'De hemel ging open boven de Tempelberg'

'De hemel ging open boven de Tempelberg'

Er bestaan in Israël maar liefst zeven verschillende groeperingen die zich met de herbouw van de Tempel bezig houden. Deze groepen hebben zich verenigd in een Stichting genaamd "The United Associaton of Movements for the Holy Temple". Eén van de grootste voorvechters voor de bouw van de derde Tempel is Gershon Salomon, oprichter en leider van een groep die zich noemt de "Getrouwen van de Tempelberg" (Ne’emanee Har ha-Bajit). Zij vinden dat de islamitische heiligdommen moeten verdwijnen zodat de Tempelberg opnieuw aan de God van Israël kan worden toegewijd. Door de wijding van de Tempelberg zal God tot Zijn doel komen met Israël, zo menen zij.

Hoeksteen

Gershon Salomon stamt af van rabbi Abraham Solomon Zalman Zoref, die zich al in 1811 als joodse pionier in Jeruzalem vestigde. Gershon wist zich als kind al geroepen door God om zich in te zetten voor de verlossing van Israël. In de zesdaagse oorlog (1967) raakte hij tijdens een gevecht met het Syrische leger aan het Noordelijk front (Golan) gewond en op het moment dat men hem wilde doodschieten renden de Syriërs plotseling weg. Terwijl hij half bewusteloos in het helmgras lag zag hij dat engelen zich om hem schaarden, hem beschuttende voor de vijand. Later vertelden de Syrische soldaten aan vertegenwoordigers van de VN-vredesmacht, dat zij waren gevlucht omdat zij duizenden engelen rondom zijn lichaam hadden gezien. Gershon Salomon zei deze gebeurtenis te hebben ervaren als roeping van God om zich te wijden aan het werk voor de Tempelberg.
AM 56 p 09 450x338 Salomon en zijn getrouwen hebben inmiddels diverse pogingen gedaan de "hoeksteen" van de derde Tempel op het Tempelplein te plaatsen. Steeds opnieuw wordt dit echter door de Israëlische overheid belet omdat men bang is voor gewelddadige reacties uit de islamitische wereld. Op Tisba B’av (27-07-2004) werd door duizenden joden de verwoesting van de eerste tempel in 586 v. Chr. en de tweede tempel in 70 n. Chr. herdacht en opnieuw een poging gedaan de hoekstenen te plaatsen. Op de sabbat na Tisha B’Av, werd in alle synagogen in Israël voorgelezen uit het boek Deuteronomium en werd afgesloten met een profetie van Jesaja over de verlossing van Israël (Jes. 40:1-2-3-5-9-11):

"Troost, troost mijn volk, zegt uw God. Spreekt tot het hart van Jeruzalem, roept het toe, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat het uit de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: Bereidt in de woestijn de weg des heren, effent in de wildernis een baan voor onze God.En de heerlijkheid des Heren zal zich openbaren, en al het levende tezamen zal dit zien, want de mond des Heren heeft het gesproken. Klim op de hoge berg, vreugdebode Sion; verhef uw stem met kracht, vreugdebode Jeruzalem; verhef ze, vrees niet; zeg tot de steden van Juda: Zie hier is uw God! Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden."

Volgens de getrouwen in Israël is een tijd aangekomen waarin de verlossing van Israël nabij is. Zowel Jesaja als Jeremia profeteerden over de verwoesting van de beide tempels. Beiden hebben ook geprofeteerd aangaande de verlossing van het land en het volk van Israël. Alle aandacht dient volgens de getrouwen thans gericht te zijn op herbouw van de tempel om zo de komst van Mashiach ben David naar Jeruzalem mogelijk te maken. Volgens hen zijn de gebeden van Rachel na meer dan 2000 jaar beantwoord door de God van Israël (zie Jer. 31:14-16).
De getrouwen zeggen dat met de oprichting van de staat Israël, en zelfs al wat eerder, deze smeekbeden van Rachel en die van de profeten, zijn verhoord voor de ogen van de natiën, precies zoals de Here het heeft beloofd. De climax van de tijden die door Micha, Jesaja en andere profeten zijn voorspeld nadert haar voltooiing. Lees bijvoorbeeld Micha 4:1-3.
Salomon: "De complete vergeving van Israël en de goddelijke eindtijdoordelen over de wereld zal niet eerder tot voltooiing komen dan op het eind der tijden als het eeuwige huis van de God van Israël is gebouwd. Wij hebben de roep van God gehoord om de Bijbelse profetieën deel te laten uitmaken van ons leven. En we hebben geantwoord sinds de bevrijding van de Tempelberg en het Bijbelse Jeruzalem door de strijdkrachten van Israël. Onze activiteiten zullen niet eerder stoppen totdat de profetieën werkelijkheid zijn geworden. De tijd is kort en niets zal ons kunnen tegenhouden in de tijd die ons nog rest."
Gedurende Tisha B’Av (27-07-2004) werden in de vroege ochtend 2 grote marmeren hoekstenen ( gewicht 6.5 ton per stuk) rond de muren van het Bijbelse Jeruzalem, en door de straten van het centrum van Jeruzalem gereden. Deze hoekstenen zijn gesneden volgens Bijbelse regels, dus niet door gebruik van ijzer of welk ander metalen gereedschap, maar met behulp van diamanten slijpgerei. Ze werden vervoerd op een grote truck vergezeld van vlaggen met Hebreeuwse letters die duidelijk maakten dat het ging om de hoekstenen voor de derde tempel.
Verschillende deelnemers aan de mars zeiden Gods aanwezigheid te hebben gevoeld. Zij vertelden de ochtend als zeer opwindend te hebben ervaren ondanks het feit dat de stenen niet gelegd mochten worden op de Tempelberg. De Israëlische autoriteiten hadden dit opnieuw verboden uit angst, voor negatieve reacties van de Arabieren en van de rest van de wereld. Na de gebeurtenis met de hoekstenen, voerden de getrouwen en vele Israëli’s die zich bij hen hadden aangesloten, een replica van de derde tempel met zich mee. Deze mars diende als boodschap aan Israël, dat men klaar is om Gods plannen ten uitvoer te brengen en tevens een boodschap aan de wereld dat niets hen daarvan kan weerhouden welke druk er door de wereld ook wordt uitgeoefend.
Salomon: "Niets kan het woord van de God van Israël en z’n vastbeslotenheid om dit alles tot realiteit te maken, meer tegenhouden. Zoals Jozua de muren van Jericho zeven maal rondging, blazende de Sjofar, totdat de muren vielen, gaan we door om de muren van vijandigheid op de Tempelberg te omcirkelen totdat zij zullen vallen."

