Wie regeert de wereld?

Wie regeert de wereld?

Het wordt zo vaak gezegd: Natuurlijk regeert God de wereld. En de een zegt het de ander na. Maar is dat eigenlijk wel zo? Wordt deze wereld, zoals wij haar kennen, met al haar ellende en zonde, door God geregeerd? Oefent Hij koninklijk gezag over haar uit?

Wie een klein beetje nadenkt, zal deze vraag ontkennend moeten beantwoorden. Niet, alsof God niet de hoogste Koning zou zijn. Hij is dat zeker! Hij is "de zalige en enige Heerser, de Koning der koningen en de Heer der heren... Hem zij eer en eeuwige kracht. Amen" (1 Tim. 6:15, 16). Wij moeten echter nooit vergeten, dat deze wereld in Gods Koninkrijk een provincie is, die tegen Hem in opstand is. Haar aanvoerder in deze opstand is niemand minder dan de grote tegenstander van God: satan. Zolang deze opstand en rebellie duurt, wordt de wereld niet door God, maar door satan geregeerd. Zij staat onder zijn rechtstreekse controle. Pas na het blazen van de zevende bazuin zullen luide stemmen in de hemel weerklinken: "Het koningschap over de wereld is gekomen aan onze Here en Zijn Gezalfde en Hij zal Koning heersen tot in alle eeuwigheden" (Opb. 11:15). Hoe kan men, met deze tekst voor ogen, blijven volhouden dat God nu de wereld regeert?

De overste van deze wereld

Tot driemaal toe heeft de Here Jezus de satan "de overste dezer wereld" genoemd (Zie Joh. 12:31; 14:30 en 16:11). Feitelijk was hij dat al geweest vanaf de zondeval. Maar nu het hem lukte de meest tegenstrijdige elementen: Farizeeën en Sadduceën, overpriesters en schriftgeleerden, nationalisten en collaborateurs, Pilatus en Herodes, Joden en heidenen, allen samen te verenigen in één machtig front tegen de Zoon van God, kan hij met meer recht dan ooit tevoren de vorst der wereld worden genoemd. En vandaag de dag kunnen wij zien, hoe vorsten en volken, staatslieden en rechtsgeleerden, politieke leiders en godsdienstige leiders, kapitalisten en communisten, allen - op slechts enkele uitzonderingen na - geïnspireerd worden door deze vorst der duisternis; en zelfs die uitzonderingen ontkomen niet altijd aan zijn greep.

Satan regeert de wereld

Maar hoe kunnen dan de Psalmen verklaren: "De HERE regeert?" Deze bekende uitspraak vinden wij in de Psalmen 93, 96, 97 en 99, temidden van een merkwaardige reeks psalmen, die allemaal de komst van Jahweh, d.i. Christus, beschrijven, om het oordeel over de volkeren der aarde te voltrekken en Zijn troon op aarde te vestigen. Ze hebben dus geen betrekking op de tegenwoordige toestand, maar slaan profetisch op de toekomst, als Christus regeert en satan in de afgrond gebonden is (Opb. 20). Zij slaan dus niet op de tegenwoordige bedeling der genade, waarin wij leven, maar op de toekomstige bedeling van het Koninkrijk, met het "duizendjarig rijk".
Trouwens hoe kan Psalm 97:1 "De HERE regeert, de aarde verheuge zich, dat vele eilanden zich verblijden" van toepassing zijn op de tegenwoordige tijd, waarvan Paulus immers verklaart, dat de gehele schepping in al haar delen zucht en aan de slavernij van vergankelijkheid onderworpen is (Rom. 8)? Pas zodra de vloek, die sinds de zondeval op de aarde rust, opgeheven zal zijn bij de wederkomst van de Here, dán zal zij zich verheugen en verblijden.

Een troostloze gedachte?

