Nieuwe Wereld Orde

Nieuwe Wereld Orde

Er is de laatste jaren veel informatie verschenen over geheime genootschappen. Toch bestaat er nog steeds veel onwetendheid over het doen en laten van de samenzweringen en hun uiteindelijke doel: de wereld voorbereiden op de komst van een ‘Wereldleider’.

Het blijkt dat in veel gevallen het ‘lekken’ van informatie uit de hoek van de samenzweerders zelf komt. Alles is afgestemd op het misleiden van mensen. De manier waarop de macht gemanipuleerd wordt en hoe de ware toedracht verdoezeld wordt, is verbazingwekkend. Ondertussen werkt men ongestoord door aan de dingen die hun macht moeten stabiliseren en hun misdadige plannen verder moeten concretiseren.

CFR

Eén van de organisaties die daar heel nauw bij betrokken is, is de "Council on Foreigh Relations". De CFR is na de Eerste Wereldoorlog opgericht maar haar echte machtsbasis is pas gevormd na de Tweede Wereldoorlog. J.P. Morgan, een schatrijke Amerikaanse bankier en groot voorstander van de Nieuwe Wereld Orde (NWO), domineerde met name in de beginfase de besluitvorming van de CFR, maar later verschoof deze invloed geleidelijk naar de Rockefellers. Dit gebeurde vooral in de periode van 1970 tot 1985 toen David Rockefeller voorzitter van de raad was. Thans is hij erevoorzitter. De CFR is de Amerikaanse Raad voor Buitenlandse Betrekkingen en wordt ook wel de regering achter de regering van de Verenigde Staten genoemd: Amerika’s onzichtbare regering. Deze ‘schaduwregering’ is een schepping van de elite en kent een enorme, goed georganiseerde, gecamoufleerde, parallelle machtsstructuur. Het functioneert precies zoals de ‘meesters’ het willen: de macht manipuleren achter de schermen en door geheime operaties volbrengen wat niet wettig of politiek gerealiseerd kan worden. In een biografie over David Rockefeller, geschreven door William Hoffman, "David, Report on a Rockefeller" wordt duidelijk dat de CFR, en de Illuminatie achter alle pogingen tot de vorming van een wereldregering zitten.

De CFR heeft een vreemd doch onthullend logo waarop een ruiter te zien is op een wit paard. De ruiter steekt zijn rechterhand omhoog als een uiting van overwinning en triomf. Het lijkt er veel op dat zijn wijsvinger en pink het occulte teken toont dat bekend staat als het eren van de gehoornde duivel. Dit teken werd ook gemaakt door de huidige president van de Verenigde Staten, George Bush, tijdens een reünie op de Yale Universiteit. Een foto van deze gebeurtenis is in 2001 door het persbureau Reuters verspreid. Een kwart eeuw geleden zei de toenmalige Secretaris-Generaal van de NAVO, Henri Spaak: “We zijn de oppervlakkige oplossingen van onze problemen meer dan zat. Geef ons een man- of hij nu god is of de duivel - we zullen hem volgen."
Enkele CFR-prominenten onder de huidige administratie van George W.Bush zijn: CIA directeur George Tenet; John Negroponte, Ambassadeur bij de Verenigde Naties;
Condoleeza Rice, Nationaal Veiligheids Adviseur; Paul Wolfowitz, staatssecretaris van Defensie; Colin Powell, minister van Buitenlandse Zaken; Donald Rumsfield, minister van Defensie; Vice-President Richard ( Dick) Cheney. Andere belangrijke leden zijn de voormalige presidenten Gerald Ford, Jimmy Carter, George Bush senior, Bill Clinton en Henry Kissinger, de voormalige minister van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten.

