Kennis en inzicht

Kennis en inzicht

Die vier woorden, boven aan dit artikel, “Kennis – inzicht – vreze des Heren – vertrouwen”, liggen in de Bijbel vlak bij elkaar. Wetend dat Psalm 119:130 zegt: “Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht”, willen we daar eens in de Bijbel naar op zoek gaan.

“Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten? En het was goed in de ogen des Heren, dat Salomo dit gevraagd had. En God zeide tot hem: omdat gij dit gevraagd hebt, en voor u geen lang leven hebt gevraagd, en geen rijkdom, en ook niet gevraagd hebt het leven uwer vijanden, maar voor u inzicht hebt gevraagd om een rechtszaak te kunnen horen, zie, Ik doe naar uw woord; zie, Ik geef u een wijs en verstandig hart, zodat uws gelijke voor u niet geweest is, noch na u zal opstaan. En ook wat gij niet gevraagd hebt, geef Ik u, zowel rijkdom als eer, zodat onder de koningen uws gelijke niet zal zijn geweest al uw dagen. En indien gij op mijn wegen wandelt en mijn inzettingen en geboden bewaart, zoals uw vader David gewandeld heeft, dan zal Ik uw leven verlengen.” (1 Kon 3:9-14)

Inzicht

Er is in de Bijbel sprake van mensen die inzicht hebben of kunnen hebben. Het viel mij op dat je dit woordje ‘inzicht’ regelmatig tegenkomt in het Boek Job. U weet wel, die man die worstelde met zoveel vragen. Als je zijn geschiedenis wel eens gelezen hebt dan kun je het je ook wel een beetje voorstellen. Zoveel tegenslag! Volgens Sofar had Job eens gezegd dat hij in leer en leven zuiver en rein voor God kon staan (Job 11:4). Verbaasd en wat geïrriteerd proberen de vrienden een ingang bij de zieke Job te vinden. Elifaz deed dat met de woorden: “Wat weet gij, dat wij niet weten? Wat voor inzicht hebt gij, dat ons ontbreekt?” (Job 15:9)

Als Salomo zijn vader David heeft opgevolgd wil hij graag de tempel gaan bouwen en vraagt daarom aan Churam, de koning van Tyrus, hem te helpen. Hij wilde dat graag doen en zond Churam-Abi, een bekwaam man, begiftigd met veel inzicht (2 Kron. 2:3-13).
Marcus schrijft ons in zijn Bijbelboek dat de discipelen eens in een boot zaten op het meer, terwijl de Here Jezus Zelf op een berg zat te bidden. Het begon vreselijk te stormen en het zag er niet goed uit. Tot overmaat van ramp bleken ze ook nog een spook te zien. Ze schreeuwden het uit! Tot ze de Here hoorde zeggen: “Houdt moed, Ik ben het, weest niet bevreesd.” Marcus zegt dat ze allemaal ontsteld waren met hun verhardde harten. Bij de broden waren ze niet tot inzicht gekomen! (Marc. 6:45-52)

Mensen kunnen inzicht hebben, natuurlijk. Voor onze jonge mensen, voor iedereen eigenlijk, is het heel belangrijk inzicht te verkrijgen. Dat inzicht verkrijg je o.a. door kennis te vergaren. Een ingenieur die de bouw van een brug moet gaan voorbereiden moet beschikken over inzicht en kennis.
Een piloot moet weten wat hij doet als hij zijn vliegtuig ergens heen dirigeert. Het vervelende is alleen dat wij mensen dat inzicht, die kennis, vaak niet goed gebruiken. Het is toch onbegrijpelijk dat het rijke Westen, met haar bergen met geld, veel uitgeeft, bijvoorbeeld om een raket het heelal in te schieten. Aan de andere kant komen “we” echter niet zover om kinderen in Afrika, met een klein bedrag aan geld, van vreselijke ziektes af te helpen. Van de eerlijke verdeling van het beschikbare voedsel op deze aarde is met ons inzicht en kennis nog niets terechtgekomen. Wie kan de spiraal van geweld en seks tegenhouden? De dijken raken door en door verzadigd van water, en overstromingen vergen vele doden! Wij, met ons inzicht en onze kennis! Zou het te maken kunnen hebben met die verharde harten die we hebben? De Bijbel is heel duidelijk over de mens. Psalm 49, vers 21: “De mens, die met al zijn praal geen inzicht heeft, is gelijk aan de beesten, die vergaan.” In Spreuken 3:5 lezen we: “Vertrouw op de Here met uw ganse hart en steun op uw eigen inzicht niet. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken.”