Aardbeving

De aardbeving van 11 februari dit jaar met een kracht van 5.2 op de schaal van Richter, heeft een scheur veroorzaakt in de oostelijke muur van de Tempelberg, waarin zich de "Gouden Poort" bevindt. Dit wordt door de getrouwen gezien als een duidelijk teken dat het aftellen is begonnen. Daarnaast is in de zuidelijke muur al geruime tijd een behoorlijke zwelling te zien, zijn delen van de westelijke muur ingestort en vallen er af en toe stukken steen uit de ‘Klaagmuur’. Am 56 p 10 Drie Joden bidden bij klaa... Deskundigen zeggen dat op termijn de hele boel zal instorten. Een flinke aardbeving kan daar de aanzet toe geven. De recente aardbevingen zijn volgens de getrouwen een duidelijke boodschap van de God van Israël aan de Arabieren zich uit de voeten te maken van de Tempelberg, nu het nog kan.
Salomon: "God zal in een verschrikkelijke dag van oordeel hun aanwezigheid vergelden. De huidige ontwikkelingen zijn tevens een duidelijke boodschap aan Ariël Sharon om God te gehoorzamen, en de buitenwereld niet te vrezen, maar zijn vertrouwen te stellen in de God van Israël, en zo de berg Moriah te ontdoen van welke vijand dan ook en vervolgens het huis van God te herbouwen."
Verder riep Gershon Salomon premier Sharon op zich de werkelijke leider van Gods volk te tonen en niet te zwichten voor de buitenwereld om delen van het bijbelse Jeruzalem en andere plaatsen op te geven en over te dragen aan de Arabische vijanden van de God van Israël, de zogenaamde ‘Palestijnen’. Hij riep Sharon op om de poorten van de Tempelberg te openen voor de hoekstenen, en het volk van Israël te stoppen met bidden bij de westelijke muur (Klaagmuur) hetgeen een teken van vernietiging en verbanning belichaamt, en zich onmiddellijk te richten op verheerlijking van de Tempelberg.
De getrouwen zeggen te zijn samengekomen om in de naam van het hele volk van Israël en de vrienden over de hele wereld, door te gaan met wat zij de "goddelijke campagne" noemen, de bouw van de derde tempel, het Huis van de God van Israël.

Salomon: "Wij hebben gezworen, om nooit te vergeten, en trouw te blijven aan het convenant welke de God van Israël met Zijn volk en het heilige land heeft gesloten."

De hemel open

De getrouwen geloven dat het rouwen om de vernietiging van de eerste en tweede tempel spoedig zal plaatsmaken voor vreugde vanwege de wederopbouw van de tempel.
Salomon: "Toen de Sjofar werd geblazen voelden wij hoe de poorten van de hemel, die zich volgens de God van Israël bevinden boven de Tempelberg, weer open gingen na 2000 jaar van vernietiging. Iedereen kon de stem van de onze God horen, die ons aanmoedigde. Na zovele jaren in handen van buitenlanders, maakten wij een bijzonder Goddelijk moment door."
Tussen de gebeden (het bidden is nodig om de plaats te reinigen) en de rouwklachten door, werd gelezen uit Psalm 79 en 126.
Tezamen met de grote groep belangstellenden, die gedurende het evenement steeds meer toenam, omringden de getrouwen de poorten van de Tempelberg en riepen: "Indien ik u vergete, o Jeruzalem, zo vergete (mij) mijn rechterhand; mijn tong kleve aan mijn verhemelte, als ik uwer niet gedenk, als ik Jeruzalem niet verhef boven mijn hoogste vreugde" (Ps. 137:5-6).
Salomon: "Zolang als er een Joods hart slaat en een Joods oog zich oostwaarts opslaat zal onze tweeduizend jaar hoop, om een vrije natie Zion en Jeruzalem te zijn, niet verloren gaan. Onze gezichten en harten waren richting het oosten gericht, richting het Heilige der heiligen, en we voelden ons diep verbonden met de Geest van de Chekinah van God die spoedig hier weer zal rondwaren."