Henry Kissinger

Kissinger Kissingers naam duikt op in praktisch alle organisaties die iets te maken hebben met de NWO. Hij is één van de sterren aan het Rockefellerfront en één van de belangrijkste beleidsmakers binnen de NWO. De door de Rockefellers beheerste Amerikaanse pers heeft hem jaren afgeschilderd als een genie. In het Amerikaanse blad ‘Prophetic Observer’ werd een hoofdartikel aan hem gewijd. Hij is op 27 mei 1923 geboren in Duitsland en verhuisde in 1938 met zijn ouders naar de Verenigde Staten, omdat ze te maken kregen met de Jodenvervolging van Hitler en zijn trawanten. Hij studeerde aan de Harvard universiteit en haalde er in 1954 een graad. Hij werd voorzitter van een vereniging van jonge intellectuelen.
Zijn weldoordachte benadering van wereldproblemen trok de aandacht van de CFR, dat hem nog geen jaar later benoemde tot directeur van haar afdeling ‘Studies voor nucleaire ontwapening’. Hij werd van 1957-1958 directeur van het ‘Rockefeller Brothers Fund’. Toen in 1963 Nelson Rockefeller president van Amerika probeerde te worden, werd Henry zijn voornaamste adviseur. Vanaf dat moment schoot hij als een meteoor omhoog. Presidenten en ambassadeurs maakten gebruik van zijn diensten. Hij ontving hoge onderscheidingen van Eisenhower, Kennedy en Nixon. Hij adviseerde het ministerie van Defensie en de CIA. Hij vierde triomfen als diplomaat en een deel van de nieuwsmedia stelde voor, dat hij ‘de toekomstige president van de planeet aarde zou worden’. Als actief lid van de CFR heeft hij openlijk gezegd te hopen, dat de Nieuwe Wereld Orde een feit zal worden voordat hij de laatste adem uitblaast. Opvallend is dat Henry Kissinger in Newsweek heeft geschreven, dat hij voorziet dat Rood-China een grote macht in het Verre Oosten zal gaan worden en dat hij er aan twijfelt of de Europese Unie vriendschappelijke betrekkingen met de USA zal blijven onderhouden. Ook voorspelt hij dat een nieuw nationalistisch Rusland weer een grote rol zal spelen op het wereldtoneel en verwacht hij een uitbarsting van geweld in het Midden-Oosten dat zal uitlopen op een wereldoorlog.

Rusland

Wat velen niet weten is dat Henry Kissinger in het verleden zeer nauwe contacten heeft onderhouden met de KGB, de Russische Geheime Dienst. Dit is geopenbaard door de vroegere Russische spion Aleksei Nicholaewitsj Romanoff - alias kolonel Golenjevsky. Romanoff heeft de westelijke inlichtingendiensten destijds vele namen doorgespeeld van mensen die samenwerkten met de KGB, waaronder die van Kissinger. Zijn activiteiten vonden plaats onder de codenaam ‘Bor’. In Amerika is enige jaren geleden een boek verschenen waarin deze rol van Kissinger uitvoerig is beschreven. Volgens de auteur was de CIA volledig op de hoogte van Dear Henry’s handel en wandel, maar ondernam zij niets. De rapporten die Romanoff over zijn activiteiten aan de CIA doorspeelde kwamen zoals gebruikelijk niet op het bureau van de Amerikaanse president terecht, maar op dat van Kissinger zelf. Dat maakt nog eens duidelijk hoe groot zijn macht was. Kissingers activiteiten bij de KGB blijken achteraf bedoeld te zijn geweest om de relatie tussen de Sovjet Unie en Amerika te verbeteren teneinde Rusland binnen te loodsen in kringen van de NWO. Resultaat is onder meer geweest dat Michaël Gorbatsjov later toestemming heeft gegeven voor het samenvoegen van Oost en West Duitsland. Gorbatsjov maakt thans deel uit van de top van de NOW.
Uit de reizen van David Rockefeller naar Moskou, en uit de bankkredieten aan de Sovjets kan afgeleid worden in hoeverre er een min of meer geheime samenhang bestaat: een zorgvuldig voorbereide samenzwering tussen de CFR en het Kremlin, om gemeenschappelijk een werelddictatuur te stichten. Volgens William Hoffman controleren de superbankieren ook de communistische landen.