God wil heel graag “Zijn inzicht” aan mensen geven. Daarvoor moet je een bijzondere genade ontvangen zoals Besaleël die met Gods Geest vervuld werd en in staat was met wijsheid, inzicht en kennis voorwerpen te maken en ontwerpen voor de Tabernakel (Ex. 31:3). God verlangt van Zijn uitverkoren volk dat ze inzicht hebben (Deut. 32:28). Immers dan zouden de volkeren zeggen dat Israël door Gods woorden inzicht zou hebben (Deut. 4:5,6). Ook aan Salomo wil de Here God iets geven voor het welzijn van Zijn volk. ‘Vraag maar wat je wil hebben en je zult het van Mij ontvangen!’ Salomo vraagt: “Geef dan uw knecht een opmerkzaam hart, opdat hij uw volk richte, door te onderscheiden tussen goed en kwaad, want wie zou in staat zijn dit uw talrijk volk te richten?” God noemt dat even later een vraag naar inzicht! Opnieuw zien we dat God graag aan mensen “Zijn inzicht” wil geven. Op het inzicht van mensen kun je beter maar niet steunen, maar wél op Gods inzicht! Dat staat als een huis!

Dat is Gods verlangen, dat we steeds meer van Zijn inzicht zullen leren kennen. Inzicht én kennis! Israël moest leren God te vrezen en Zijn geboden te houden. Als ze dat deden zouden ze toenemen in kennis van God en inzicht verkrijgen. Zegt Psalm 111:10 niet: “De vreze des Heren is het begin der wijsheid, een goed inzicht hebben allen die ze betrachten”? Ook bij Job begon deze genade door te dringen, temeer omdat God hem had gezegd: “Zie, de vreze des Heren, dat is wijsheid, en van het kwade te wijken is inzicht.” (Job 28:28) Voor ons als gelovigen van vandaag is dat niet anders. Je zou met woorden van vandaag kunnen zeggen: ‘Als je het verlangen hebt om Gods Woord, de Bijbel, tot je hart te laten spreken, het wilt naspeuren en onderhouden, dan neem je toe in kennis en krijg je inzicht. Inzicht in dat wat God van plan is. Inzicht in dat waar het op aan komt.’

Het woordje “inzicht” komt 73 keer in het Oude Testament voor, en ook nog eens 8 keer in het Nieuwe Testament. Steeds gaat het om het feit dat mensen, gelovigen, beseffen dat de kennis en het inzicht dat ze hebben ontvangen eigenlijk van de Here God Zelf komt. Wie kan anders ooit op het idee gekomen zijn dat er op een bijzondere manier is afgerekend met de zonde in deze wereld!? Toch zegt de apostel Paulus is 1 Korintiërs 5, vers 15: “Wij zijn tot het inzicht gekomen, dat één voor allen gestorven is. Dus zijn zij allen gestorven. En voor allen is Hij gestorven, opdat zij, die leven, niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem, die voor hen gestorven is en opgewekt.” Als de Here Jezus niet naar deze wereld (lett.: kosmos) was gekomen dan hadden we de “Waarachtige” nu nog niet leren kennen. Jezus kwam ons toch vertellen wie de Vader was? Wat God niet in het werk heeft gesteld om ons weer bij Zich te krijgen! “Wij weten, dat de Zoon van God gekomen is en ons inzicht gegeven heeft om de Waarachtige te kennen; en wij zijn in de Waarachtige, in zijn Zoon Jezus Christus. Dit is de waarachtige God en het eeuwige leven.” (1 Joh. 5:20)

Volledig inzicht

God is al vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel bezig om ons Zijn geheim te laten zien en ons te laten delen in Zijn inzicht. Heel de Bijbel door komt steeds de Here Jezus Christus naar voren. Alles draait om Hem. Alles wat er is, is “door Hem en tot Hem geschapen” en Hij alleen is het beeld van de onzichtbare God Zelf (Kol. 1:15-17). Als je kennis wilt hebben die van God Zelf komt dan moet je Gods geheim kennen: Christus. Dan pas heb je echt, blijvend, rotsvast inzicht! “Want ik stel er prijs op, dat gij weet, hoe zware strijd ik te voeren heb voor u, en voor hen, die te Laodicea zijn en voor allen, die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees, opdat hun harten getroost en zij in de liefde verenigd worden tot alle rijkdom van een volledig inzicht, en zij hét geheimenis Gods mogen kennen, Christus, in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn.” (Kol. 2:1-3) Misschien mag je het ook wel zó zeggen: “Ook al heb je de Here Jezus leren kennen in de Bijbel, door wat er geschreven staat in de “Schriften”, ook al houd je van Hem en wil je Hem oprecht dienen, toch kan dan je inzicht nog niet helemaal volkomen zijn.” Paulus gebruikt dit soort woorden in Efeze 3, vers 4: “Daarnaar kunt gij bij het lezen u een begrip vormen van mijn inzicht in het geheimenis van Christus.” Hij had Christus leren kennen in de Schriften, hij was persoonlijk door de Here onderwezen (Gal 1:12) en had inzicht in Gods Geheim: Christus.

