aan resolutie 1559 van de Verenigde Naties van september 2004 waarin wordt opgeroepen Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen te ontwapenen. Beiroet heeft zelfs haar eigen troepen uit Zuid-Libanon teruggetrokken om plaats te maken voor Hezbollah. Deze terreurgroep zou inmiddels maar liefst 15.000 raketten aan Israëls noordgrens hebben geplaatst waaronder een deel voorzien van chemische wapens. Er bestaat een terreuralliantie tussen Iran, Syrië, Hezbollah en de ‘Palestijnse’ terreurgroepen en wie weet voegen zich daar straks nog een paar anderen aan toe.

Atoombom

Volgens een Amerikaanse nucleaire expert heeft Teheran tenminste één atoombom achter de hand, gekocht op de zwarte markt. Andere bronnen melden dat Rusland onder de voormalige leider Jeltsin, een niet nader genoemd aantal atoomwapens aan Iran heeft geleverd. De Russische generaal Yuri Baluyevsky bevestigde dit bericht op 29 mei 2002. Daarnaast zou Iran nog drie atoomkoppen van Kazakstan hebben gekocht. Het land beschikt over Shihab-3 raketten die bommen van 1000 kilo naar hun plaats van bestemming kunnen brengen. ´Shihab´ is het Perzische woord voor meteoor. De raket is afgeleid van de Noord-Koreaanse Nodong-1 raket en gemoderniseerd met Russische technologie. De raket heeft een bereik van 1300 kilometer en de Ayatollahs hebben daarmee Israël, Zuidoost-Europa en diverse Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten binnen bereik. Militaire deskundigen sluiten niet uit dat Washington - indien de situatie dat vereist - op beperkte schaal gebruik zal maken van kernwapens om de nucleaire centrales van Iran uit te schakelen.

Het lijkt er verdacht veel op dat de Ayatollahs en hun ‘eindtijdleider’ Ahmadinejad, heel bewust aansturen op een groot conflict en denken met hulp van hun god Allah, te kunnen winnen. Maar dat zal heel anders aflopen. De God van de Bijbel zal namelijk niet toestaan dat Zijn land door de aanhangers van Mohammed van de wereldkaart wordt verwijderd. De bijbelse profeten maken duidelijk dat dit op een afschuwelijk drama voor ze zal uitlopen. Alleen de Here Jezus Christus kan zeggen: "Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!" Dat recht is alleen aan Hem voorbehouden en aan niemand anders.

In Openbaring 3:10-11 zegt de Here: “Omdat gij het bevel bewaard hebt om Mij te blijven verwachten, zal ook Ik u bewaren voor de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken hen, die op de aarde wonen. Ik kom spoedig; houd vast wat gij hebt, opdat niemand uw kroon neme.”

De HERE, de God van Israël, gaat door met het uitvoeren van het verlossingsplan van Zijn volk. De Koning van Israël is op weg naar Jeruzalem!

Voetnoot 1 Ga hiervoor naar: http://www.memritv.org/Search.asp?ACT=S9&P1=1024

Uit: Nieuwsbrief ´Hij komt´ - www.franklinterhorst.nl

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'