Bankwezen

Voor het Empire State Building, het Rockefeller-center in New York, staat het standbeeld van de Griekse god Prometheus, volgens de Griekse mythologie de schepper van de mens. Deze god wist met behulp van de zon zijn fakkel aan te steken en gaf het vuur door aan de mensen, opdat zij intelligenter zouden worden dan de dieren. Sommigen geloven dat het standbeeld de macht van het Rockefeller-kartel symboliseert boven dat van alle andere mensen op aarde.
De CFR is niet alleen een ‘schaduwregering’ maar heeft ook een dikke vinger in de pap van de Amerikaanse en internationale bankwereld. De macht over het geld, het beheer van de Federal Reserve Trust (vergelijkbaar met de Nederlandse Bank), dat in handen van het Amerikaanse Congres behoort te zijn, is echter in handen van een kleine groep particuliere bankiers, waarvan de Chase Manhattan Bank van Rockefeller de leiding heeft. Het nationale bankwezen wordt zodoende gecontroleerd door private investeringsbanken. Zij bepalen in feite de koers van de dollar en stellen miljarden aan leningen beschikbaar om zo de regeringen nog meer onder hun controle te brengen. Dit wil zeggen dat private mensen en belangen de ultieme macht hebben om te beslissen hoe en wanneer het geld uitgegeven wordt. Met andere woorden: hoe meer schulden een staat heeft, hoe beter de private banken er van worden. Immers, zij innen de interesten die betaald moeten worden! Dat is ook de reden waarom de staatsschulden in veel landen steeds hoger worden en niet meer afbetaald raken.
Duitsland bijvoorbeeld zat een paar jaar geleden al met een staatsschuld van 1500 miljard D-Mark. Alle nationale banken ter wereld en regeringen zijn met handen en voeten gebonden aan de willekeur van enkele privé-investeringsbanken. De nationale banken zijn niets anders dan inningsfilialen van enkele financiële monsters. Hoe dieper de (financiële) put, hoe meer water (lees: geld) er uit geput kan worden. De bestuursleden van de grootste banken zijn bijna allen leden van de CFR. Dat geldt eveneens voor de grootste oliemaatschappijen in de wereld, de media en de belangrijkste internationaal opererende multinationals.

Invloed

De CFR is naar buiten toe geen geheim genootschap maar ze verbergen hun ware identiteit en doelstelling: de vestiging van een Nieuwe Wereld Orde. Lid worden van de CFR kan alleen op uitnodiging. Artikel 2 van het CFR-reglement beschrijft dat leden hun lidmaatschap kunnen verliezen als ze in het openbaar met de agendapunten naar buiten treden en daarmee werd de CFR gekwalificeerd tot een geheime organisatie.
De CFR streeft naar invloed in beide grote Amerikaanse partijen, zodat zij uiteindelijk de presidentskandidaten van beide partijen kan beïnvloeden. Het gaat nog slechts om twee leden van de CFR, die in schijn verschillende programma’s aan de kiezers voorleggen. Wie ook gekozen wordt, de gekozene zal zich in het Witte Huis slechts kunnen handhaven door de CFR-politiek te volgen. Geen enkele Amerikaanse president kan iets klaarspelen zonder directe of indirecte medewerking van de CFR. Ook de Verenigde Naties is een geesteskind van de CFR en moet deze club dienen in het vestigen van een wereldregering. De CFR heeft een enorme rol gespeeld bij het samenstellen van het Handvest van de Verenigde Naties. De CFR gebruikt de mede door hen zelf en andere samenzweringen veroorzaakte onrust in de wereld om het nut en de noodzakelijkheid van een wereldregering aan te tonen. Hoe meer verwarring, oorlogen, rassenstrijd en internationale spanningen, hoe gemakkelijker en sneller de bevolking rijp gemaakt wordt voor de roep om een wereldregering met aan het roer een sterke man, die boven de partijen staat en die aan al deze onrust en ellende met krachtige hand een einde kan maken.

Uit: Nieuwsbrief Franklin ter Horst (www.homepages.hetnet.nl/~fm-ter-horst)
Bronnen: Persbureau "Het KNP" te Lienden, Persartikelen. When Corporations Rule the World, D.Korten, Earthscan Publications Ltd,1995. The history of the Council on Foreign Relations, R.Schulzinger, Columbia University Press, 1984. The Kissinger Caper, Frank A.Capell, The Review of the News, 1974. Rockefeller en de Council on Foreign Relations, E. Smit.

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

"Zoon" in het Oude Testament - Een speurtocht naar de Naam van Gods Zoon

In Spreuken 30 wordt een vraag gesteld over God: "Hoe is Zijn Naam en hoe is de Naam van Zijn Zoon ...?" (vs. 4b). Wat bijzonder dat hier - circa 1000 jaar vóór Christus - ervan uitgegaan wordt dat God een Zoon heeft! Naast de vele Oudtestamentische verwijzingen naar de Persoon en het werk van Christus, wordt slechts in Spreuken, de Psalmen en het boek Jesaja naar Hem verwezen met het woord "Zoon". Aan de hand van deze teksten zoeken we naar het antwoord op de dubbele vraag uit het Spreukenboek. Het antwoord vinden we uiteindelijk in het Nieuwe Testament. Dat antwoord is verrassend!

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Zoon'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'