Het was echter juist op dat moment dat de Here aan zijn “uitverkoren werktuig” duidelijk maakte dat er nóg een geheim lag in Christus. Een geheim waarvan, tot dan toe, nog niemand wist (Efe. 3:8-12). Het was altijd nog verborgen gebleven in God! Het was ongeveer in de periode dat het volk Israël het heel zwaar te verduren had, omdat ze niet in de boodschap van Gods aanstaande Koninkrijk wensten te geloven. Overal was het al verkondigd en steeds waren slechts incidenteel Joden tot geloof gekomen. Nu was de tijd daar en het is dan inderdaad vreselijk te vallen in de handen van de levende God. Net zoals in het Oude Testament werden ze getuchtigd omdat ze ongehoorzaam waren geweest. In het Oude Testament aan Gods verbond, ze waren immers met de Here God getrouwd en ontrouw geworden! Toen omdat ze het beginnende Nieuwe Verbond niet wilden accepteren. Er volgde een verwoestend optreden van de Romeinen die o.a. Jeruzalem verwoestten en de overgebleven Joden de diaspora instuurden. Daarmee houdt het volk Israël niet op te bestaan, of komt “de Kerk” niet in haar plaats, nee, God wacht nú op Israël: “Ik wil wederkeren naar mijn plaats, totdat zij zich schuldig gevoelen en mijn aangezicht zoeken; wanneer het hun bang te moede is, zullen zij verlangend naar Mij uitzien.” (Hos. 5:15) God zal doen wat Hij heeft beloofd. Hij gaat van dat kleine volkje een “Koninkrijk van priesters maken”! Op aarde zál het Koninkrijk vanuit de hemel zichtbaar worden en zál Zijn Zoon regeren vanuit Jeruzalem. Dat staat vast!

Allerlaatste geheim

Nee, voor deze tussenliggende periode heeft God iets, dat Hij tot dan toe altijd in Zichzelf verborgen had gehouden. Een geweldig groot geheim in Christus! Als je dat echt kent, dan pas heb je volkomen inzicht! Immers met het openbaar worden van dit geheim is de Bijbel compleet (Kol. 1:25). Alles wat God ons wilde leren is nu gezegd, er hoeft en kán niets meer worden toegevoegd aan Gods Woord. Het is compleet. Gods allerlaatste geheim is, zegt de apostel: “...dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie.” Tijdelijk gaat het niet meer om Israël, als hét volk van God, en dan de heidenen, nee, nu is er even geen onderscheid meer en doet God iets geheel nieuws. Het gaat nu om de vorming van Christus en Zijn Gemeente, Zijn Lichaam! Er is nú geen onderscheid meer, geen enkele gelovige is meerder dan een andere, nee, we volgen allemaal één Heer en één Vader, hebben één geloof, één hoop, één doop. We vormen door één Geest één Lichaam waarvan onze Here Zelf het Hoofd is (Efe. 4:1-6).

Geen wonder dat de apostel Paulus veel voor ons bidt. Dat onze ogen geopend zullen worden voor deze waarheid (Efe. 1:15,16): “Daarom houd ook ik, gehoord hebbende van uw geloof in de Here Jezus en van uw liefde tot al de heiligen, niet op te danken, u gedenkende bij mijn gebeden, opdat de God van onze Here Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.” Als je Hem recht kent, heb je ook een volkomen inzicht in dát wat God heeft geopenbaard in en door Zijn Zoon, onze Here.
Filippenzen 1, vers 9: “En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein (broeder Job, dan ben je rein!) en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus.”
Kolossenzen 1, vers 9, 10: “Daarom houden ook wij sedert de dag, dat wij dit gehoord hebben, niet op voor u te bidden en te vragen, dat gij met de rechte kennis van zijn wil vervuld mag worden, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen en op te wassen in de rechte kennis van God.”

Mocht u er na deze woorden nog aan twijfelen, leg het dan eens oprecht allemaal in de handen van onze God en vertrouw erop dat Hij zal doen wat Hij heeft beloofd: “Let wel op wat ik zeg, want de Here zal u in alles inzicht geven.” (2 Tim. 2:7)

Vertrouwen

Het laatste woord is ‘vertrouwen’. Het hoort er helemaal bij. Zonder geloof, vertrouwen, is het onmogelijk Gode welgevallig te zijn! De ware kennis en het enig juiste inzicht is alleen te vinden in Gods geheim: “Christus, in wie al de schatten van wijsheid en kennis verborgen zijn.” Je moet ervoor aan het werk, zoeken in Zijn Woord, het is verborgen!