Satan is dus de overste der wereld. Maar is dat geen verschrikkelijke en troostloze gedachte? Zijn wij dan, wat ons leven op aarde betreft, aan de willekeur en boosheid van deze vorst der duisternis overgeleverd? Zeer zeker niet! De Bijbel leert ons gelukkig wel anders. Eén van de oudste bijbelboeken - het boek Job - geeft ons opheldering over deze kwestie. Kan satan met Job doen wat hij wil? Integendeel, hij kan geen stap verder gaan, dan God toelaat. God heeft een ´omheining´ gemaakt rondom Job en rondom al wat hij bezit. En de satan met al zijn helse machten is niet in staat, om die omheining te doorbreken. Want God is machtiger dan de satan. Hij is de Almachtige. Halleluja! Deze waarheid vinden wij overal in de Bijbel terug. Lees maar:

Ps. 125:2
"Rondom Jeruzalem zijn bergen, zo is de HEERE rondom Zijn volk van nu aan tot in eeuwigheid."
Ps. 34:8
"De Engel des HEEREN legert Zich rondom degenen, die Hem vrezen, en redt hen."
2 Kon. 6:17
"En ziet, de berg was vol vurige paarden en wagenen rondom Eliza."

Wat konden de Syrische legerscharen daartegen doen? God zorgt voor de Zijnen in deze wereld en beschermt ze. Soms gebeurt het, zoals bij Job, dat God de afbakening tijdelijk terugzet en de veilige ring rondom de rechtvaardige, kleiner maakt. De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn. Het zou nu te ver voeren, om dit nader uiteen te zetten. Maar één ding staat onomstotelijk vast: Altijd is de eer van Zijn Naam er mee gemoeid! Tot tweemaal toe maakt God de ring bij Job kleiner. Eerst wordt al wat hij bezit aan de satan overgegeven; later ook hij zelf, alleen zijn leven moet gespaard blijven. Niet zelden neemt God ook deze laatste beperking weg.
De duivel zou sommige gelovigen in de gemeente van Smyrna in de gevangenis werpen en hen zelfs ter dood veroordelen. Maar Jezus zegt tot hen: "Wees getrouw tot de dood en Ik zal u geven de kroon des levens" (Opb. 2:10). Gelijk Hij vroeger gezegd had: "Weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden" (Matt. 10:28). Mocht ook het lichaam een prooi worden van satan, dan nog is de ziel van Gods kind veilig bij Jezus.

Aan de satan overgegeven

Wij willen in dit verband nog opmerken, dat hiermede tevens duidelijk wordt, wat Paulus bedoelt met de uitdrukking: "Iemand aan de satan overgeven." (1 Tim. 1:20; 1Kor. 5:5) Maar nog eens: De redenen hiervoor kunnen verschillend zijn en zijn in de gevallen die Paulus bedoelt inderdaad heel anders dan bij Job. Maar de zaak is dezelfde. Satan is de vorst van deze wereld. Hij haat al Gods kinderen met een dodelijke haat. Toch behoeven zij niet te vrezen, want ze zijn volkomen veilig, omdat God hen beschermt. Ook zal Hij hen nooit verzocht laten worden boven hetgeen ze verdragen kunnen (1 Kor. 10:13). Maar dat is heel wat anders, dan dat God de wereld zou regeren. Elke regering dwingt tot naleving van de door haar gestelde wetten. Wanneer zij deze wetten niet zou instellen, dan zou het geen regering zijn. God oefent echter in het algemeen geen dwingende macht uit in de tegenwoordige wereld. Hij laat het kwade op zijn beloop en zwijgt. Wij leven in de eeuw dat God stilzwijgt (Ps. 50:21).
De Bijbel noemt dat "de verborgenheid Gods". Openbaring 10:7 zegt: "In de dagen van de stem der zevende engel, wanneer hij bazuinen zal, zal de verborgenheid Gods voleindigd zijn." Dan zal Hij niet langer zwijgen, maar gerechtigheid uitoefenen. "Onze God komt en zal niet zwijgen; vuur verteert voor Zijn aangezicht; en rondom stormt het geweldig. Hij roepttot de hemel daarboven en tot de aarde,om Zijn volk te richten" (Ps. 50:3, 4).
De bewering, dat God nu de wereld regeert, maakt Hem voor de ongelovigen een aanfluiting. Zij wijzen terecht op de verschrikkelijke ellende en ongelofelijke ongerechtigheid in de wereld en vragen:
´Als God werkelijk regeert, waarom maakt Hij dan geen einde aan alle ellende?´