Wederopbouw

De Tempelberg bevindt zich volgens de getrouwen in een belangrijke en opwindende fase in haar geschiedenis. Zij zeggen dat de tijd die rest nog maar kort is en dat de wereld zich bevindt in een spannende en kritieke fase, de tijd waarin de herbouw van de derde tempel niet lang meer op zich zal laten wachten. Het Tisba B’Av evenement die door de getrouwen werd georganiseerd, werd door de media in zowel Israël als in de rest van de wereld gemeld. Salomon en de zijnen worden moreel gesteund door het merendeel van de religieuze joden en blijkens een opiniepeiling worden de belangrijkste uitgangspunten van de getrouwen zelfs door een meerderheid van de Israëlische bevolking onderschreven. "De Torah maakt duidelijk dat God Israël zal beschermen zolang zij de Tempelberg als Joods bezit blijven beschouwen. Zodra Israël echter de soevereiniteit daarvan overdraagt aan een ander, zal deze bescherming ogenblikkelijk wegvallen", aldus Salomon. Salomons mening is dat de God van Israël al te lang genegeerd, geminacht, beledigd en gelasterd is, doordat de heiligste plaats op aarde nog steeds is gewijd aan de god van de islam.
Maar hoe het ook zij, uiteindelijk bereikt God met alles wat in de Bijbel staat Zijn doel. Zowel orthodoxe als Messiasbelijdende joden bidden dagelijks voor de herbouw van de tempel.
Nummer 20 van de 613 geboden van de Torah, die in de Talmoed staan, roept op tot de bouw van de tempel. De grote joodse filosoof van de Middeleeuwen, Maimonides, was van mening dat elke generatie joden verplicht is de tempel te herbouwen als deze plek weer in hun handen komt. Deze opvatting werd ook gedeeld door de Israëlische historicus Eldad. Deze zei in 1967: "Wij bevinden ons in het stadium waarin David verkeerde toen hij Jeruzalem bevrijdde. Van toen af tot aan de bouw van de Tempel van Salomo, ging er slechts één generatie voorbij. En zo zal het nu ook zijn." Het weekblad Time vroeg hem hoe het probleem van de beide islamitische heiligdommen zou worden opgelost. "Wie weet", zei Eldad, "misschien komt er wel een aardbeving"! Archeologe Dr. Eilat Mazar herhaalde in mei van dit jaar dat de oostelijke muur van het Tempelplein het plotseling kan begeven. Volgens haar kan een kleine aardbeving de boel al doen instorten. Zondag 8 augustus j.l. beefde de aarde nabij het Karmelgebergte, ten westen van Jenin. Daarbij werd een kracht van 4.0 op de schaal van Richter gemeten. Het was de tweede beving in minder dan drie weken, volgend op twee bevingen in twee dagen in juli, in de buurt van de rivier de Jordaan.

Aanslag

Er circuleren de laatste tijd opnieuw geruchten dat ‘extremistische joden’ een aanval op de Tempelberg voorbereiden. De Israëlische veiligheidsdiensten bereiden zich voor op meerdere doemscenario’s, waaronder een zelfmoordaanslag met een vliegtuig. Dat meldde de Israëlische krant Ha'aretz op 25 juli 2004 bij monde van Tzachi Hanegbi, minister van Openbare Veiligheid.
Bronnen binnen veiligheidsorganisaties vertelden de krant dat veiligheidsmaatregelen rond de Tempelberg zo streng zijn dat extremisten een bijzondere manier moeten vinden om een aanslag uit te voeren. De leiders van deWaqf, de hoogste moslimraad, reageerde op Hanegbi’s uitspraken met een waarschuwing aan moslimleiders wereldwijd dat de Haram-esh-Sharif (Tempelberg) in gevaar is. De Waqf riep op te helpen bij de verdediging van de islamitische heiligdommen. De moefti van Jeruzalem, Ikrama Sabri, riep moslims op naar de Tempelberg te komen om met hun lichamen de heiligdommen te verdedigen. De Arabische Liga stuurde zelfs een verzoek naar de Verenigde Naties en de Verenigde Staten, een aanslag van joodse extremisten te voorkomen.

Gedeeltelijk overgenomen uit: Nieuwsbrief 'Hij komt' ( www.homepages.hetnet.nl/~fm-ter-horst)

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'