Aan mezelf vraag ik dan in de eerste plaats: Leven we in de praktijk van iedere dag, als mensen die zó rijk gezegend zijn? Juist als we weet hebben van het geheim dat de apostel Paulus aan het eind van zijn leven nog van de Here ontving en op schrift stelde. Zouden we niet eens moeten ophouden met alleen maar te vragen, het zit zó diep in ons binnenste. Zouden we niet veel meer moeten danken voor wat God ons in Christus allemaal heeft gegeven! Zouden we niet eens moeten ophouden steeds maar weer te proberen goed te doen voor God, om iets te verdienen, misschien alleen al voor onze eigen gemoedsrust, het zit zó diep in ons binnenste. Zouden we niet veel meer moeten gaan leven met onze handen open, danken voor Gods genade in Zijn Zoon ontvangen. Zouden we niet eens gaan danken voor Zijn tegenwoordigheid in ons leven, danken voor Zijn leiding iedere dag, voor Zijn nabijheid en bescherming. Zouden we niet eens moeten ophouden ‘onder de maat te leven’ en gaan leven als burgers van een rijk in de hemelen? De Here zal ons in alles inzicht geven.

Vier woorden: Kennis – inzicht – vreze des Heren – vertrouwen, die alles met elkaar te maken hebben. Ons menselijk inzicht brengt ons nooit bij God. Het gaat God, naar mijn inzicht, in alles, om Zijn geheim, Christus. Alleen het inzicht dat God geeft is betrouwbaar!
Het is waar: “Het openen van uw woorden verspreidt licht, het geeft de onverstandigen inzicht.” Wees alsjeblieft intensief bezig met Gods Woord, met het levende Woord. Verwonder en verheug je steeds meer over de kennis en het inzicht die God geeft en steun op je eigen inzicht niet! Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken!

Duizenden lezers gingen u voor. Ondersteun AMEN. Word ook abonnee!

Nieuw in de Morgenroodreeks

De Morgenroodboekjes komen uit in de Morgenroodreeks: een serie Bijbelstudieboekjes die sinds 1960 wordt uitgegeven. De in deze reeks verschenen boekjes zijn handzaam en praktisch en helpen je verder om de Bijbel beter te leren kennen.

De sabbat

Onder christenen leven soms de volgende vragen: Is de zondag de sabbat van nu? Is het de bedoeling dat christenen de sabbat - van vrijdagavond tot zaterdagavond - vieren?

De Bijbel geeft de nodige informatie over de sabbat, die zich als zevende dag onderscheidt van de voorgaande zes door rust. Het is een dag aan de Heere toegewijd. Paulus schrijft dat deze dag voor het lichaam van Christus geen aanleiding mag zijn om elkaar te veroordelen "inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten" (Kol. 2:16).

De sabbat verwijst ook naar de grote toekomstige sabbat in Gods plan; geen periode van vierentwintig uur, maar één van duizend jaar. Israël en de volkeren mogen dan leven in vrede en rust.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'De sabbat'

Levend water

Water is de meest voorkomende vloeistof op aarde, een essentieel onderdeel van de natuur en noodzakelijk voor het (ontstaan van) leven.
In dit boekje gaat het niet zozeer over water als vloeistof, maar vooral over geestelijk water. Dat wil zeggen: water als aanduiding van waarachtig leven, voortkomend uit Gods Geest.
Daarnaast verwijst water ook naar Gods Woord, dat levend en krachtig is. Vandaar de titel van dit boekje: levend water.

Ook als e-book verkrijgbaar!

Meer info & bestellen 'Levend water'

Schatten uit Gods Woord - 4

De serie Schatten uit Gods Woord bevat boeken waarin allerlei Bijbelse onderwerpen worden behandeld. Deze onderwerpen kun je zien als schatten die je opgraaft vanuit Gods Woord. David zegt: "De woorden van de HEERE zijn reine woorden, als zilver gelouterd in een aarden smeltkroes, gezuiverd zevenmaal" (Ps. 12:7). Hij schrijft dit om daarmee de betrouwbaarheid van Gods woorden te onderstrepen. Zij staan wat dat betreft lijnrecht tegenover de woorden die trouweloze mensen spreken (zie vs. 2-5). Wat God zegt in Zijn Woord kun je zonder meer aannemen; Hij is immers Zelf de waarheid! Daarom is het zo de moeite waard om de Bijbel te lezen, te overdenken en te leren begrijpen. Daar word je wijs van!

Dit vierde deel bevat 22 hoofdstukken over even zoveel onderwerpen. 

Spreuken 3:13-15 zegt:
"Welzalig is de mens die wijsheid vindt,
de mens die inzicht verkrijgt, want
- haar opbrengst is beter dan de opbrengst van zilver en
- haar inkomen beter dan bewerkt goud,
- zij is kostbaarder dan robijnen.
Al jouw wensen zijn met haar niet te vergelijken".

Meer info & bestellen 'Schatten uit Gods Woord - 4'