De macht van de satan

Hoe reëel en hoe omvangrijk deze regering is, komt in de geschiedenis van Job treffend tot uiting. Als God aan de satan de vrije hand laat tegenover Job, gaat hij onmiddellijk aan het werk. Hij laat de Sabeeërs een inval doen op Jobs kleinvee en op de herders, zodat ze allen omkomen, op één herder na. Hij laat drie benden Chaldeeën op Jobs kamelen aanvallen en wegroven; de geleiders worden allen op één na gedood. Hij laat een stormwind uit de woestijn opsteken, die het huis van Jobs oudste zoon doet instorten, met het gevolg dat Jobs tien kinderen, die daar feestelijk bijeen zijn, allen omkomen, en ook het dienstvolk; slechts een knecht brengt er het leven af. Niet alleen Sabeeërs en Chaldeeën volgen satans leiding, maar ook de natuurkrachten, stormen en onweer staan geheel tot zijn beschikking. De mensen willen soms van het weer geen kwaad gesproken zien; want het weer is Gods weer, zeggen ze. Maar dat gaat lang niet altijd op. De Here Jezus zag in de storm op zee een openbaring van de macht van de satan, en bestrafte golven en wind.
Hoe nauwkeurig weet de satan zijn wil door te zetten. Bij de vier verschillende aanslagen op Jobs bezittingen, waardoor deze zwaarbeproefde man op één dag van schatrijk straatarm wordt, ontkomt er telkens één man, en ook niet meer dan één. En wel zó, dat zij precies om de beurt, alsof het afgesproken werk was, aan Job de vreselijke jobstijding kunnen overbrengen. Op een buitenstaander zou dat de indruk kunnen maken, alsof Gods eigen hand hier kennelijk had ingegrepen. En dat was ook de bedoeling van de satan. Hij wilde immers dat Job zijn God ging wantrouwen.
Het leek erop dat God Zelf hier handelend was opgetreden. De drie vrienden, die later Job kwamen bezoeken, hebben het dan ook inderdaad zo opgevat. En toch was dit alles niet het werk van God, maar van de satan. Velen in onze tijd zouden, indien hen iets dergelijks overkwam, zeggen: "Zie je wel, dat God regeert?" En toch was het allemaal een gevolg van het schrikbarende feit, dat de satan de wereld regeert. Al is het met toestemming van God en zal het niet langer zijn dan Hij het wil.

Niet God, maar satan regeert momenteel de wereld!
Wel is er een regering van God over Zijn kinderen. In dat verband zou men beter kunnen spreken van Gods vaderlijke leiding en bescherming. Maar dat is weer een heel ander onderwerp.

Bron: bijbeljongeren.nl (bewerkt door Ruben Hadders)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Uit het hart

In korte stukjes beschrijft de auteur - meestal naar aanleiding van een bepaalde ervaring, een nieuwsberichtje of zo maar wat gemijmer - kernachtig hoe we als gelovigen in een steeds veranderende wereld kunnen standhouden. Daarbij schiet hij niet in de verdediging, maar legt hij de link juist naar hoe je er ook mee om kunt gaan; vanuit het geloof namelijk en vanuit de rijkdom die we in Christus hebben ontvangen. Zo wordt onze blik van het aardse afgewend en gericht op het hemelse, of eigenlijk: de Hemelse Vader.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Uit het hart'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'